Eljárás : 2016/2120(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0351/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0351/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 01/12/2016 - 6.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0473

JELENTÉS     
PDF 534kWORD 58k
25.11.2016
PE 594.114v02-00 A8-0351/2016

a Rugalmassági Eszköznek a jelenlegi migrációs, menekültügyi és biztonsági válság kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Költségvetési Bizottság

A vélemény előadója: Jens Geier

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről
 ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Rugalmassági Eszköznek a jelenlegi migrációs, menekültügyi és biztonsági válság kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0313 – C8-0246/2016),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 11. cikkére,

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló 2015. április 21-i 2015/623/EU, Euratom tanácsi rendeletre,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2), és különösen annak 12. pontjára,

–  tekintettel az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló, az 1/2017. sz. módosító indítvánnyal (COM(2016)0679) módosított általános költségvetési tervezetére, amelyet a Bizottság 2016. július 18-án fogadott el (COM(2016)0300),

–  tekintettel a Tanács által 2016. szeptember 12-én elfogadott és a Parlamentnek 2016. szeptember 14-én megküldött, az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló álláspontra (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  tekintettel a 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezettel kapcsolatos, 2016. október 26-i álláspontjára(3),

–  tekintettel az egyeztetőbizottság által 2016. november 17-én jóváhagyott közös szövegtervezetre (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére, valamint a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0351/2016),

A.  mivel a kötelezettségvállalási előirányzatok 3. fejezeten belüli átcsoportosításával kapcsolatos valamennyi lehetőség mérlegelését követően szükségesnek tűnik a Rugalmassági Eszköz kötelezettségvállalási előirányzatok javára történő igénybevétele;

B.  mivel a Bizottság javasolta a Rugalmassági Eszköz igénybevételét annak érdekében, hogy a 3. fejezet felső határértékén felül 530 millió euróval egészítsék ki az Európai Unió 2017. évi általános költségvetésében szereplő forrásokat a migráció, a menekültügy és a biztonság területén hozott intézkedések finanszírozására;

C.  mivel ezért a Rugalmassági Eszköz 2017. pénzügyi évre biztosított valamennyi forrása kimerül;

1.  megállapítja, hogy a 3. fejezet 2017-es felső határértékei nem biztosítanak elegendő forrást a migrációval, a menekültekkel és biztonsággal kapcsolatos sürgős intézkedések finanszírozására;

2.  ezért egyetért a Rugalmassági Eszköz 530 millió euró összegű, kötelezettségvállalási előirányzatok formájában történő igénybevételével;

3.  egyetért továbbá azzal, hogy 2017-ben 238,3 millió euró, 2018-ban 91 millió euró, 2019-ben 141,9 millió euró, 2020-ban pedig 58,8 millió euró összegű kifizetési előirányzatot állítsanak be e célból;

4.  megismétli, hogy ezen eszköznek a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 11. cikke szerinti igénybevétele újra kiemeli azt a döntő fontosságú igényt, hogy az uniós költségvetésnek rugalmasabbnak kell lennie, továbbá megismétli a többéves pénzügyi keret félidős értékelése/felülvizsgálata keretében kifejtett álláspontját, miszerint a Rugalmassági Eszköz éves összegét 2 milliárd euróra kell növelni;

5.  megismétli azt a régóta hangoztatott álláspontját, hogy − anélkül, hogy kizárnánk azt a lehetőséget, hogy a Rugalmassági Eszköz révén egyes költségvetési sorok finanszírozására úgy használjunk fel kifizetési előirányzatokat, hogy még maradnak felhasználatlan kötelezettségvállalási előirányzatok − a Rugalmassági Eszköz révén korábban felhasznált kötelezettségvállalásokból származó kifizetéseket csak a felső határérték fölött lehessen számolni;

6.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

7.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0411.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a Rugalmassági Eszköznek a jelenlegi migrációs, menekültügyi és biztonsági válság kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(1), és különösen annak 12. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  A Rugalmassági Eszköz azon egyértelműen meghatározott kiadások finanszírozásának lehetővé tételére szolgál, amelyeket más fejezethez vagy fejezetekhez tartozó felső határok korlátai között nem lehetett finanszírozni.

(2)  A Rugalmassági Eszköz céljára rendelkezésre álló éves összeg felső határa az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(2) 11. cikkében meghatározottaknak megfelelően 471 millió euró (2011-s árakon).

(3)  Sürgős igények miatt jelentős további előirányzatokat kell igénybe venni a jelenlegi migrációs, menekültügyi és biztonsági válság enyhítésére irányuló intézkedések finanszírozására.

(4)  A 3. fejezet (Biztonság és uniós polgárság) kiadási felső határán belül az előirányzatok átcsoportosításának valamennyi lehetőségét megvizsgálva úgy tűnik, hogy a migráció, a menekültügy és a biztonság terén szükséges intézkedések finanszírozásához az Európai Unió 2017. évi általános költségvetésében rendelkezésre álló forrásoknak a 3. fejezet felső határain felüli kiegészítése szükséges, a Rugalmassági Eszköz 530,0 millió euró összegű igénybevételével.

(5)  A várható kifizetési profil alapján a Rugalmassági Eszköz igénybevételének megfelelő kifizetési előirányzatokat több költségvetési évre kell elosztani, azok becsült értéke 2017-ben 238,3 millió euró, 2018-ban 91,0 millió euró, 2019-ben 141,9 millió euró, 2020-ban pedig 58,8 millió euró.

(6)  A Rugalmassági Eszköz igénybevételéhez szükséges idő minimalizálása érdekében e határozat a 2017. pénzügyi év kezdetétől alkalmazandó,

ELFOGADTÁK EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)  Az Unió 2017. évi általános költségvetése vonatkozásában igénybe kell venni a Rugalmassági Eszközt 530,0 millió euró kötelezettségvállalási előirányzatok formájában történő biztosítására a 3. fejezet (Biztonság és uniós polgárság) alatt.

Az említett összeget a jelenlegi migrációs, menekültügyi és biztonsági válság kezelésére szolgáló intézkedések finanszírozására kell felhasználni.

(2)  A várható kifizetési profil alapján a Rugalmassági Eszköz igénybevételének megfelelő kifizetési előirányzatok a következőképpen alakulnak:

a) 2017-ben 238,3 millió euró;

b) 2018-ban 91,0 millió euró;

c) 2019-ben 141,9 millió euró;

d) 2020-ban 58,8 millió euró.

Az egyes pénzügyi évekre vonatkozóan a konkrét összegeket az éves költségvetési eljárásnak megfelelően engedélyezik.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(2)

  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.)


VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről (17.11.2016)

a Költségvetési Bizottság részére

a Rugalmassági Eszköznek a jelenlegi migrációs, menekültügyi és biztonsági válság kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről

(2016/2120(BUD))

A vélemény előadója: Monica Macovei

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  tudomásul veszi a Rugalmassági Eszköznek az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló általános költségvetése tervezetének 3. fejezetében rendelkezésre álló 530 millió euró javasolt felhasználását, és emlékeztet, hogy ez az összeg a 2017-ben a többéves pénzügyi keret jelenlegi szabályai szerint igénybe vehető teljes összegnek felel meg; megismétli, hogy a költségvetési rugalmasságnak megvannak a korlátai, és csak rövid távú megoldás lehet váratlan eseményekre, amelyeket aztán az általános költségvetési sorokból kell kezelni; hangsúlyozza azonban, hogy ez az összeg nem elegendő a növekvő kihívások kezelésére;

2.   elismeri, hogy a jelenlegi belső biztonsági válság, továbbá a humanitárius és migrációs kihívások pénzügyi hatásait nem vették számításba a jelenlegi többéves pénzügyi keret 2013-as elfogadásakor; emlékeztet, hogy a Rugalmassági Eszköz azon egyértelműen meghatározható kiadások finanszírozására használható, amelyeket más fejezethez vagy fejezetekhez tartozó felső határok korlátai között nem lehet finanszírozni; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatakor nem ragadta meg az alkalmat és igazította ki ennek megfelelően a 3. fejezet felső korlátját;

3.  hangsúlyozza, hogy még ha az elkövetkező években rendszeresen igénybe is vesszük a Rugalmassági Eszköz 3. fejezetben rendelkezésre álló teljes egészét, a rendelkezésre álló pénzügyi források akkor sem lesznek elegendőek a megnövekedett igények kielégítésére; ezért a támogatások tisztességes, prioritások szerinti elosztását, a teljes átláthatóságot és az elszámoltathatóságot alapvetőnek tartja;

4.  üdvözli a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata összefüggésében a Bizottság által tett javaslatot, melynek célja a költségvetési képesség növelése, hogy gyorsabban és megfelelőbben lehessen reagálni az előre nem látott eseményekre; kiemeli különösen azt a javaslatot, hogy hozzanak létre a visszavont előirányzatokból finanszírozandó új európai uniós válságtartalékot, valamint duplázzák meg a Rugalmassági Eszközt és a sürgősségisegély-tartalékot; hangsúlyozza, hogy a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatakor bevezetett módosításoknak biztosítaniuk kell a költségvetés stabilitását és kiszámíthatóságát a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret fennmaradó időtartamára;

5.  emlékeztet arra, hogy a Parlament számára a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot (az alapot) létrehozó 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(1) elfogadásához vezető tárgyalások során kiemelten fontos volt a finanszírozás méltányos és átlátható elosztása az alap különböző céljai között; felhívja ennek megfelelően a Bizottságot, hogy növelje az alap költségvetési sorainak számát, elősegítve ezáltal a különböző célokra – és azok költségvetési soraira – elkülönített pénzügyi források elosztásának jobb olvashatóságát és átláthatóságát; különösen arra hívja fel a Bizottságot, hogy válassza el a méltányos visszaküldési stratégiák javításával kapcsolatos kiadásokat a legális migráció előmozdításával kapcsolatos kiadásoktól, és az összes jövőbeni költségvetési tervezetben támogassa a harmadik országbeli állampolgárok hatékony integrációját, ahogyan azt az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról szóló, a Költségvetési Bizottság számára készített 2014. szeptember 24-i véleményének (2014/2040(BUD))(2) (12) bekezdésében javasolta;

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBANTARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

17.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

3

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

(1)

  A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 150., 2014.5.20., 168. o.).

(2)

  PE536.206v03-00.


ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

24.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

4

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat