Postup : 2016/2120(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0351/2016

Předložené texty :

A8-0351/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0473

ZPRÁVA     
PDF 532kWORD 56k
25.11.2016
PE 594.114v02-00 A8-0351/2016

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize

(COM(2016)0313 – C8‑0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Jens Geier

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize

(COM(2016)0313 – C8‑0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0313 – C8‑0246/2016),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a zejména na článek 11 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 2015/623 ze dne 21. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na článek 12 této dohody,

–  s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, který přijala Komise dne 18. července 2016 (COM(2016)0300), ve znění návrhu na změnu č. 1/2017 (COM(2016)0679),

–  s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, který přijala Rada dne 12. září 2016 a postoupila Evropskému parlamentu dne 14. září 2016 (11900/2016 – C8 -0373/2016),

–  s ohledem na svůj postoj k návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2017 přijatý dne 26. října 2016(3),

–  s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 17. listopadu 2016 (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0351/2016) a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0351/2016),

A.  vzhledem k tomu, že po posouzení všech možností pro přerozdělení prostředků na závazky v rámci okruhu 3 se zdá být nutné uvolnit prostředky na závazky z nástroje pružnosti;

B.  vzhledem k tomu, že Komise navrhla uvolnit prostředky z nástroje pružnosti, aby doplnila financování souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 nad rámec stropu okruhu 3 o částku 530 milionů EUR na financování opatření v oblasti migrace, uprchlíků a bezpečnosti;

C.  vzhledem k tomu, že celková částka nástroje pružnosti na rozpočtový rok 2017 je tím plně vyčerpána;

1.  konstatuje, že stropy okruhu 3 na rok 2017 neumožňují odpovídajícím způsobem financovat naléhavá opatření v oblasti migrace, uprchlíků a bezpečnosti;

2.  souhlasí proto s tím, aby byly z nástroje pružnosti uvolněny prostředky ve výši 530 milionů EUR v prostředcích na závazky;

3.  souhlasí dále s navrhovaným přidělením odpovídajících prostředků na platby ve výši 238,3 milionu EUR v roce 2017, 91 milionů EUR v roce 2018, 141,9 milionu EUR v roce 2019 a 58,8 milionu EUR v roce 2020;

4.  opakuje, že uvolnění prostředků z tohoto nástroje v souladu s článkem 11 nařízení o VFR znovu dokazuje, že je klíčové, aby byl rozpočet Unie flexibilnější, a opakuje svůj postoj vyjádřený v rámci revize/přezkumu VFR v polovině období, podle nějž by měla být roční částka nástroje pružnosti navýšena na 2 mld. EUR;

5.  opakuje svůj dlouhodobý postoj, že – aniž by byla dotčena možnost uvolnit prostředky na platby pro specifické rozpočtové položky prostřednictvím nástroje pružnosti bez předchozího uvolnění prostředků na závazky – prostředky na platby vyplývající z prostředků na závazky, které byly dříve uvolněny prostřednictvím nástroje pružnosti, mohou být započítávány pouze nad rámec stropů;

6.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

7.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0411.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(1), a zejména na článek 12 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nástroj pružnosti má umožnit financování přesně určených výdajů, které nebylo možné financovat v mezích stropů pro jeden nebo více jiných okruhů.

(2)  Strop pro roční částku disponibilní pro nástroj pružnosti činí 471 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 11 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(2).

(3)  Vzhledem k naléhavým potřebám je za účelem financování opatření, jejichž smyslem je zmírnit probíhající migrační, uprchlickou a bezpečnostní krizi, nezbytné uvolnit významnou dodatečnou částku.

(4)  Po prozkoumání všech možností, jak v rámci výdajového stropu okruhu 3 (Bezpečnost a občanství) přerozdělit prostředky, se za účelem financování opatření v oblasti migrace, uprchlíků a bezpečnosti jeví jako nezbytné uvolnit dostupné prostředky z nástroje pružnosti a tímto způsobem doplnit financování ze souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 o částku ve výši 530,0 milionu EUR nad rámec stropu okruhu 3.

(5)  Na základě očekávaného profilu plateb by prostředky na platby, které prostředkům uvolněným z nástroje pružnosti odpovídají, měly být rozloženy do několika rozpočtových let. Tyto prostředky budou odhadem činit 238,3 milionu EUR v roce 2017, 91,0 milionu EUR v roce 2018, 141,9 milionu EUR v roce 2019 a 58,8 milionu EUR v roce 2020.

(6)  Za účelem maximálního zkrácení doby, která je k uvolnění prostředků z nástroje pružnosti nutná, by se toto rozhodnutí mělo použít od začátku rozpočtového roku 2017,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.  Pro účely souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 se z nástroje pružnosti uvolňuje částka ve výši 530,0 milionu EUR za účelem krytí prostředků na závazky v okruhu 3 (Bezpečnost a občanství).

Z této částky budou financována opatření zaměřená na řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize.

2.  Na základě očekávaného profilu plateb budou odpovídající prostředky na platby uvolněné z nástroje pružnosti přiděleny následovně:

a) 238,3 milionu EUR v roce 2017;

b) 91,0 milionu EUR v roce 2018;

c) 141,9 milionu EUR v roce 2019;

d) 58,8 milionu EUR v roce 2020.

Konkrétní částky na jednotlivé rozpočtové roky budou schváleny v souladu s ročním rozpočtovým procesem.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2017.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

(1)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)

  Nařízení Rady (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).


STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (17.11.2016)

pro Rozpočtový výbor

o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize

(2016/2120(BUD))

Navrhovatelka: Monica Macovei

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  všímá si navrhovaného využití nástroje flexibility v rámci okruhu 3 v návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2017 v částce 530 milionů EUR a připomíná, že to znamená využití celé částky, která je v rámci tohoto nástroje podle stávajících předpisů o VFR v roce 2017 k dispozici; opakuje, že rozpočtová pružnost má své meze a může být pouze krátkodobým řešením nepředvídaných událostí, které je následně třeba řešit prostřednictvím běžných rozpočtových položek; zdůrazňuje nicméně, že tato částka nedostačující k řešení rostoucích výzev;

2.   uznává, že finanční dopad současné krize v oblasti vnitřní bezpečnosti a humanitárních a migračních výzev nebyl zohledněn při přijímání stávajícího VFR v roce 2013; připomíná, že nástroj pružnosti musí být využíván pro jednoznačně určené výdaje, které nelze financovat v mezích stropů pro jeden nebo více jiných okruhů; vyjadřuje politování nad tím, že Komise nevyužila příležitost, kterou skýtal přezkum VFR v polovině období k tomu, aby patřičně upravila strop okruhu 3;

3.  zdůrazňuje, že i při systematickém uvolňování nástroje flexibility v jeho úplnosti v rámci okruhu 3 v nadcházejících letech nebudou finanční zdroje, které jsou k dispozici, dostačovat k řešení zvýšených potřeb; domnívá se proto, že je naprosto zásadní zajistit spravedlivé rozdělení finančních prostředků podle priorit a plnou transparentnost a zodpovědnost;

4.  vítá návrh Komise týkající se přezkumu VFR v polovině období, jehož cílem je zvýšit schopnost rozpočtu reagovat rychle a odpovídajícím způsobem na nepředvídané události; poukazuje především na návrh na vytvoření nové rezervy Evropské unie pro krize, která by byla financována ze zrušených přidělených prostředků, a na zvýšení velikosti nástroje flexibility a rezervy na pomoc při mimořádných událostech na dvojnásobek; zdůrazňuje, že změny provedené v rámci přezkumu VFR v polovině období by měly zajistit rozpočtovou stabilitu a předvídatelnost po zbylé období VFR na roky 2014–2020;

5.  připomíná, že spravedlivé a transparentní rozdělení finančních prostředků mezi různé cíle Azylového, migračního a integračního fondu (dále jen „fond“) bylo prioritou Parlamentu v průběhu jednání, jež vedla k přijetí nařízení Evropské parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014(1), kterým byl tento fond zřízen; vyzývá Komisi, aby patřičně zvýšila počet rozpočtových položek pro tento fond, a usnadnila tak čitelnost a transparentnost využívání finančních prostředků, jež byly vyčleněny na jednotlivé cíle, a tudíž i do těchto rozpočtových položek; vyzývá Komisi zejména k tomu, aby v budoucnu ve všech návrzích rozpočtu od sebe oddělila výdaje na posilování spravedlivých opatření na zajištění návratu migrantů od výdajů na zákonnou migraci a podporu účinné integrace státních příslušníků třetích zemí, jak se navrhuje v bodu 12 stanoviska ze dne 24. září 2014, které Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vypracoval pro Rozpočtový výbor k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2015 (2014/2040(BUD)(2);

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

17.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

(1)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 168).

(2)

  PE536.206v03-00.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

24.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

4

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Právní upozornění - Ochrana soukromí