Процедура : 2016/2267(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0352/2016

Внесени текстове :

A8-0352/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0470

ДОКЛАД     
PDF 706kWORD 56k
25.11.2016
PE 592.448v02-00 A8-0352/2016

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия

(COM(2016)0681 – C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик по становище: Моника Холмайер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия

(COM(2016)0681 – C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2016)0681 – C8-0423/2016),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 10 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0352/2016),

1.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 11 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („Фондът“) има за цел да се осигури възможност на Съюза да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на извънредни ситуации, с цел да се покаже солидарност с населението на регионите, засегнати от природни бедствия.

(2)  Съгласно член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(3) максималната годишна сума, която Фондът не може да надхвърля, е 500 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)  На 19 август 2016 г. Германия подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след поредица от изключително интензивни, краткотрайни случаи на наводнения, които засегнаха региона на Долна Бавария (Niederbayern) през май и юни 2016 г.

(4)  Заявлението на Германия отговаря на условията за предоставяне на финансово подпомагане от Фонда, определени в член 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002.

(5)  Поради това Фондът следва да бъде мобилизиран, за да се предостави финансова помощ на Германия.

(6)  За да се сведе до минимум времето за мобилизиране на средства от Фонда, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За общия бюджет на Съюза за финансова 2016 година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира за предоставянето на сумата от 31 475 125 EUR на Германия под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от... [датата на приемането му].

Съставено в ... на ...,

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

  OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)

  ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Комисията предлага да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за отпускане на финансова помощ във връзка с бедствие в Германия (наводнения в региона на Долна Бавария, особено в областта Ротал-Ин (Rottal-Inn) през май и юни 2016 г.

Поредицата от изключително интензивни, краткотрайни случаи на наводнения/внезапни наводнения предизвика разрушения на публична и частна инфраструктура и частни домове и нанесе щети на селското стопанство. Седем души загубиха живота си и над 47000 души бяха засегнати в Долна Бавария, като над 2000 души не можеха да се върнат по домовете си два месеца след наводненията. Град Симбах ам Ин беше почти изцяло разрушен и общинското водоснабдяване беше прекъснато в продължение на три седмици. Беше съобщено за значителни щети за предприятията и селското стопанство, както и за сериозни щети, нанесени на основната инфраструктура, водоснабдяването, канализацията и електрическата мрежа.

В заявлението, получено от Комисията на 19 август 2016 г., германските органи оценяват общите преки щети, причинени от бедствието, на 1 259,005 милиона евро. Тъй като това представлява 3,03% от регионалния БВП на засегнатия регион от ниво 2 по NUTS Долна Бавария (по данни за 2014 г.) и следователно надвишава прага от 1,5% от регионалния БВП, бедствието може да бъде класифицирано като регионално по смисъла на член 2, параграф 3 от Регламента за създаване на фонд „Солидарност“.

Разходите за основни неотложни действия, отговарящи на условията за допустимост по член 3, параграф 2 от Регламента, се оценяват от германските органи на 94,196 милиона евро, от които над 52,227 милиона евро са свързани с възстановителни операции в областта на транспорта и над 21 милиона евро с мерки по почистването.

Засегнатият регион попада в категорията „по-развити региони“ в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (2014 – 2020 г.). Германските органи не са уведомили Комисията за намерението си да пренасочат средства от програмата по европейските структурни и инвестиционни фондове към мерки за възстановяване.

Германия не е поискала авансово плащане.

В съответствие с досегашната практика Комисията предлага да се приложи ставка от 2,5% от общите преки щети за всички щети до прага за „голямо бедствие“. Следователно общият размер на предложената помощ е 31 475 125 EUR.

Предложеното мобилизиране изисква изменение на бюджета за 2016 г. и проект на коригиращ бюджет (№ 6/2016) с цел увеличаване на бюджетна статия 13 06 01 „Помощ за държавите членки при голямо природно бедствие, което има сериозни последици за условията на живот, природната среда или икономиката“ с 31 475 125 EUR – като бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Това е второто решение за мобилизиране за 2016 г. и общият размер на предложената помощ съответства на разпоредбите за годишните прагове за фонд „Солидарност“ на ЕС, чийто размер е определен в Регламента за МФР на 552 040 402 EUR (т.е. 500 милиона евро по цени от 2011 г.). Тъй като отпуснатите за 2015 г. средства в размер на 541 216 080 EUR останаха неизразходвани и бяха пренесени за 2016 г., останалата неизразходвана сума за фонд „Солидарност“ след първото предложение за мобилизиране през 2016 г. (земетресението в Йонийските острови, Гърция) понастоящем е 1 091 604 648 EUR.

Докладчикът препоръчва бързо одобрение на предложението на Комисията за решение, което е приложено към настоящия доклад, в знак на солидарност със засегнатия регион.


ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г-н Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Eвропейски парламент

Уважаеми г-н Артюи,

Относно:  Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в полза на Германия

Европейската комисия предаде на Европейския парламент своето предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС (COM(2016)0681) за подпомагане на Германия.

Въз основа на заявление от Германия, изчислената помощ от Фонда, въз основа на оценката на общите причинени щети, е следната:

Бедствие

Преки щети

 

(в млн. евро)

Общи разходи за допустими операции

(в млн. евро)

 

Приложен праг за регионални бедствия

[1,5% от БВП](в млн. евро)

2,5% от преките щети (в евро)

6% от преките щети над прага

 

Общ размер на предлаганата помощ

 

(в евро)

ГЕРМАНИЯ

1 259,005

94,196

622,8

31 475 125

~

31 475 125

ОБЩО

31 475 125

Като отчита констатираното при прегледа на заявлението (съобщение на Комисията C(2016(6597 от 14.10.2016 г.) и максималния възможен размер на безвъзмездните средства от Фонда, както и възможностите за преразпределение на бюджетните кредити, Комисията предлага да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в размер на общо 31 475 125 EUR.

Координаторите на комисията обсъдиха предложението и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу предложеното мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел разпределяне на горепосочената сума съобразно предложението на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Правна информация - Политика за поверителност