Procedura : 2016/2267(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0352/2016

Teksty złożone :

A8-0352/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0470

SPRAWOZDANIE     
PDF 693kWORD 55k
25.11.2016
PE 592.448v02-00 A8-0352/2016

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Niemcom

(COM(2016)0681 – C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK – PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Niemcom

(COM(2016)0681 – C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0681 – C80423/2016),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 10,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 11,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0352/2016),

1.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Niemcom

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) ma na celu umożliwienie szybkiej, skutecznej i elastycznej reakcji Unii w sytuacjach nadzwyczajnych w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami żywiołowymi.

(2)  Środki funduszu nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty w wysokości 500 mln EUR (w cenach z 2011 r.) zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(3).

(3)  W dniu 19 sierpnia 2016 r. Niemcy złożyły wniosek o uruchomienie środków z funduszu, po serii wyjątkowo intensywnych, krótkotrwałych powodzi, które dotknęły region Dolnej Bawarii w maju i czerwcu 2016 r.

(4)  Wniosek Niemiec spełnia warunki przyznania wkładu finansowego z funduszu ustanowione w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002.

(5)  W związku z tym należy uruchomić środki z funduszu, aby zapewnić wkład finansowy dla Niemiec.

(6)  Aby skrócić do minimum czas potrzebny na uruchomienie środków z funduszu, niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2016 uruchamia się środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 31 475 125 EUR dla Niemiec w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się ją od dnia... [data przyjęcia].

Sporządzono w ...,

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

(1)

  Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).


UZASADNIENIE

Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) w celu przyznania Niemcom pomocy finansowej w związku z powodziami w Dolnej Bawarii (zwłaszcza w powiecie Rottal-Inn), do jakich doszło w maju i czerwcu 2016 r.

Seria wyjątkowo intensywnych, krótkotrwałych powodzi i podtopień doprowadziła do zniszczeń w infrastrukturze publicznej i prywatnej, budownictwie mieszkalnym oraz rolnictwie. W czasie powodzi w Dolnej Bawarii zginęło 7 osób, a 47 000 zostało dotkniętych jej skutkami. Po dwóch miesiącach od katastrofy ponad 2 000 osób wciąż nie mogło wrócić do swoich domów. Miasto Simbach am Inn zostało prawie doszczętnie zniszczone i pozbawione dostaw wody z gminnej sieci wodociągowej na trzy tygodnie. Stwierdzono również znaczne szkody w gospodarce i rolnictwie, a także poważne uszkodzenia podstawowej infrastruktury, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz sieci elektrycznej.

We wniosku, który wpłynął do Komisji dnia 19 sierpnia 2016 r., władze Niemiec oszacowały łączną wartość bezpośrednich szkód spowodowanych tą klęską na kwotę 1 259,005 mln EUR. Z uwagi na fakt, że kwota ta stanowi 3,03% regionalnego PKB dotkniętego klęską żywiołową regionu Dolnej Bawarii na poziomie NUTS 2 (w oparciu o dane Eurostatu z 2014 r.) oraz przekracza próg regionalnego PKB określony na poziomie 1,5%, katastrofę tę kwalifikuje się jako „regionalną klęskę żywiołową” w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FSUE.

Władze niemieckie oszacowały koszt niezbędnych działań nadzwyczajnych, kwalifikujących się na podstawie art. 3 tego rozporządzenia, na kwotę 94,196 mln EUR, z czego 52,227 mln EUR dotyczy odbudowy w dziedzinie transportu, a ponad 21 mln EUR prac związanych ze sprzątaniem.

W ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 omawiany region jest uznawany za „region lepiej rozwinięty”. Władze niemieckie nie poinformowały Komisji o zamiarze realokacji środków z programu w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania związane z odbudową.

Nie zwróciły się także się o wypłatę zaliczki.

Zgodnie z wcześniejszą praktyką Komisja proponuje zastosowanie wskaźnika 2,5% całkowitych szkód bezpośrednich w odniesieniu do wszystkich szkód poniżej progu interwencji w przypadku „poważnych klęsk”. Całkowita kwota proponowanej pomocy wynosi zatem 31 475 125 EUR.

Proponowane uruchomienie funduszu wymaga zmian w budżecie na 2016 r. oraz w projekcie budżetu korygującego (nr 6/2016), których celem jest zwiększenie środków w artykule budżetu 13 06 01 Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę o 31 475 125 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności.

Jest to druga w 2016 r. decyzja o uruchomieniu funduszu, a całkowita kwota proponowanej pomocy jest zgodna z przepisami dotyczącymi rocznego pułapu dla Funduszu Solidarności UE, który określono w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych i który wynosi 552 040 402 EUR (tj. 500 mln EUR w cenach z 2011 r.). Ponieważ przyznana na 2015 r. kwota w wysokości 541 216 080 EUR pozostała niewydana i została przeniesiona na rok 2016, pozostała niewykorzystana kwota FSUE – po uwzględnieniu pierwszego wniosku o uruchomienie funduszu w 2016 r. (trzęsienie ziemi na Wyspach Jońskich w Grecji) – wynosi obecnie 1 091 604 648 EUR.

Na znak solidarności z regionem dotkniętym katastrofą sprawozdawczyni zaleca szybkie zatwierdzenie wniosku Komisji dotyczącego decyzji załączonej do niniejszego sprawozdania.


ZAŁĄCZNIK – PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Sz.P. Jean ARTHUIS

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

Szanowny Panie Przewodniczący!

Przedmiot:  Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na rzecz Niemiec

Komisja Europejska przekazała Parlamentowi Europejskiemu wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (COM(2016)0681) w celu udzielenia pomocy Niemcom.

W związku z wnioskiem przedłożonym przez Niemcy obliczenia dotyczące pomocy z funduszu, których podstawą są szacunki dotyczące skali całkowitych szkód, przedstawiono w poniższej tabeli.

Klęska żywiołowa

Szkody bezpośrednie

 

(w mln EUR)

Całkowite koszty kwalifikowalnych operacji

(w mln EUR)

 

Próg interwencji w przypadku klęski o zasięgu regionalnym

[1,5% PKB] (w mln EUR)

2,5% szkód bezpośrednich

(EUR)

6% szkód bezpośrednich powyżej progu

 

Całkowita kwota proponowanej pomocy

 

(EUR)

NIEMCY

1 259,005

94,196

622,8

31 475 125

~

31 475 125

OGÓŁEM

31 475 125

Po rozpatrzeniu wniosku (komunikat dla Komisji C(2016(6597) z dnia 14 października 2016 r.) oraz biorąc pod uwagę maksymalny możliwy wkład z funduszu i możliwości realokacji środków, Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na całkowitą kwotę w wysokości 31 475 125 EUR.

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń do uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej i przyznania wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

24.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

1

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności