Menettely : 2016/2047(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0353/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0353/2016

Keskustelut :

PV 30/11/2016 - 11
CRE 30/11/2016 - 11

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.20
CRE 01/12/2016 - 6.20
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0475

MIETINTÖ     
PDF 644kWORD 72k
25.11.2016
PE 594.102v01-00 A8-0353/2016

sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 koskevasta yhteisestä tekstistä

(14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))

Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta

Esittelijät:   Jens Geier (pääluokka III – Komissio)

  Indrek Tarand (muut pääluokat)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LIITE
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 koskevasta yhteisestä tekstistä

(14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon sovittelukomitean hyväksymän yhteisen tekstin ja siihen liittyvät parlamentin, neuvoston ja komission lausumat (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  ottaa huomioon komission 18. heinäkuuta 2016 antaman esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 (COM(2016)0300),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. syyskuuta 2016 vahvistaman ja 14. syyskuuta 2016 parlamentille toimittaman kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  ottaa huomioon komission 17. lokakuuta 2016 esittämän oikaisukirjelmän nro 1/2017 esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017,

–  ottaa huomioon 26. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017(1) ja siihen sisältyvät budjettitarkistukset,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(2),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(4),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 90 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon sovittelukomiteavaltuuskunnan mietinnön (A8-0353/2016),

1.  hyväksyy sovittelukomiteavaltuuskunnan hyväksymän yhteisen tekstin, jonka muodostavat seuraavat asiakirjat yhdessä:

–  luettelo budjettikohdista, joita ei ole muutettu talousarvioesitykseen tai neuvoston kantaan verrattuna

–  yhteenlasketut määrät rahoituskehyksen otsakkeittain

–  numerotiedot budjettikohdittain kaikista budjettikohdista

–  konsolidoitu asiakirja, jossa esitetään kaikkien sovittelumenettelyn aikana muutettujen budjettikohtien numerotiedot ja lopullinen teksti;

2.  vahvistaa tämän päätöslauselman liitteenä olevat parlamentin, neuvoston ja komission yhteiset lausumat;

3.  kehottaa puhemiestä toteamaan Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2017 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän lainsäädäntöpäätöslauselman neuvostolle, komissiolle, asianomaisille muille toimielimille ja elimille sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0411.

(2)

EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE

17.11.2016

LOPULLINEN

Talousarvio vuodeksi 2017 – Yhteisten päätelmien osatekijät

Nämä yhteiset päätelmät kattavat seuraavat osiot:

1.  Talousarvio 2017

2.  Talousarvio 2016 – Lisätalousarviot 4, 5 ja 6/2016

3.  Yhteiset lausumat

Yhteenveto

A.  Talousarvio 2017

Yhteisten päätelmien perusteella voidaan todeta seuraavaa:

–  Maksusitoumusmäärärahojen kokonaismääräksi vuoden 2017 talousarviossa vahvistetaan 157 857,8 miljoonaa euroa. Näin ollen monivuotisen rahoituskehyksen vuoden 2017 enimmäismääriin nähden jää yhteensä 1 100,1 miljoonan euron liikkumavara maksusitoumusmäärärahoina.

–  Maksumäärärahojen kokonaismääräksi vuoden 2017 talousarviossa vahvistetaan 134 490,4 miljoonaa euroa.

–  Joustovälineestä otetaan vuonna 2017 käyttöön 530 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina otsakkeessa 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus”.

–  Maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavarasta otetaan käyttöön 1 439,1 miljoonaa euroa otsakkeessa 1 a ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky”.

–  Ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta otetaan käyttöön 1 906,2 miljoonaa euroa otsakkeissa 3 ja 4. Siitä korvataan 575,0 miljoonaa euroa otsakkeen 2 ”Kestävä kasvu – luonnonvarat” kohdentamattomasta liikkumavarasta vuonna 2017 sekä otsakkeen 5 ”Hallinto” kohdentamattomista liikkumavaroista 507,3 miljoonaa euroa vuonna 2017, 570,0 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 253,9 miljoonaa euroa vuonna 2019.

–  Komissio arvioi joustovälineen varojen käyttöönottoon vuosina 2014, 2015 ja 2016 liittyvien vuoden 2017 maksumäärärahojen määräksi 981,1 miljoonaa euroa.

B.  Talousarvio 2016

Yhteisten päätelmien perusteella voidaan todeta seuraavaa:

–  Lisätalousarvio 4/2016 ja siihen liittyvä ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto hyväksytään komission ehdotuksen mukaisesti.

–  Lisätalousarvio 5/2016 hyväksytään komission ehdotuksen mukaisesti.

–  Lisätalousarvio 6/2016 ja siihen liittyvä Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto hyväksytään komission ehdotuksen mukaisesti.

1.  Talousarvio 2017

1.1.  Ns. suljetut budjettikohdat

Budjettikohdat, joita neuvosto tai parlamentti ei ole muuttanut tai joita koskevat neuvoston tarkistukset parlamentti hyväksyi, vahvistetaan, jollei niistä muuta todeta näissä päätelmissä.

Muiden budjettikohtien osalta sovittelukomitea hyväksyi jäljempänä 1.1–1.8 kohdassa esitetyt päätelmät.

1.2.  Monialaiset kysymykset

Erillisvirastot

Unionin rahoitusosuus (maksusitoumus- ja maksumäärärahoina) ja erillisvirastojen virkojen määrä asetetaan komission oikaisukirjelmällä nro 1/2017 muutetussa talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle seuraavin poikkeuksin:

• Euroopan poliisivirastolle (Europol, momentti 18 02 04) osoitetaan 10 lisätointa ja 675 000 euron lisämäärärahat maksusitoumus- ja maksumäärärahoina.

•  Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikölle (Eurojust, momentti 33 03 04) osoitetaan 10 lisätointa ja 675 000 euron lisämäärärahat maksusitoumus- ja maksumäärärahoina.

• Euroopan pankkiviranomaisen (EPV, momentti 12 02 04) maksusitoumus- ja maksumäärärahoja vähennetään 500 000 euroa.

• Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO, momentti 18 03 02) maksusitoumus- ja maksumäärärahoja lisätään 3 000 000 euroa.

• Euroopan lääkeviraston (EMA, momentti 17 03 12 01) maksusitoumus- ja maksumäärärahoja vähennetään 8 350 000 euroa.

Toimeenpanovirastot

Unionin rahoitusosuus (maksusitoumus- ja maksumäärärahoina) ja toimeenpanovirastojen virkojen määrä asetetaan komission vuoden 2017 talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle.

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

Komission vuoden 2017 talousarvioesityksessä ehdottaman valmistelutoimen lisäksi hyväksytään parlamentin ehdotuksen mukaisesti kattava 78 pilottihankkeen ja valmistelutoimen paketti, johon liittyvien maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärä on 76,9 miljoonaa euroa.

Jos pilottihanke tai valmistelutoimi kuuluu jo olemassa olevan oikeusperustan piiriin, komissio voi toimen täytäntöönpanon helpottamiseksi ehdottaa määrärahasiirtoa kyseiseen oikeusperustaan.

Paketissa otetaan täysin huomioon varainhoitoasetuksessa vahvistetut pilottihankkeita ja valmistelutoimia koskevat enimmäismäärät.

1.3.  Rahoituskehyksen otsakkeiden mukaan jaotellut menot – maksusitoumusmäärärahat

Sovittelukomitea on ottanut huomioon edellä olevat "suljettuja" budjettikohtia, erillisvirastoja sekä pilottihankkeita ja valmistelutoimia koskevat päätelmät ja on päättänyt seuraavaa:

Otsake 1 a – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky

Seuraavien budjettikohtien maksusitoumusmäärärahat asetetaan komission oikaisukirjelmällä nro 1/2017 muutetussa vuoden 2017 talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle:

 

 

 

 

(euroa)

Budjettikohta

Nimike

TAE 2017

Talousarvio 2017

Erotus

02 02 02

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk‑yritysten) rahoituksen saannin parantaminen pääoma- ja velkajärjestelyin

167 030 000

217 030 000

50 000 000

06 02 01 03

Liikennemuotojen yhdentämisen ja yhteenliittämisen optimointi ja liikenteen yhteentoimivuuden tehostaminen

360 321 493

410 321 493

50 000 000

08 02 01 01

Tutkimuksen lujittaminen tieteen eturintamassa – Euroopan tutkimusneuvosto

1 736 471 644

1 753 136 644

16 665 000

08 02 04

Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen

123 492 850

140 157 850

16 665 000

09 04 02 01

Johtoasema tieto- ja viestintäteknologiassa

779 380 777

796 050 777

16 670 000

15 02 01 01

Eurooppalaisen koulutusalan huippuosaamisen ja yhteistyön ja sen työmarkkinoihin liittyvän merkityksen edistäminen

1 701 963 700

1 725 463 700

23 500 000

15 02 01 02

Eurooppalaisen nuorisoalan huippuosaamisen ja yhteistyön ja nuorten eurooppalaiseen demokraattiseen toimintaan osallistumisen edistäminen

201 400 000

227 900 000

26 500 000

 

Yhteensä

 

 

200 000 000(1)

Neuvosto ja parlamentti vahvistavat, että osana vuoden 2017 talousarviota otsakkeeseen 1 a hyväksytyt lisäykset ovat täysin aiempien sopimusten mukaisia eivätkä vaikuta käynnissä oleviin lainsäädäntömenettelyihin.

Kaikki muut otsakkeen 1 a maksusitoumusmäärärahat asetetaan komission oikaisukirjelmällä nro 1/2017 muutetussa talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle ja niihin sisällytetään seuraavassa taulukossa esitetyt sovittelukomitean hyväksymät mukautukset. Erityistapahtumia varten luodaan erillinen budjettikohta, kuten parlamentin käsittelyssä kaavailtiin.

 

 

 

 

(euroa)

Budjettikohta

Nimike

TAE 2017 (ml. oikaisukirjelmä nro 1/2017)

Talousarvio 2017

Erotus

32 02 01 01

Energian sisämarkkinoiden yhdentymisen eteneminen ja sähkö- ja kaasuverkkojen rajat ylittävä yhteentoimivuus

217 403 954

206 508 927

-10 895 027

32 02 01 02

Energian toimitusvarmuuden edistäminen unionissa

217 403 954

207 441 809

-9 962 145

32 02 01 03

Kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun tukeminen

217 404 002

206 509 070

-10 894 932

32 02 01 04

Suotuisamman ympäristön luominen energiahankkeisiin kohdistuville yksityisille investoinneille

85 227 000

77 291 975

-7 935 025

15 02 10

Vuotuiset erityistapahtumat

 

6 000 000

6 000 000

04 03 02 01

Progress – Unionin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan sekä työoloja koskevan lainsäädännön kehittämisen, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin tukeminen

60 000 000

65 000 000

5 000 000

04 03 02 02

Eures – Työntekijöiden vapaaehtoisen alueellisen liikkuvuuden edistäminen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen

22 578 000

23 578 000

1 000 000

 

Yhteensä

 

 

-27 687 129

Näiden mukautusten jälkeen ja ottaen huomioon erillisvirastot, pilottihankkeet ja valmistelutoimet maksusitoumusten hyväksytyksi tasoksi vahvistetaan 21 312,2 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeen 1 a menojen enimmäismäärään nähden jää 51,9 miljoonan euron liikkumavara ja maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavarasta otetaan käyttöön 1 439,1 miljoonaa euroa.

Otsake 1 b — Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio

Maksusitoumusmäärärahat asetetaan vuoden 2017 talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle.

Kun otetaan huomioon pilottihankkeet ja valmistelutoimet, maksusitoumusten hyväksytyksi tasoksi vahvistetaan 53 586,6 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeen 1 b menojen enimmäismäärään nähden jää 0,4 miljoonan euron liikkumavara.

Otsake 2 — Kestävä kasvu: luonnonvarat

Maksusitoumusmäärärahat asetetaan komission oikaisukirjelmällä nro 1/2017 muutetussa talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle, ja niihin sisältyy 325,0 miljoonan euron lisävähennys, joka johtuu maataloustukirahaston käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen lisäyksestä, josta komissio ilmoitti 7. marraskuuta. Näin ollen sovittelukomitea on päättänyt seuraavaa:

 

 

 

 

(euroa)

Budjettikohta

Nimike

TAE 2017 (ml. oikaisukirjelmä nro 1/2017)

Talousarvio 2017

Erotus

05 03 01 10

Perustukijärjestelmä

15 621 000 000

15 296 000 000

-325 000 000

Kun otetaan huomioon erillisvirastot, pilottihankkeet ja valmistelutoimet, maksusitoumusten hyväksytyksi tasoksi vahvistetaan 58 584,4 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeen 2 menojen enimmäismäärään nähden jää 1 031,6 miljoonan euron liikkumavara, ottaen huomioon, että 575,0 miljoonaa euroa käytetään korvaamaan ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönottoa.

Otsake 3 – Turvallisuus ja kansalaisuus

Maksusitoumusmäärärahat asetetaan komission oikaisukirjelmällä nro 1/2017 muutetussa talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle, mutta niihin tehdään seuraavassa taulukossa esitetyt sovittelukomitean hyväksymät mukautukset:

 

 

 

 

(euroa)

Budjettikohta

Nimike

TAE 2017 (ml. oikaisukirjelmä nro 1/2017)

Talousarvio 2017

Erotus

09 05 05

Multimediatoimet

19 573 000

22 573 000

3 000 000

15 04 02

Kulttuurin alaohjelma – Rajatylittävien toimien tukeminen ja kansainvälisen levityksen ja liikkuvuuden edistäminen

54 350 000

55 350 000

1 000 000

 

 Yhteensä

 

 

4 000 000

Budjettikohdan 09 05 05 selvitysosaa muutetaan lisäämällä siihen seuraava virke: ”Tarvittaessa hankinta- ja avustusmenettelyihin voi sisältyä puitekumppanuuksien tekeminen, jotta voidaan edistää tästä määrärahasta rahoitettujen Euroopan laajuisten verkostojen vakaita rahoituspuitteita.

Budjettikohdan 15 04 02 selvitysosaa muutetaan lisäämällä siihen seuraava virke: ”Määrärahasta voidaan myös rahoittaa kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden valmistelu.”

Edellä esitetyn perusteella ja ottaen huomioon erillisvirastot, pilottihankkeet ja valmistelutoimet, maksusitoumusten hyväksytyksi tasoksi vahvistetaan 4 284,0 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeen 3 enimmäismäärään nähden ei jää lainkaan liikkumavaraa, joustovälineestä otetaan käyttöön 530 miljoonaa euroa ja ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta käytetään 1 176,0 miljoonan euron määrä.

Otsake 4 – Globaali Eurooppa

Maksusitoumusmäärärahat asetetaan komission oikaisukirjelmällä nro 1/2017 muutetussa talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle, mutta niihin tehdään seuraavassa taulukossa esitetyt sovittelukomitean hyväksymät mukautukset:

 

 

 

 

(euroa)

Budjettikohta

Nimike

TAE 2017 (ml. oikaisukirjelmä nro 1/2017)

Talousarvio 2017

Erotus

01 03 02

Makrotaloudellinen rahoitusapu

30 828 000

45 828 000

15 000 000

01 03 08

EKKR-takuurahaston rahoittaminen

275 000 000

p.m.

-275 000 000

13 07 01

Taloudellinen tuki Kyproksen turkkilaisen yhteisön taloudellisen kehityksen edistämiseksi

31 836 240

34 836 240

3 000 000

19 03 01 05

Kiireelliset toimet

69 480 000

62 850 000

-6 630 000

21 02 07 05

Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat

448 273 912

404 973 912

-43 300 000

22 04 01 04

Tuki rauhanprosessille ja rahoitusapu Palestiinalle ja YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimelle (UNRWA)

282 219 939

310 100 000

27 880 061

22 04 01 03

Välimeren maat – Luottamuksen lisääminen, turvallisuus sekä konfliktien ehkäiseminen ja ratkaiseminen

340 360 500

332 480 439

-7 880 061

22 04 02 02

Itäinen kumppanuus – Köyhyyden vähentäminen ja kestävä kehitys

313 825 583

322 125 583

8 300 000

 

 Yhteensä

 

 

-278 630 000

Budjettikohdan 19 03 01 07 (Euroopan unionin erityisedustajat) määrärahat vahvistetaan kuitenkin vuoden 2017 talousarvioesityksen tasolle.

Edellä esitetyn perusteella ja ottaen huomioon erillisvirastot, pilottihankkeet ja valmistelutoimet, maksusitoumusten hyväksytyksi tasoksi vahvistetaan 10 162,1 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeen 4 menojen enimmäismäärään nähden ei jää lainkaan liikkumavaraa ja ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta käytetään 730,1 miljoonan euron määrä.

Otsake 5 – Hallinto

Sovittelukomitea hyväksyi toimielinten henkilöstötaulukoihin sisältyvät toimien määrät ja komission oikaisukirjelmällä nro 1/2017 muutetussa talousarvioesityksessä ehdottamat määrärahat seuraavin poikkeuksin:

•  Parlamentin omaa talousarviota koskeva käsittely hyväksytään sillä poikkeuksella, että poliittisten ryhmien 76 uutta tointa korvataan kokonaisuudessaan vähentämällä toimia vastaavasti parlamentin hallinnon henkilöstötaulukosta ilman talousarviovaikutuksia. Lisäksi sovittelukomitea hyväksyy, että vuoden 2017 talousarvioon sisällytetään 1. heinäkuuta 2016 alkaen sovellettavan palkkojen automaattisen tarkistuksen vaikutus (8 717 000 euroa).

•  Neuvoston omaa talousarviota koskeva käsittely hyväksytään siten, että vuoden 2017 talousarvioon sisällytetään 1. heinäkuuta 2016 alkaen sovellettavan palkkojen automaattisen tarkistuksen vaikutus (3 301 000 euroa).

•  Tilintarkastustuomioistuimen osalta parlamentin käsittelyssä vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisällytetyt vähennykset hyväksytään.

•  Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) osalta 560 250 euroa (alamomentti 1200) osoitetaan sopimussuhteisia toimihenkilöitä koskevaan budjettikohtaan ja sama määrä vähennetään alamomentilta 3003 ”Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut”. Alamomentin 1200 selvitysosaa muutetaan lisäämällä siihen seuraava virke: ”Määräraha kattaa myös strategisiin viestintätehtäviin osallistuvien sopimussuhteisten toimihenkilöiden kustannukset.” Lisäksi EUH:n pääluokassa mukautetaan seuraavia budjettikohtia siten, että poistetaan oikaisukirjelmässä nro 1 ehdotettu kaksoisvirkaa hoitavien EU:n erityisedustajien siirto.

 

 

(euroa)

Budjettikohta

Nimike

Erotus

3001

Ulkopuolinen henkilöstö ja ulkoiset palvelut

-3 645 000

3002

Henkilöstöä koskevat muut menot

-1 980 000

3003

Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

-3 636 000

3004

Muut hallintomenot

-815 000

 

 Yhteensä

-10 076 000

Näin ollen kun otetaan huomioon pilottihankkeet ja valmistelutoimet, maksusitoumusten hyväksytyksi tasoksi vahvistetaan 9 394,5 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeen 5 menojen enimmäismäärään nähden jää 16,2 miljoonan euron liikkumavara, kun on käytetty 507,3 miljoonaa euroa korvaamaan ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönottoa.

Erityisrahoitusvälineet

Erityisrahoitusvälineiden maksusitoumusmäärärahat vahvistetaan komission vuoden 2017 talousarvioesityksessä ehdottamalle tasolle lukuun ottamatta Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa varten tehtyä varausta (budjettikohta 40 02 44), joka poistetaan.

Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käytön korvaaminen vuosina 2018 ja 2019

Ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta käytetään vuonna 2017 kaikkiaan 1 176,0 miljoonaa euroa otsakkeessa 3 ja 730,1 miljoonaa euroa otsakkeessa 4 eli kaiken kaikkiaan 1 906,2 miljoonaa euroa. Liikkumavaran käytöstä korvataan 575,0 miljoonaa euroa otsakkeen 2 kohdentamattomasta liikkumavarasta vuonna 2017 ja otsakkeen 5kohdentamattomista liikkumavaroista 507,3 miljoonaa euroa vuonna 2017, 570,0 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 253,9 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhdessä oikaisukirjelmän nro 1/2017 kanssa hyväksyttyä päätöstä ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 muutetaan vastaavasti.

1.4.  Maksumäärärahat

Vuoden 2017 talousarvion maksumäärärahojen kokonaismäärä vahvistetaan oikaisukirjelmällä nro 1/2017 muutetussa talousarvioesityksessä esitetylle tasolle, mutta siihen tehdään seuraavat sovittelukomitean hyväksymät mukautukset:

1.  Otetaan huomioon hyväksytyt maksusitoumusmäärärahat jaksottamattomia menoja varten, joiden osalta maksumäärärahojen taso on sama kuin maksusitoumusmäärärahojen taso. Tähän sisältyy maatalousmenojen vähentäminen 325 miljoonalla eurolla sekä hallintomenojen mukautukset pääluokissa I, II, III, IV, V, VI, VII, IX ja X (13,4 miljoonaa euroa) ja erillisvirastoissa (joiden osalta unionin rahoitusosuus maksumäärärahoina vahvistetaan edellä olevassa 1.2 kohdassa ehdotetulle tasolle). Näin vaikutukseksi tulee yhteensä 332,3 miljoonan euron vähennys.

2.  Kaikkien parlamentin ehdottamien uusien pilottihankkeiden ja valmistelutoimien maksumäärärahoiksi ehdotetaan 50 prosenttia vastaavista maksusitoumusmäärärahoista tai parlamentin ehdottama taso, jos se on alempi. Kun kyseessä on nykyisten pilottihankkeiden ja valmistelutoimien jatkaminen, maksumäärärahojen taso on talousarvioesityksessä määritetty taso, johon lisätään 50 prosenttia vastaavista uusista maksusitoumusmäärärahoista tai parlamentin ehdottama taso, jos se on alempi. Näin vaikutukseksi tulee yhteensä 35,2 miljoonan euron lisäys.

3.  ”Erityistapahtumien” (momentti 15 02 10) maksumäärärahojen määrä on mainittu parlamentin käsittelyssä (6 miljoonaa euroa).

4.  Momentin 01 03 08 (EKKR-takuurahaston rahoittaminen) maksumäärärahat varustetaan p.m. -merkinnällä.

5.  Mukautukset seuraaviin budjettikohtiin hyväksytään jaksotettuja määrärahoja koskevien sitoumusten muutosten perusteella:

 

 

 

 

(euroa)

Budjettikohta

Nimike

TAE 2017 (ml. oikaisukirjelmä nro 1/2017)

Talousarvio 2017

Erotus

01 03 02

Makrotaloudellinen rahoitusapu

30 828 000

45 828 000

15 000 000

04 03 02 01

Progress – Unionin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan sekä työoloja koskevan lainsäädännön kehittämisen, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin tukeminen

38 000 000

41 167 000

3 167 000

04 03 02 02

Eures – Työntekijöiden vapaaehtoisen alueellisen liikkuvuuden edistäminen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen

17 000 000

17 753 000

753 000

09 05 05

Multimediatoimet

23 997 455

26 997 455

3 000 000

13 07 01

Taloudellinen tuki Kyproksen turkkilaisen yhteisön taloudellisen kehityksen edistämiseksi

36 031 865

39 031 865

3 000 000

15 04 02

Kulttuurin alaohjelma – Rajatylittävien toimien tukeminen ja kansainvälisen levityksen ja liikkuvuuden edistäminen

43 430 071

44 229 071

799 000

22 04 01 04

Tuki rauhanprosessille ja rahoitusapu Palestiinalle ja YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimelle (UNRWA)

280 000 000

307 661 000

27 661 000

22 04 02 02

Itäinen kumppanuus – Köyhyyden vähentäminen ja kestävä kehitys

167 700 000

172 135 000

4 435 000

19 03 01 05

Kiireelliset toimet

33 212 812

30 043 812

-3 169 000

21 02 07 05

Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat

155 000 000

115 722 000

-39 278 000

22 04 01 03

Välimeren maat – Luottamuksen lisääminen, turvallisuus sekä konfliktien ehkäiseminen ja ratkaiseminen

138 000 000

134 805 000

-3 195 000

32 02 01 01

Energian sisämarkkinoiden yhdentymisen eteneminen ja sähkö- ja kaasuverkkojen rajat ylittävä yhteentoimivuus

34 765 600

33 023 600

-1 742 000

32 02 01 02

Energian toimitusvarmuuden edistäminen unionissa

26 032 000

24 839 000

-1 193 000

32 02 01 03

Kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun tukeminen

26 531 000

25 201 000

-1 330 000

32 02 01 04

Suotuisamman ympäristön luominen energiahankkeisiin kohdistuville yksityisille investoinneille

31 200 000

28 295 000

-2 905 000

 

Yhteensä

 

 

5 003 000

6.  Euroopan globalisaatiorahaston (momentti 40 02 43) maksumäärärahoiksi vahvistetaan nolla euroa (vähennystä 30 miljoonaa euroa), koska käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista käytettävissä olevien maksumäärärahojen arvioidaan riittävän koko vuodeksi 2017.

7.  Varaus Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa varten (momentti 40 02 44) poistetaan.

8.  Lisäksi maksumäärärahoja vähennetään seuraavista budjettikohdista:

 

 

 

 

(euroa)

Budjettikohta

Nimike

TAE 2017 (ml. oikaisukirjelmä nro 1/2017)

Talousarvio 2017

Erotus

04 02 62

Euroopan sosiaalirahasto – Kehittyneemmät alueet – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin ‑tavoite

2 508 475 000

2 490 475 000

-18 000 000

13 03 61

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Siirtymäalueet – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite

2 214 431 000

2 204 431 000

-10 000 000

13 03 62

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Kehittyneemmät alueet – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite

3 068 052 000

3 043 052 000

-25 000 000

13 03 64 01

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Euroopan alueiden välinen yhteistyö

884 299 000

783 299 000

-101 000 000

 

Yhteensä

 

 

-154 000 000

Näiden toimien johdosta maksumäärärahojen tasoksi tulee 134 490,4 miljoonaa euroa, jossa on 931,4 miljoonaa euroa vähennystä verrattuna talousarvioesitykseen, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2017.

1.5.  Varaus

Oikaisukirjelmällä nro 1/2017 muutettuun talousarvioesitykseen sisältyvien varausten lisäksi on olemassa ainoastaan seuraavat varaumat:

• alamomentti 13 01 04 04 (Rakenneuudistusten tukiohjelman (SRSP) tukimenot) ja momentti 13 08 01 (Rakenneuudistusten tukiohjelma (SRSP) – Otsakkeesta 1 b (ESR, EAKR ja koheesiorahasto) siirretty operatiivinen tekninen apu), joiden maksusitoumus- ja maksumäärärahat otetaan kokonaisuudessaan varaukseen rakenneuudistusten tukiohjelman oikeusperustan hyväksymiseen asti

• momentti 13 08 02 (Rakenneuudistusten tukiohjelma (SRSP) – Otsakkeesta 2 (maa‑ seuturahasto) siirretty operatiivinen tekninen apu), jonka maksusitoumus- ja maksumäärärahat otetaan kokonaisuudessaan varaukseen rakenneuudistusten tukiohjelman oikeusperustan hyväksymiseen asti

• alamomentti 18 02 01 03 (Rajanylitysjärjestelmän (EES) perustaminen Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi), jonka maksusitoumusmäärärahoista otetaan 40 000 000 euroa ja maksumäärärahoista 28 000 000 euroa varaukseen, kunnes rajanylitysjärjestelmän perustamista koskeva lainsäädäntömenettely saadaan päätökseen.

1.6.  Talousarvion selvitysosat

Ellei edellisissä kohdissa ole erikseen muuta todettu, parlamentin ja neuvoston selvitysosien teksteihin tekemät tarkistukset hyväksytään lukuun ottamatta seuraavassa taulukossa mainittuja budjettikohtia, joiden selvitysosaan hyväksytään oikaisukirjelmällä nro 1/2017 muutetussa talousarvioesityksessä ehdotettu teksti. Myös maataloustukirahastoa koskeva päivitys hyväksytään.

Tämä perustuu oletukseen, että parlamentin tai neuvoston esittämillä tarkistuksilla ei voida muuttaa tai laajentaa nykyisten oikeusperustojen soveltamisalaa eikä rajoittaa toimielinten hallinnollista autonomiaa ja että toimet voidaan kattaa käytettävissä olevista resursseista.

Budjettikohta

Nimike

04 03 02 03

Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys – Oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden, etenkin työmarkkinoista kauimpana olevien, ja sosiaalisten yritysten rahoituksen saatavuuden ja saannin helpottaminen

S 03 01 06 01

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

05 02 11 99

Muut toimenpiteet (muut kasvituotteet/toimenpiteet)

05 04 60

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) (2014–2020)

05 04 60 02

Operatiivinen tekninen apu

18 04 01 01

Kansalaisten Eurooppa – Muistiperinnön vahvistaminen ja kansalaisten osallistumisvalmiuksien lisääminen unionin tasolla

1.7.  Uudet budjettikohdat

Komission oikaisukirjelmällä nro 1/2017 muutetussa talousarvioesityksessä ehdottama budjettinimikkeistö, johon sisällytetään pilottihankkeet ja valmistelutoimet sekä vuotuisia erityistapahtumia koskeva uusi momentti (15 02 10), hyväksytään.

1.8.  Tulot

Oikaisukirjelmään nro 1/2017 sisältyvä komission ehdotus sisällyttää talousarvioon 1 miljardin määrä sakoista saatavia tuloja hyväksytään.

2.  Talousarvio 2016

Lisätalousarvio 4/2016 ja siihen liittyvä ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto hyväksytään komission ehdotuksen mukaisesti.

Lisätalousarvio 5/2016 hyväksytään komission ehdotuksen mukaisesti.

Lisätalousarvio 6/2016 ja siihen liittyvä Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto hyväksytään komission ehdotuksen mukaisesti.

3.  Yhteiset lausumat

3.1.  Yhteinen lausuma nuorisotyöllisyysaloitteesta

"Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio palauttavat mieleen, että nuorisotyöttömyyden vähentäminen on edelleen tärkeä yhteinen poliittinen prioriteetti, ja tätä varten ne vahvistavat uudelleen aikovansa päättäväisesti käyttää parhaalla mahdollisella tavalla nuorisotyöttömyyden torjuntaan saatavilla olevia budjettivaroja, erityisesti nuorisotyöllisyysaloitetta.

Ne palauttavat mieleen vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (rahoituskehysasetus) (EU, Euratom) N:o 1311/2013 14 artiklan 1 kohdan, jonka mukaan "Monivuotisessa rahoituskehyksessä maksusitoumusmäärärahojen enimmäismääriin (2014–2017) nähden jäävä liikkumavara muodostaa sellaisen monivuotisen rahoituskehyksen kokonaisliikkumavaran sitoumuksia varten, joka on määrä ottaa käyttöön monivuotisessa rahoituskehyksessä vuosiksi 2016–2020 vahvistettujen enimmäismäärien lisäksi kasvuun ja työllisyyteen, erityisesti nuorten työllisyyteen liittyviä politiikkatavoitteita varten".

Neuvosto ja Euroopan parlamentti pyytävät komissiota esittämään vuonna 2017 lisätalousarvion, jotta nuorisotyöttömyysaloitteelle voidaan varata sitoumusten kokonaisliikkumavaralla rahoitettavat 500 miljoonaa euroa(2) heti kun rahoituskehysasetuksen 6 artiklassa säädetty tekninen mukautus on hyväksytty.

Neuvosto ja Euroopan parlamentti sitoutuvat käsittelemään nopeasti komission lisätalousarvioesityksen vuodeksi 2017."

3.2.  Yhteinen lausuma maksumäärärahoista

Euroopan parlamentti ja neuvosto palauttavat mieleen, että täytäntöönpanon edetessä on varmistettava maksujen hallittu kehitys suhteessa maksusitoumuksiin käytettäviin määrärahoihin, jotta suorittamatta jääneiden maksujen epänormaali taso vältetään vuoden lopussa.

Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottavat komissiota seuraamaan edelleen tiiviisti ja aktiivisesti vuosien 2014–2020 ohjelmien täytäntöönpanoa. Tätä varten ne pyytävät komissiota esittämään hyvissä ajoin ajantasaiset luvut täytäntöönpanosta ja arviot maksumäärärahavaatimuksista vuonna 2017.

Neuvosto ja Euroopan parlamentti tekevät ajallaan tarvittavat päätökset asianmukaisesti perustelluista tarpeista maksamattomien laskujen liiallisen määrän kertymisen estämiseksi ja sen varmistamiseksi, että maksupyynnöt maksetaan asianmukaisesti."

3.3  Yhteinen lausuma henkilöstöä koskevasta viiden prosentin vähennyksestä

"Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio palauttavat mieleen sopimuksen henkilöstön asteittaisesta vähentämisestä viidellä prosentilla 1. tammikuuta 2013 voimassa olleen henkilöstötaulukon mukaisesti. Vähennys toteutetaan kaikissa toimielimissä, elimissä ja virastoissa talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 27 kohdassa todetun mukaisesti.

Nämä kolme toimielintä palauttavat mieleen, että tavoitteena on henkilöstön viiden prosentin vähennyksen paneminen kokonaisuudessaan täytäntöön vuoteen 2017 mennessä. Ne ovat yhtä mieltä siitä, että tilanteen arvioimiseksi käynnistetään asianmukaiset jatkotoimet, jotta voidaan varmistaa, että on tehty kaikki mahdollinen sen eteen, että kaikkia toimielimiä, elimiä ja virastoja koskeva viiden prosentin henkilöstövähennystavoitteen täytäntöönpano ei viivästyisi enempää.

Ne ovat tyytyväisiä komission varainhoitoasetuksen 38 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti talousarvioesityksessä esittämään katsaukseen konsolidoiduista tiedoista, jotka koskevat toimielinten palveluksessa olevaa ulkopuolista henkilöstöä kokonaisuudessaan. Ne pyytävät komissiota toimittamaan edelleen näitä tietoja tulevien vuosien talousarvioesityksiä antaessaan.

Neuvosto ja Euroopan parlamentti korostavat, että viiden prosentin henkilöstövähennystavoitteeseen pääsemisen pitäisi tuoda säästöjä toimielinten hallintomenoihin. Ne kehottavat näin ollen komissiota aloittamaan menettelystä saatujen tulosten arvioinnin, jotta niistä voidaan ottaa oppia tulevaisuuden varalle."

3.4  Yhteinen lausuma Euroopan kestävän kehityksen rahastosta

"Muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttumiseksi komissio käynnisti Euroopan kestävän kehityksen rahaston (EKKR), joka perustuu EKKR-takuuseen ja EKKR-takuurahastoon. Komissio ehdottaa, että EKKR-takuurahastolle osoitetaan 750 miljoonaa euroa vuosina 2017–2020, joista 400 miljoonaa euroa Euroopan kehitysrahastosta (EKR) neljän vuoden aikana, 100 miljoonaa euroa Euroopan naapuruusvälineestä (ENI) vuosina 2017–2020 (joista 25 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja 250 miljoonaa euroa maksusitoumus- (ja maksu)määrärahoina vuonna 2017.

Neuvosto ja Euroopan parlamentti kehottavat komissiota pyytämään tarvittavia määrärahoja lisätalousarviossa vuonna 2017, jotta EKKR voi saada rahoitusta EU:n talousarviosta heti kun oikeusperusta on hyväksytty.

Neuvosto ja Euroopan parlamentti sitoutuvat käsittelemään nopeasti komission ehdottaman lisätalousarvioesityksen vuodeksi 2017."

3.5  Yhteinen lausuma EU:n erityisrahastoista ja Turkin-pakolaisavun koordinointivälineestä

"Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että erityisrahastot ja Turkin-pakolaisavun koordinointiväline olisi perustettava läpinäkyvällä ja selkeällä tavalla ja noudattaen unionin talousarvion yhtenäisyyden periaatetta, budjettivallan käyttäjän oikeuksia ja olemassa olevien oikeusperustojen tavoitteita.

Ne sitoutuvat käsittelemään tarvittaessa noita kysymyksiä osana varainhoitoasetuksen tarkistusta, jotta löydetään sopiva tasapaino joustavuuden ja vastuuvelvollisuuden välillä.

Komissio sitoutuu:

ilmoittamaan säännöllisesti budjettivallan käyttäjälle erityisrahastojen meneillään olevasta ja suunnitellusta rahoituksesta (myös jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista) ja toiminnasta;

esittämään vuodesta 2017 alkaen seuraavan varainhoitovuoden talousarvioesityksen yhteydessä valmisteluasiakirjan;

ehdottamaan Euroopan parlamentin asianmukaista osallistumista koskevia toimenpiteitä."

3.6  Yhteinen lausuma maataloudesta

"Vuoden 2017 talousarvio sisältää kiireellisiä toimenpiteitä, joilla maanviljelijöitä autetaan selviämään markkinoilla viime aikoina esiintyneistä ongelmista. Komissio vahvistaa, että otsakkeen 2 liikkumavara on riittävä kattamaan mahdolliset ennakoimattomat tarpeet. Se sitoutuu seuraamaan säännöllisesti markkinatilannetta ja esittämään tarvittaessa asianmukaisia toimenpiteitä sellaisista tarpeista huolehtimiseksi, joita ei voida kattaa talousarviossa hyväksytyillä määrärahoilla. Tuolloin Euroopan parlamentti ja komissio sitoutuvat käsittelemään mahdollisimman pian asiaa koskevat talousarvioehdotukset."

(1)

  Määrät ovat osa kokonaislisäystä, joka tehdään otsakkeeseen 1 a vuoteen 2020 asti monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin/tarkistuksen yhteydessä.

(2)

  Tämä määrä on osa nuorisotyöttömyysaloitteen määrärahojen monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin/tarkistuksen yhteydessä tehtävää ja vuoteen 2020 ulottuvaa yleistä korotusta.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017

Viiteasiakirjat

[00000/2016] – C8-0000/2016] – [2016/2047](BUD)

Valtuuskunnan puheenjohtaja: Puhemies

Martin Schulz

Asiasta vastaava valiokunta

  Puheenjohtaja

BUDG

Jean Arthuis

Esittelijä(t)

Jens Geier

Indrek Tarand

Käsitellyt säädösesitykset

COM(2016)3000, COM(2016)0679

Neuvoston kanta

  Hyväksytty (pvä)

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

11900/2016 – C8-0373/2016

12.9.2016

14.9.2016

EP:n kanta (pvä)

27.10.2016

P8_TA(2016)0411

Neuvoston ilmoitus, ettei se hyväksy kaikkia EP:n tarkistuksia (kirjeen pvä)

26.10.2016

Sovittelukomitean kokoukset

08.11.2016

16.11.2016

 

 

Parlamentin valtuuskunta hyväksyi yhteisen tekstin SEUT-sopimuksen 314 artiklan 5 kohdan mukaisesti (pvä)

17.11.2016

Läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Isabelle Thomas

Sopimus sovittelukomiteassa (pvä)

17.11.2016

Puheenjohtajat totesivat yhteisen tekstin hyväksytyksi ja toimittivat sen EP:lle ja neuvostolle (pvä)

17.11.2016

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

25.11.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö