Procedura : 2016/2120(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0351/2016

Teksty złożone :

A8-0351/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.18
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0473

SPRAWOZDANIE     
PDF 604kWORD 57k
25.11.2016
PE 594.114v02-00 A8-0351/2016

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących zażegnaniu trwającego kryzysu związanego z migracją, uchodźcami i bezpieczeństwem

(COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Jens Geier

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących zażegnaniu trwającego kryzysu związanego z migracją, uchodźcami i bezpieczeństwem

(COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Parlament Europejski,

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0313 – C8-0246/2016),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(1), w szczególności jego art. 11,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2015/623 z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 12,

–  uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, przyjęty przez Komisję dnia 18 lipca 2016 r. (COM(2015)0300), z uwzględnieniem zmian zawartych w liście w sprawie poprawek nr 1/2017 (COM(2016)0679),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, przyjęte przez Radę dnia 12 września 2016 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 14 września 2016 r. (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  uwzględniając swoje stanowisko z dnia 26 października 2016 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii na rok 2017(3),

–  uwzględniając wspólny tekst zatwierdzony przez komitet pojednawczy w dniu 17 listopada 2016 r. (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0351/2016),

A.  mając na uwadze, że po zbadaniu wszystkich możliwości realokacji środków na zobowiązania w ramach działu 3 zachodzi konieczność uruchomienia instrumentu elastyczności w zakresie środków na zobowiązania;

B.  mając na uwadze, że Komisja zaproponowała uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków finansowych w budżecie ogólnym Unii na rok budżetowy 2017 powyżej pułapu dla działu 3 o kwotę 530 mln EUR na finansowanie środków w zakresie migracji, uchodźców i bezpieczeństwa;

C.  mając na uwadze, że tym samym całkowicie wyczerpana została cała kwota instrumentu elastyczności na rok budżetowy 2017;

1.  zauważa, że przewidziane na 2017 r. pułapy dla działu 3 nie pozwalają na odpowiednie sfinansowanie pilnych środków w zakresie migracji, uchodźców i bezpieczeństwa;

2.  zgadza się zatem na uruchomienie instrumentu elastyczności w kwocie 530 mln EUR w środkach na zobowiązania;

3.  wyraża ponadto zgodę na proponowany przydział odnośnych środków na płatności wynoszący: 238,3 mln EUR w 2017 r., 91 mln EUR w 2018 r., 141,9 mln EUR w 2019 r. i 58,8 mln EUR w 2020 r.;

4.  przypomina, że uruchomienie tego instrumentu, zgodnie z art. 11 rozporządzenia w sprawie WRF, kolejny raz świadczy o istotnej potrzebie zwiększenia elastyczności budżetu Unii, jak również przypomina swoje stanowisko wyrażone w ramach śródokresowego przeglądu / śródokresowej rewizji WRF, iż należy zwiększyć roczną kwotę instrumentu elastyczności do 2 mld EUR;

5.  powtarza swoją wyrażaną od dłuższego czasu opinię, że – bez uszczerbku dla możliwości uruchomienia środków na płatności na konkretne pozycje budżetowe za pomocą instrumentu elastyczności bez uprzedniego uruchomienia zobowiązań – płatności wynikające z zobowiązań uruchomionych wcześniej za pomocą instrumentu elastyczności mogą być uwzględniane jedynie poza pułapami;

6.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(2)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0411.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących zażegnaniu trwającego kryzysu związanego z migracją, uchodźcami i bezpieczeństwem

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(1), w szczególności jego pkt 12,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Instrument elastyczności ma umożliwiać finansowanie jednoznacznie określonych wydatków, które nie mogą zostać pokryte w ramach dostępnych pułapów dla jednego lub większej liczby działów.

(2)  Pułap rocznej kwoty dostępnej na instrument elastyczności wynosi 471 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 11 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(2).

(3)  Z uwagi na pilne potrzeby konieczne jest uruchomienie znacznych dodatkowych kwot na sfinansowanie środków służących złagodzeniu skutków trwającego kryzysu związanego z migracją, uchodźcami i bezpieczeństwem.

(4)  Po zbadaniu wszystkich możliwości realokacji środków w ramach pułapu wydatków w dziale 3 (Bezpieczeństwo i obywatelstwo) stwierdzono, że zachodzi konieczność uruchomienia instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków finansowych w budżecie ogólnym Unii na rok budżetowy 2017 powyżej pułapów w dziale 3 o kwotę 530,0 mln EUR w celu sfinansowania środków dotyczących migracji, uchodźców i bezpieczeństwa.

(5)  W oparciu o spodziewany profil płatności środki na płatności odpowiadające uruchomieniu instrumentu elastyczności powinny zostać rozłożone na kilka lat budżetowych i szacuje się je na kwotę: 238,3 mln EUR w 2017 r., 91,0 mln EUR w 2018 r., 141,9 mln EUR w 2019 r. oraz 58,8 mln EUR w 2020 r.

(6)  W celu skrócenia do minimum czasu potrzebnego na uruchomienie instrumentu elastyczności niniejszą decyzję należy stosować od początku roku budżetowego 2017.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.  Na potrzeby budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 uruchamia się instrument elastyczności, aby udostępnić kwotę 530,0 mln EUR w postaci środków na zobowiązania w dziale 3 (Bezpieczeństwo i obywatelstwo).

Wspomniana kwota zostanie wykorzystana na finansowanie środków służących zarządzaniu trwającym kryzysem związanym z migracją, uchodźcami i bezpieczeństwem.

2.  W oparciu o spodziewany profil płatności środki na płatności odpowiadające uruchomieniu instrumentu elastyczności wyniosą:

a) 238,3 mln EUR w 2017 r.;

b) 91,0 mln EUR w 2018 r.;

c) 141,9 mln EUR w 2019 r.;

d) 58,8 mln EUR w 2020 r.

Konkretne kwoty w każdym roku budżetowym zostaną zatwierdzone zgodnie z roczną procedurą budżetową.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r.

Sporządzono w Brukseli,

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

(1)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(2)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).


OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (17.11.2016)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących zażegnaniu trwającego kryzysu związanego z migracją, uchodźcami i bezpieczeństwem

(2016/2120(BUD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Monica Macovei

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  odnotowuje propozycję uruchomienia instrumentu elastyczności w ramach działu 3 w projekcie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2017 w kwocie 530 mln EUR oraz przypomina, że przekłada się to na pełną kwotę dostępną dla tego instrumentu w 2017 r. w ramach obecnych przepisów dotyczących WRF; przypomina, że elastyczność budżetowa ma swoje granice i może być jedynie rozwiązaniem krótkoterminowym w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń, którymi następnie należy się zająć przy pomocy zwykłych linii budżetowych; podkreśla jednak, że kwota ta jest niewystarczająca, by sprostać rosnącym wyzwaniom;

2.   przyznaje, że skutki finansowe obecnych wewnętrznych kryzysów związanych z bezpieczeństwem, jak również wyzwań humanitarnych i migracyjnych, nie zostały uwzględnione w momencie przyjmowania w 2013 r. bieżących WRF; przypomina, że instrument elastyczności musi być wykorzystywany na precyzyjnie określone wydatki, które nie mogą zostać pokryte w ramach dostępnych pułapów dla jednego lub większej liczby działów; ubolewa, że Komisja nie wykorzystała rewizji śródokresowej WRF, by odpowiednio dostosować pułap działu 3;

3.  podkreśla, że nawet w przypadku systematycznego uruchamiania w nadchodzących latach ogółu środków instrumentu elastyczności w ramach działu 3, dostępne zasoby finansowe nie wystarczą, by sprostać rosnącym potrzebom; w związku z tym uważa za istotne, by zapewnić sprawiedliwy podział środków według priorytetów, przy pełnej przejrzystości oraz rozliczalności;

4.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji w kontekście rewizji śródokresowej WRF, której celem jest zwiększenie możliwości budżetowych, tak aby szybko i właściwie reagować na nieprzewidziane wydarzenia; zwraca szczególną uwagę na propozycję utworzenia nowej rezerwy kryzysowej Unii Europejskiej, która ma być finansowana z nieprzydzielonych środków, a także podwojenia instrumentu elastyczności i rezerwy na pomoc nadzwyczajną; podkreśla, że zmiany wprowadzone w rewizji śródokresowej WRF powinny zapewniać stabilność i przewidywalność budżetową na pozostały okres WRF na lata 2014–2020;

5.  przypomina, że sprawiedliwy i przejrzysty przydział środków finansowych na poszczególne cele Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Funduszu) był priorytetem Parlamentu podczas negocjacji prowadzących do przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014(1) ustanawiającego Fundusz; apeluje do Komisji o odpowiednie zwiększenie liczby linii budżetowych w ramach Funduszu, aby poprawić czytelność i przejrzystość przyznawania środków finansowych na poszczególne cele, a w konsekwencji wydatkowania tych linii budżetowych; wzywa w szczególności Komisję, by we wszystkich przyszłych projektach budżetu oddzielała wydatki przeznaczone na poprawę sprawiedliwych strategii powrotów od wydatków na legalną migrację i promowanie skutecznej integracji obywateli państw trzecich, co zaproponowano w ust. 12 opinii Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych dla Komisji Budżetowej z dnia 24 września 2014 r. dotyczącej stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 (2014/2040(BUD))(2).

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

17.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

(1)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zmieniające decyzję Rady 2008/381/WE oraz uchylające decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2007/WE i nr 575/2007/WE oraz decyzję Rady 2007/435/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 168).

(2)

  PE536.206v03-00.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

24.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności