Procedură : 2016/2257(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0350/2016

Texte depuse :

A8-0350/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0468

RAPORT     
PDF 666kWORD 56k
25.11.2016
PE 592.346v02-00 A8-0350/2016

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2016 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016: actualizarea creditelor pentru a reflecta cele mai recente evoluții în ceea ce privește aspectele legate de migrație și securitate, reducerea creditelor de plată și a creditelor de angajament ca urmare a transferului global, prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), modificarea schemei de personal a agenției Frontex și actualizarea creditelor din venituri (resurse proprii)

(13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: José Manuel Fernandes

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE
 REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2016 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016: actualizarea creditelor pentru a reflecta cele mai recente evoluții în ceea ce privește aspectele legate de migrație și securitate, reducerea creditelor de plată și a creditelor de angajament ca urmare a transferului global, prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), modificarea schemei de personal a agenției Frontex și actualizarea creditelor din venituri (resurse proprii)

(13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(1) al Consiliului, în special articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, adoptat definitiv la 25 noiembrie 2015(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene(5),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 4/2016, adoptat de Comisie la 30 septembrie 2016 (COM(2016)0623),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2016 adoptată de Consiliu la 24 noiembrie 2016 și transmisă Parlamentului European la ... (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere articolul 88 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0350/2016),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 4/2016 (PBR 4/2016) reduce nivelul creditelor de plată cu 7 284,3 milioane EUR, în cea mai mare parte la liniile bugetare de la rubrica 1b Coeziune economică, socială și teritorială, și deci reduce contribuțiile naționale în consecință;

B.  întrucât PBR 4/2016 majorează nivelul creditelor de angajament de la rubrica 3 Securitate și cetățenie cu 50 de milioane EUR pentru instrumentul dedicat sprijinului de urgență în cadrul Uniunii, cu 130 de milioane EUR pentru Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și cu 70 de milioane EUR pentru Fondul pentru securitate internă (FSI), fiind astfel necesară mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute pentru o sumă totală de 240,1 milioane EUR, după ce se ia în considerare o realocare în valoare de 9,9 milioane EUR;

C.  întrucât PBR 4/2016 devansează provizionarea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) cu credite de angajament în valoare de 73,9 milioane EUR realocate de la componenta referitoare la energie din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE-Energie), credite care vor fi compensate în 2018;

D.  întrucât PBR 4/2016 modifică schema de personal a Frontex în vederea intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/1624(6);

E.  întrucât, cu o reducere de 14,7 milioane EUR la mai multe linii bugetare de la rubrica 2 Creștere durabilă: resurse naturale, impactul net al PBR 4/2014 asupra părții de cheltuieli a bugetului pe 2016 reprezintă o majorare de 225,4 milioane EUR în credite de angajament;

F.  întrucât, în ceea ce privește veniturile, PBR 4/2016 cuprinde, de asemenea, anumite ajustări legate de revizuirea previziunilor privind resursele proprii tradiționale (și anume taxe vamale și cotizații pentru sectorul zahărului), de bazele de calcul ale taxei pe valoarea adăugată (TVA) și ale venitului național brut (VNB) și de includerea în buget a corecțiilor relevante în favoarea Regatului Unit și finanțarea acestora,

1.  își exprimă preocuparea serioasă față de excedentul de plată de 7 284,3 milioane EUR, care este rezultatul unor întârzieri majore în implementarea programelor UE din cadrul gestiunii partajate și care favorizează acumularea importantă a unor cereri de plată către sfârșitul actualului CFM; reamintește concluzia Comisiei potrivit căreia, date fiind previziunile actuale, se poate răspunde nevoilor de plată actualizate de până în 2020 prin resursele disponibile în cadrul plafoanelor actuale numai dacă marja globală pentru plăți este pe deplin utilizată (și, ca măsură de precauție, dacă i se elimină plafoanele anuale) și dacă plățile pentru instrumentele speciale sunt înscrise în afara plafoanelor; cere, prin urmare, ca această ultimă chestiune să fie reglată în mod definitiv și neechivoc în cadrul revizuirii CFM;

2.  este de acord cu consolidările de la rubrica 3 prin mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute, precum și cu devansarea alimentării cu credite pentru consolidarea schemei de personal a Frontex; salută, în special, realimentarea parțială a FAMI, dar este preocupat de faptul că, în ciuda ratei ridicate de execuție bugetară bazate pe programele naționale ale statelor membre, până în prezent s-au realizat efectiv un număr redus de transferuri de refugiați;

3.  este de acord ca devansarea provizionării FEIS asigurată prin redistribuirea de credite alocate MIE să fie compensată corespunzător în 2018; clarifică faptul că această devansare nu afectează planul de finanțare final pentru o nouă propunere de prelungire a FEIS, care urmează să fie hotărâtă în conformitate cu procedura legislativă ordinară;

4.  ia act cu îngrijorare de scăderea preconizată a veniturilor, estimată la 1,8 miliarde EUR, din cauza deprecierii lirei sterline britanice față de euro; ia act de intenția Comisiei de a utiliza veniturile provenite din amenzile suplimentare pentru a acoperi această scădere;

5.   aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2016;

6.   încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 4/2016 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale.

(1)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)

JO L 48, 24.2.2016, p. 1.

(3)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(5)

JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

(6)

Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

Bruxelles

Subiect:  Aviz referitor la Proiectul de buget rectificativ nr. 4 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2016”

Stimate domnule Arthuis,

La 11 octombrie 2016, coordonatorii Comisiei REGI au convenit ca Comisia să redacteze un aviz referitor la raportul legislativ al BUDG privind propunerea Comisiei „Proiect de buget rectificativ nr. 4 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2016” (COM(2016) 623 final).

Înțeleg în prezent că BUDG va negocia propunerea cu Consiliul în cadrul procedurii de conciliere privind bugetul pentru exercițiul financiar 2017. În aceste condiții, REGI nu dispune de timpul necesar pentru a redacta un aviz normal și vă invit, prin urmare, să considerați sugestiile de mai jos ca fiind propunerile Comisiei REGI de inserat în propunerea de rezoluție a comisiei dumneavoastră.

Sugestii:

1.  Constată că, ca urmare a desemnării târzii a autorităților de management pentru programele operaționale și a absorbției relativ lente în cazul anumitor programe de cheltuieli din domeniul politicii de coeziune, Comisia preconizează că va primi mai puține facturi decât se anticipase în bugetul pe 2016;

2.  Își exprimă preocuparea cu privire la actualele întârzieri în execuția programelor UE din cadrul gestiunii partajate și a reducerii substanțiale aferente a creditelor de plată prevăzute în propunerea Comisiei; subliniază că, din moment ce în 2017 se preconizează o creștere a ratei de implementare a fondurilor structurale și de investiții, sunt necesare resurse bugetare suficiente pentru a face față acestei creșteri; este preocupat de faptul că această situație ar putea agrava plățile restante printr-o acumulare de facturi neplătite în a doua jumătate a perioadei de planificare a CFM;

3.  reamintește că, în exercițiul bugetar 2015, angajamentele restante au revenit la nivelurile ridicate precedente; este ferm convins că ar trebui depuse toate eforturile pentru a se evita acumularea facturilor neplătite și o nouă criză a plăților, așa cum s-a întâmplat în cursul perioadei precedente;

4.  sprijină ferm elaborarea de către cele trei instituții a unui nou plan de plăți obligatoriu pentru perioada 2016-2020.

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect:   Al patrulea proiect de buget rectificativ pentru 2016

Stimate domnule președinte,

Comisia LIBE ia act de majorarea creditelor de angajament și de plată de la rubrica 3 din CFM cu 240,1 și, respectiv, 10 milioane EUR, precum și de mobilizarea corespunzătoare a marjei pentru situații neprevăzute necesară în acest scop, dată fiind absența marjei sub plafonul de la rubrica 3 și ținând seama de faptul că instrumentul de flexibilitate a fost utilizat complet în 2016. Comisia LIBE constată mobilizarea acestui instrument cu compensarea integrală în 2016 din marja nealocată de la rubrica 5 (Administrație), dar reamintește că marja pentru situații neprevăzute reprezintă un instrument de ultimă instanță.

Comisia LIBE constată majorarea volumului Instrumentului dedicat sprijinului de urgență pe teritoriul Uniunii (18 07 01), care a beneficiat de o sumă suplimentară de 49,5 milioane EUR în credite de angajament (nivelul creditelor de angajament crescând astfel de la 199 până la aproximativ 248,5 milioane EUR, nivel apropriat de valoarea totală de 300 de milioane EUR estimată pentru 2016 în PBR 1/2016) și de 10 milioane EUR în credite de plată. Aceasta subliniază că Comisia a încheiat acorduri-cadru de parteneriat cu o serie de ONG-uri și de entități locale, care sunt, prin urmare, eligibile pentru acțiunile de punere în aplicare, și invită Comisia să furnizeze informații detaliate cu privire la beneficiari și la proceduri. De asemenea, solicită prezentarea unei evaluări și a unui raport în urma unei monitorizări atente a cheltuielilor.

Având în vedere că, în cursul exercițiului 2016, a fost realocată din FAMI suma de 199 de milioane EUR către noua linie bugetară aferentă Instrumentului dedicat sprijinului de urgență pe teritoriul Uniunii (18 07 01) și dată fiind presiunea constantă la frontierele UE și situația relativ volatilă a fluxurilor migratorii la sfârșitul lui 2016, Comisia LIBE sprijină realimentarea FAMI (+130 de milioane EUR în credite de angajament). Ea reamintește că bugetul pe 2016 al FAMI dispune de un pachet inițial de 1 miliard EUR pentru transferul a 160 000 de persoane (6 500 EUR/persoană), care va fi utilizat cel mai probabil doar parțial pentru obiectivul său originar, deoarece, până în prezent, au avut loc puține transferuri (6 000). Într-un spirit de transparență și de claritate, Comisia LIBE își exprimă dorința de a obține informații mai precise cu privire la modul în care Comisia poate realoca fondurile prevăzute inițial pentru transferuri.

Comisia LIBE solicită un grad maxim de responsabilitate, transparență și o monitorizare atentă a tuturor cheltuielilor. Aceasta ia act de eforturile depuse de Comisie pentru a ajusta nivelul creditelor din bugetul UE ținând cont de punerea în aplicare efectivă a acțiunilor în curs și de nevoile financiare actualizate.

Comisia LIBE ia act de majorarea creditelor de angajament (+70 de milioane EUR) alocate FSI pentru a răspunde actualelor și viitoarelor cereri ale Bulgariei privind asistența de urgență.

Comisia LIBE salută realizarea parțială cu anticipație, neutră din punct de vedere bugetar, (+50 de posturi) a consolidării efectivului Frontex prevăzute în proiectul de buget 2017 (în total +130 de posturi) prin modificarea schemei de personal a Agenției, deoarece acest lucru va permite nou-createi Agenții Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă să îndeplinească misiunea menționată în mandatul său. Comisia LIBE reamintește că Frontex ar trebui să pună la dispoziția ofițerului său pentru drepturile fundamentale resurse și personal adecvate pentru crearea mecanismului de reclamații și dezvoltarea în continuare și realizarea strategiei Agenției de monitorizare și asigurare a protecției drepturilor fundamentale.

Cu deosebită considerație,

Claude MORAES


REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

24.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

3

4

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Notă juridică - Politica de confidențialitate