Procedură : 2016/2047(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0353/2016

Texte depuse :

A8-0353/2016

Dezbateri :

PV 30/11/2016 - 11
CRE 30/11/2016 - 11

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.20
CRE 01/12/2016 - 6.20
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0475

RAPORT     
PDF 836kWORD 74k
25.11.2016
PE 594.102v01-00 A8-0353/2016

referitor la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 aprobat de Comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare

(14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))

Delegația Parlamentului European la Comitetul de conciliere

Raportori:   Jens Geier (secțiunea III – Comisia)

  Indrek Tarand (alte secțiuni)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 aprobat de Comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare

(14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere și declarațiile Parlamentului, Consiliului și Comisiei referitoare la acesta (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, adoptat de Comisie la 18 iulie 2016 (COM(2016)0300),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 adoptată de Consiliu la 12 septembrie 2016 și transmisă Parlamentului European la 14 septembrie 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  având în vedere scrisoarea rectificativă nr. 1/2017 la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, prezentată de Comisie la 17 octombrie 2016,

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2016 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017(1) și amendamentele bugetare pe care le conține,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(4),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(5),

–  având în vedere articolele 90 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul delegației sale la comitetul de conciliere (A8-0353/2016),

1.  aprobă textul comun convenit în cadrul Comitetului de conciliere, care constă din ansamblul următoarelor documente:

-  lista liniilor bugetare care nu sunt modificate în raport cu proiectul de buget sau cu poziția Consiliului;

-  sumele totale aferente rubricilor cadrului financiar;

-  sumele linie cu linie pentru toate posturile bugetare;

-  un document consolidat cuprinzând sumele și textul final pentru toate liniile bugetare care au fost modificate în cadrul procedurii de conciliere;

2.  confirmă declarațiile comune ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție legislativă Consiliului, Comisiei, celorlalte instituții și organelor interesate, precum și parlamentelor naționale.

(1)

Texte adoptate la acea dată, P8_TA(2016)0411.

(2)

JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(5)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

17.11.2016

FINAL

Buget 2017 – Elemente aferente concluziilor comune

Prezentele concluzii comune cuprind următoarele secțiuni:

1.  Buget 2017

2.  Buget 2016 – Proiectele de buget rectificativ 4, 5 și 6/2016

3.  Declarații comune

Prezentare generală

A.  Buget 2017

Potrivit elementelor aferente concluziilor comune:

-  Cuantumul total al creditelor de angajament din bugetul 2017 se stabilește la 157 857,8 milioane EUR. Per ansamblu, se lasă o marjă sub plafoanele din CFM pentru 2017 de 1 100,1 milioane EUR în credite de angajament.

-  Cuantumul total al creditelor de plată din bugetul pe 2017 se stabilește la 134 490,4 milioane EUR.

-  Instrumentul de flexibilitate pentru 2017 este mobilizat cu credite de angajament în cuantum de 530 milioane EUR pentru rubrica 3 Securitate și cetățenie.

-  Marja globală pentru angajamente este mobilizată cu suma de 1 439,1 milioane EUR pentru rubrica 1a Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă.

-  Marja pentru situații neprevăzute este mobilizată cu suma de 1 906,2 milioane EUR pentru rubricile 3 și 4. Compensarea se face cu suma de 575,0 milioane EUR din marja nealocată de la rubrica 2 Creștere durabilă: Resurse naturale în 2017 și cu suma de 507,3 milioane EUR în 2017, 570,0 milioane EUR în 2018 și 253,9 milioane EUR în 2019 din marjele nealocate de la rubrica 5 Administrație.

-  Creditele de plată din 2017 aferente mobilizării Instrumentului de flexibilitate în 2014, 2015 și 2016 sunt estimate de către Comisie la 981,1 milioane EUR.

B.  Buget 2016

Potrivit elementelor aferente concluziilor comune:

-  Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2016 și mobilizarea corespunzătoare a marjei pentru situații neprevăzute sunt acceptate conform propunerii Comisiei.

-  Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2016 este acceptat conform propunerii Comisiei.

-  Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2016 și mobilizarea corespunzătoare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene sunt acceptate conform propunerii Comisiei.

1.  Buget 2017

1.1.  Linii „închise”

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele concluzii, sunt confirmate toate liniile bugetare nemodificate nici de Consiliu, nici de Parlament și liniile bugetare la care Parlamentul a acceptat amendamentele Consiliului în lectura lor respectivă.

Pentru celelalte linii bugetare, Comitetul de conciliere a convenit asupra concluziilor incluse în secțiunile 1.2-1.8 de mai jos.

1.2.  Aspecte orizontale

Agențiile descentralizate

Contribuția UE (în credite de angajament și credite de plată) și numărul de posturi pentru toate agențiile descentralizate este stabilit la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2017, cu următoarele excepții:

•  Oficiul European de Poliție (EUROPOL, articolul bugetar 18 02 04), pentru care sunt alocate 10 posturi suplimentare, cu credite suplimentare în valoare de 675 000 EUR în credite de angajament și credite de plată.

•  Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene (EUROJUST, articolul bugetar 33 03 04), pentru care sunt alocate 10 posturi suplimentare cu credite suplimentare în valoare de 675 000 EUR în credite de angajament și credite de plată.

•  Autoritatea Bancară Europeană (ABE, articolul bugetar 12 02 04), pentru care creditele de angajament și creditele de plată sunt reduse cu 500 000 EUR.

•  Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO, articolul bugetar 18 03 02), pentru care creditele de angajament și creditele de plată sunt majorate cu 3 000 000 EUR.

•  Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA, postul bugetar 17 03 12 01), pentru care creditele de angajament și creditele de plată sunt reduse cu 8 350 000 EUR.

Agențiile executive

Contribuția UE (în credite de angajament și credite de plată) și numărul de posturi pentru agențiile executive sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget pe 2017.

Proiectele pilot/acțiunile pregătitoare

Este convenit un pachet cuprinzător de 78 de proiecte-pilot/acțiuni pregătitoare (PP/AP), cu o sumă totală de 76,9 milioane EUR în credite de angajament, astfel cum s-a propus de către Parlament, pe lângă acțiunea pregătitoare propusă de Comisie în proiectul de buget pe 2017.

Atunci când un proiect-pilot sau o acțiune pregătitoare pare să fie acoperită de un temei juridic existent, Comisia poate propune transferul creditelor în contul temeiului juridic corespunzător pentru a facilita realizarea acțiunii.

Acest pachet respectă întru totul plafoanele pentru proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare stabilite în regulamentul financiar.

1.3.  Rubricile de cheltuieli din cadrul financiar – credite de angajament

După ce a luat în considerare concluziile de mai sus privind liniile bugetare „închise”, agențiile, proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, comitetul de conciliere a convenit următoarele:

Rubrica 1a – Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă

Creditele de angajament de la următoarele linii bugetare sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget pe 2017, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2017:

 

 

 

 

În EUR

Linia bugetară

Denumire

DB 2017

Buget 2017

Diferență

02 02 02

Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) sub formă de capitaluri proprii și datorii

167 030 000

217 030 000

50 000 000

06 02 01 03

Optimizarea integrării și a interconectării modurilor de transport și consolidarea interoperabilității

360 321 493

410 321 493

50 000 000

08 02 01 01

Consolidarea cercetării de frontieră în cadrul ERC — Consiliul European pentru Cercetare

1 736 471 644

1 753 136 644

16 665 000

08 02 04

Răspândirea excelenței și extinderea participării

123 492 850

140 157 850

16 665 000

09 04 02 01

Rolul de lider în materie de tehnologii ale informației și comunicațiilor

779 380 777

796 050 777

16 670 000

15 02 01 01

Promovarea excelenței și cooperării în domeniul educației și formării în Europa, precum și a relevanței acestora pentru piața forței de muncă

1 701 963 700

1 725 463 700

23 500 000

15 02 01 02

Promovarea excelenței și cooperării în domeniul tineretului în Europa, precum și a participării tinerilor la viața democratică din Europa

201 400 000

227 900 000

26 500 000

 

Total

 

 

200 000 000(1)

Consiliul și Parlamentul confirmă că majorările convenite la rubrica 1a, ca parte din bugetul pe 2017, respectă pe deplin acordurile anterioare și nu aduc atingere procedurilor legislative în curs.

Toate celelalte credite de angajament de la rubrica 1a sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2017, integrând ajustările convenite în Comitetul de conciliere și incluse în tabelul de mai jos. Se creează un articol bugetar specific pentru „Evenimente speciale”, astfel cum a fost prevăzut în lectura din Parlament.

 

 

 

 

În EUR

Linia bugetară

Denumire

PB 2017 (incl. SR 1)

Buget 2017

Diferență

32 02 01 01

O mai bună integrare a pieței interne a energiei și interoperabilitatea transfrontalieră a rețelelor de energie electrică și gaze

217 403 954

206 508 927

-10 895 027

32 02 01 02

Sporirea nivelului de securitate a aprovizionării cu energie în Uniune

217 403 954

207 441 809

-9 962 145

32 02 01 03

Contribuția la dezvoltarea durabilă și la protecția mediului

217 404 002

206 509 070

-10 894 932

32 02 01 04

Crearea unui mediu mai propice investițiilor private în proiecte din domeniul energiei

85 227 000

77 291 975

-7 935 025

15 02 10

Evenimente anuale speciale

 

6 000 000

6 000 000

04 03 02 01

PROGRESS — Sprijinirea elaborării, a punerii în aplicare, a monitorizării și a evaluării politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și a legislației în domeniul condițiilor de muncă

60 000 000

65 000 000

5 000 000

04 03 02 02

EURES – Promovarea mobilității geografice voluntare a lucrătorilor și stimularea oportunităților de încadrare în muncă

22 578 000

23 578 000

1 000 000

 

Total

 

 

-27 687 129

Prin urmare, după ce s-au luat în calcul agențiile, proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, nivelul convenit al angajamentelor este stabilit la 21 312,2 milioane EUR, lăsându-se o marjă de 51,9 milioane EUR în cadrul plafonului de cheltuieli de la rubrica 1a, și utilizarea marjei globale pentru angajamente cu suma de 1 439,1 milioane EUR.

Rubrica 1b — Coeziune economică, socială și teritorială

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget pe 2017.

După ce s-au luat în calcul proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, nivelul convenit al angajamentelor este stabilit la 53 586,6 milioane EUR, lăsându-se o marjă de 0,4 milioane EUR în cadrul plafonului de cheltuieli de la rubrica 1b.

Rubrica 2 — Creștere durabilă: Resurse naturale

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2017, incluzând reducerea suplimentară de 325,0 milioane EUR care provine din majorarea veniturilor alocate din cadrul FEGA, comunicată de Comisie la 7 noiembrie. Prin urmare, Comitetul de conciliere a convenit asupra următoarelor:

 

 

 

 

În EUR

Linia bugetară

Denumire

PB 2017 (incl. SR 1)

Buget 2017

Diferență

05 03 01 10

Schema de plată de bază (BPS)

15 621 000 000

15 296 000 000

-325 000 000

După ce s-au luat în calcul agențiile, proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, nivelul convenit al angajamentelor este stabilit la 58 584,4 milioane EUR, lăsându-se o marjă de 1 031,6 milioane EUR în cadrul plafonului de cheltuieli de la rubrica 2, având în vedere că suma de 575,0 milioane EUR este folosită pentru a compensa mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute.

Rubrica 3 – Securitate și cetățenie

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2017, însă cu ajustările convenite de Comitetul de conciliere, detaliate în tabelul de mai jos:

 

 

 

 

În EUR

Linia bugetară

Denumire

PB 2017 (incl. SR 1)

Buget 2017

Diferență

09 05 05

Acțiuni multimedia

19 573 000

22 573 000

3 000 000

15 04 02

Subprogramul Cultura – Sprijinirea acțiunilor transfrontaliere și promovarea circulației transnaționale și a mobilității

54 350 000

55 350 000

1 000 000

 

 Total

 

 

4 000 000

Comentariul bugetar de la articolul 09 05 05 va fi modificat prin adăugarea următoarei propoziții: „După caz, procedurile de achiziții și de atribuire a granturilor pot include încheierea de parteneriate-cadru în vederea promovării unui cadru stabil de finanțare pentru rețelele paneuropene susținute prin acest credit.”

Comentariul bugetar de la articolul 15 04 02 va fi modificat prin adăugarea următoarei propoziții: „Acest credit poate finanța și pregătirea Anului European al Patrimoniului Cultural.”

Prin urmare, după ce s-au luat în calcul agențiile, proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, nivelul convenit al angajamentelor este stabilit la 4 284,0 milioane EUR, fără a se lăsa nicio marjă în cadrul plafonului de cheltuieli de la rubrica 3, mobilizarea sumei de 530 milioane EUR prin Instrumentul de flexibilitate și utilizarea marjei pentru situații neprevăzute cu suma de 1 176,0 milioane EUR.

Rubrica 4 — Europa în lume

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2017, însă cu ajustările convenite de Comitetul de conciliere, detaliate în tabelul de mai jos:

 

 

 

 

În EUR

Linia bugetară

Denumire

PB 2017 (incl. SR 1)

Buget 2017

Diferență

01 03 02

Asistență macrofinanciară

30 828 000

45 828 000

15 000 000

01 03 08

Provizionarea Fondului de garantare FEDD

275 000 000

p.m.

-275 000 000

13 07 01

Sprijin financiar pentru încurajarea dezvoltării economice a comunității turco-cipriote

31 836 240

34 836 240

3 000 000

19 03 01 05

Măsuri de urgență

69 480 000

62 850 000

-6 630 000

21 02 07 05

Migrație și azil

448 273 912

404 973 912

-43 300 000

22 04 01 04

Sprijin pentru procesul de pace și asistență financiară pentru Palestina și Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA)

282 219 939

310 100 000

27 880 061

22 04 01 03

Țările mediteraneene — Consolidarea încrederii, securitate, precum și prevenirea și soluționarea conflictelor

340 360 500

332 480 439

-7 880 061

22 04 02 02

Parteneriatul estic — Combaterea sărăciei și dezvoltarea durabilă

313 825 583

322 125 583

8 300 000

 

 Total

 

 

-278 630 000

Cu toate acestea, pentru postul bugetar 19 03 01 07 Reprezentanții speciali ai Uniunii Europene (RSUE), creditele sunt stabilite la nivelul din proiectul de buget pe 2017.

Prin urmare, după ce s-au luat în calcul agențiile, proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, nivelul convenit al angajamentelor este stabilit la 10 162,1 milioane EUR, fără a se lăsa nicio marjă în cadrul plafonului de cheltuieli de la rubrica 4, și utilizarea marjei pentru situații neprevăzute cu suma de 730,1 milioane EUR.

Rubrica 5 — Administrație

Numărul de posturi din organigramele instituțiilor și creditele propuse de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2017, sunt convenite de Comitetul de conciliere, cu următoarele excepții:

•  Parlamentul, a cărui lectură este aprobată, cu excepția faptului că creșterea cu 76 de posturi pentru grupurile politice este integral compensată printr-o scădere a numărului echivalent de posturi în organigrama administrației Parlamentului, fiind neutră din punct de vedere bugetar. În plus, Comitetul de conciliere convine să integreze în bugetul pe 2017 impactul actualizării salariale automate aplicabile începând cu data de 1 iulie 2016 (8 717 000 EUR).

•  Consiliul, a cărui lectură este aprobată, cu integrarea în bugetul pe 2017 a impactului actualizării salariale automate aplicabile începând cu data de 1 iulie 2016 (3 301 000 EUR).

•  Curtea de Conturi, pentru care reducerile în raport cu proiectul de buget pe 2017 incluse în lectura Parlamentului sunt aprobate.

•  Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), pentru care suma de 560 250 EUR (postul bugetar 1200) este alocată la linia aferentă agenților contractuali, aceeași sumă fiind scăzută de la postul bugetar 3003 Clădiri și cheltuieli conexe. Comentariul bugetar de la postul 1200 va fi modificat prin adăugarea următoarei propoziții: „Acest credit acoperă și cheltuielile cu agenții contractuali implicați în activități de comunicare strategică.” În plus, următoarele linii bugetare din secțiunea aferentă SEAE sunt ajustate pentru a elimina transferul RSUE cu mandat dublu propus în scrisoarea rectificativă nr. 1.

 

 

În EUR

Linia bugetară

Denumire

Diferență

3001

Personal extern și servicii externe

-3 645 000

3002

Alte cheltuieli cu personalul

-1 980 000

3003

Clădiri și cheltuieli conexe

-3 636 000

3004

Alte cheltuieli administrative

-815 000

 

 Total

-10 076 000

Prin urmare, după ce s-au luat în calcul proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, nivelul convenit al angajamentelor este stabilit la 9 394,5 milioane EUR, lăsându-se o marjă de 16,2 milioane EUR în cadrul plafonului de cheltuieli de la rubrica 5, după utilizarea sumei de 507,3 milioane EUR din marjă pentru a compensa mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute.

Instrumente speciale

Creditele de angajament pentru instrumentele speciale sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget pe 2017, cu excepția rezervei pentru Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (articolul bugetar 40 02 44), care este suprimată.

Compensarea marjei pentru situații neprevăzute în 2018 și 2019

Valoarea totală utilizabilă a marjei pentru situații neprevăzute în 2017 este de 1 176,0 milioane EUR pentru rubrica 3 și de 730,1 milioane EUR pentru rubrica 4, suma totală fiind de 1 906,2 milioane EUR. Compensarea se realizează cu suma de 575,0 milioane EUR din marja nealocată de la rubrica 2 în 2017 și cu suma de 507,3 milioane EUR în 2017, 570,0 milioane EUR în 2018 și 253,9 milioane EUR în 2019 din marjele nealocate de la rubrica 5. Decizia de mobilizare a marjei pentru situații neprevăzute pentru 2017, adoptată împreună cu scrisoarea rectificativă nr. 1/2017, va fi ajustată în consecință.

1.4.  Creditele de plată

Nivelul global al creditelor de plată din bugetul pe 2017 este stabilit la nivelul din proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2017, cu următoarele ajustări convenite de Consiliul de conciliere:

1.  În primul rând, se ține seama de nivelul convenit al creditelor de angajament pentru cheltuielile nediferențiate, pentru care nivelul creditelor este egal cu nivelul creditelor de plată. Aceasta include reducerea cheltuielilor agricole cu – 325 milioane EUR și ajustările de la cheltuielile administrative pentru secțiunile I, II, III, IV, V, VI, VII, IX și X (13,4 milioane EUR) și agențiile descentralizate (pentru care contribuția UE în credite de plată este stabilită la nivelul propus în secțiunea 1.2 de mai sus). Efectul combinat este o scădere cu 332,3 milioane EUR.

2.  Creditele de plată pentru toate proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare noi propuse de Parlament sunt stabilite la 50% din creditele de angajament corespunzătoare sau la nivelul propus de Parlament, în cazul în care acesta este mai mic. În cazul prelungirii proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare existente, nivelul creditelor de plată este cel definit în proiectul de buget plus 50% din creditele de angajament corespunzătoare noi sau la nivelul propus de Parlament, în cazul în care acesta este mai mic. Efectul combinat este o majorare cu 35,2 milioane EUR.

3.  Creditele de plată pentru „evenimente speciale” (articolul bugetar 15 02 10) sunt în cuantumul menționat în lectura Parlamentului (6 milioane EUR);

4.  Creditele de plată (articolul bugetar 01 03 08 Provizionarea Fondului de garantare FEDD) sunt stabilite ca „p.m.”;

5.  Ajustările la următoarele linii bugetare sunt convenite ca urmare a evoluției creditelor de angajament pentru creditele diferențiate:

 

 

 

 

În EUR

Linia bugetară

Denumire

PB 2017 (incl. SR 1)

Buget 2017

Diferență

01 03 02

Asistență macrofinanciară

30 828 000

45 828 000

15 000 000

04 03 02 01

PROGRESS — Sprijinirea elaborării, a punerii în aplicare, a monitorizării și a evaluării politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și a legislației în domeniul condițiilor de muncă

38 000 000

41 167 000

3 167 000

04 03 02 02

EURES – Promovarea mobilității geografice voluntare a lucrătorilor și stimularea oportunităților de încadrare în muncă

17 000 000

17 753 000

753 000

09 05 05

Acțiuni multimedia

23 997 455

26 997 455

3 000 000

13 07 01

Sprijin financiar pentru încurajarea dezvoltării economice a comunității turco-cipriote

36 031 865

39 031 865

3 000 000

15 04 02

Subprogramul Cultura – Sprijinirea acțiunilor transfrontaliere și promovarea circulației transnaționale și a mobilității

43 430 071

44 229 071

799 000

22 04 01 04

Sprijin pentru procesul de pace și asistență financiară pentru Palestina și Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA)

280 000 000

307 661 000

27 661 000

22 04 02 02

Parteneriatul estic — Combaterea sărăciei și dezvoltarea durabilă

167 700 000

172 135 000

4 435 000

19 03 01 05

Măsuri de urgență

33 212 812

30 043 812

-3 169 000

21 02 07 05

Migrație și azil

155 000 000

115 722 000

-39 278 000

22 04 01 03

Țările mediteraneene — Consolidarea încrederii, securitate, precum și prevenirea și soluționarea conflictelor

138 000 000

134 805 000

-3 195 000

32 02 01 01

O mai bună integrare a pieței interne a energiei și interoperabilitatea transfrontalieră a rețelelor de energie electrică și gaze

34 765 600

33 023 600

-1 742 000

32 02 01 02

Sporirea nivelului de securitate a aprovizionării cu energie în Uniune

26 032 000

24 839 000

-1 193 000

32 02 01 03

Contribuția la dezvoltarea durabilă și la protecția mediului

26 531 000

25 201 000

-1 330 000

32 02 01 04

Crearea unui mediu mai propice investițiilor private în proiecte din domeniul energiei

31 200 000

28 295 000

-2 905 000

 

Total

 

 

5 003 000

6.  Nivelul creditelor de plată pentru Fondul european de ajustare la globalizare (articolul bugetar 40 02 43) este stabilit la zero (o reducere cu 30 milioane EUR), deoarece se estimează că creditele de plată disponibile din veniturile alocate sunt suficiente pentru a acoperi întreg exercițiul 2017.

7.  Rezerva pentru Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (articolul bugetar 40 02 44) este suprimată.

8.  Se efectuează reduceri suplimentare ale plăților la următoarele linii:

 

 

 

 

În EUR

Linia bugetară

Denumire

PB 2017 (incl. SR 1)

Buget 2017

Diferență

04 02 62

Fondul social european (FSE) – Regiunile mai dezvoltate – Obiectivul Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

2 508 475 000

2 490 475 000

-18 000 000

13 03 61

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) – Regiuni în tranziție – Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

2 214 431 000

2 204 431 000

-10 000 000

13 03 62

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) – Regiuni mai dezvoltate – Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

3 068 052 000

3 043 052 000

-25 000 000

13 03 64 01

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) – Cooperare teritorială europeană

884 299 000

783 299 000

-101 000 000

 

Total

 

 

-154 000 000

Aceste acțiuni vor furniza un nivel al creditelor de plată în valoare de 134 490,4 milioane EUR, o reducere de 931,4 milioane EUR față de proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2017.

1.5.  Rezerva

Nu există alte rezerve în afara celor din proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2017, exceptând:

•  Postul bugetar 13 01 04 04 Cheltuieli de sprijin aferente Programului de sprijin pentru reforme structurale (PSRS) și articolul bugetar 13 08 01 Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS)Asistență tehnică operațională transferată de la rubrica 1b (FSE, FEDR și FC), pentru care sumele integrale ale creditelor de angajament și de plată sunt înscrise în rezervă până la adoptarea temeiului juridic pentru Programul de sprijin pentru reforme structurale.

•  Postul bugetar 13 08 02 Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS) – Asistență tehnică operațională transferată de la rubrica 2 (FEADR), pentru care sumele integrale ale creditelor de angajament și de plată sunt înscrise în rezervă până la adoptarea temeiului juridic pentru Programul de sprijin pentru reforme structurale.

•  Postul bugetar 18 02 01 03 Crearea de noi sisteme informatice care să sprijine gestionarea fluxurilor de migrație la frontierele externe ale Uniunii, pentru care sumele de 40 milioane EUR în angajamente și 28 milioane EUR în credite de plată sunt înscrise în rezervă până la încheierea procedurii legislative de instituire a sistemului de intrare/ieșire.

1.6.  Comentarii bugetare

Dacă nu se menționează altfel la punctele anterioare, sunt aprobate amendamentele introduse de către Parlamentul European sau de către Consiliu la textul comentariilor bugetare, cu excepția celor privind liniile bugetare enumerate în tabelul de mai jos, pentru care este aprobat textul comentariilor bugetare propuse în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2017, precum și actualizarea referitoare la FEAG.

Se înțelege că amendamentele introduse de Parlamentul European sau de Consiliu nu pot modifica sau extinde domeniul de aplicare al unui temei juridic existent și nu pot afecta autonomia administrativă a instituțiilor, precum și că acțiunea poate fi acoperită de resursele disponibile.

Linia bugetară

Denumire

04 03 02 03

Microfinanțare și antreprenoriat social – Creșterea accesului la finanțare și a disponibilității finanțării pentru persoanele fizice și juridice, în special pentru persoanele cele mai îndepărtate de piața muncii, și pentru întreprinderile sociale

S 03 01 06 01

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (EASA)

05 02 11 99

Alte măsuri (alte produse vegetale/măsuri)

05 04 60

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală — FEADR (2014-2020)

05 04 60 02

Asistență tehnică operațională

18 04 01 01

Europa pentru cetățeni – Consolidarea memoriei istorice și întărirea capacității de participare civică la nivelul Uniunii

1.7.  Linii bugetare noi

Sunt aprobate nomenclatura bugetară propusă de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2017, cu includerea proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare, și noul articol bugetar pentru evenimente speciale anuale (15 02 10).

1.8.  Venituri

Este aprobată propunerea Comisiei din scrisoarea rectificativă nr. 1/2017 privind includerea în buget a veniturilor din amenzi în valoare totală de 1 miliard EUR.

2.  Buget 2016

Proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 4/2016 și mobilizarea corespunzătoare a marjei pentru situații neprevăzute sunt aprobate conform propunerii Comisiei.

Proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 5/2016 este aprobat conform propunerii Comisiei.

Proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 6/2016 și mobilizarea corespunzătoare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene sunt aprobate conform propunerii Comisiei.

3.  Declarații comune

3.1.  Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei referitoare la Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Parlamentul European, Consiliul și Comisia reamintesc că reducerea șomajului în rândul tinerilor rămâne o prioritate politică comună înaltă și, în acest sens, își reafirmă voința de a rezolva această problemă utilizând resursele bugetare disponibile, în special prin Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI), în modul cel mai bun posibil.

Acestea reamintesc că, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (Regulamentul privind CFM), „marjele păstrate disponibile sub plafoanele CFM pentru credite de angajament pe perioada 2014-2017 constituie o marjă CFM globală pentru angajamente, care se disponibilizează peste plafoanele instituite în CFM pentru anii 2016-2020 pentru obiective de politică legate de creșterea economică și ocuparea forței de muncă, în special în rândul tinerilor”.

Consiliul și Parlamentul European invită Comisia să propună în 2017 un buget rectificativ în scopul de a oferi 500 de milioane EUR(2) pentru YEI în 2017, finanțate din marja globală pentru angajamente, de îndată ce ajustarea tehnică prevăzută la articolul 6 din Regulamentul privind CFM va fi adoptată.

Consiliul și Parlamentul European se angajează să analizeze rapid proiectul de buget rectificativ pentru 2017 prezentat de Comisie.

3.2.  Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind creditele de plată

Parlamentul European și Consiliul reamintesc nevoia de a asigura, în contextul execuției, o evoluție ordonată a plăților în legătură cu creditele pentru angajamente, în vederea evitării unui eventual nivel anormal de facturi restante la sfârșit de an.

Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să continue monitorizarea îndeaproape și activă a punerii în aplicare a programelor pentru perioada 2014-2020. În acest scop, ele invită Comisia să prezinte în timp util cifre actualizate privind situația punerii în aplicare, precum și estimări referitoare la cerințele în materie de credite de plată în 2017.

Consiliul și Parlamentul European vor lua orice decizie necesară în timp util, pentru nevoi justificate în mod corespunzător, pentru a preveni acumularea unui volum excesiv de facturi neplătite și pentru a asigura că cererile de plată sunt rambursate corespunzător.

3.3  Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind reducerea cu 5% a personalului

Parlamentul European, Consiliul și Comisia reamintesc acordul referitor la reducerea treptată a personalului cu 5 %, pe baza schemei de personal din 1 ianuarie 2013, reducere care urmează să fie aplicată tuturor instituțiilor, organelor și agențiilor, astfel cum este prevăzut la punctul 27 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 privind disciplina bugetară, cooperarea în materie bugetară și buna gestiune financiară.

Cele trei instituții reamintesc că ultimul an prevăzut pentru punerea deplină în aplicare a reducerii cu 5 % a personalului este 2017. Acestea convin că vor fi luate măsuri de monitorizare adecvate pentru a evalua situația, cu scopul de a se asigura că sunt depuse toate eforturile pentru a se evita orice întârziere suplimentară în punerea în aplicare a obiectivului de reducere cu 5 % a personalului în toate instituțiile, organele și agențiile.

Cele trei instituții salută prezentarea de către Comisie, în proiectul de buget, a unor date consolidate privind ansamblul personalului extern angajat de instituții, în conformitate cu articolul 38 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul financiar. Acestea invită Comisia să furnizeze în continuare aceste informații în momentul prezentării proiectelor sale de buget pentru exercițiile viitoare.

Consiliul și Parlamentul subliniază că îndeplinirea obiectivului de reducere cu 5 % a personalului ar trebui să contribuie la realizarea de economii în cheltuielile administrative ale instituțiilor. Având în vedere acest lucru, ele invită Comisia să demareze evaluarea rezultatului acestui exercițiu, în scopul de a desprinde învățăminte pentru viitor.

3.4  Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind Fondul european pentru dezvoltare durabilă

Pentru a aborda cauzele profunde ale migrației, Comisia a lansat Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), bazat pe instituirea unei garanții FEDD și a unui fond de garantare FEDD. Comisia propune ca Fondul de garantare FEDD să fie alimentat cu 750 de milioane EUR în perioada 2017-2020, din care 400 de milioane EUR din Fondul european de dezvoltare (FED) în cei patru ani, 100 de milioane EUR din IEV în perioada 2017-2020 (din care 25 de milioane EUR în 2017) și 250 de milioane EUR în credite de angajament (și de plată) în 2017.

Consiliul și Parlamentul European invită Comisia să solicite creditele necesare în cadrul unui buget rectificativ în 2017 pentru a furniza finanțarea FEDD din bugetul UE de îndată ce temeiul juridic va fi adoptat.

Consiliul și Parlamentul European se angajează să analizeze rapid proiectul de buget rectificativ pentru 2017 prezentat de Comisie.

3.5  Declarație comună privind fondurile fiduciare ale UE și Instrumentul pentru refugiații din Turcia

Parlamentul European, Consiliul și Comisia convin că instituirea de fonduri fiduciare, precum și a Instrumentului pentru refugiații din Turcia ar trebui să fie transparentă și clară, în conformitate cu principiul unității bugetului Uniunii, cu prerogativele autorității bugetare și cu obiectivele temeiurilor juridice existente.

Acestea se angajează să abordeze, după caz, aspectele respective ca parte a revizuirii Regulamentului financiar în vederea obținerii unui echilibru adecvat între flexibilitate și responsabilitate.

Comisia se angajează:

-  să informeze periodic autoritatea bugetară cu privire la finanțarea în curs și planificată a fondurilor fiduciare (inclusiv contribuțiile statelor membre) și la operațiuni;

-  - să prezinte, începând cu 2017, un document de lucru care să însoțească proiectul de buget pentru exercițiul financiar următor;

-  - să propună măsuri pentru implicarea adecvată a Parlamentului European.

3.6  Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei referitoare la agricultură

Bugetul 2017 include o serie de măsuri de urgență pentru a ajuta fermierii să facă față dificultăților recente de pe piață Comisia confirmă faptul că marja disponibilă în cadrul rubricii 2 este suficientă pentru a aborda posibile nevoi neprevăzute. Aceasta se angajează să monitorizeze cu regularitate situația de pe piață și să prezinte, dacă va fi necesar, măsurile adecvate pentru a răspunde unor nevoi care nu pot fi acoperite de creditele autorizate în buget. În acest caz, Parlamentul European și Consiliul se angajează să analizeze propunerile bugetare relevante cât mai curând posibil.

(1)

  Aceste sume fac parte din majorarea generală de la rubrica 1a până în 2020 din cadrul evaluării/revizuirii la jumătatea perioadei a CFM.

(2)

  Această sumă face parte din majorarea totală pentru YEI până în 2020 în cadrul evaluării/revizuirii la jumătatea perioadei a CFM.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017

Referințe

[00000/2016] – C8-0000/2016] – [2016/2047](BUD)

Președintele delegației: Președinte

Martin Schulz

Comisia competentă în fond

  Președinte

BUDG

Jean Arthuis

Raportor(i)

Jens Geier

Indrek Tarand

Proiecte de acte analizate

COM(2016)3000, COM(2016)0679

Poziția Consiliului

  Data adoptării

  Data anunțului în plen

11900/2016 – C8-0373/2016

12.9.2016

14.9.2016

Data poziției Parlamentului

27.10.2016

P8_TA(2016)0411

Data scrisorii Consiliului referitoare la neaprobarea amendamentelor PE

26.10.2016

Reuniunile Comitetului de conciliere

08.11.2016

16.11.2016

 

 

Data adoptării de către delegația Parlamentului potrivit articolului 314 alineatul (5) din TFUE

17.11.2016

Membri titulari prezenți

Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Isabelle Thomas

Data acordului în Comitetul de conciliere

17.11.2016

Data constatării de către copreședinți a aprobării textului comun și a transmiterii acestuia la Parlament și la Consiliu

17.11.2016

Data depunerii

25.11.2016

Aviz juridic - Politica de confidențialitate