Menettely : 2016/2120(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0351/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0351/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0473

MIETINTÖ     
PDF 360kWORD 60k
25.11.2016
PE 594.114v02-00 A8-0351/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta meneillään olevan muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuuskriisin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten

(COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Jens Geier

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta meneillään olevan muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuuskriisin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten

(COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0313 – C8-0246/2016),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) ja erityisesti sen 11 artiklan,

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta 21. huhtikuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2015/623,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 12 kohdan,

–  ottaa huomioon komission 18. heinäkuuta 2016 antaman esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 (COM(2016)0300) sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2017 (COM(2016)0679),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. syyskuuta 2016 vahvistaman ja 14. syyskuuta 2016 parlamentille toimittaman kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  ottaa huomioon 26. lokakuuta 2016 hyväksymänsä kannan esitykseen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017(3),

–  ottaa huomioon sovittelukomitean 17. marraskuuta 2016 hyväksymän yhteisen tekstin (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0351/2016),

A.  toteaa, että kun kaikki mahdollisuudet maksusitoumusmäärärahojen uudelleen kohdentamiseen otsakkeen 3 sisällä on tutkittu, näyttää siltä, että joustovälineestä on tarpeen ottaa käyttöön maksusitoumusmäärärahoja;

B.  ottaa huomioon, että komissio oli ehdottanut 530 miljoonan euron käyttöön ottamista joustovälineestä ylittämällä otsakkeen 3 enimmäismäärä, jotta täydennetään Euroopan unionin varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon otettua rahoitusta Euroopan muuttoliike- ja pakolais- ja turvallisuusasioiden alalla toteutettavien toimenpiteiden rahoittamiseksi;

C.  ottaa huomioon, että joustovälineen varainhoitovuoden 2017 kokonaismäärä on näin ollen käytetty täysin loppuun;

1.  toteaa, että otsakkeen 3 vuoden 2017 enimmäismäärän puitteissa ei ole mahdollista rahoittaa asianmukaisesti kiireellisiä toimenpiteitä muuttoliike- ja pakolais- ja turvallisuusasioiden alalla;

2.  hyväksyy sen vuoksi 530 miljoonan euron käyttöönoton joustovälineestä maksusitoumusmäärärahoina;

3.  hyväksyy myös ehdotetun vastaavien maksumäärärahojen jakamisen siten, että ne ovat 238,3 miljoonaa euroa vuonna 2017, 91 miljoonaa euroa vuonna 2018, 141,9 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja 58,8 miljoonaa euroa vuonna 2020;

4.  toteaa uudelleen, että tämän välineen käyttöönotto rahoituskehysasetuksen 11 artiklan mukaisesti tuo jälleen kerran esiin sen, että unionin talousarviossa tarvitaan ehdottomasti yhä enemmän joustavuutta, ja muistuttaa monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin tai tarkistamisen yhteydessä esittämästään kannasta, jonka mukaan joustovälineestä käyttöön otettava vuotuinen määrä olisi nostettava kahteen miljardiin euroon;

5.  toteaa olleensa jo pitkään sitä mieltä, että joustovälineellä aiemmin käyttöön otetuista sitoumuksista aiheutuvat maksut on laskettava yli enimmäismäärien, rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta ottaa joustovälineen avulla käyttöön maksumäärärahoja tiettyjä budjettikohtia varten tekemättä ensin sitoumuksia;

6.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

7.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0411.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

joustovälineen varojen käyttöönotosta meneillään olevan muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuuskriisin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 12 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Joustovälineen avulla on tarkoitus rahoittaa selkeästi määriteltyjä menoja, joita ei ole pystytty rahoittamaan muuhun otsakkeeseen tai muihin otsakkeisiin nähden käytettävissä olevien liikkumavarojen puitteissa.

(2)  Neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) 11 artiklassa säädetään, että joustovälinettä varten käytettävissä oleva vuotuinen enimmäismäärä on 471 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina).

(3)  Kiireellisten määrärahatarpeiden vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön merkittäviä lisämääriä meneillään olevan muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuuskriisin helpottamiseen tarkoitettujen toimenpiteiden rahoittamiseksi.

(4)  Kun on tarkasteltu kaikkia mahdollisuuksia määrärahojen uudelleen kohdentamiseen otsakkeen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) sisällä siten, että menojen enimmäismäärä ei ylittyisi, näyttää siltä, että joustovälineestä on tarpeen ottaa käyttöön otsakkeen 3 enimmäismäärän ylittävä 530,0 miljoonan euron määrä, jolla täydennetään Euroopan unionin varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon otettua rahoitusta muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuusasioiden alalla toteutettavien toimenpiteiden rahoittamiseksi.

(5)  Joustovälineen käyttöönottoa vastaavat maksumäärärahat olisi oletetun maksuprofiilin perusteella jaettava useiden varainhoitovuosien ajalle siten, että ne ovat arviolta 238,3 miljoonaa euroa vuonna 2017, 91,0 miljoonaa euroa vuonna 2018, 141,9 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja 58,8 miljoonaa euroa vuonna 2020.

(6)  Jotta joustovälineen varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2017,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.  Otetaan joustovälineestä 530,0 miljoonaa euroa otsakkeeseen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) sisältyvinä maksusitoumusmäärärahoina unionin varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon.

Määrärahat on tarkoitettu meneillään olevan muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuuskriisin hallintaa koskevien toimenpiteiden rahoittamiseen.

2.  Joustovälineen käyttöönottoa vastaavat maksumäärärahat ovat oletetun maksuprofiilin perusteella seuraavat:

a) 238,3 miljoonaa euroa vuonna 2017;

b) 91,0 miljoonaa euroa vuonna 2018;

c) 141,9 miljoonaa euroa vuonna 2019;

d) 58,8 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Kunkin varainhoitovuoden määrät hyväksytään vuotuisen talousarviomenettelyn mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).


KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (17.11.2016)

budjettivaliokunnalle

joustovälineen varojen käyttöönotosta tämänhetkiseen muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuuskriisiin liittyvien välittömien budjettitoimien rahoittamiseksi

(2016/2120(BUD))

Valmistelija: Monica Macovei

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee merkille ehdotuksen, jonka mukaan 530 miljoonan euron määrä otetaan käyttöön joustovälineen varoista unionin varainhoitovuoden 2017 yleisen talousarvioesityksen otsakkeessa 3, ja muistuttaa, että tämä tarkoittaa tämän välineen käytössä olevaa koko määrää vuonna 2017 monivuotisen rahoituskehyksen nykyisten sääntöjen mukaisesti; toteaa jälleen, että talousarvion joustoilla on rajansa ja joustomahdollisuuksien käyttö voi olla vain lyhytaikainen ratkaisu ennakoimattomiin tapahtumiin, jotka on sen jälkeen hoidettava tavallisista budjettikohdista; korostaa kuitenkin, että tämä määrä ei ole riittävä, jotta voitaisiin vastata kasvaviin haasteisiin;

2.  toteaa, että nykyisten sisäiseen turvallisuuteen liittyvien kriisien ja humanitaaristen ja muuttoliikehaasteiden rahoitusvaikutuksia ei otettu huomioon hyväksyttäessä nykyistä monivuotista rahoituskehystä vuonna 2013; palauttaa mieliin, että joustovälinettä on käytettävä selkeästi määriteltyihin menoihin, joita ei voida kattaa yhden tai useamman muun otsakkeen enimmäismäärien rajoissa käytettävissä olevista määristä; pitää valitettavana, että komissio ei käyttänyt monivuotisen rahoituskehyksen puolivälin tarkistuksen tarjoamaa tilaisuutta mukauttaakseen otsakkeen 3 enimmäismäärää vastaavasti;

3.  korostaa, että vaikka tulevina vuosina otettaisiin järjestelmällisesti käyttöön joustovälineen kaikki varat otsakkeessa 3, saatavilla olevat varat eivät riitä kattamaan lisääntyneitä tarpeita; pitää siksi rahoituksen oikeudenmukaista jakautumista painopisteiden mukaan, täyttä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta ehdottoman tärkeinä;

4.  suhtautuu myönteisesti monivuotisen rahoituskehyksen puolivälin tarkistuksen yhteydessä tehtyyn komission ehdotukseen, jolla pyritään lisäämään talousarvion valmiuksia reagoida nopeasti ja asianmukaisesti odottamattomiin tapahtumiin; korostaa erityisesti vapautetuista määrärahoista rahoitettavan uuden Euroopan unionin kriisivarauksen luomista sekä joustovälineen ja hätäapuvarauksen koon kaksinkertaistamista koskevaa ehdotusta; korostaa, että monivuotisen rahoituskehyksen puolivälin tarkistuksen yhteydessä tehtävillä muutoksilla olisi turvattava talousarvion vakaus ja ennustettavuus kauden 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen jäljellä olevaksi ajaksi;

5.  palauttaa mieliin, että parlamentti piti ensisijaisena tavoitteena turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (jäljempänä ’rahasto’) perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014(1) hyväksymiseen johtaneiden neuvottelujen yhteydessä sitä, että rahoitus jaetaan tasapuolisesti ja avoimesti rahaston eri tavoitteisiin; kehottaa komissiota lisäämään rahastoon liittyvien budjettikohtien määrää vastaavasti, jotta niitä voitaisiin seurata helpommin ja jotta niistä selviäisi helposti, kuinka eri tavoitteisiin ja eri budjettikohtiin osoitetut määrärahat käytetään; kehottaa komissiota erityisesti erottamaan kaikissa tulevissa talousarvioesityksissä oikeudenmukaisten palauttamisstrategioiden kehittämiseen tarkoitetut menot laillista muuttoa koskevista menoista ja menoista, joilla edistetään kolmansien maiden kansalaisten tehokasta integroitumista, kuten kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ehdotti 24. syyskuuta 2014 hyväksymässään lausunnossa (12 kohta), jonka se laati neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015 laadittua budjettivaliokunnan mietintöä (2014/2040(BUD))(2) varten.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

17.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 516/2014, annettu 16. huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta, neuvoston päätöksen 2008/381/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 573/2007/EY ja N:o 575/2007/EY ja neuvoston päätöksen 2007/435/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 168).

(2)

PE 536.206v03-00.


LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

24.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

4

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö