Procedūra : 2016/2257(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0350/2016

Pateikti tekstai :

A8-0350/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 01/12/2016 - 6.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0468

PRANEŠIMAS     
PDF 666kWORD 55k
25.11.2016
PE 592.346v02-00 A8-0350/2016

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2016 projekto. Asignavimų atnaujinimas siekiant atsižvelgti į naujausius pokyčius, susijusius su migracijos ir saugumo klausimais, mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimą dėl bendrojo perkėlimo, ESIF veiklos pratęsimą, FRONTEX etatų plano pakeitimą ir įplaukų asignavimų (nuosavų išteklių) atnaujinimą

(13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: José Manuel Fernandes

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. PILIEČIŲ LAISVIŲ, TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2016 projekto. Asignavimų atnaujinimas siekiant atsižvelgti į naujausius pokyčius, susijusius su migracijos ir saugumo klausimais, mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimą dėl bendrojo perkėlimo, ESIF veiklos pratęsimą, FRONTEX etatų plano pakeitimą ir įplaukų asignavimų (nuosavų išteklių) atnaujinimą

(13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 m. finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2015 m. lapkričio 25 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą Nr. 2014/335/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(5),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 4/2016 m. projektą, kurį Komisija priėmė 2016 m. rugsėjo 30 d. (COM(2006) 0623),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 24 d. priimtą ir ... m. ... ... d. Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2016 projekto (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0350/2016),

A.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto (TB) Nr. 4/2016 projektą mokėjimų asignavimai sumažinami 7 284,3 mln. EUR, daugiausia į 1b išlaidų pakategorę „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“ įrašytose biudžeto eilutėse, ir todėl atitinkamai sumažinami nacionaliniai įnašai;

B.  kadangi pagal TB Nr. 4/2016 projektą padidinami įsipareigojimų asignavimai pagal 3 išlaidų kategoriją „Saugumas ir pilietybė“, skubios paramos teikimo Sąjungoje priemonei jų sumą padidinant 50 mln. EUR, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondui (PMIF) – 130 mln. EUR ir Vidaus saugumo fondui (VSF) – 70 mln. EUR, taigi todėl iš nenumatytų atvejų rezervo iš viso reikia mobilizuoti 240,1 mln. EUR sumą, prieš tai atsižvelgus į tai, kad perkelta 9,9 mln. EUR;

C.  kadangi pagal TB Nr. 4/2016 projektą paankstinamas Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) finansavimas, perkeliant 73,9 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų sumą iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės energetikos krypties (EITP – Energetika) biudžeto, kuri turėtų būti kompensuota 2018 m.;

D.  kadangi pagal TB Nr. 4/2016 projektą iš dalies keičiamas FRONTEX etatų planas atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 2016/1624 įsigaliojimą(6);

E.  kadangi, sumažinus lėšas 14,7 mln. EUR suma pagal kelias biudžeto eilutes, įrašytas į 2 išlaidų kategoriją „Tvarus augimas. Gamtos ištekliai“, TB Nr. 4/2014 projekto grynasis poveikis 2016 m. biudžeto išlaidoms pasireiškia tuo, kad įsipareigojimų asignavimų suma padidėja 225,4 mln. EUR;

F.  kadangi, kalbant apie įplaukas, į TB Nr. 4/2016 projektą tai pat įtraukti patikslinimai, susiję su tradicinių nuosavų išteklių (t. y. muitų ir cukraus mokesčių), pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) bazių prognozių ir į biudžetą įtraukiamos bei finansuojamos atitinkamos Jungtinei Karalystei taikomos korekcijos peržiūra;

1.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl 7 284,3 mln. EUR sudarančio mokėjimų pertekliaus, atsiradusio dėl to, jog labai vėluojama įgyvendinti pasidalijamojo valdymo principu valdomas ES programas, ir sudarančio sąlygas iki dabartinės DFP galiojimo pabaigos rastis didelei mokėjimų prašymų sankaupai; primena Komisijos išvadą, kad, atsižvelgiant į dabartines prognozes, atnaujinti mokėjimų poreikiai iki 2020 m. gali būti suderinami su dabartinėmis viršutinėmis ribomis tik jei bus visiškai panaudota bendroji mokėjimų marža (ir, kaip atsargumo priemonė, bus panaikintos jos metinės viršutinės ribos) ir jei mokėjimai specialioms priemonėms bus skaičiuojami virš viršutinių ribų; todėl ragina atliekant DFP peržiūrą galutinai ir aiškiai išspręsti pastarąjį klausimą;

2.  pritaria tam, kad būtų padidinti asignavimai pagal 3 išlaidų kategoriją mobilizuojant nenumatytų atvejų rezervo lėšas, taip pat paankstinant padidintos lėšų sumos skyrimą FRONTEX etatų planui; ypač palankiai vertina tai, kad iš dalies papildytas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (PMIF), tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad, nepaisant didelio biudžeto įvykdymo lygio, grindžiamo valstybių narių nacionalinėmis programomis, iki šiol faktiškai perkelta labai nedaug pabėgėlių;

3.  pritaria tam, kad būtų paankstintas ESIF finansavimas, su sąlyga, kad perkėlimas iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) bus tinkamai kompensuotas 2018 m.; išaiškina, kad šis paankstinimas neužkerta kelio naujo pasiūlymo pratęsti ESIF galutiniam finansavimo planui, dėl kurio turi būti nuspręsta laikantis įprastos teisėkūros procedūros;

4.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į tikėtiną įplaukų deficitą, sudarysiantį apytikriai 1,8 mlrd. EUR, kurį lems Didžiosios Britanijos svaro sterlingo vertės sumažėjimas euro atžvilgiu; pažymi Komisijos ketinimą panaudoti įplaukas, gautas iš papildomų baudų, kad būtų padengtas šis deficitas;

5.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2016 projekto;

6.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 4/2016 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)

OL L 48, 2016 2 24, p. 1.

(3)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(4)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(5)

OL L 168, 2014 6 7, p. 105.

(6)

2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).


PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUIS,

pirmininkui

Biudžeto komitetas

Europos Parlamentas

Briuselis

Tema:  2016 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 4 projektas

Gerb. J. Arthuis,

2016 m. spalio 11 d. REGI komiteto koordinatoriai pritarė tam, kad komitetas parengtų nuomonę, susijusią su BUDG komiteto teisėkūros pranešimu dėl Komisijos pasiūlymo dėl 2016 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 4 projekto (COM (2016) 623 final).

Dabar suprantu, kad BUDG komitetas derėsis dėl pasiūlymo su Taryba per taikinimo procedūrą dėl 2017 m. biudžeto. Tokiomis aplinkybėmis Regioninės plėtros komitetas neturi laiko parengti įprastos nuomonės, todėl prašau Jūsų toliau išdėstytus pasiūlymus traktuoti kaip REGI komiteto pasiūlymus papildyti Jūsų komiteto rengiamą pasiūlymą dėl rezoliucijos.

Pasiūlymai:

1.  pažymi, kad dėl to, kad vėluota paskirti veiklos programų valdymo institucijas ir palyginti lėtai vykdytos tam tikros išlaidų programos sanglaudos politikos srityje, Komisija tikisi gauti mažiau sąskaitų, nei numatyta pagal 2016 m. biudžetą;

2.  išreiškia susirūpinimą dėl to, kaip šiuo metu įgyvendinamos ES programos, vykdomos pagal pasidalijamojo valdymo principą, ir dėl to gerokai sumažintų mokėjimų asignavimų, numatytų Komisijos pasiūlyme; pabrėžia, jog, tikimasi, kad 2017 m. Europos struktūrinių ir investicijų fondų panaudojimo lygis padidės, todėl atsižvelgiant į šį padidėjimą reikia numatyti pakankamus biudžeto išteklius; yra susirūpinęs dėl to, kad ši padėtis gali pagilinti neatliktų mokėjimų problemą, nes neapmokėtos sąskaitos kaupsis antroje DFP planavimo laikotarpio pusėje;

3.  primena, kad 2015 finansiniais metams neįvykdytų įsipareigojimų lygis vėl buvo aukštas kaip ir anksčiau; yra tvirtai įsitikinęs, kad turėtų būti kuo labiau stengiamasi išvengti tokio nesumokėtų sąskaitų susikaupimo ir naujos mokėjimų krizės, kaip tai buvo matyti ankstesniu laikotarpiu;

4.  tvirtai pritaria trijų institucijų rengiamam naujam 2016–2020 m. privalomam mokėjimų planui.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


PRIEDAS. PILIEČIŲ LAISVIŲ, TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui Arthuis,

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema:   ketvirtasis 2016 m. taisomojo biudžeto projektas

Gerb. pirmininke,

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitetas pripažįsta, kad padidinti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai pagal daugiametės finansinės programos 3 išlaidų kategoriją (atitinkamai 240,1 ir 10 mln. EUR) ir kad šiuo tikslu atitinkamai reikėjo mobilizuoti nenumatytų atvejų rezervo lėšas, nes nebuvo maržos, kad nebūtų viršyta 3 išlaidų kategorijos viršutinė riba, ir 2016 m. lankstumo priemonė buvo visiškai išnaudota. LIBE komitetas atkreipia dėmesį į tai, kad minėta priemonė buvo mobilizuota ir kaip kompensacija 2016 m. visapusiškai pasinaudota nepaskirstyta 5 išlaidų kategorijos (Administravimas) marža, tačiau primena, kad nenumatytų atvejų rezervas yra kraštutinė priemonė.

LIBE komitetas pažymi, kad papildomai padidėjo Skubios paramos teikimo Sąjungoje priemonės (18 07 01) lėšos 49,5 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų (taigi įsipareigojimų asignavimai padidinti nuo 199 iki beveik 248,5 mln. EUR sumos, kuri beveik lygi bendrai 300 mln. EUR sumai, numatytai 2016 m. TB Nr. 1/2016 projekte) ir 10 mln. EUR mokėjimų asignavimų. LIBE komitetas pabrėžia, kad Komisija yra sudariusi partnerystės pagrindų susitarimus su daugybe NVO ir vietos subjektų, kurie atitinka veiksmų įgyvendinimo reikalavimus, ir ragina Komisiją pateikti išsamią informaciją apie paramos gavėjus ir procedūras. Jis prašo atidžiai stebėti, kaip panaudojamos lėšos, ir po to pateikti įvertinimą ir ataskaitą.

Atsižvelgdamas į tai, kad 199 mln. EUR suma 2016 m. buvo perskirta iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) į naują biudžeto eilutę, skirtą Skubios paramos teikimo Sąjungoje priemonei (18 07 01), ir į nuolatines problemas prie ES sienų bei palyginti nepastovią migracijos srautų padėtį 2016 m. pabaigoje, LIBE komitetas pritaria PMIF papildymui (+130 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų). Jis primena, kad 2016 m. biudžete iš pradžių PMIF numatyta suma siekė 1 mlrd. EUR ir ją planuota panaudoti 160 000 asmenų perkėlimui (6 500 EUR vienam asmeniui), tačiau, atrodo, ji tik iš dalies bus panaudota minėtu pradiniu tikslu, atsižvelgiant į tai, kad iki šiol įvyko tikrai nedaug perkėlimų (6 000). Todėl, siekiant skaidrumo ir aiškumo, LIBE komitetas pageidauja gauti tikslesnę informaciją apie tai, kaip Komisija gali perskirti lėšas, kurios iš pradžių buvo numatytos perkėlimo tikslu.

LIBE komitetas ragina užtikrinti kuo įmanoma didesnę atsakomybę ir skaidrumą ir atidžiai stebėti, kaip panaudojamos visos lėšos. Jis atkreipia dėmesį Komisijos dedamas pastangas patikslinti asignavimus ES biudžete, atsižvelgiant į faktinę veiksmų įgyvendinimo padėtį ir realius finansinius poreikius.

LIBE komitetas pažymi, kad padidėjo Vidaus saugumo fondo (VSF) įsipareigojimų asignavimai (+70 mln. EUR ), siekiant reaguoti į nagrinėjamus ir būsimus skubios pagalbos prašymus iš Bulgarijos.

LIBE komitetas palankiai vertina tai, kad nedarant poveikio biudžetui anksčiau iš dalies padidinimas (+50 pareigybių) FRONTEX darbuotojų skaičius, kaip siūloma 2017 m. biudžeto projekte (iš viso +130 pareigybių), t. y. pakeičiamas agentūros etatų planas, nes taip naujai sukurtai Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai bus sudaryta galimybė vykdyti savo įgaliojimuose numatytas užduotis. LIBE komitetas primena, kad agentūra FRONTEX turėtų skirti savo pagrindinių teisių pareigūnui pakankamai išteklių ir darbuotojų, kad būtų sukurtas skundų teikimo mechanizmas ir toliau plėtojama ir įgyvendinama agentūros pagrindinių teisių apsaugos stebėsenos ir užtikrinimo strategija.

Pagarbiai

Claude MORAES


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

24.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

3

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Teisinis pranešimas - Privatumo politika