Förfarande : 2016/2120(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0351/2016

Ingivna texter :

A8-0351/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0473

BETÄNKANDE     
PDF 366kWORD 57k
25.11.2016
PE 594.114v02-00 A8-0351/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera den pågående migrations-, flykting- och säkerhetskrisen

(COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Jens Geier

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera den pågående migrations-, flykting- och säkerhetskrisen

(COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0313 – C8-0246/2016),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2december2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1), särskilt artikel 11,

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) 2015/623 av den 21 april 2015 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020​,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 12,

–  med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 som kommissionen antog den 18 juli 2016 (COM(2016)0300), ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2017 (COM(2016)0679),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 som rådet antog den 12 september 2016 och översände till Europaparlamentet den 14 september 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  med beaktande av sin ståndpunkt som antogs den 26 oktober 2016 om förslaget till den allmänna budgeten för 2017(3),

–  med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma utkast av den 17 november 2016 (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0351/2016), och av följande skäl:

A.  Efter att alla möjligheter att omfördela anslagen under rubrik 3 har undersökts förefaller det vara nödvändigt att utnyttja flexibilitetsmekanismen för åtagandebemyndiganden.

B.  Kommissionen hade föreslagit att flexibilitetsmekanismen ska utnyttjas för att komplettera finansieringen i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, utöver taket för rubrik 3, med ett belopp på 530 miljoner EUR för att finansiera åtgärder på området migration, flyktingar och säkerhet.

C.  Det totala beloppet för flexibilitetsmekanismen för budgetåret 2017 har därför använts.

1.  Europaparlamentet noterar att 2017 års tak för rubrik 3 inte räcker till för att på ett tillfredsställande sätt finansiera brådskande åtgärder på området migration, flyktingar och säkerhet.

2.  Europaparlamentet samtycker därför till att flexibilitetsmekanismen utnyttjas till ett belopp på 530 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden.

3.  Europaparlamentet samtycker dessutom till förslaget att anslå motsvarande belopp i betalningsbemyndiganden, dvs. 238,3 miljoner EUR under 2017, 91 miljoner EUR under 2018, 141,9 miljoner EUR under 2019 och 58,8 miljoner EUR under 2020.

4.  Europaparlamentet upprepar att utnyttjandet av detta instrument, enligt bestämmelserna i artikel 11 i förordningen om den fleråriga budgetramen, än en gång visar att EU:s budget absolut måste bli mer flexibel, och upprepar den ståndpunkt som parlamentet uttryckte i samband med översynen/revideringen efter halva tiden av den fleråriga budgetramen att flexibilitetsinstrumentets årliga belopp bör ökas till 2 miljarder EUR.

5.  Europaparlamentet upprepar sin väletablerade åsikt att betalningar som härrör från åtagandebemyndiganden som tidigare tagits i anspråk via flexibilitetsmekanismen endast kan beaktas utöver betalningstaken. Detta påverkar inte möjligheten att för särskilda budgetposter utnyttja betalningsbemyndiganden via flexibilitetsmekanismen, utan att åtagandebemyndiganden först tagits i anspråk.

6.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2016)0411.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera den pågående migrations-, flykting- och säkerhetskrisen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 12,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Flexibilitetsmekanismen ska göra det möjligt att finansiera klart fastställda utgifter som inte kan finansieras inom taken för en eller flera andra rubriker.

(2)  I artikel 11 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(2) föreskrivs ett tak på 471 miljoner euro (i 2011 års priser) för det årliga belopp som är tillgängligt för flexibilitetsmekanismen.

(3)  På grund av de akuta behoven är det nödvändigt att mobilisera betydande ytterligare anslag för att motverka den pågående migrations-, flykting- och säkerhetskrisen.

(4)  Efter att ha undersökt alla möjligheter till omfördelning av anslag under utgiftstaket för rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap) förefaller det nödvändigt att utnyttja flexibilitetsmekanismen för att komplettera finansieringen i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 med 530,0 miljoner euro utöver taket i rubrik 3 för att finansiera åtgärder på området migration, flyktingar och säkerhet.

(5)  På grundval av den förväntade betalningsprofilen bör betalningsbemyndigandena motsvarande utnyttjandet av flexibilitetsmekanismen fördelas över flera budgetår, och beloppen uppskattas till 238,3 miljoner euro för år 2017, 91,0 miljoner euro för år 2018, 141,9 miljoner euro för år 2019 och 58,8 miljoner euro för år 2020.

(6)  För att minimera den tid det tar att ta flexibilitetsmekanismen i anspråk bör detta beslut tillämpas från och med början av budgetåret 2017.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.  För unionens allmänna budget för budgetåret 2017 ska flexibilitetsmekanismen tas i anspråk för att tillhandahålla ett belopp på 530,0 miljoner euro i åtagandebemyndiganden under rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap).

Beloppet ska användas för att finansiera åtgärder för att hantera den pågående migrations-, flykting- och säkerhetskrisen.

2.  På grundval av den förväntade betalningsprofilen ska de betalningsbemyndiganden som motsvarar utnyttjandet av flexibilitetsmekanismen vara följande:

(a) 238,3 miljoner euro år 2017,

(b) 91,0 miljoner euro år 2018,

(c) 141,9 miljoner euro år 2019,

(d) 58,8 miljoner euro år 2020.

De specifika beloppen för varje budgetår ska godkännas i enlighet med det årliga budgetförfarandet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Utfärdat i Bryssel.

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014-2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).


YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (17.11.2016)

till budgetutskottet

över utnyttjandet av flexibilitetsmekanismen för att finansiera omedelbara budgetåtgärder för att hantera den nuvarande migrant-, flykting- och säkerhetskrisen

(2016/2120(BUD))

Föredragande av yttrande: Monica Macovei

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar den föreslagna mobiliseringen av flexibilitetsmekanismen under rubrik 3 i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 till ett belopp på 530 miljoner EUR, och påminner om att detta motsvarar hela det belopp som finns tillgängligt för denna mekanism 2017 enligt de nuvarande bestämmelserna för den fleråriga budgetramen. Parlamentet upprepar att budgetflexibiliteten har sina begränsningar och endast kan vara en kortsiktig lösning för oförutsedda händelser som sedan måste hanteras med de ordinarie budgetposterna. Parlamentet betonar emellertid att beloppet inte räcker för att hantera de växande utmaningarna.

2.   Europaparlamentet konstaterar att någon hänsyn inte togs till de ekonomiska konsekvenserna av den pågående interna säkerhetskrisen samt de humanitära och migrationsrelaterade utmaningarna när den nuvarande fleråriga budgetramen antogs 2013. Parlamentet påminner om att flexibilitetsmekanismen måste användas för klart angivna utgifter som inte kan finansieras inom taken för en eller flera andra rubriker. Parlamentet beklagar att kommissionen inte utnyttjade halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen för att anpassa taket för rubrik 3 i enlighet med detta.

3.  Europaparlamentet betonar att även med ett systematiskt utnyttjande av hela beloppet för flexibilitetsmekanismen under rubrik 3 under de närmaste åren kommer de ekonomiska resurserna inte att räcka till för att möta de ökade behoven. Parlamentet anser därför att det är nödvändigt att fördela medlen rättvist i enlighet med prioriteringar, full transparens och ansvarsskyldighet.

4.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag i samband med halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen, vilka syftar till att öka förmågan att snabbt och på ett lämpligt sätt anpassa budgeten efter oväntade händelser. Parlamentet framhåller i synnerhet förslaget att inrätta en ny krisreserv för Europeiska unionen som ska finansieras av frigjorda anslag, liksom fördubblingen i storlek av flexibilitetsmekanismen och reserven för katastrofbistånd. Parlamentet betonar att de ändringar som införs vid revideringen av den fleråriga budgetramen bör säkra budgetmässig stabilitet och förutsägbarhet för återstoden av den fleråriga budgetramen 2014–2020.

5.  Europaparlamentet påminner om att en rättvis och transparent fördelning av medlen mellan de olika målen för asyl-, migrations- och integrationsfonden (fonden) var en prioritering för parlamentet under de förhandlingar som ledde till antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014(1), genom vilken fonden inrättades. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka antalet budgetposter inom fonden i enlighet med detta, i syfte att främja ökad förståelse och transparens om hur de medel som tilldelas de olika målen och därmed dessa budgetposter kommer att användas. Kommissionen uppmanas särskilt att separera utgifter för förbättring av rättvisa återvändandestrategier från utgifter för legal migration, och att främja en effektiv integrering av tredjelandsmedborgare i alla framtida budgetförslag, enligt punkt 12 i yttrandet av den 24 september 2014 från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor till budgetutskottet över rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 (2014/2040(BUD))(2).

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

17.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 av den 16 april 2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 168).

(2)

PE536.206v03-00.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

24.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

4

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy