Postup : 2016/2257(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0350/2016

Predkladané texty :

A8-0350/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0468

SPRÁVA     
PDF 601kWORD 56k
25.11.2016
PE 592.346v02-00 A8-0350/2016

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2016 na rozpočtový rok 2016: Aktualizácia rozpočtových prostriedkov s cieľom zohľadniť najnovší vývoj v oblasti migrácie a bezpečnosti, zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov ako výsledok globálneho presunu, predĺženie trvania EFSI, úprava plánu pracovných miest agentúry Frontex a aktualizácia prostriedkov na strane príjmov (vlastné zdroje)

(13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: José Manuel Fernandes

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2016 na rozpočtový rok 2016: Aktualizácia rozpočtových prostriedkov s cieľom zohľadniť najnovší vývoj v oblasti migrácie a bezpečnosti, zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov ako výsledok globálneho presunu, predĺženie trvania EFSI, úprava plánu pracovných miest agentúry Frontex a aktualizácia prostriedkov na strane príjmov (vlastné zdroje)

(13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 prijatý s konečnou platnosťou 25. novembra 2015(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 4/2016, ktorý Komisia prijala 30. septembra 2016 (COM(2016)0623),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2016, ktorú Rada prijala 24. novembra 2016 a postúpila Európskemu parlamentu ... (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na list Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–  so zreteľom na článok 88 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0350/2016),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 4/2016 (NOR 4/2016) znižuje úroveň platobných rozpočtových prostriedkov o 7 284,3 milióna EUR, predovšetkým v rozpočtových riadkoch v podokruhu 1b Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť, a preto zodpovedajúcim spôsobom znižuje príspevky členských štátov;

B.  keďže NOR č. 4/2016 zvyšuje úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 3 Bezpečnosť a občianstvo o 50 miliónov EUR pre nástroj núdzovej podpory v rámci Únie, o 130 miliónov EUR pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a o 70 miliónov EUR pre Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF), a preto si vyžaduje mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti v celkovej sume 240,1 milióna EUR po zohľadnení presunu vo výške 9,9 milióna EUR;

C.  keďže NOR č. 4/2016 presúva ťažisko financovania Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) na začiatočnú fázu prostredníctvom presunu sumy 73,9 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch z energetickej časti Nástroja na prepájanie Európy (NPE – Energetika), ktorý sa vykompenzuje v roku 2018;

D.  keďže NOR č. 4/2016 mení plán pracovných miest agentúry Frontex vzhľadom na nadobudnutie účinnosti nariadenia (EÚ) č. 2016/1624(6);

E.  keďže vzhľadom na zníženie prostriedkov o 14,7 milióna EUR vo viacerých rozpočtových riadkoch v okruhu 2 Udržateľný rast: prírodné zdroje predstavuje čistý vplyv NOR č. 4/2014 na strane výdavkov rozpočtu na rok 2016 zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 225,4 milióna EUR;

F.  keďže na strane príjmov zahŕňa NOR č. 4/2014 aj úpravy spojené s revíziou odhadov tradičných vlastných zdrojov (t. j. clá a odvody z produkcie cukru), základov dane z pridanej hodnoty (DPH) a hrubého národného dôchodku (HND), ako aj so zahrnutím príslušných korekcií pre Spojené kráľovstvo do rozpočtu a s ich financovaním;

1.  vyjadruje vážne znepokojenie nad prebytkom platieb vo výške 7 284,3 milióna EUR, ktorý je dôsledkom výrazných oneskorení v realizácii programov EÚ v rámci zdieľaného hospodárenia a môže viesť k veľkému nahromadeniu žiadostí o platby ku koncu súčasného VFR; pripomína záver Komisie, že podľa súčasných prognóz možno aktualizované platobné potreby do roku 2020 uspokojiť v rámci existujúcich stropov len v prípade, keď sa celková rezerva na platby v plnej miere využije (a ako preventívne opatrenie sa zrušia jej ročné stropy) a keď sa platby pre osobitné nástroje započítajú nad rámec stropov; požaduje preto konečné a jednoznačné vyriešenie tejto záležitosti v rámci revízie VFR;

2.  súhlasí so zvýšením prostriedkov v okruhu 3 prostredníctvom mobilizácie rezervy na nepredvídané udalosti, ako aj s prednostným uskutočnením posilnenia plánu pracovných miest agentúry Frontex; osobitne víta čiastočné doplnenie AMIF, ale je znepokojený skutočnosťou, že napriek vysokej miere plnenia rozpočtu na základe vnútroštátnych programov členských štátov sa doposiaľ naozaj uskutočnilo len niekoľko premiestnení utečencov;

3.  súhlasí s presunutím ťažiska financovania EFSI na začiatočnú fázu za predpokladu, že presun z NPE bude v roku 2018 náležite vykompenzovaný; objasňuje, že toto presunutie ťažiska financovania na začiatočnú fázu nebráni konečnému plánu financovania nového návrhu na predĺženie EFSI, o ktorom sa má rozhodnúť v súlade s riadnym legislatívnym postupom;

4.  so znepokojením berie na vedomie očakávaný výpadok príjmov, ktorého výška sa odhaduje na 1,8 miliardy EUR, v dôsledku zníženia hodnoty britskej libry voči euru; berie na vedomie zámer Komisie využiť príjmy pochádzajúce z dodatočných pokút s cieľom pokryť tento výpadok;

5.   schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2016;

6.   poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 4/2016 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

(6)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

Brusel

Vec:  Stanovisko k návrhu opravného rozpočtu č. 4 k všeobecnému rozpočtu na rok 2016

Vážený pán Arthuis,

Koordinátori výboru REGI sa 11. októbra 2016 dohodli, že výbor vypracuje stanovisko k legislatívnej správe výboru BUDG o návrhu Komisie s názvom Návrh opravného rozpočtu č. 4 k všeobecnému rozpočtu na rok 2016 (COM(2016)0623 final).

Ako vieme, výbor BUDG bude o návrhu rokovať s Radou v rámci zmierovacieho konania o rozpočte na rok 2017. Za týchto okolností výbor REGI nemá čas na vypracovanie riadneho stanoviska a chcel by som Vás požiadať, aby ste zvážili tieto návrhy výboru REGI a začlenili ich do návrhu uznesenia Vášho výboru.

Návrhy:

1.  konštatuje, že v dôsledku neskorého určenia riadiacich orgánov pre operačné programy a relatívne pomalého zavádzania niektorých výdavkových programov v oblasti politiky súdržnosti Komisia očakáva menej faktúr, než sa predpokladalo v rozpočte na rok 2016;

2.  vyjadruje znepokojenie nad súčasným oneskorením vo vykonávaní programov EÚ v rámci zdieľaného hospodárenia a následným výrazným znížením platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré navrhuje Komisia; upozorňuje, že vzhľadom na to, že v roku 2017 sa očakáva zvýšenie miery plnenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, sú potrebné dostatočné rozpočtové zdroje na pokrytie tohto zvýšenia; vyjadruje znepokojenie nad tým, že v dôsledku tejto situácie sa môže vyostriť problém neuhradených platieb prostredníctvom nahromadenia neuhradených faktúr v druhej polovici plánovacieho obdobia VFR;

3.  pripomína, že v rozpočtovom roku 2015 sa nesplatené záväzky opäť vrátili na vysokú úroveň ako v minulosti; pevne verí, že by sa malo vyvinúť maximálne úsilie o to, aby sa predišlo nahromadeniu neuhradených faktúr a vzniku novej platobnej krízy, ako sa to pozorovalo v predchádzajúcom období;

4.  vyjadruje podporu trom inštitúciám, pokiaľ ide o ich rozvoj nového záväzného platobného plánu na obdobie rokov 2016 – 2020.

S úctou,

Iskra MIHAYLOVA


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec:   Štvrtý návrh opravného rozpočtu na rok 2016

Vážený pán predseda,

Výbor LIBE berie na vedomie zvýšenie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v okruhu 3 VFR o 240,1 milióna, resp. 10 miliónov EUR, ako aj zodpovedajúcu mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti, ktorá je potrebná na tento účel vzhľadom na chýbajúcu rezervu v rámci stropu okruhu 3, a so zreteľom na skutočnosť, že nástroj flexibility bol v roku 2016 v plnej miere vyčerpaný. Výbor LIBE berie na vedomie mobilizáciu tohto nástroja s plnou kompenzáciou v roku 2016 v nepridelenej rezerve okruhu 5 (Administratíva), ale pripomína, že rezerva na nepredvídané udalosti je poslednou možnosťou.

Výbor LIBE berie na vedomie zvýšenie prostriedkov Nástroja na núdzovú podporu v rámci Únie (18 07 01) o ďalších 49,5 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch (čím sa záväzky zvýšia zo 199 miliónov na približne 248,5 milióna EUR, čo sa blíži celkovej sume 300 miliónov EUR odhadovanej na rok 2016 v NOR č. 1/2016) a o ďalších 10 miliónov v platobných rozpočtových prostriedkoch. Zdôrazňuje, že Komisia uzavrela rámcové dohody o partnerstve s viacerými MVO a miestnymi subjektmi, ktoré sú takto oprávnené vykonávať opatrenia, a vyzýva Komisiu, aby poskytla podrobné informácie o príjemcoch a postupoch. Požaduje posúdenie a podanie správ v nadväznosti na dôkladné monitorovanie výdavkov.

Vzhľadom na to, že 199 miliónov EUR bolo prerozdelených počas roka 2016 z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) do nového rozpočtového riadku Nástroj na núdzovú podporu v rámci Únie (18 07 01), a vzhľadom na súčasný tlak na hranice EÚ a relatívne nestabilnú situáciu v súvislosti s migračnými tokmi na konci roka 2016 výbor LIBE podporuje doplnenie AMIF (+130 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch). Pripomína, že AMIF zahŕňa v rozpočte na rok 2016 počiatočný balík vo výške 1 miliardy EUR na premiestnenie 160 000 ľudí (6 500 EUR na osobu), ktorý budú najpravdepodobnejšie použitý na pôvodný účel len čiastočne, keďže doteraz bol premiestnený len malý počet ľudí (6 000). V duchu transparentnosti a zrozumiteľnosti by výbor LIBE privítal presnejšie informácie o tom, ako Komisia môže prerozdeliť prostriedky pôvodne určené na premiestňovanie.

Výbor LIBE vyzýva na maximálnu zodpovednosť, transparentnosť a dôkladné monitorovanie všetkých výdavkov. Berie na vedomie úsilie Komisie o úpravu úrovní rozpočtových prostriedkov v rozpočte EÚ na základe skutočného vykonávania prebiehajúcich akcií a aktualizovaných finančných potrieb.

Výbor LIBE berie na vedomie zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov (+70 miliónov EUR) pre Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) na účely reagovania na aktuálnu a nadchádzajúcu žiadosť Bulharska o núdzovú pomoc.

Výbor LIBE víta rozpočtovo neutrálne, čiastočné prednostné uskutočnenie (+50 pracovných miest) navrhovaného posilnenia ľudských zdrojov v agentúre Frontex v návrhu rozpočtu na rok 2017 (spolu +130 pracovných miest) prostredníctvom zmeny plánu pracovných miest agentúry, čo umožní novo vytvorenej Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž vykonávať misiu, ktorá je vymedzená v jej mandáte. Výbor LIBE pripomína, že agentúra Frontex by mala poskytnúť svojmu úradníkovi pre základné práva primerané zdroje a zamestnancov na účely zriadenia mechanizmu riešenia sťažností a ďalšieho rozvoja a implementácie stratégie agentúry v oblasti monitorovania a zabezpečovania ochrany základných práv.

S úctou,

Claude MORAES


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

24.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

3

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia