RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate destinate crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea

25.11.2016 - (COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Comisia pentru bugete
Raportor: Jens Geier

Procedură : 2016/2120(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0351/2016
Texte depuse :
A8-0351/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate destinate crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea

(COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0313 – C8-0246/2016),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[1], în special articolul 11,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2015/623 al Consiliului din 21 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului multianual pentru perioada 2014-2020,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[2], în special punctul 12,

–  având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, pe care Comisia l-a adoptat la 18 iulie 2016 (COM(2016)0300), astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2017 (COM(2016)0679),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 adoptată de Consiliu la 12 septembrie 2016 și transmisă Parlamentului European la 14 septembrie 2016 (11900/2016 – C8 -0373/2016),

–  având în vedere poziția sa din 26 octombrie 2016 privind proiectul de buget general pentru exercițiul 2017[3],

–  având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 17 noiembrie 2016 (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0351/2016),

A.  întrucât, după examinarea tuturor posibilităților de realocare a creditelor de angajament de la rubrica 3, reiese că este necesară mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru credite de angajament;

B.  întrucât Comisia a propus mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru a suplimenta cu suma de 530 de milioane EUR peste plafonul de la rubrica 3 finanțarea alocată în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2017 unor măsuri în domeniul migrației, al refugiaților și al securității;

C.  întrucât suma totală aferentă instrumentului de flexibilitate pentru exercițiul financiar 2017 s-a epuizat, prin urmare, complet,

1.  observă că plafoanele de la rubrica 3 din bugetul pe 2017 nu permit finanțarea adecvată a măsurilor urgente din domeniul migrației, al refugiaților și al securității;

2.  este, prin urmare, de acord cu mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru a pune la dispoziție suma de 530 de milioane EUR sub formă de credite de angajament;

3.  este de acord, de asemenea, cu alocarea propusă a creditelor de plată aferente în valoare de 238,3 milioane EUR în 2017, 91 de milioane EUR în 2018, 141,9 milioane EUR în 2019 și 58,8 milioane EUR în 2020;

4.  reiterează că mobilizarea acestui instrument, prevăzută la articolul 11 din Regulamentul privind CFM, demonstrează încă o dată nevoia imperioasă ca bugetul Uniunii să fie mai flexibil și își reiterează poziția exprimată în cadrul evaluării/revizuirii CFM la jumătatea perioadei, potrivit căreia suma anuală aferentă instrumentului de flexibilitate ar trebui majorată până la nivelul de 2 miliarde;

5.  își reiterează poziția exprimată de-a lungul timpului potrivit căreia plățile care decurg din angajamentele mobilizate anterior prin intermediul instrumentului de flexibilitate pot fi înscrise în buget exclusiv peste plafoane, fără a aduce atingere posibilității de mobilizare prin intermediul instrumentului de flexibilitate a unor credite de plată pentru linii bugetare specifice fără să fi fost mobilizate anterior credite de angajament;

6.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

referitoare la mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate destinate crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[1], în special punctul 12,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Instrumentul de flexibilitate are rolul de a permite finanțarea unor cheltuieli identificate precis, care nu au putut fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe alte rubrici.

(2)  Plafonul pentru suma anuală disponibilă pentru instrumentul de flexibilitate este de 471 de milioane EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 11 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului[2].

(3)  Având în vedere nevoile urgente, este necesar să se mobilizeze sume suplimentare importante în vederea finanțării de măsuri pentru a gestiona criza actuală privind migrația, refugiații și securitatea.

(4)  După ce au fost examinate toate posibilitățile de realocare a creditelor în cadrul plafonului de cheltuieli de la rubrica 3 (Securitate și cetățenie), reiese că este necesar să se mobilizeze instrumentul de flexibilitate pentru a suplimenta cu 530,0 milioane EUR peste plafoanele de la rubrica 3 finanțarea alocată în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2017 unor măsuri în domeniul migrației, refugiaților și securității.

(5)  Pe baza profilului de plată preconizat, creditele de plată aferente mobilizării instrumentului de flexibilitate ar trebui să se distribuie pe mai multe exerciții financiare, fiind estimate la 238,3 milioane EUR în 2017, 91,0 milioane EUR în 2018, 141,9 milioane EUR în 2019 și 58,8 milioane EUR în 2020.

(6)  În scopul de a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea instrumentului de flexibilitate, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la începutul exercițiului financiar 2017,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

1.  În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2017, se mobilizează instrumentul de flexibilitate pentru a se aloca suma de 530,0 milioane EUR cu titlul de credite de angajament înscrise la rubrica 3 (Securitate și cetățenie).

Suma respectivă este utilizată pentru finanțarea măsurilor de gestionare a crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea.

2.  Pe baza profilului de plată preconizat, creditele de plată aferente mobilizării instrumentului de flexibilitate sunt după cum urmează:

(a) 238,3 milioane EUR în 2017;

(b) 91,0 milioane EUR în 2018;

(c) 141,9 milioane EUR în 2019;

(d) 58,8 milioane EUR în 2020.

Sumele specifice pentru fiecare exercițiu financiar se autorizează în conformitate cu procedura bugetară anuală.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2017.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

  • [1]   JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
  • [2]   Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (17.11.2016)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate destinate crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea

(2016/2120(BUD))

Raportoare pentru aviz: Monica Macovei

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  ia act de mobilizarea propusă a instrumentului de flexibilitate la rubrica 3 în proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 cu scopul de a pune la dispoziție suma de 530 de milioane EUR și reamintește că această sumă este echivalentă cu suma totală disponibilă pentru acest instrument în 2017 în temeiul normelor CFM în vigoare; reamintește că flexibilitatea bugetară își are limitele sale și nu poate fi decât o soluție pe termen scurt la provocările asociate unor evenimente neașteptate, care trebuie abordate, ulterior, cu ajutorul resurselor disponibile în cadrul liniilor bugetare existente; subliniază însă că această sumă este insuficientă pentru a face față provocărilor tot mai mari;

2.   recunoaște că, în 2013, atunci când a fost adoptat actualul CFM, impactul financiar al actualelor crize interne privind securitatea și al provocărilor generate de situația umanitară și de migrație nu a fost luat în considerare; reamintește că instrumentul de flexibilitate este destinat unor cheltuieli identificate precis, care nu pot fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe alte rubrici; regretă faptul că Comisia nu a profitat de oportunitatea oferită de revizuirea CFM la jumătatea perioadei pentru a ajusta plafonul de la rubrica 3 în consecință;

3.  subliniază că, în anii următori, chiar și în cazul mobilizării sistematice a totalității fondurilor asigurate de instrumentul de flexibilitate la rubrica 3, resursele financiare disponibile nu vor fi suficiente pentru a răspunde nevoilor crescute; consideră, așadar, esențial ca fondurile să fie repartizate în mod echitabil în funcție de priorități, în mod deplin transparent și responsabil;

4.  salută propunerea Comisiei în contextul revizuirii CFM la jumătatea perioadei, care vizează creșterea capacității bugetului de a reacționa rapid și adecvat la evenimente neprevăzute; subliniază, în special, propunerea referitoare la crearea unei noi rezerve a Uniunii Europene pentru situații de criză, urmând să fie finanțată din creditele dezangajate, precum și la dublarea valorii instrumentului de flexibilitate și a rezervei pentru ajutoare de urgență; subliniază că modificările introduse prin revizuirea la jumătatea perioadei a CFM ar trebui să garanteze stabilitatea și previzibilitatea bugetară pentru perioada rămasă din CFM 2014-2020;

5.  reamintește că repartizarea corectă și transparentă a finanțării pentru diferitele obiective ale Fondului pentru azil, migrație și integrare (denumit în continuare „Fondul”) a fost una dintre prioritățile Parlamentului în cadrul negocierilor desfășurate în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului[1], prin care a fost înființat acest fond; solicită Comisiei să majoreze în mod corespunzător numărul liniilor bugetare destinate Fondului, pentru a face mai ușor de înțeles și mai transparent modul în care vor fi executate resursele financiare alocate diferitelor obiective și, prin urmare, liniilor bugetare respective; invită, în special, Comisia să separe, în toate proiectele de buget viitoare, cheltuielile destinate îmbunătățirii strategiilor de returnare echitabilă de cheltuielile destinate migrației legale și promovării integrării efective a resortisanților din țări terțe, astfel cum a propus Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne la punctul 12 din avizul său din 24.9.2014 destinat Comisiei pentru bugete referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 (2014/2040(BUD))[2].

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

17.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

  • [1]    Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului (JO L 150, 20.5.2014, p. 168).
  • [2]    PE536.206v03-00.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

24.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

4

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský