Διαδικασία : 2016/2120(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0351/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0351/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0473

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 607kWORD 53k
25.11.2016
PE 594.114v02-00 A8-0351/2016

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας

(COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Jens Geier

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας

(COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0313 – C8-0246/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1), και ιδίως το άρθρο 11,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 12,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 18 Ιουλίου 2016 (COM(2016)0300), όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2017 (COM(2016)0679),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 και διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 (11900/2016 – C8 -0373/2016),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2016 όσον αφορά το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού του 2017(3),

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στις 17 Νοεμβρίου 2016 (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0351/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εξέταση όλων των δυνατοτήτων ανακατανομής των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τομέα 3, κρίνεται αναγκαία η κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είχε προτείνει να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός ευελιξίας, προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 πέραν του ανωτάτου ορίου του τομέα 3 με ποσό ύψους 530 εκατομμυρίων EUR για τη χρηματοδότηση μέτρων στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον λόγο αυτόν, το συνολικό ποσό του μηχανισμού ευελιξίας για το οικονομικό έτος 2017 έχει εξαντληθεί πλήρως·

1.  σημειώνει ότι τα ανώτατα όρια του 2017 για τον τομέα 3 δεν επιτρέπουν την επαρκή χρηματοδότηση έκτακτων μέτρων στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας·

2.  συμφωνεί επομένως με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για ποσό ύψους 530 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

3.  συμφωνεί επιπλέον με την προτεινόμενη κατανομή των αντίστοιχων πιστώσεων πληρωμών ύψους 238,3 εκατομμυρίων EUR το 2017, 91 εκατομμυρίων EUR το 2018, 141,9 εκατομμυρίων EUR το 2019 και 58,8 εκατομμυρίων EUR το 2020·

4.  επαναλαμβάνει ότι η κινητοποίηση αυτού του μηχανισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού ΠΔΠ, καταδεικνύει, για άλλη μια φορά, την ζωτική ανάγκη αύξησης της ευελιξίας του προϋπολογισμού της Ένωσης, και επαναλαμβάνει επίσης την άποψη που εξέφρασε στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ, σύμφωνα με την οποία το ετήσιο ποσό του μηχανισμού ευελιξίας πρέπει να αυξηθεί σε 2 δισεκατομμύρια·

5.  επαναλαμβάνει την προ πολλού παγιωμένη άποψή του ότι, με την επιφύλαξη της δυνατότητας να κινητοποιούνται πιστώσεις πληρωμών για ειδικές θέσεις του προϋπολογισμού με τη χρήση του μηχανισμού ευελιξίας, χωρίς προηγούμενες κινητοποιήσεις σε αναλήψεις υποχρεώσεων, οι πληρωμές που απορρέουν από αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες είχαν κινητοποιηθεί σε προγενέστερο στάδιο με χρήση του μηχανισμού ευελιξίας μπορούν να υπολογίζονται μόνον πάνω από τα ανώτατα όρια·

6.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

EE L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0411.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδίως το σημείο 12,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Ο μηχανισμός ευελιξίας προορίζεται για τη χρηματοδότηση σαφώς προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων που είναι διαθέσιμα για έναν ή περισσοτέρους άλλους τομείς.

(2)  Το ανώτατο όριο του ετήσιου ποσού που διατίθεται για τον μηχανισμό ευελιξίας έχει οριστεί σε 471 εκατομμύρια EUR (σε τιμές 2011), σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(2).

(3)  Λόγω των επειγουσών αναγκών, είναι αναγκαία η κινητοποίηση σημαντικών συμπληρωματικών ποσών για τη χρηματοδότηση μέτρων για την άμβλυνση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας.

(4)  Μετά την εξέταση όλων των δυνατοτήτων ανακατανομής πιστώσεων στο πλαίσιο του ανώτατου ορίου δαπανών του τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια), κρίνεται αναγκαία η κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας, προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, πέραν του ανωτάτου ορίου του τομέα 3, με ποσό ύψους 530,0 εκατ. EUR για τη χρηματοδότηση μέτρων στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας.

(5)  Με βάση την αναμενόμενη πορεία των πληρωμών, οι πιστώσεις πληρωμών που αντιστοιχούν στην κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας θα πρέπει να κατανεμηθούν σε περισσότερα οικονομικά έτη και υπολογίζονται σε 238,3  εκατομμύρια EUR το 2017, 91,0 εκατομμύρια EUR το 2018, 141,9  εκατομμύρια EUR το 2019 και 58,8 εκατομμύρια EUR το 2020).

(6)  Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που απαιτείται για την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την αρχή του οικονομικού έτους 2017,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.  Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, κινητοποιείται ο μηχανισμός ευελιξίας για τη χορήγηση ποσού 530,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια).

Το εν λόγω ποσό χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση μέτρων για τη διαχείριση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας.

2.  Με βάση την αναμενόμενη πορεία των πληρωμών, οι πιστώσεις πληρωμών που αντιστοιχούν στην κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας θα είναι ως εξής:

α) 238,3 εκατομμύρια EUR το 2017·

β) 91,0 εκατομμύρια EUR το 2018·

γ) 141,9 εκατομμύρια EUR το 2019·

δ) 58,8 εκατομμύρια EUR το 2020.

Τα ειδικά ποσά για κάθε οικονομικό έτος εγκρίνονται σύμφωνα με την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(2)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884).


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (17.11.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας

(2016/2120(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monica Macovei

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει την προτεινόμενη κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για ποσό των 530 εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του τομέα 3 του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 και υπενθυμίζει ότι αυτό ισούται με το σύνολο του διαθέσιμου ποσού για τον εν λόγω μηχανισμό για το 2017 βάσει των ισχυόντων κανόνων του ΠΔΠ· επαναλαμβάνει ότι η δημοσιονομική ευελιξία έχει τα όριά της και μπορεί να είναι μόνο βραχυπρόθεσμη λύση για απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποίες στη συνέχεια θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τα τακτικά κονδύλια του προϋπολογισμού· τονίζει, ωστόσο, ότι το παραπάνω ποσό είναι ανεπαρκές για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων·

2.   αναγνωρίζει ότι, όταν εγκρίθηκε το ισχύον ΠΔΠ το 2013, δεν ελήφθησαν υπόψη ο οικονομικός αντίκτυπος της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας, καθώς και των προκλήσεων σε ανθρωπιστικό επίπεδο και στον τομέα της μετανάστευσης· υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός ευελιξίας πρέπει να χρησιμοποιείται για σαφώς προσδιορισμένες δαπάνες που δεν μπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο των διαθέσιμων ανώτατων ορίων για έναν ή περισσοτέρους άλλους τομείς· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν αξιοποίησε την ευκαιρία της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ για να προσαρμόσει ανάλογα το ανώτατο όριο του τομέα 3·

3.  τονίζει με έμφαση ότι, ακόμα και με τη συστηματική κινητοποίηση του συνόλου του μηχανισμού ευελιξίας στο πλαίσιο του τομέα 3 τα επόμενα έτη, οι διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι δεν θα επαρκέσουν για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών· θεωρεί, συνεπώς, ότι είναι ζωτικής σημασίας η δίκαιη κατανομή της χρηματοδότησης βάσει προτεραιοτήτων, με πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία·

4.  επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της ικανότητας του προϋπολογισμού να αντιδρά ταχέως και κατάλληλα σε απρόβλεπτα γεγονότα· επισημαίνει ιδίως την πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου αποθεματικού κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα χρηματοδοτηθεί από αποδεσμευόμενες πιστώσεις καθώς και τον διπλασιασμό του μεγέθους του μηχανισμού ευελιξίας και του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας· τονίζει ότι οι αλλαγές που θα επέλθουν με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα και προβλεψιμότητα για την υπόλοιπη διάρκεια του ΠΔΠ 2014-2020·

5.  υπενθυμίζει ότι η δίκαιη και διαφανής κατανομή χρηματοδότησης μεταξύ των διαφόρων στόχων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (του Ταμείου) αποτέλεσε προτεραιότητα του Κοινοβουλίου κατά τις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1), με τον οποίο δημιουργήθηκε το Ταμείο· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει ανάλογα τον αριθμό των κονδυλίων του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του Ταμείου, ώστε να γίνει σαφέστερος και διαφανέστερος ο τρόπος δαπάνης των πόρων που διατίθενται στους διάφορους στόχους και, ως εκ τούτου, στα εν λόγω κονδύλια του προϋπολογισμού· ζητεί, ειδικότερα, από την Επιτροπή, να διαχωρίσει, σε όλα τα μελλοντικά σχέδια προϋπολογισμού, τις δαπάνες για την ενίσχυση δίκαιων στρατηγικών επαναπατρισμού από τις δαπάνες για τη νόμιμη μετανάστευση και την προώθηση της ουσιαστικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, όπως προτείνεται στην παράγραφο 12 της γνωμοδότησης της 24.9.2014 της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (2014/2040(BUD))(2)·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

(1)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 168).

(2)

PE536.206v03-00.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου