Postupak : 2016/2267(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0352/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0352/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.15
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0470

IZVJEŠĆE     
PDF 612kWORD 54k
25.11.2016
PE 592.448v02-00 A8-0352/2016

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Njemačkoj

(COM(2016)0681 – C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG – PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Njemačkoj

(COM(2016)0681 – C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0681 – C8-0423/2016),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 10.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 11.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0352/2016),

1.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

2.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 311, 14.11.2002., str. 3.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije  radi pružanja pomoći Njemačkoj

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 11.,

uzimajući u obzir Prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Fondom solidarnosti Europske unije („Fond”) Uniji se želi omogućiti da brzo, učinkovito i fleksibilno reagira na hitne situacije kako bi pokazala solidarnost sa stanovništvom regija pogođenih prirodnim katastrofama.

(2)  U skladu s člankom 10. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(3) Fond ne smije prelaziti najveći godišnji iznos od 500 000 000 EUR (cijene iz 2011.).

(3)  Nakon brojnih slučajeva vrlo jakih kratkotrajnih poplava koje su u svibnju i lipnju 2016. pogodile Donju Bavarsku Njemačka je 19. kolovoza 2016. podnijela zahtjev za mobilizaciju Fonda.

(4)  Zahtjev Njemačke ispunjava uvjete za pružanje financijskog doprinosa iz Fonda, u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 2012/2002.

(5)  Sredstva iz Fonda trebalo bi prema tome mobilizirati kako bi se Njemačkoj pružio financijski doprinos.

(6)  Radi što brže mobilizacije Fonda ovu je odluku potrebno primjenjivati od datuma njezina donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Unije za financijsku godinu 2016. mobilizira se Fond solidarnosti Europske unije kako bi se Njemačkoj pružio iznos od 31 475 125 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od ... [datuma donošenja Odluke].

Sastavljeno u ...

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik    Predsjednik

(1)

  SL L 311, 14.11.2002., str. 3.

(2)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.).


OBRAZLOŽENJE

Komisija predlaže mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije (EUSF) za dodjelu financijske pomoći u vezi s katastrofom koja je u svibnju i lipnju 2016. pogodila Njemačku (poplave u Donjoj Bavarskoj, posebno u okrugu Rottal-Inn).

Brojne izrazito jake i kratkotrajne poplave/bujice prouzročile su uništenje javne i privatne infrastrukture, domova i poljoprivrednoga zemljišta. Sedam je osoba izgubilo živote, a više od 47 000 ljudi u Donjoj Bavarskoj pogođeno je tom katastrofom, dok se dva mjeseca nakon poplava više od 2 000 osoba i dalje nije moglo vratiti svojim domovima. Grad Simbach am Inn bio je gotovo u potpunosti uništen i tri tjedna je bio bez lokalne opskrbe vodom. Događaji su prouzročili znatnu gospodarsku i poljoprivrednu štetu. Nadalje, velika je šteta nanesena osnovnoj infrastrukturi, opskrbi vodom, kanalizaciji i distribucijskoj mreži električne energije.

Njemačka nadležna tijela u svojem su zahtjevu koji je Komisija primila 19. kolovoza 2016. ukupnu izravnu štetu nastalu kao posljedica katastrofe procijenila na 1 259,005 milijuna EUR. S obzirom na to da taj iznos predstavlja 3,03 % regionalnog BDP-a predmetne regije NUTS 2 Donja Bavarska (na temelju podataka za 2014.), i stoga prelazi prag od 1,5 % regionalnog BDP-a, ova prirodna katastrofa kvalificira se kao „regionalna katastrofa” u smislu članka 2. stavka 3. Uredbe o Fondu solidarnosti Europske unije.

Njemačka nadležna tijela procijenila su troškove hitnih operacija od ključne važnosti, utvrđenih u članku 3. stavku 2. Uredbe, na 94,196 milijuna EUR, od čega se više od 52,227 milijuna EUR odnosi na operacije oporavka u prometnom sektoru, a više od 21 milijun EUR na mjere čišćenja područja pogođenih katastrofom.

Pogođena regija uvrštena je u kategoriju „razvijenijih regija” u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (2014. – 2020.). Njemačka nadležna tijela nisu Komisiju obavijestila o svojoj namjeri da sredstva iz programa u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova prenamijene za mjere oporavka.

Njemačka nije zatražila isplatu predujma.

U skladu s dosadašnjom praksom Komisija predlaže primjenu stope od 2,5 % ukupne izravne štete za svu štetu do praga za „katastrofe velikih razmjera”. Ukupan predloženi iznos pomoći stoga iznosi 31 475 125 EUR.

Predložena izmjena iziskuje izmjenu proračuna za 2016. i nacrt izmjene proračuna (br. 6/2016) radi povećanja proračunske stavke 13 06 01 „Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo” od 31 475 125 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i u odobrenim sredstvima za plaćanje.

Ovo je druga odluka o mobilizaciji za 2016., a ukupan predloženi iznos pomoći u skladu je s odredbama o gornjoj granici Fonda solidarnosti EU-a iz Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) od 552 040 402 EUR (odnosno 500 milijuna EUR u cijenama iz 2011.). S obzirom na to da dodijeljena sredstva za 2015. u iznosu od 541 216 080 EUR nisu potrošena te su prenesena u 2016. preostali iznos Fonda, nakon prvog prijedloga za mobilizaciju 2016. (potres na Jonskim otocima, Grčka) trenutačno iznosi 1 091 604 648 EUR.

Izvjestitelj preporučuje da se u znak solidarnosti s pogođenom regijom prijedlog odluke Komisije priložen ovom izvješću žurno odobri.


PRILOG – PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

Predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

Poštovani g. Arthuis,

Predmet:  Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije u korist Njemačke

Europska komisija proslijedila je Europskom parlamentu prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije (COM(2016)0681) o pružanju pomoći Njemačkoj.

Na temelju zahtjeva iz Njemačke, u skladu s procjenom ukupne štete izvršen je sljedeći izračun iznosa pomoći iz Fonda:

Katastrofa

Izravna šteta

 

(u milijunima EUR)

Ukupan trošak za operacije koje ispunjavaju uvjete

(u milijunima EUR)

 

Primijenjeni prag za regionalnu prirodnu katastrofu

[1,5% BDP-a] (u milijunima EUR)

2,5% izravne štete (EUR)

6 % izravne štete iznad praga

 

Ukupan predloženi iznos pomoći

 

(EUR)

NJEMAČKA

1 259,005

94,196

622,8

31 475 125

~

31 475 125

UKUPNO

31 475 125

U svjetlu preispitivanja ovog zahtjeva (Komunikacija Komisiji C(2016)6597 od 14. 10. 2016.) te uzimajući u obzir najveći iznos bespovratnih sredstava koji je moguće dodijeliti iz Fonda i razmjere moguće preraspodjele odobrenih sredstava, Komisija predlaže mobilizaciju Fonda u ukupnom iznosu od 31 475 125 EUR.

Koordinatori Odbora razmotrili su prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da većina u Odboru nema primjedbi na mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije u svrhu dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAYLOVA


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

24.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti