Postup : 2016/2120(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0351/2016

Predkladané texty :

A8-0351/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0473

SPRÁVA     
PDF 534kWORD 58k
25.11.2016
PE 594.114v02-00 A8-0351/2016

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy

(COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Jens Geier

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy

(COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0313 – C8-0246/2016),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a najmä na jeho článok 11,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/623 z 21. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 12,

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorý Komisia prijala 18. júla 2016 (COM(2012)0300) a ktorý bol zmenený opravným listom č. 1/2017 (COM(2016)0679),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorú Rada prijala 12. septembra 2016, a postúpila Európskemu parlamentu 14. septembra 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  so zreteľom na svoju pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2017(3) prijatú 26. októbra 2016,

–  so zreteľom na spoločný text schválený Zmierovacím výborom 17. novembra 2016 (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0351/2016),

A.  keďže po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 3 sa ukazuje ako potrebné uvoľniť z nástroja flexibility viazané rozpočtové prostriedky;

B.  keďže Komisia navrhla mobilizovať nástroj flexibility s cieľom doplniť prostriedky vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2017 nad rámec stropov okruhu 3 sumou 530 miliónov EUR na financovanie opatrení v oblasti migrácie, utečencov a bezpečnosti;

C.  keďže týmto je v plnej miere vyčerpaná celková suma nástroja flexibility na rozpočtový rok 2017;

1.  konštatuje, že stropy v okruhu 3 na rok 2017 neumožňujú primerané financovanie naliehavých opatrení v oblasti migrácie, utečencov a bezpečnosti;

2.  súhlasí preto s uvoľnením prostriedkov z nástroja flexibility vo výške 530 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch;

3.  súhlasí aj s navrhovaným pridelením zodpovedajúcich platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 238,3 milióna EUR v roku 2017, 91 miliónov EUR v roku 2018, 141,9 milióna EUR v roku 2019 a 58,8 milióna EUR v roku 2020;

4.  pripomína, že mobilizácia tohto nástroja v súlade s článkom 11 nariadenia o VFR opäť dokazuje, že je dôležité, aby rozpočet Únie bol flexibilnejší, a opakuje svoje stanovisko vyjadrené v rámci preskúmania/revízie VFR v polovici trvania, aby sa ročná suma nástroja flexibility zvýšila na 2 miliardy EUR;

5.  pripomína svoj dlhodobý názor, že bez toho, aby bola dotknutá možnosť uvoľnenia platobných rozpočtových prostriedkov pre konkrétne rozpočtové riadky prostredníctvom nástroja flexibility bez predchádzajúcich mobilizácií v záväzkoch, platby vyplývajúce zo záväzkov už skôr mobilizovaných prostredníctvom nástroja flexibility možno započítať len nad rámec stropov;

6.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

7.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0411.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na jej bod 12,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Cieľom nástroja flexibility je umožniť financovanie jasne určených výdavkov, ktoré sa nemohli financovať v rámci limitov stropov dostupných pre jednu alebo viacero výdavkových kapitol.

(2)  Strop pre ročnú disponibilnú sumu pre nástroj flexibility je 471 miliónov EUR (v cenách roku 2011), ako sa stanovuje v článku 11 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(2).

(3)  Vzhľadom na naliehavé potreby treba mobilizovať významné dodatočné sumy na financovanie opatrení, ktorých cieľom je zmierniť migračnú, utečeneckú a bezpečnostnú krízu.

(4)  Po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia rozpočtových prostriedkov v rámci stropu výdavkov pre okruh 3 (Bezpečnosť a občianstvo) sa ukazuje, že z nástroja flexibility treba mobilizovať 530,0 milióna EUR nad rámec stropu v okruhu 3 s cieľom doplniť finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2017, na financovanie opatrení v oblasti migrácie, utečencov a bezpečnosti.

(5)  Na základe očakávaného profilu platieb by sa platobné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce mobilizácii nástroja flexibility mali rozdeliť na niekoľko rozpočtových rokov podľa nasledujúceho odhadu: 238,3 milióna EUR na rok 2017, 91,0 milióna EUR na rok 2018, 141,9 milióna EUR na rok 2019 a 58,8 milióna na rok 2020.

(6)  S cieľom minimalizovať čas potrebný na mobilizáciu nástroja flexibility by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať od začiatku rozpočtového roku 2017,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

1.  V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2017 sa mobilizuje nástroj flexibility na poskytnutie sumy vo výške 530,0 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo).

Táto suma sa použije na financovanie opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy.

2.  Na základe očakávaného profilu platieb budú platobné rozpočtové prostriedky na mobilizáciu nástroja flexibility pridelené nasledujúcim spôsobom:

a) 238,3 milióna EUR v roku 2017;

b) 91,0 milióna EUR v roku 2018;

c) 141,9 milióna EUR v roku 2019;

d) 58,8 milióna EUR v roku 2020.

Konkrétne sumy na jednotlivé rozpočtové roky budú schválené v súlade s ročným rozpočtovým postupom.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2017.

V Bruseli,

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)

  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (17.11.2016)

pre Výbor pre rozpočet

k mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy

(2016/2120(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Monica Macovei

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie navrhnutú mobilizáciu nástroja flexibility v rámci okruhu 3 v návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017 vo výške 530 miliónov EUR, a pripomína, že to predstavuje maximálnu sumu, ktorá je v roku 2017 k dispozícii pre tento nástroj podľa súčasných pravidiel VFR; opakuje, že rozpočtová flexibilita má svoje obmedzenia a môže byť len krátkodobým riešením neočakávaných udalostí, ktoré je následne potrebné riešiť v rámci bežných rozpočtových riadkov; zdôrazňuje však, že táto suma nepostačuje na riešenie rastúcich výziev;

2.   uznáva, že finančný dosah súčasných kríz v oblasti vnútornej bezpečnosti a humanitárnych a migračných výziev nebol pri prijímaní súčasného VFR v roku 2013 zohľadnený; pripomína, že nástroj flexibility sa musí používať na jasne určené výdavky, ktoré sa nemôžu financovať v rámci limitov stropov dostupných pre jeden alebo viacero okruhov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nevyužila príležitosť spojenú s preskúmaním/revíziou VFR v polovici trvania na zodpovedajúcu úpravu stropu okruhu 3;

3.  zdôrazňuje, že aj pri systematickej mobilizácii celého nástroja flexibility v rámci okruhu 3 v nadchádzajúcich rokoch nebudú dostupné finančné prostriedky postačovať na pokrytie zvýšených potrieb; preto považuje za nevyhnutné, aby sa finančné prostriedky spravodlivo rozdelili na základe priorít a v súlade s úplnou transparentnosťou a zodpovednosťou;

4.  víta návrh Komisie v súvislosti s revíziou VFR v polovici trvania, ktorého cieľom je zlepšenie schopnosti rozpočtu rýchlo a adekvátne reagovať na nepredvídané udalosti; upozorňuje najmä na návrh na vytvorenie novej krízovej rezervy Európskej únie, ktorá sa má financovať z rozpočtových prostriedkov so zrušenou viazanosťou, ako aj na zdvojnásobenie veľkosti nástroja flexibility a rezervy na núdzovú pomoc; zdôrazňuje, že zmeny zavedené revíziou VFR v polovici trvania by mali zabezpečiť rozpočtovú stabilitu a predvídateľnosť na zvyšnú časť VFR na roky 2014 – 2020;

5.  pripomína, že spravodlivé a transparentné rozdelenie financovania medzi jednotlivé ciele Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (ďalej len „fond“) bolo prioritou Parlamentu počas rokovaní vedúcich k schváleniu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014(1), ktorým sa zriaďuje tento fond; vyzýva Komisiu, aby primerane zvýšila počet rozpočtových riadkov v rámci tohto fondu s cieľom zvýšiť čitateľnosť a transparentnosť, pokiaľ ide o spôsob, akým sa vynaložia finančné zdroje pridelené na jednotlivé ciele a teda do uvedených rozpočtových riadkov; vyzýva predovšetkým Komisiu, aby vo všetkých budúcich návrhoch rozpočtu oddelila výdavky na posilnenie spravodlivých stratégií v oblasti návratu od výdavkov na legálnu migráciu a podporu účinnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, ako sa navrhuje v bode 12 stanoviska z 24. 9. 2014 Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci pre Výbor pre rozpočet k pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 (2014/2040(BUD))(2).

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

17.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

38

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

(1)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 168).

(2)

  PE536.206v03-00.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

24.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia