POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obravnavo trenutne migracijske, begunske in varnostne krize

  25.11.2016 - (COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

  Odbor za proračun
  Poročevalec: Jens Geier

  Postopek : 2016/2120(BUD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0351/2016
  Predložena besedila :
  A8-0351/2016
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obravnavo trenutne migracijske, begunske in varnostne krize

  (COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0313 – C8-0246/2016),

  –  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[1], zlasti točke 11,

  –  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2015/623 z dne 21. aprila 2015 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020,

  –  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[2], zlasti točke 12,

  –  ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, ki ga je Komisija sprejela 18. julija 2016 (COM(2016)0300), kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2017 (COM(2016)0679),

  –  ob upoštevanju stališča o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, ki ga je Svet sprejel 12. septembra 2016 in posredoval Evropskemu parlamentu 14. septembra 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

  –  ob upoštevanju svojega stališča, sprejetega 26. oktobra 2016, o predlogu splošnega proračuna za leto 2017[3],

  –  ob upoštevanju skupnega besedila, ki ga je potrdil spravni odbor 17. novembra 2016 (14635/2016 – C8-0470/2016),

  –  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0351/2016),

  A.  ker se po preučitvi vseh možnosti za prerazporeditev odobritev za prevzem obveznosti v okviru razdelka 3 zdi potrebna uporaba instrumenta prilagodljivosti za te odobritve;

  B.  ker je Komisija predlagala uporabo instrumenta prilagodljivosti, da bi dopolnila financiranje iz splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2017, ki presega zgornjo mejo razdelka 3 v znesku 530 milijonov EUR za financiranje ukrepov na področju migracij, beguncev in varnosti;

  C.  ker je tako v celoti izkoriščen skupni znesek instrumenta prilagodljivosti za proračunsko leto 2017;

  1.  ugotavlja, da zgornje meje razdelka 3 za leto 2017 ne dopuščajo ustreznega financiranja nujnih ukrepov na področju migracij, beguncev in varnosti;

  2.  zato soglaša s tem, da se iz instrumenta prilagodljivosti uporabijo sredstva za prevzem obveznosti v višini 530 milijonov EUR;

  3.  prav tako soglaša s predlagano razporeditvijo ustreznih odobritev plačil v višini 238,3 milijona EUR v letu 2017, 91 milijonov EUR v letu 2018, 141,9 milijona EUR v letu 2019 in 58,8 milijona EUR v letu 2020;

  4.  poudarja, da je uporaba tega instrumenta, kot je določena v členu 11 uredbe o večletnem finančnem okviru, znova pokazala na veliko potrebo po večji prilagodljivosti proračuna Unije, ter ponavlja svoje stališče, ki ga je izrazil v okviru vmesnega pregleda/revizije večletnega finančnega okvira, da bi bilo treba letni znesek instrumenta prilagodljivosti povečati na dve milijardi EUR;

  5.  ponovno izraža svoje dolgoletno mnenje, da se lahko plačila, ki izhajajo iz obveznosti, ki so bile predhodno opravljene prek instrumenta prilagodljivosti, upoštevajo zgolj nad zgornjo mejo, pri čemer se ne posega v možnost, da se odobritve plačil uporabijo za specifične proračunske vrstice prek instrumenta prilagodljivosti, ne da bi se pred tem prevzele obveznosti;

  6.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

  7.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

  8.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

  PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

  o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obravnavo trenutne migracijske, begunske in varnostne krize

  EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[1] in zlasti točke 12 Sporazuma,

  ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

  ob upoštevanju naslednjega:

  (1)  Instrument prilagodljivosti je namenjen zagotavljanju financiranja jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče financirati v okviru zgornjih mej, ki so na razpolago za enega ali več drugih razdelkov.

  (2)  Kot je določeno v členu 11 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013[2], letna zgornja meja, ki je na razpolago za instrument prilagodljivosti, znaša 471 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011).

  (3)  Zaradi nujnih potreb je treba uporabiti znatne dodatne zneske za financiranje ukrepov, namenjenih ublažitvi trenutne migracijske, begunske in varnostne krize.

  (4)  Po preučitvi vseh možnosti za prerazporeditev sredstev v okviru zgornje meje za odhodke v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo) kaže, da bo treba za financiranje ukrepov na področju migracij, beguncev in varnosti financiranje iz splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017 dopolniti z instrumentom prilagodljivosti, in sicer v znesku 530,0 milijona EUR nad zgornjo mejo razdelka 3.

  (5)  Na podlagi pričakovane razdelitve plačil bi bilo treba odobritve plačil za uporabo instrumenta prilagodljivosti porazdeliti na več proračunskih let, ocenjene pa so na 238,3 milijona EUR v letu 2017, 91,0 milijona EUR v letu 2018, 141,9 milijona EUR v letu 2019 in 58,8 milijona EUR v letu 2020.

  (6)  Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo instrumenta prilagodljivosti, bi se moral ta sklep uporabljati od začetka proračunskega leta 2017 –

  SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

  Člen 1

  1.  V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2017 se uporabi instrument prilagodljivosti, da se zagotovi 530,0 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo).

  Ta znesek se uporabi za financiranje ukrepov za obvladovanje trenutne migracijske, begunske in varnostne krize.

  2.  Na podlagi pričakovane razdelitve plačil bo porazdelitev odobritev plačil, ki ustreza uporabi instrumenta prilagodljivosti, naslednja:

  (a) 238,3 milijona EUR v letu 2017;

  (b) 91,0 milijona EUR v letu 2018;

  (c) 141,9 milijona EUR v letu 2019;

  (d) 58,8 milijona EUR v letu 2020.

  Zneski, določeni za posamezno proračunsko leto, se odobrijo v skladu z letnim proračunskim postopkom.

  Člen 2

  Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

  Uporablja se od 1. januarja 2017.

  V Bruslju,

  Za Evropski parlament  Za Svet

  Predsednik  Predsednik

  • [1]   UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
  • [2]   Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

  MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (17.11.2016)

  za Odbor za proračun

  o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obravnavo trenutne migracijske, begunske in varnostne krize
  (2016/2120(BUD))

  Pripravljavka mnenja: Monica Macovei

  POBUDE

  Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

  1.  je seznanjen s predlogom, da se v razdelku 3 predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017 uporabi instrument prilagodljivosti v znesku 530 milijonov EUR, in opozarja, da je to celoten znesek, ki je v skladu s sedanjimi pravili večletnega finančnega okvira na voljo za ta instrument v letu 2017; opozarja, da ima proračunska prilagodljivost svoje meje in da je lahko zgolj kratkoročna rešitev za nepričakovane dogodke, ki jih je nato treba obravnavati v okviru običajnih proračunskih vrstic; poudarja pa, da ta znesek ne bo zadostoval za spopadanje z vse večjimi izzivi;

  2.  ugotavlja, da ob sprejetju večletnega finančnega okvira v letu 2013 ni bilo mogoče predvideti finančnih posledic sedanjih notranjih varnostnih kriz ter humanitarnih in migracijskih izzivov; spominja, da je instrument prilagodljivosti dovoljeno uporabiti za jasno opredeljene izdatke, ki jih ni mogoče kriti v okviru zgornjih meja za enega ali več drugih razdelkov; obžaluje, da Komisija vmesne revizije večletnega finančnega okvira ni izkoristila za ustrezno prilagoditev zgornje meje razdelka 3;

  3.  poudarja, da finančna sredstva ne bodo zadostovala za povečane potrebe, četudi bo v prihodnjih letih v razdelku 3 uporabljen celoten instrument prilagodljivosti; zato meni, da je treba ta sredstva obvezno pravično razdeliti glede na prednostne naloge ter poskrbeti za popolno preglednost in odgovornost;

  4.  pozdravlja predlog Komisije v sklopu revizije večletnega finančnega okvira, s katerim naj bi povečali zmogljivost proračuna za hitro in ustrezno odzivanje na nepredvidene dogodke; opozarja zlasti na predlog o uvedbi nove krizne rezerve Evropske unije, ki naj bi se financirala s proračunskimi sredstvi, za katera so bile prevzete obveznosti sproščene, pa tudi na predlagano podvojitev velikosti instrumenta prilagodljivosti in rezerve za nujno pomoč; poudarja, da bi bilo treba s spremembami, uvedenimi med vmesno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020, zagotoviti proračunsko stabilnost in predvidljivost do izteka tega okvira;

  5.  spominja, da je bila pravična in pregledna porazdelitev sredstev med različne cilje Sklada za azil, migracije in vključevanje prednostna naloga Parlamenta v pogajanjih, ki so vodila do sprejetja Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta[1] o ustanovitvi tega sklada; poziva Komisijo, naj ustrezno poveča število proračunskih vrstic tega sklada, da bo olajšala spremljanje in povečala preglednost pri porabi finančnih sredstev, dodeljenih različnim ciljem in posledično tem proračunskim vrsticam; Komisijo še posebej poziva, naj izdatke za spodbujanje pravičnih strategij vračanja v vseh prihodnjih predlogih proračunov loči od izdatkov za zakonito priseljevanje in spodbujanje učinkovitega vključevanja državljanov tretjih držav, kot je predlagano v odstavku 12 mnenja, ki ga je za Odbor za proračun o stališču o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015 (2014/2040(BUD))[2] dne 24. septembra 2014 podal Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve.

  IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

  Datum sprejetja

  17.11.2016

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  38

  3

  2

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

  • [1]    Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi odločb št. 573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 168).
  • [2]    PE536.206v03-00.

  IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

  Datum sprejetja

  24.11.2016

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  32

  4

  1

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Tomáš Zdechovský