Izvješće - A8-0351/2016Izvješće
A8-0351/2016

  IZVJEŠĆE o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za rješavanje migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize koja je u tijeku

  25.11.2016 - (COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

  Odbor za proračune
  Izvjestitelj: Jens Geier

  Postupak : 2016/2120(BUD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0351/2016
  Podneseni tekstovi :
  A8-0351/2016
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za rješavanje migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize koja je u tijeku

  (COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0313 – C8-0246/2016),

  –  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[1], a posebno njezin članak 11.,

  –  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 2015/623 od 21. travnja 2015. kojom se izmjenjuje Uredba (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.,

  –  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[2], a posebno njegovu točku 12.,

  –  uzimajući u obzir nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. koji je Komisija usvojila 18. srpnja 2016. (COM(2016)0300), kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2017 (COM(2016)0679),

  –  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. koje je Vijeće usvojilo 12. rujna 2016. i proslijedilo Europskom parlamentu 14. rujna 2016. (11900/2016 – C8-0373/2016),

  –  uzimajući u obzir svoje stajalište od 26. listopada 2016. o nacrtu općeg proračuna za 2017.[3],

  –  uzimajući u obzir zajednički tekst koji je Odbor za mirenje odobrio 17. studenog 2016. (14635/2016 – C8-0470/2016),

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0351/2016),

  A.  budući da se nakon razmatranja svih mogućnosti za preraspodjelu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza unutar naslova 3. mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za odobrena sredstva za preuzimanje obveza čini nužnom;

  B.  budući da je Komisija predložila mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti kako bi se sredstva u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2017. povećala za 530 milijuna EUR iznad gornje granice naslova 3. radi financiranja mjera u području migracija, izbjeglica i sigurnosti;

  C.  budući da je stoga za financijsku godini 2017. u potpunosti iskorišten ukupni iznos dostupan za instrument fleksibilnosti;

  1.  napominje da u okviru gornjih granica naslova 3. u 2017. nije moguće na odgovarajući način financirati hitne mjere u području migracija, izbjeglica i sigurnosti;

  2.  stoga se slaže da se instrument fleksibilnosti mobilizira u iznosu od 530 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza;

  3.  slaže se i s predloženom raspodjelom odgovarajućih odobrenih sredstava za plaćanje u iznosima od 238,3 milijuna EUR u 2017., 91 milijuna EUR u 2018., 141,9 milijuna EUR u 2019. i 58,8 milijuna EUR u 2020. godini;

  4.  ponovno ističe da mobilizacija toga instrumenta u skladu s člankom 11. Uredbe o VFO-u još jednom upućuje na to da je prijeko potrebna veća fleksibilnost proračuna Unije i ponavlja svoje stajalište izraženo u okviru preispitivanja/revizije VFO-a u sredini razdoblja da je godišnji iznos dostupan za instrument fleksibilnosti potrebno povećati na dvije milijarde EUR;

  5.  ponavlja svoj dugogodišnji stav da se, ne dovodeći u pitanje mogućnost mobilizacije odobrenih sredstava za plaćanja za pojedine proračunske linije preko instrumenta fleksibilnosti bez prethodne mobilizacije sredstava za preuzimanje obveza, plaćanja koja proizlaze iz preuzetih obveza prethodno mobiliziranih preko instrumenta fleksibilnosti mogu računati samo iznad gornjih granica;

  6.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

  7.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

  8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

  PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

  o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za rješavanje migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize koja je u tijeku

  EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[1], a posebno njegovu točku 12.,

  uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

  budući da:

  (1)  Instrument fleksibilnosti namijenjen je financiranju jasno određenog rashoda koji nije moguće financirati u okviru gornjih granica raspoloživih za jedan ili više drugih naslova.

  (2)  Gornja granica godišnjeg iznosa raspoloživog za instrument fleksibilnosti jest 471 milijun EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 11. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013[2].

  (3)  Zbog hitnih potreba nužno je mobilizirati znatne dodatne iznose kako bi se financirale mjere za ublažavanje migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize koja je u tijeku.

  (4)  Nakon što su razmotrene sve mogućnosti preraspodjele odobrenih sredstava u okviru gornje granice rashoda za naslov 3. (Sigurnost i građanstvo), čini se nužnim mobilizirati instrument fleksibilnosti kako bi se za 530,0 milijuna EUR iznad gornje granice naslova 3. dopunila raspoloživa sredstva u općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2017. radi financiranja mjera u području migracija, izbjeglica i sigurnosti.

  (5)  Na temelju očekivanog plana isplate odobrena sredstva za plaćanja u okviru mobilizacije instrumenta fleksibilnosti trebala bi biti raspodijeljena na više financijskih godina te su procijenjena na 238,3 milijuna EUR u 2017., 91,0 milijun EUR u 2018., 141,9 milijuna EUR u 2019. i 58,8 milijuna EUR u 2020.

  (6)  Kako bi se vrijeme potrebno za mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti svelo na najmanju moguću mjeru, ova bi se Odluka trebala primjenjivati od početka financijske godine 2017.,

  DONIJELI SU OVU ODLUKU:

  Članak 1.

  1.  U općem proračunu Unije za financijsku godinu 2017. instrument fleksibilnosti mobilizira se za naslov 3. (Sigurnost i građanstvo) u iznosu od 530,0 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza.

  Taj se iznos koristi za financiranje mjera za upravljanje migracijskom, izbjegličkom i sigurnosnom krizom koja je u tijeku.

  2.  Na temelju očekivanog plana isplate odobrena sredstva za plaćanja u okviru mobilizacije instrumenta fleksibilnosti iznose kako slijedi:

  (a) 238,3 milijuna EUR u 2017.

  (b) 91,0 milijun EUR u 2018.

  (c) 141,9 milijuna EUR u 2019.

  (d) 58,8 milijuna EUR u 2020.

  Pojedinačni iznosi za svaku financijsku godinu odobravaju se u skladu s godišnjim proračunskim postupkom.

  Članak 2.

  Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

  Primjenjuje se od 1. siječnja 2017.

  Sastavljeno u Bruxellesu

  Za Europski parlament  Za Vijeće

  Predsjednik  Predsjednik

  • [1]   SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
  • [2]   Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

  MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE (  17.11.2016)

  upućeno Odboru za proračune

  o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za rješavanje migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize koja je u tijeku
  (2016/2120(BUD))

  Izvjestiteljica za mišljenje: Monica Macovei

  PRIJEDLOZI

  Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

  1.  prima na znanje predloženu mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti u okviru naslova 3. nacrta Općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. u iznosu od 530 milijuna EUR i podsjeća da je potpun iznos dostupan za taj instrument za 2017. u skladu s aktualnim VFO-om; ponovno naglašava da proračunska fleksibilnost ima svoje granice i da se može koristiti samo kao kratkoročno rješenje za nepredviđene događaje koji se tada moraju obraditi korištenjem redovnim proračunskim linijama; međutim, naglašava da je taj iznos nedostatan za rješavanje sve većih izazova;

  2.   uzima u obzir da se prilikom donošenja aktualnog VFO-a 2013. nije uzeo u obzir financijski utjecaj trenutačnih internih sigurnosnih kriza, pa ni humanitarnih ni migrantskih izazova; podsjeća da je instrument fleksibilnosti namijenjen financiranju jasno određenih rashoda koje nije moguće financirati u okviru gornjih granica raspoloživih za jedan ili više drugih naslova. žali zbog činjenice da Komisija nije iskoristila priliku koju joj je pružila revizija VFO-a na sredini razdoblja da izmijeni gornju granicu naslova 3.;

  3.  ističe da, čak i uz sustavnu mobilizaciju cjelokupnog instrumenta fleksibilnosti u okviru naslova 3. nadolazećih godina, raspoloživa financijska sredstva neće biti dovoljna za zadovoljavanje sve većih potreba; stoga smatra ključnom pravednu raspodjelu sredstava u skladu s prioritetima, potpunom transparentnošću i odgovornošću;

  4.  pozdravlja prijedloge Komisije u kontekstu revizije VFO-a na sredini razdoblja kojima se želi povećati proračunska sposobnost za brzo i prikladno reagiranje na nepredviđene događaje; posebno ističe prijedlog da se stvaranje nove pričuve Europske unije za krizne situacije financira opozvanim sredstvima te da se udvostruče instrument fleksibilnosti i pričuva za pomoć u nuždi; naglašava da bi se promjenama uvedenima revizijom VFO-a na sredini razdoblja trebala osigurati proračunska stabilnost i predvidljivost za preostalo razdoblje VFO-a 2014. – 2020.;

  5.  podsjeća na to da je pravedna i transparentna raspodjela sredstava za različite ciljeve Fonda za azil, migracije i integraciju bila prioritet Parlamenta tijekom pregovora koji su prethodili usvajanju Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća[1] o osnivanju tog Fonda; poziva Komisiju da u skladu s time poveća broj proračunskih stavki za taj Fond kako bi se poboljšalo razumijevanje i omogućila veća transparentnost načina na koji će se trošiti financijska sredstva dodijeljena za razne ciljeve i, prema tome, za te proračunske stavke; posebno poziva Komisiju da odvoji rashode za poboljšanje pravednih i učinkovitih strategija za povratak od rashoda za zakonite migracije i promicanje učinkovite integracije državljana trećih zemalja u svim budućim nacrtima proračuna kao što je predloženo u stavku 12. mišljenja Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove od 24. rujna 2014. upućenog Odboru za proračune o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. (2014/2040(BUD))[2];

  REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Datum usvajanja

  17.11.2016

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  38

  3

  2

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

  • [1]    Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 168.).
  • [2]    PE536.206v03-00.

  REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

  Datum usvajanja

  24.11.2016

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  32

  4

  1

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský