Procedure : 2016/2267(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0352/2016

Ingediende teksten :

A8-0352/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 01/12/2016 - 6.15
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0470

VERSLAG     
PDF 446kWORD 55k
25.11.2016
PE 592.448v02-00 A8-0352/2016

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Duitsland

(COM(2016)0681 – C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD))

Begrotingscommissie

Rapporteur: Monika Hohlmeier

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
 TOELICHTING
 BIJLAGE – BRIEF VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Duitsland

(COM(2016)0681 – C8 0423/2016 – 2016/2267(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0681 – C8-0423/2016),

–  gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(1),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(2), en met name artikel 10,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3), en met name punt 11,

–  gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0352/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.

(2)

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

(3)

PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.


BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Duitsland

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(1), en met name artikel 4, lid 3,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(2), en met name punt 11,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ("het fonds") heeft tot doel de Unie in staat te stellen snel, doeltreffend en soepel op noodsituaties te reageren om solidariteit te betonen met de bevolking van door natuurrampen getroffen regio's.

(2)  Zoals vastgesteld in artikel 10 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad, mag het fonds het jaarlijkse maximumbedrag van 500 miljoen EUR (in prijzen van 2011) niet overschrijden(3).

(3)  Op 19 augustus 2016 heeft Duitsland een aanvraag ingediend om middelen uit het fonds beschikbaar te stellen naar aanleiding van een reeks korte maar extreem krachtige overstromingen die de regio Niederbayern in mei en juni 2016 hebben getroffen.

(4)  De aanvraag van Duitsland voldoet aan de voorwaarden voor het verlenen van een financiële bijdrage uit het fonds, zoals bepaald in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2012/2002.

(5)  Er moeten dan ook middelen uit het fonds beschikbaar worden gesteld om te voorzien in een financiële bijdrage aan Duitsland.

(6)  Ter beperking van de tijd die nodig is om middelen uit het fonds ter beschikking te stellen, dient dit besluit van toepassing te zijn vanaf de datum waarop het wordt vastgesteld,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 wordt uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie een bedrag van 31 475 125 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar gesteld aan Duitsland.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing vanaf ... [datum van vaststelling].

Gedaan te .....

Voor het Europees Parlement  Voor de Raad

De voorzitter  De voorzitter

(1)

  PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.

(2)

  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(3)

  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).


TOELICHTING

De Commissie stelt voor middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) beschikbaar te stellen voor financiële steun in verband met een natuurramp in Duitsland (overstromingen in Neder-Beieren, met name in het district Rottal-Inn), die plaatsvonden in mei en juni 2016.

De reeks korte maar extreem krachtige overstromingen heeft enorme schade aangericht aan de openbare en particuliere infrastructuur, aan woonhuizen en in de landbouw. Zeven personen zijn om het leven gekomen en meer dan 47 000 mensen in Niederbayern zijn getroffen, waarvan er meer dan 2000 twee maanden na de overstromingen nog altijd niet naar hun huizen terug konden keren. De plaats Simbach am Inn is bijna volledig verwoest en zat drie weken lang zonder drinkwater. Ook is omvangrijke schade gemeld aan ondernemingen en in de landbouw, alsmede aan basisinfrastructuur, watervoorziening, riolering en het elektriciteitsnetwerk.

In de aanvraag, door de Commissie ontvangen op 19 augustus 2016, schatten de Duitse autoriteiten de totale door de ramp veroorzaakte rechtstreekse schade op 1 259,005 miljoen EUR. Aangezien dit overeenkomt met 3,03 % van het regionale bbp van de betrokken NUTS 2-regio Niederbayern (gebaseerd op gegevens uit 2014), waarmee de drempel van 1,5 % van het regionale bbp wordt overschreden, kan de ramp worden aangemerkt als een "regionale ramp" in de zin van artikel 2, lid 3, van de SFEU-verordening.

De kosten van subsidiabele essentiële noodacties in de zin van artikel 3 van de verordening worden door de Duitse autoriteiten geraamd op 94,196 miljoen EUR, waarvan meer dan 52,227 miljoen EUR voor hersteloperaties in de vervoerssector en meer dan 21 miljoen EUR voor opruimacties.

De getroffen regio valt onder de categorie "meer ontwikkelde regio" in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (2014-2020). De Duitse autoriteiten hebben aan de Commissie niet te kennen gegeven dat zij voornemens zijn middelen van het ESI-fondsprogramma over te hevelen naar herstelmaatregelen.

Duitsland heeft niet verzocht om vervroegde uitbetaling.

De Commissie stelt voor om, net als in het verleden, het percentage van 2,5 % van de totale directe schade toe te passen voor alle schade onder de drempel voor "grote natuurramp". De voorgestelde steun bedraagt dus in totaal 31 475 125 EUR.

Voor de voorgestelde beschikbaarstelling is een wijziging van de begroting 2016 nodig, alsmede een ontwerp van gewijzigde begroting (nr. 6/2016) om begrotingsartikel 13 06 01 "Bijstand aan lidstaten in het geval van een grote natuurramp die ernstige gevolgen heeft voor de levensomstandigheden van de burgers, het natuurlijke milieu of de economie" te verhogen met 31 475 125 EUR aan zowel vastleggings- als betalingskredieten.

Dit is het tweede besluit tot beschikbaarstelling van middelen in 2016, en het totaalbedrag aan voorgestelde steun is in overeenstemming met de bepalingen inzake het jaarlijkse maximum voor het Solidariteitsfonds van de EU van 552 040 402 EUR (d.w.z. 500 miljoen EUR in prijzen van 2011), zoals vastgelegd in de MFK-verordening. Aangezien de toewijzing van 2015 van 541 216 080 EUR ongebruikt is en is overgedragen naar 2016, bedraagt het resterende ongebruikte bedrag van het EUSF, na het eerste voorstel tot beschikbaarstelling van middelen van 2016 (aardbeving in de Ionische Eilanden, Griekenland) momenteel 1 091 604 648 EUR.

De rapporteur pleit voor de snelle goedkeuring van het voorstel van de Commissie voor een besluit, dat bij dit verslag is gevoegd, als teken van solidariteit met de getroffen regio.


BIJLAGE – BRIEF VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING

Brief d.d. 21 oktober 2016 van Iskra Mihaylova, voorzitter van de Commissie regionale ontwikkeling, aan Jean Arthuis, voorzitter van de Begrotingscommissie

Vertaling

Geachte heer Arthuis,

Betreft:  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ten behoeve van Duitsland

De Europese Commissie heeft het Europees Parlement haar voorstel doen toekomen voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (COM(2016)0681) voor bijstand aan Duitsland.

Op basis van de aanvraag van Duitsland is de bijstand uit het fonds, aan de hand van een raming van de totale schade, als volgt berekend:

Ramp

Directe schade

 

(in miljoen EUR)

Totale kosten van subsidiabele maatregelen

(in miljoen EUR)

 

Toegepaste regionale drempel voor rampen

[1,5% van bbp] (in miljoen EUR)

2,5% van de directe schade

(EUR)

6 % van de directe schade boven drempel

 

Voorgesteld totaal steunbedrag

 

(in EUR)

DUITSLAND

1 259,005

94,196

622,8

31 475 125

~

31 475 125

TOTAAL

31 475 125

In het licht van het onderzoek van deze aanvraag (mededeling aan de Commissie C(2016(6597 van 14.10.2016) en rekening houdend met het maximumbedrag dat uit het fonds mag worden uitgekeerd en met de ruimte voor de overschrijving van kredieten, stelt de Commissie voor om een bedrag van 31 475 125 EUR uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie beschikbaar te stellen.

De commissiecoördinatoren hebben dit voorstel besproken en mij verzocht u te schrijven dat de meerderheid in deze commissie geen bezwaar heeft tegen de beschikbaarstelling van het voornoemde bedrag uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, zoals door de Commissie voorgesteld.

Hoogachtend,

Iskra MIHAYLOVA


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

24.11.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

1

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Juridische mededeling - Privacybeleid