Eljárás : 2016/2257(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0350/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0350/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 01/12/2016 - 6.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0468

JELENTÉS     
PDF 536kWORD 55k
25.11.2016
PE 592.346v02-00 A8-0350/2016

az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, 4/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: Előirányzatok aktualizálása a migrációs és a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos legutóbbi fejlemények figyelembevétele céljából, kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése a globális átcsoportosítás eredményeként, az ESBA meghosszabbítása, a Frontex létszámtervének módosítása és a bevételi előirányzatok aktualizálása (saját források)

(13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: José Manuel Fernandes

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: LEVÉL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 MELLÉKLET: LEVÉL AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, 4/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: Előirányzatok aktualizálása a migrációs és a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos legutóbbi fejlemények figyelembevétele céljából, kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése a globális átcsoportosítás eredményeként, az ESBA meghosszabbítása, a Frontex létszámtervének módosítása és a bevételi előirányzatok aktualizálása (saját források)

(13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2015. november 25-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel a Bizottság által 2016. szeptember 30-án elfogadott, 4/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2016)0623),

–  tekintettel a Tanács által 2016. november 24-én elfogadott, és az Európai Parlamentnek ...-án/én továbbított 4/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság levelére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0350/2016),

A.  mivel a 4/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet 7 284,3 millió EUR összeggel csökkenti a kifizetési előirányzatok szintjét, elsősorban az 1b. alfejezet (Gazdasági, társadalmi és területi kohézió) költségvetési soraiban, és ezért ennek megfelelően csökkenti a nemzeti hozzájárulásokat;

B.  mivel a 4/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet az Unión belüli szükséghelyzeti támogatásnyújtás eszköze javára 50 millió euróval, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap javára 130 millió euróval, a Belső Biztonsági Alap javára pedig 70 millió euróval növeli a 3. fejezet (Biztonság és uniós polgárság) kötelezettségvállalási előirányzatait, ami így a rendkívüli tartalék összesen 240,1 millió EUR összegben történő igénybevételét kívánja meg, figyelembe véve 9,9 millió EUR összeg átcsoportosítását;

C.  mivel a 4/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz energetika ágából (CEF-Energetika) 73,9 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat 2018-ban ellentételezendő átcsoportosításával ütemezi előre az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) finanszírozását;

D.  mivel a 4/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet az (EU) 2016/1624 rendelet(6) hatálybalépését szem előtt tartva módosítja a Frontex létszámtervét;

E.  mivel a 2. fejezeten (Fenntartható növekedés: természeti erőforrások) belül több költségvetési sorra kiterjedően 14,7 millió euróval csökkennek a kötelezettségvállalási előirányzatok, és így a 4/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezetnek a 2016. évi költségvetés kiadási oldalára gyakorolt nettó hatása eredményeképpen a kötelezettségvállalási előirányzatok 225,4 millió euróval növekednek;

F.  mivel a bevételi oldalt illetően a 4/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet tartalmazza a tradicionális saját forrásokra (vagyis a vámokra és a cukorilletékre), valamint a hozzáadottérték-adón (héa) és a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) alapuló forrásokra vonatkozó előrejelzés felülvizsgálatát, valamint az érintett brit korrekciók elszámolását és azok finanszírozását is;

1.  súlyos aggodalmának ad hangot a 7284,3 millió EUR összegű többletkifizetés miatt, ami a megosztott igazgatás hatálya alá eső uniós programok jelentős késedelemmel történő végrehajtásának eredménye, és arra enged következtetni, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keret vége felé jelentősen fel fognak halmozódni a kifizetési kérelmek; emlékeztet a Bizottság azon következtetésére, hogy a jelenlegi előrejelzések szerint a módosított, 2020-ig felmerülő kifizetési szükségletek csak akkor elégíthetők ki a jelenlegi felső határokon belül, ha a kifizetésekre vonatkozó összesített tartalékot teljesen felhasználják (és elővigyázatosságból megszüntetik az éves korlátokat), illetve ha a különleges eszközök javára történő kifizetéseket a felső határok fölött veszik figyelembe; felszólít ezért az utóbbi kérdésnek a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata keretében történő végleges és egyértelmű rendezésére;

2.  egyetért azzal, hogy a 3. fejezetet a rendkívüli tartalék igénybevételével megerősítsék, valamint azzal, hogy a Frontex létszámtervének megerősítését előreütemezzék; üdvözli különösen a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap részleges feltöltését, de aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok nemzeti programjain alapuló magas arányú költségvetési végrehajtás ellenére eddig csak kevés tényleges menekültáthelyezésre került sor;

3.  egyetért az ESBA előreütemezésével, amennyiben a CEF-től történő átcsoportosítást 2018-ban megfelelően ellentételezik; egyértelműsíti, hogy ez az előreütemezés nem előlegezi meg az ESBA meghosszabbítására irányuló új javaslat végleges finanszírozási tervét, amelyről a rendes jogalkotási eljárással összhangban határoznak;

4.  aggodalommal állapítja meg az 1,8 milliárd euróra becsült, az angol font euróval szembeni leértékelődése miatt várható bevételkiesést; tudomásul veszi a Bizottság azon szándékát, hogy a kiegészítő büntetésekből származó bevételeket használja fel e kiesés pótlására;

5.   jóváhagyja a 4/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

6.   utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 4/2016. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(2)

HL L 48., 2016.2.24., 1. o.

(3)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(4)

HL C 373., 2013.12.20, 1. o.

(5)

HL L 168., 2014.6.7., 105. o.

(6)

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. november 14-i (EU) 2016/1624 rendelete az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.)


MELLÉKLET: LEVÉL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Jean ARTHUIS

Elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Brüsszel

Tárgy:  Vélemény a 2016. évi általános költségvetést módosító 4. számú költségvetés-módosítási tervezetről

Tisztelt Arthuis Úr!

2016. október 11-én a REGI bizottság koordinátorai megállapodtak abban, hogy a bizottság véleményt készít a „4. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi költségvetéshez” című bizottság javaslatról (COM(2016)0623) szóló, BUDG bizottság által készített jogalkotási jelentésről.

Tudomásom szerint a BUDG bizottság a javaslatról a 2017. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési eljárás keretében tárgyal majd a Tanáccsal. Ennek következtében a REGI bizottságnak nincs ideje elkészíteni a szokásos véleményt, ezért felkérem, hogy az alábbi javaslatokat tekintse a REGI bizottság kiegészítő javaslatinak bizottsága állásfoglalási indítványhoz.

Javaslatok:

1.  megjegyzi, hogy az irányító hatóságok operatív programok számára történő késedelmes kinevezésének eredményeként és a kohéziós politika területén bizonyos kiadási programok viszonylag lassú igénybevétele miatt a Bizottság a 2016-os költségvetésben előre jelzettnél kevesebb számlát vár;

2.  aggasztónak tartja a megosztott irányítású uniós programok végrehajtásának jelenlegi késedelmeit és ennek következtében a bizottsági javaslatban elkülönített kifizetési előirányzatok jelentős csökkentését; kiemeli, hogy mivel az európai strukturális és beruházási alapok végrehajtási aránya 2017-ben várhatóan növekedni fog, elegendő költségvetési forrást kell biztosítani e növekedés fedezésére; aggasztónak tartja, hogy ez a helyzet súlyosbíthatja a kifizetési hátralékot a kifizetetlen számlák felhalmozódásával a többéves pénzügyi keret tervezési időszakának második felében;

3.  emlékeztet rá, hogy a 2015-ös költségvetési évben a fennálló kötelezettségvállalások visszatértek a korábbi magas szintre; szilárd meggyőződése, hogy mindent meg kell tenni a kifizetetlen számlák felhalmozódásának és az új kifizetési válság elkerülése érdekében, ami az előző időszak során egyszer már megtörtént;

4.  határozottan támogatja a 2016–2020-as időszakra vonatkozó új, kötelező kifizetési terv három intézmény általi kidolgozását.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA


MELLÉKLET: LEVÉL AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Jean Arthuis

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy:   2016. évi 4. számú költségvetés-módosítási tervezet

Tisztelt Elnök úr!

A LIBE bizottság tudomásul veszi a többéves pénzügyi keret 3. fejezetében található kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok 240,1 millió euróval, illetve 10 millió euróval történő növelését, valamint a rendkívüli tartalék ehhez szükséges igénybevételét, mivel a 3. fejezet felső határértéke nem tartalmaz tartalékot, és tekintettel arra, hogy a rugalmassági eszköz 2016-ban már teljesen kimerült. A LIBE bizottság tudomásul veszi az eszköz igénybevételét, 2016-ban teljes mértékben az 5. fejezet (Igazgatás) fel nem használt tartalékából fedezve, azonban emlékeztet, hogy a rendkívüli tartalék csak végső megoldásként igénybe vehető eszköz.

A LIBE bizottság tudomásul veszi az Unión belüli szükséghelyzeti támogatásnyújtási eszköz (18 07 01) kötelezettségvállalási előirányzatainak 49,5 millió euróval (mivel a kötelezettségvállalási előirányzatok 199 millió euróról közel 248,5 millió euróra nőttek, megközelítve az 1/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezetben 2016-ra becsült 300 millió eurót) és kifizetési előirányzatainak 10 millió euróval történő növelését. Hangsúlyozza, hogy a Bizottság partnerségi keretmegállapodásokat kötött számos nem kormányzati és helyi szervezettel a fellépések végrehajtására, és felhívja a Bizottságot, hogy adjon részletes tájékoztatást a kedvezményezettekről és az eljárásokról. Kéri, hogy a kiadások szoros nyomon követését követően készüljön ezekről értékelés és jelentés.

Mivel 2016 során 199 millió eurót csoportosítottak át a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból az Unión belüli szükséghelyzeti támogatásnyújtási eszköz (18 07 01) új költségvetési sorára, és tekintettel az EU határain jelentkező folyamatos nyomásra és a migrációs áramlásokkal kapcsolatos helyzet viszonylagos bizonytalanságára 2016 végén, a LIBE bizottság támogatja a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap újrafeltöltését (+130 millió euró kötelezettségvállalási előirányzat). Emlékeztet, hogy a 2016-os költségvetésben a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap kerete 1 milliárd eurót tartalmazott 160 000 ember áthelyezésére (személyenként 6500 EUR), melyet valószínűleg csak részben fognak eredeti céljára felhasználni, mivel eddig csak kevés áthelyezésre került sor (6000). Az átláthatóság és az egyértelműség szellemében a LIBE bizottság ezért pontosabb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a Bizottság miként csoportosítja át az eredetileg áthelyezésre szánt forrásokat.

A LIBE bizottság a lehető legnagyobb gondosságra és átláthatóságra, valamint minden kiadás szoros nyomon követésére szólít fel. Tudomásul veszi, hogy a Bizottság erőfeszítést tesz az uniós költségvetés előirányzatainak kiigazítására a folyamatban levő fellépések tényleges végrehajtása és az újonnan felmerülő finanszírozási igények alapján.

A LIBE bizottság tudomásul veszi a Belső Biztonsági Alap kötelezettségvállalási előirányzatainak növelését (+70 millió EUR), melynek célja a Bulgária szükséghelyzeti támogatás iránti, függőben lévő és jövőbeni kérelmeiben szereplő igények fedezése.

A LIBE bizottság üdvözli a Frontex személyi állománya javasolt növelésének költségvetés-semleges részbeni előreütemezését (+50 álláshely) a 2017. évi költségvetés tervezetében (összesen +130 álláshely) az ügynökség létszámtervének módosítása révén, hiszen ez lehetővé fogja tenni az újonnan létrehozott Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség számára megbízatása teljesítését. A LIBE bizottság emlékeztet, hogy a Frontex-nek megfelelő forrásokkal és személyzettel kellene ellátnia az alapjogi tisztviselőjét a panaszkezelési mechanizmus bevezetése és az ügynökség alapvető jogok ellenőrzésével és védelmének biztosításával kapcsolatos stratégiájának továbbfejlesztése és megvalósítása érdekében.

Tisztelettel:

Claude MORAES


ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

24.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

3

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat