Menettely : 2016/2267(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0352/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0352/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0470

MIETINTÖ     
PDF 444kWORD 55k
25.11.2016
PE 592.448v02-00 A8-0352/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Saksalle

(COM(2016)0681 – C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Monika Hohlmeier

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE – ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Saksalle

(COM(2016)0681 – C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0681 – C8-0423/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(1),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 10 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 11 kohdan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0352/2016),

1.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

2.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Saksalle

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 11 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan unionin solidaarisuusrahaston, jäljempänä ’solidaarisuusrahasto’, avulla unioni voi vastata hätätilanteisiin nopeasti, tehokkaasti ja joustavasti ja osoittaa siten solidaarisuutta luonnonkatastrofeista kärsineiden alueiden väestöä kohtaan.

(2)  Solidaarisuusrahaston määrärahojen vuotuinen enimmäismäärä on 500 000 000 euroa (vuoden 2011 hintoina) neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) 10 artiklan mukaisesti.

(3)  Saksa toimitti 19 päivänä elokuuta 2016 solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa koskevan hakemuksen sen jälkeen, kun Ala-Baijerin (Niederbayern) alueella oli touko- ja kesäkuussa 2016 esiintynyt useita erittäin voimakkaita, lyhytkestoisia tulvia.

(4)  Saksan hakemus täyttää asetuksen (EY) N:o 2012/2002 4 artiklassa säädetyt edellytykset rahoitusosuuden myöntämiseksi solidaarisuusrahastosta.

(5)  Sen vuoksi rahastosta olisi otettava käyttöön varoja rahoitustuen myöntämiseksi Saksalle.

(6)  Jotta varat saataisiin rahastosta käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava sen hyväksymispäivästä alkaen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Varainhoitovuotta 2016 koskevassa Euroopan unionin yleisessä talousarviossa otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 31 475 125 euroa Saksaa varten maksusitoumus- ja maksumäärärahoina.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan [hyväksymispäivästä].

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).


PERUSTELUT

Komissio ehdottaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (EUSR) varojen käyttöönottamista, jotta voidaan myöntää taloudellista apua Saksassa touko- ja kesäkuussa 2016 tapahtuneesta katastrofista kärsineille Ala-Baijerin (Niederbayern) alueille ja etenkin Rottal-Innin alueelle.

Sarja erittäin voimakkaita, lyhytkestoisia tulvia ja tulva-aaltoja tuhosi julkista ja yksityistä infrastruktuuria, koteja ja maatalousinfrastruktuuria. Kuolonuhreja oli seitsemän. Tulvien vaikutuspiirissä oli yli 47 000 Ala-Baijerin asukasta, joista yli 2 000 ei ollut kyennyt palaamaan koteihinsa kaksi kuukautta tulvien jälkeen. Simbach am Innin kaupunki tuhoutui lähes täysin, eikä kunnallinen vesihuolto toiminut kolmeen viikkoon. Myös yrityksille ja maataloudelle koitui merkittäviä vahinkoja, ja perusinfrastruktuuri, vesihuolto, viemäröinti ja sähköverkko vahingoittuivat pahoin.

Hakemuksessaan, jonka Saksan viranomaiset toimittivat komissiolle 19. elokuuta 2016, ne arvioivat katastrofin aiheuttamien vahinkojen välittömiksi kokonaiskustannuksiksi 1 259 005 000 euroa. Tämä vastaa 3,03:a prosenttia Ala-Baijerin NUTS 2 -alueen BKT:stä (vuoden 2014 tietojen mukaan) ja ylittää alueellista BKT:tä koskevan 1,5 prosentin kynnysarvon. Siksi katastrofia pidetään EUSR-asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna ”alueellisena katastrofina”.

Saksan viranomaiset arvioivat tukikelpoisten ensisijaisten hätätoimien, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen 3 artiklassa, kustannukset 94 196 000 euroksi, josta 52 227 000 euroa koskee liikenneinfrastruktuuriin liittyviä kunnostustöitä ja yli 21 000 000 euroa saneeraustöitä.

Katastrofialue kuuluu Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa (ERI, 2014–2020) tarkoitettuihin ”kehittyneempiin alueisiin”. Saksan viranomaiset eivät ole ilmaisseet komissiolle aikovansa suunnata uudelleen ERI-rahasto-ohjelman rahoitusta korjaustoimenpiteisiin.

Saksa ei ole pyytänyt ennakkomaksua.

Aiemman käytännön mukaisesti komissio ehdottaa, että välittömien vahinkojen kokonaismäärään sovelletaan 2,5 prosentin osuutta kaikkien suurkatastrofin kynnysarvon alle jäävien vahinkojen osalta. Ehdotetun avun kokonaismäärä on siten 31 475 125 euroa.

Varojen käyttöönottamiseksi vuoden 2016 talousarviota on tarkistettava ja on laadittava lisätalousarvio (6/2016), jotta korotetaan momentilla 13 06 01 (Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään) olevia maksusitoumus- ja maksumäärärahoja 31 475 125 eurolla.

Tämä on toinen vuonna 2016 tehtävä päätös rahaston varojen käyttöönotosta, ja tuen ehdotetussa kokonaismäärässä on otettu huomioon monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen säännökset EU:n solidaarisuusrahaston vuotuisesta enimmäismäärästä, joka on 552 040 402 euroa (eli 500 000 000 euroa vuoden 2011 hintoina). Vuonna 2015 määrärahoja jäi käyttämättä 541 216 080 euron määrä, joka siirrettiin vuodelle 2016. Näin ollen solidaarisuusrahaston jäljellä oleva, käyttämätön määrä ensimmäisen käyttöönottoehdotuksen (maanjäristys Joonian saarilla Kreikassa) jälkeen on tällä hetkellä 1 091 604 648 euroa.

Esittelijä suosittelee, että mietinnön liitteenä oleva komission päätösehdotus hyväksytään pikaisesti osoituksena solidaarisuudesta katastrofista kärsimään joutuneelle alueelle.


LIITE – ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean ARTHUIS

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

Arvoisa puheenjohtaja

Asia:  Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Saksan hyväksi

Komissio on toimittanut Euroopan parlamentille ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Saksalle (COM(2016)0681).

Saksa on toimittanut hakemuksen tuen saamiseksi rahastosta. Tuen määrä lasketaan katastrofin aiheuttamaa kokonaisvahinkoa koskevan arvion perusteella seuraavasti:

Katastrofi

Välittömät vahingot

 

(miljoonaa euroa)

Tukikelpoisten toimien kustannukset yhteensä

(miljoonaa euroa)

 

Sovellettava alueellisen katastrofin kynnysarvo

[1,5 % BKT:sta] (milj. euroa)

2,5 % välittömistä vahingoista (euroa)

6 % välittömistä vahingoista kynnysarvon ylittyessä

 

Ehdotetun tuen kokonaismäärä

 

(euroa)

SAKSA

1 259,005

94,196

622,8

31 475 125

~

31 475 125

YHTEENSÄ

31 475 125

Tarkasteltuaan hakemusta (14. lokakuuta 2016 annettu komission tiedonanto C(2016)6597) sekä harkittuaan rahastosta myönnettävän rahoitusosuuden mahdollista enimmäismäärää ja mahdollisuutta määrärahojen uudelleenkohdentamiseen komissio esittää, että Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta otetaan käyttöön yhteensä 31 475 125 euroa.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA


LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

24.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

1

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö