Postopek : 2016/2257(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0350/2016

Predložena besedila :

A8-0350/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0468

POROČILO     
PDF 651kWORD 53k
25.11.2016
PE 592.346v02-00 A8-0350/2016

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2016 za proračunsko leto 2016: posodobitev odobritev, da se odrazijo najnovejše dogajanje na področjih migracij in varnosti, zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti zaradi globalne prerazporeditve, podaljšanje EFSI, sprememba kadrovskega načrta agencije Frontex in posodobitev odobritev iz prihodkov (lastna sredstva)

(13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: José Manuel Fernandes

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE, PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2016 za proračunsko leto 2016: posodobitev odobritev, da se odrazijo najnovejše dogajanje na področjih migracij in varnosti, zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti zaradi globalne prerazporeditve, podaljšanje EFSI, sprememba kadrovskega načrta agencije Frontex in posodobitev odobritev iz prihodkov (lastna sredstva)

(13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41 Uredbe,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki je bil dokončno sprejet 25. novembra 2015(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 4/2016, ki ga je Komisija sprejela 30. septembra 2016 (COM(2016)0623),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 4/2016, ki ga je Svet sprejel 24. novembra 2016 in ga posredoval Parlamentu ... (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

–  ob upoštevanju člena 88 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0350/2016),

A.  ker je v predlogu spremembe proračuna št. 4/2016 (PSP št. 4/2016) raven odobrenih plačil zmanjšana za 7.284,3 milijona EUR, večinoma v proračunskih vrsticah v podrazdelku 1b – Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija, zato so ustrezno zmanjšani tudi nacionalni prispevki;

B.  ker je v PSP št. 4/2016 raven odobrenih sredstev za prevzem obveznosti v razdelku 3 –Varnost in državljanstvo povečana za 50 milijonov EUR za instrument za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji, za 130 milijonov EUR za Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter za 70 milijonov EUR za Sklad za notranjo varnost (ISF), zato je treba sprostiti varnostno rezervo v skupnem znesku 240,1 milijona EUR po upoštevanju prerazporeditve 9,9 milijona EUR;

C.  ker PSP št. 4/2016 predvideva dodelitev sredstev za Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) v začetku obdobja, zaradi česar odobrena sredstva za obveznosti v višini 73,9 milijona EUR prerazporedijo iz energetskega dela instrumenta za povezovanje Evrope (IPE-Energetika), nadomeščena pa bodo v letu 2018;

D.  ker je v PSP št. 4/2016 spremenjen kadrovski načrt agencije Frontex zaradi začetka veljavnosti Uredbe (EU) 2016/1624(6);

E.  ker je zaradi zmanjšanja v več proračunskih vrsticah v razdelku 2 – Trajnostna rast: naravni viri za 14,7 milijona EUR neto finančni učinek PSP št. 4/2014 na odhodkovni strani proračuna za leto 2016 povečanje sredstev za prevzem obveznosti za 225,4 milijona EUR;

F.  ker na strani prihodkov PSP št. 4/2016 vsebuje tudi prilagoditve v zvezi s popravkom napovedi tradicionalnih lastnih sredstev (tj. carin in prelevmanov na sladkor), davka na dodano vrednost (DDV) in osnov za bruto nacionalni dohodek (BND) ter vključitev ustreznih popravkov za Združeno kraljestvo in njihovega financiranja v proračun,

1.  je izjemno zaskrbljen zaradi presežka plačil v višini 7.284,3 milijona EUR, ki je posledica večjih zamud pri izvajanju programov EU v okviru deljenega upravljanja in bi lahko vodil h kopičenju zahtevkov za izplačilo proti koncu sedanjega večletnega finančnega okvira; opozarja na ugotovitev Komisije, da bo mogoče po trenutnih napovedih posodobljene potrebe po plačilih do leta 2020 ob sedanjih zgornjih mejah zadovoljiti le, če se v celoti porabijo skupne razlike do zgornje meje za plačila (in se kot previdnostni ukrep odpravijo njihove letne omejitve) in če plačila za posebne instrumente ne bodo šteta k zgornjim mejam; zato poziva k dokončni in nedvoumni rešitvi te težave pri reviziji večletnega finančnega okvira;

2.  se strinja z dodatnimi sredstvi v razdelku 3 s sprostitvijo varnostne rezerve, pa tudi s z izplačilom dodatnih sredstev za kadrovski načrt agencije Frontex v začetku obdobja; pozdravlja zlasti delno povečanje Sklada za azil, migracije in vključevanje, vendar je zaskrbljen, ker je bilo kljub visoki stopnji izvrševanja proračuna na podlagi nacionalnih programov držav članic do danes premeščenih le nekaj beguncev;

3.  se strinja z izplačilom sredstev za Evropski sklad za strateške naložbe v začetku obdobja, če bo prerazporeditev iz instrumenta za povezovanje Evrope v letu 2018 ustrezno nadomeščena; pojasnjuje, da ta prenos na začetek obdobja ne vpliva na končni finančni načrt novega predloga za podaljšanje veljavnosti Evropskega sklada za strateške naložbe, o katerem se bo odločalo po rednem zakonodajnem postopku;

4.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je zaradi zmanjšanja vrednosti britanskega funta v razmerju do evra prišlo do pričakovanega primanjkljaja prihodkov, ocenjenega na 1,8 milijarde EUR; je seznanjen, da namerava Komisija ta primanjkljaj pokriti s prihodki od dodatnih glob;

5.   odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 4/2016;

6.   naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 4/2016 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču in nacionalnim parlamentom.

(1)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)

UL L 48, 24.2.2016, str. 1.

(3)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(4)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(5)

UL L 168, 7.6.2014, str. 105.

(6)

Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

Predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

Bruselj

Zadeva:  Mnenje o predlogu spremembe proračuna št. 4 k splošnemu proračunu za leto 2016

Spoštovani g. Arthuis,

koordinatorji odbora REGI so se 11. oktobra 2016 dogovorili, da bo odbor pripravil mnenje o zakonodajnem poročilu odbora BUDG o predlogu Komisije za spremembo proračuna št.°4 k splošnemu proračunu za leto 2016 (COM(2016)0623).

Zdaj smo izvedeli, da se bo odbor BUDG o tem predlogu s Svetom pogajal v spravnem postopku za proračun za leto 2017. Ker odbor REGI pod takšnimi pogoji ne bo imel časa, da bi pripravil običajno mnenje, vas pozivam, da si ogledate spodnje predloge, ki bi jih želel vključiti v predlog resolucije vašega odbora.

Pobude:

1.  ugotavlja, da Komisija zaradi poznega imenovanja upravljavskih organov za operativne programe in razmeroma počasnega zagona nekaterih programov porabe na področju kohezijske politike pričakuje manj zahtevkov za izplačilo, kot je bilo predvideno v proračunu za leto 2016;

2.  je zaskrbljen zaradi zamud pri izvrševanju programov EU v deljenem upravljanju in posledičnega korenitega zmanjšanja sredstev za plačila v predlogu Komisije; poudarja, da naj bi se stopnja izvrševanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov v letu 2017 povečala, zato bodo potrebna zadostna proračunska sredstva; je zaskrbljen, da bi to utegnilo povečati zaostanek pri izplačevanju zaradi kopičenja neporavnanih računov v drugi polovici večletnega finančnega okvira;

3.  spominja, da so se neporavnane obveznosti v proračunskem letu 2015 znova povečale in dosegle visoko raven iz preteklosti; je trdno prepričan, da bi bilo treba storiti vse, da se prepreči kopičenje neplačanih računov in nova plačilna kriza, podobna tisti, ki je nastala v prejšnjem obdobju;

4.  odločno podpira zamisel, da tri institucije pripravijo nov, zavezujoč načrt plačil za obdobje 2016–2020.

S spoštovanjem

Iskra MIHAJLOVA


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE, PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE

Jean Arthuis

Predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva:   Četrti predlog spremembe proračuna za leto 2016

Spoštovani g. predsednik,

odbor LIBE je seznanjen s povečanjem odobrenih sredstev za obveznosti in plačila v razdelku 3 večletnega finančnega okvira v višini 240,1 milijona EUR oziroma 10 milijonov EUR, pa tudi s povezano uporabo varnostne rezerve, ki je potrebna za ta namen, saj je bila razlika do zgornje meje v razdelku 3 v celoti porabljena, prav tako pa tudi instrument prilagodljivosti v letu 2016. Ugotavlja, da bo uporaba tega instrumenta v celoti izravnana z neporabljeno razliko do zgornje meje v razdelku 5 (uprava), vendar opozarja, da je varnostna rezerva skrajna rešitev.

Odbor LIBE je seznanjen s povečanjem instrumenta za nujno pomoč v Uniji (18 07 01) za dodatnih 49,5 milijona EUR v obveznostih (zato so se sredstva za obveznosti povečala s 199 na približno 248,5 milijona EUR, kar je zelo blizu skupnemu znesku 300 milijonov EUR, predvidenemu za leto 2016 v predlogu spremembe proračuna št. 1/2016) in za 10 milijonov EUR v plačilih. Poudarja, da je Komisija sklenila okvirne sporazume o partnerstvu s številnimi nevladnimi organizacijami in lokalnimi subjekti, ki so tako postali upravičeni do izvedbenih ukrepov, in jo poziva, naj posreduje podrobne informacije o upravičencih in postopkih. Prosi tudi za oceno in poročilo na osnovi tesnega spremljanja izdatkov.

Glede na to, da je bilo v letu 2016 iz vrstice Sklada za azil, migracije in vključevanje v novo proračunsko vrstico instrumenta za nujno pomoč v Uniji (18 07 01) prerazporejenih 199 milijonov EUR, in ker se pritiski na meje EU nadaljujejo, migracijski tokovi pa se konec leta 2016 še niso ustalili, odbor LIBE podpira povečanje sredstev za omenjeni sklad (+130 milijonov EUR v obveznostih). Spominja, da je bila za Sklad za azil, migracije in vključevanje v proračunu 2016 prvotno predvidena 1 milijarda EUR za preselitev 160 tisoč ljudi (6.500 EUR na osebo), ki bo najverjetneje samo delno porabljena v predvideni namen, saj je bilo do zdaj preseljenih zelo malo ljudi (6.000). Odbor LIBE bi zaradi preglednosti in jasnosti rad podrobnejše informacije o tem, kako namerava Komisija ta sredstva prerazporediti.

Odbor LIBE poziva k čim večji odgovornosti, preglednosti in pozornemu spremljanju vseh izdatkov. Seznanjen je s prizadevanji Komisije, da bi raven odobrenih sredstev v proračunu EU prilagodila dejanskemu izvajanju ukrepov in najnovejšim finančnim potrebam.

Prav tako je seznanjen s povečanjem obveznosti (+70 milijonov EUR) za Sklad za notranjo varnost, da se bo mogoče odzvati na nerešene in morebitne nove zahteve Bolgarije za nujno pomoč.

Odbor LIBE pozdravlja proračunsko nevtralno delno vnaprejšnje izplačilo (50 novih delovnih mest) za kadrovsko okrepitev agencije Frontex, predvideno v predlogu proračuna za leto 2017 (skupaj 130 novih delovnih mest), in sicer s spremembo kadrovskega načrta agencije, saj bo to novoustanovljeni Evropski agenciji za mejno in obalno stražo omogočilo izvajanje nalog, ki ji jih nalaga njen mandat. Odbor še opominja, da bi morala agencija Frontex svojemu uradniku za temeljne pravice zagotavljati primerna sredstva in osebje za vzpostavitev pritožbenega mehanizma ter nadaljnji razvoj in izvajanje strategije agencije, da bo spremljala in zagotavljala varstvo temeljnih pravic.

S spoštovanjem,

Claude MORAES


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

24.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

3

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Tomáš Zdechovský

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov