Postup : 2016/2047(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0353/2016

Predkladané texty :

A8-0353/2016

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 11
CRE 30/11/2016 - 11

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.20
CRE 01/12/2016 - 6.20
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0475

SPRÁVA     
PDF 758kWORD 65k
25.11.2016
PE 594.102v01-00 A8-0353/2016

o spoločnom texte návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu

(14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))

Delegácia Európskeho parlamentu v Zmierovacom výbore

Spravodajcovia:   Jens Geier (oddiel III – Komisia)

  Indrek Tarand (ďalšie oddiely)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnom texte návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu

(14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na spoločný text schválený Zmierovacím výborom a príslušné vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorý Komisia prijala 18. júla 2016 (COM(2016)0300),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorú Rada prijala 12. septembra 2016 a postúpila Európskemu parlamentu 14. septembra 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  so zreteľom na opravný list č. 1/2017 k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorý Komisia predložila 17. októbra 2016,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2016 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017(1) a pozmeňujúce návrhy k rozpočtu, ktoré obsahuje,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5),

–  so zreteľom na články 90 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu svojej delegácie v Zmierovacom výbore (A8-0353/2016),

1.  schvaľuje spoločný text dohodnutý Zmierovacím výborom, ktorý pozostáva z týchto dokumentov tvoriacich celok:

-  zoznam rozpočtových riadkov, ktoré sa v porovnaní s návrhom rozpočtu alebo s pozíciou Rady nemenia;

-  súhrnné údaje podľa okruhov finančného rámca;

-  údaje všetkých rozpočtových položiek podľa riadkov;

-  konsolidovaný dokument obsahujúci údaje a konečný text všetkých riadkov zmenených počas zmierovacieho konania;

2.  potvrdzuje spoločné vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto legislatívne uznesenie Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

(1)

Prijaté texty k uvedenému dátumu, P8_TA(2016)0411.

(2)

Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

17.11.2016

KONEČNÝ

rozpočet na rok 2017 – Prvky pre spoločné závery

Tieto spoločné závery sa týkajú týchto oddielov:

1.  Rozpočet na rok 2017

2.  Rozpočet na rok 2016 – Návrhy opravných rozpočtov 4, 5 a 6/2016

3.  Spoločné vyhlásenia

Všeobecný prehľad

A.  Rozpočet na rok 2017

Podľa prvkov pre spoločné závery:

-  Celková výška viazaných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2017 predstavuje 157 857,8 milióna EUR. Celkovo tak vo viazaných rozpočtových prostriedkoch ostáva rezerva pod stropmi VFR na rok 2017 vo výške 1 100,1 milióna EUR.

-  Celková výška platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2017 predstavuje 134 490,4 milióna EUR.

-  Nástroj flexibility na rok 2017 sa mobilizuje s cieľom poskytnúť sumu 530 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo).

-  Celková rezerva na záväzky sa mobilizuje na úrovni 1 439,1 milióna EUR v okruhu 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť)

-  Rezerva na nepredvídané udalosti sa mobilizuje na úrovni 1 906,2 milióna EUR v okruhoch 3 a 4. Kompenzuje sa vo výške 575,0 milióna EUR v nepridelenej rezerve v rámci okruhu 2 (Udržateľný rast: prírodné zdroje) v roku 2017 a vo výške 507,3 milióna EUR v roku 2017, 570 miliónov EUR v rok 2018 a 253,9 milióna EUR v roku 2019 v nepridelenej rezerve v rámci okruhu 5 (Administratíva).

-  Komisia odhaduje, že platobné rozpočtové prostriedky na rok 2017 súvisiace s mobilizáciou nástroja flexibility v rokoch 2014, 2015 a 2016 budú na úrovni 981,1 milióna EUR.

B.  Rozpočet 2016

Podľa prvkov pre spoločné závery:

-  Návrh opravného rozpočtu č. 4/2016 a súvisiaca mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti sa prijímajú v znení navrhnutom Komisiou.

-  Návrh opravného rozpočtu č. 5/2016 sa prijíma v znení navrhnutom Komisiou.

-  Návrh opravného rozpočtu č. 6/2016 a súvisiaca mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie sa prijímajú v znení navrhnutom Komisiou.

1.  Rozpočet na rok 2017

1.1.  „Uzavreté“ rozpočtové riadky

Pokiaľ nie je v týchto záveroch ustanovené inak, všetky rozpočtové riadky, ktoré Rada ani Parlament nezmenili, a rozpočtové riadky, v súvislosti s ktorými Parlament akceptoval zmeny Rady počas príslušného čítania, sa považujú za uzavreté.

V prípade ostatných rozpočtových riadkov Zmierovací výbor súhlasil so závermi v častiach 1.2 a 1.8 nižšie.

1.2.  Horizontálne záležitosti

Decentralizované agentúry

Príspevok EÚ (vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch) a počet pracovných miest vo všetkých decentralizovaných agentúrach je stanovený na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2017 s výnimkou:

  Európskeho policajného úradu (EUROPOL, rozpočtový článok 18 02 04), ktorému sa prideľuje 10 dodatočných pracovných miest s dodatočnými viazanými a platobnými rozpočtovými prostriedkami vo výške 675 000 EUR.

  Európskej jednotky pre justičnú spoluprácu (EUROJUST, rozpočtový článok 33 03 04) , ktorej sa prideľuje 10 dodatočných pracovných miest s dodatočnými viazanými a platobnými rozpočtovými prostriedkami vo výške 675 000 EUR.

  Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA, rozpočtový článok 12 02 04), ktorého viazané a platobné rozpočtové prostriedky sa znižujú o 500 000 EUR.

Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO, rozpočtový článok 18 03 02), ktorého viazané a platobné rozpočtové prostriedky sa zvyšujú o 3 000 000 EUR.

Európskej agentúry pre lieky (EMA, rozpočtový riadok 17 03 12 01), ktorej viazané a platobné rozpočtové prostriedky sa znižujú o 8 350 000 EUR.

Výkonné agentúry

Príspevok EÚ (vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch) a počet pracovných miest pre výkonné agentúry sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu na rok 2017.

Pilotné projekty/prípravné akcie

Prijal sa komplexný balík 78 pilotných projektov a prípravných akcií (PP/PA) v celkovej sume 76,9 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch podľa návrhu Parlamentu okrem prípravnej akcie navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu na rok 2017.

Ak sa ukáže, že na pilotný projekt alebo prípravnú akciu sa vzťahuje existujúci právny základ, Komisia môže navrhnúť presun rozpočtových prostriedkov do príslušného právneho základu s cieľom uľahčiť vykonávanie danej činnosti.

Tento súbor v plnej miere zohľadňuje stropy pre pilotné projekty a prípravné akcie stanovené v  nariadení o rozpočtových pravidlách.

1.3.  Výdavkové okruhy finančného rámca – viazané rozpočtové prostriedky

Po zohľadnení vyššie uvedených záverov o „uzavretých“ rozpočtových riadkoch, agentúrach a pilotných projektoch a prípravných akciách sa zmierovací výbor dohodol na týchto krokoch:

Podokruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Viazané rozpočtové prostriedky v nasledujúcich riadkoch sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu na rok 2017 zmenenom opravným listom č. 1/2017:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtový riadok

Názov

NR 2017

Rozpočet na rok 2017

Rozdiel

02 02 02

Zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov (MSP) k finančným prostriedkom vo forme kapitálového a dlhového financovania

167 030 000

217 030 000

50 000 000

06 02 01 03

Optimalizácia integrácie a vzájomného prepojenia druhov dopravy a zvýšenie interoperability

360 321 493

410 321 493

50 000 000

08 02 01 01

Posilnenie výskumu na hraniciach poznania v ERC — Európska rada pre výskum

1 736 471 644

1 753 136 644

16 665 000

08 02 04

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti

123 492 850

140 157 850

16 665 000

09 04 02 01

Vedúce postavenie v informačných a komunikačných technológiách

779 380 777

796 050 777

16 670 000

15 02 01 01

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v európskom priestore vzdelávania a odbornej prípravy a jeho význam pre trh práce

1 701 963 700

1 725 463 700

23 500 000

15 02 01 02

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v oblasti európskej mládeže a účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe

201 400 000

227 900 000

26 500 000

 

Celkom

 

 

200 000 000(1)

Rada a Parlament potvrdzujú, že dohodnuté zvýšenia prostriedkov v podokruhu 1a ako súčasť rozpočtu na rok 2017 v plnej miere rešpektujú predchádzajúce dohody a nie sú nimi dotknuté prebiehajúce legislatívne postupy.

Všetky ostatné viazané rozpočtové prostriedky v podokruhu 1a sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu na rok 2017 zmenenom opravným listom č. 1/2017 a zahŕňajú úpravy dohodnuté Zmierovacím výborom a zahrnuté v uvedenej tabuľke nižšie. Vytvára sa osobitný rozpočtový článok na špeciálne podujatia podľa návrhu Parlamentu z jeho čítania.

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtový riadok

Názov

NR 2017 (vrátane OL 1)

Rozpočet na rok 2017

Rozdiel

32 02 01 01

Ďalšia integrácia vnútorného energetického trhu a cezhraničná interoperabilita elektrických a plynovodných rozvodných sietí

217 403 954

206 508 927

-10 895 027

32 02 01 02

Zvýšenie bezpečnosti dodávok energie v Únii

217 403 954

207 441 809

-9 962 145

32 02 01 03

Príspevok k udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia

217 404 002

206 509 070

-10 894 932

32 02 01 04

Vytvorenie priaznivejšieho prostredia pre súkromné investície do projektov v oblasti energetiky

85 227 000

77 291 975

-7 935 025

15 02 10

Špeciálne výročné športové akcie

 

6 000 000

6 000 000

04 03 02 01

PROGRESS – podpora vývoja, vykonávania, monitorovania a hodnotenia politiky Únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti, ako aj právnych predpisov týkajúcich sa pracovných podmienok

60 000 000

65 000 000

5 000 000

04 03 02 02

EURES — Podpora dobrovoľnej geografickej mobility pracovníkov a zvyšovanie pracovných príležitostí

22 578 000

23 578 000

1 000 000

 

Celkom

 

 

-27 687 129

V dôsledku toho a po zohľadnení agentúr, pilotných projektov a prípravných akcií predstavuje dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov 21 312,2 milióna EUR, rezerva pod stropom výdavkov v podokruhu 1a je na úrovni 51,9 milióna EUR a z celkovej rezervy na záväzky sa použije 1 439,1 milióna EUR.

Podokruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni uvedenej v novom návrhu rozpočtu na rok 2017.

Po zohľadnení pilotných projektov a prípravných akcií predstavuje dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov 53 586,6 milióna EUR a rezerva pod stropom výdavkov v podokruhu 1b je na úrovni 0,4 milióna EUR.

Okruh 2 – Udržateľný rast: prírodné zdroje

Viazané rozpočtové prostriedky sú na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2017 a zahŕňajú dodatočné zníženie o 325,0 milióna EUR vyplývajúce zo zvýšenia pripísaných príjmov EPZF, o ktorom Komisia informovala 7. novembra. Zmierovací výbor sa následne dohodol takto:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtový riadok

Názov

NR 2017 (vrátane OL 1)

Rozpočet na rok 2017

Rozdiel

05 03 01 10

Režim základných platieb (BPS)

15 621 000 000

15 296 000 000

-325 000 000

Po zohľadnení agentúr, pilotných projektov a prípravných akcií predstavuje dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov 58 584,4 milióna EUR, rezerva pod stropom výdavkov v okruhu 2 je na úrovni 1 031,6 milióna EUR, berúc do úvahy, že suma 575,0 milióna EUR sa použije na kompenzáciu mobilizácie rezervy na nepredvídané udalosti.

Okruh 3 – Bezpečnosť a občianstvo

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2017 a zahŕňajú úpravy dohodnuté Zmierovacím výborom podrobne uvedené v tejto tabuľke:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtový riadok

Názov

NR 2017 (vrátane OL 1)

Rozpočet na rok 2017

Rozdiel

09 05 05

Multimediálne akcie

19 573 000

22 573 000

3 000 000

15 04 02

Podprogram Kultúra — Podporovanie cezhraničných akcií a propagovanie nadnárodnej cirkulácie a mobility

54 350 000

55 350 000

1 000 000

 

 Celkom

 

 

4 000 000

Poznámka k rozpočtovému článku 09 05 05 sa zmení pridaním tejto vety: „Obstarávacie a grantové postupy môžu podľa potreby zahŕňať uzavretie rámcových partnerstiev s cieľom podporiť stabilné rámce financovania pre paneurópske siete financované z týchto prostriedkov.

Poznámka k rozpočtovému článku 15 04 02 sa zmení pridaním tejto vety: „Z týchto rozpočtových prostriedkov sa môže financovať aj príprava Európskeho roka kultúrneho dedičstva.“

V dôsledku toho a po zohľadnení agentúr, pilotných projektov a prípravných akcií predstavuje dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov 4 284,0 milióna EUR, v okruhu 3 nie je pod stropom výdavkov ponechaná žiadna rezerva, prostredníctvom nástroja flexibility sa zmobilizuje suma 530 miliónov EUR a z rezervy na nepredvídané udalosti sa použije suma 1 176,0  milióna EUR.

Okruh 4 – Globálna Európa

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2017 a zahŕňajú úpravy dohodnuté Zmierovacím výborom podrobne uvedené v tejto tabuľke:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtový riadok

Názov

NR 2017 (vrátane OL 1)

Rozpočet na rok 2017

Rozdiel

01 03 02

Makrofinančná pomoc

30 828 000

45 828 000

15 000 000

01 03 08

Financovanie záručného fondu EFSD

275 000 000

p.m.

-275 000 000

13 07 01

Finančná pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja komunity cyperských Turkov

31 836 240

34 836 240

3 000 000

19 03 01 05

Núdzové opatrenia

69 480 000

62 850 000

-6 630 000

21 02 07 05

Migrácia a azyl

448 273 912

404 973 912

-43 300 000

22 04 01 04

Podpora mierového procesu a finančná pomoc Palestíne a Agentúre Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA)

282 219 939

310 100 000

27 880 061

22 04 01 03

Krajiny Stredozemia — Budovanie dôvery, bezpečnosť a predchádzanie konfliktom a ich riešenie

340 360 500

332 480 439

-7 880 061

22 04 02 02

Východné partnerstvo — Zmierňovanie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj

313 825 583

322 125 583

8 300 000

 

 Celkom

 

 

-278 630 000

V prípade rozpočtového riadka 19 03 01 07 (Osobitní zástupcovia Európskej únie (EUSR)) sú rozpočtové prostriedky stanovené podľa návrhu rozpočtu na rok 2017.

V dôsledku toho a po zohľadnení agentúr, pilotných projektov a prípravných akcií predstavuje dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov 10 162,1 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 4 nie je ponechaná žiadna rezerva a z rezervy na nepredvídané udalosti sa použije 730,1 milióna EUR.

Okruh 5 – Administratíva

Zmierovací výbor schválil počet pracovných miest v plánoch pracovných miest inštitúcií a rozpočtové prostriedky navrhnuté Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2017 s týmito výnimkami:

  Parlament – výsledok z čítania je schválený s výnimkou, že zvýšenie počtu pracovných miest v politických skupinách o 76 sa v plnej miere kompenzuje znížením počtu pracovných miest v pláne pracovných miest administratívy Parlamentu, a to rozpočtovo neutrálnym spôsobom. Okrem toho Zmierovací výbor súhlasí so započítaním dosahu automatickej aktualizácie miezd s platnosťou od 1. júla 2016 (8 717 000 EUR) do rozpočtu na rok 2017.

Rada – výsledok čítania je schválený, pričom dosah automatickej aktualizácie miezd s platnosťou od 1. júla 2016 (3 301 000 EUR) sa započítava do rozpočtu na rok 2017.

  Dvor audítorov – zníženia v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2017 zahrnuté v čítaní Parlamentu sú schválené.

  Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) – 560 250 EUR (rozpočtová položka 1200) sa prideľuje do riadku týkajúceho sa zmluvných zamestnancov a o rovnakú sumu sa znižuje rozpočtový riadok 3003 Budovy a súvisiace náklady. Poznámka k rozpočtovej položke 1200 sa mení pridaním tejto vety: „Tieto rozpočtové prostriedky zahŕňajú aj náklady na zmluvných zamestnancov zapojených do činností strategickej komunikácie“. Okrem toho sa v časti ESVČ upravujú tieto rozpočtové riadky s cieľom odstrániť presun osobitných zástupcov EÚ s dvojakou funkciou podľa návrhu v opravnom liste č. 1.

 

 

V EUR

Rozpočtový riadok

Názov

Rozdiel

3001

Externí zamestnanci a vonkajšie služby

-3 645 000

3002

Ostatné výdavky na zamestnancov

-1 980 000

3003

Budovy a súvisiace náklady

-3 636 000

3004

Iné administratívne výdavky

-815 000

 

 Celkom

-10 076 000

V dôsledku toho po zohľadnení pilotných projektov a prípravných akcií predstavuje dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov 9 394,5 milióna EUR, rezerva pod stropom výdavkov v okruhu 5 ostáva na úrovni 16,2 milióna EUR po použití sumy 507,3 milióna EUR z rezervy na kompenzáciu mobilizácie rezervy na nepredvídané udalosti.

Osobitné nástroje

Viazané rozpočtové prostriedky na osobitné nástroje sú na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu na rok 2017 s výnimkou rezervy na Fond solidarity Európskej únie (rozpočtový článok 40 02 44), ktorá sa ruší.

Kompenzácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2018 a 2019

V roku 2017 sa z rezervy na nepredvídané udalosti použije celkom 1 176,0 milióna EUR v okruhu 3 a 730,1 milióna EUR v okruhu 4, čo spolu predstavuje 1 906,2 milióna EUR. Kompenzovať sa budú takto: 575,0 milióna EUR v nepridelenej rezerve v rámci okruhu 2 v roku 2017 a vo výške 507,3 milióna EUR v roku 2017, 570 miliónov EUR v rok 2018 a 253,9 milióna EUR v roku 2019 v nepridelenej rezerve v rámci okruhu 5. Rozhodnutie o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017 prijaté spolu s opravným listom č. 1/2017 sa príslušným spôsobom upraví.

1.4.  Platobné rozpočtové prostriedky

Celkové platobné rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2017 sú na úrovni z návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2017 s týmito úpravami, na ktorých sa dohodol Zmierovací výbor:

1.  najprv sú zohľadnené dohodnuté viazané rozpočtové prostriedky na nediferencované výdavky, v prípade ktorých sa úroveň platobných rozpočtových prostriedkov rovná úrovni viazaných rozpočtových prostriedkov. To zahŕňa zníženie poľnohospodárskych výdavkov o 325 miliónov EUR a úpravu administratívnych výdavkov v častiach I, II, III, IV, V, VI, VII, IX a X (13,4 milióna EUR) a v decentralizovaných agentúrach (v ktorých sa príspevok EÚ v platobných rozpočtových prostriedkoch stanovuje na úrovni navrhnutej v časti 1.2 vyššie). Celkovo teda ide o zníženie o 332,3 milióna EUR;

2.  platobné rozpočtové prostriedky na všetky nové pilotné projekty a prípravné akcie navrhnuté Parlamentom sú stanovené na úrovni 50 % príslušných viazaných rozpočtových prostriedkov alebo na úrovni navrhnutej Európskym parlamentom, ak je nižšia. V prípade predĺženia existujúcich pilotných projektov a prípravných akcií je úroveň platobných rozpočtových prostriedkov tá, ktorá je stanovená v návrhu rozpočtu plus 50 % príslušných nových viazaných rozpočtových prostriedkov, alebo na úrovni navrhnutej Parlamentom, ak je nižšia. Celkovo teda ide o zvýšenie o 35,2 milióna EUR;

3.  platobné rozpočtové prostriedky na špeciálne podujatia (rozpočtový článok 15 02 10) predstavujú sumu z čítania Parlamentu (6 miliónov EUR);

4.  platobné rozpočtové prostriedky (rozpočtový článok 01 03 08 Financovanie záručného fondu EFSD) sa stanovujú ako p.m.;

5.  Úpravy v týchto rozpočtových riadkoch sú schválené ako výsledok vývoja v záväzkoch na diferencované prostriedky:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtový riadok

Názov

NR 2017 (vrátane OL 1)

Rozpočet na rok 2017

Rozdiel

01 03 02

Makrofinančná pomoc

30 828 000

45 828 000

15 000 000

04 03 02 01

PROGRESS – podpora vývoja, vykonávania, monitorovania a hodnotenia politiky Únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti, ako aj právnych predpisov týkajúcich sa pracovných podmienok

38 000 000

41 167 000

3 167 000

04 03 02 02

EURES — Podpora dobrovoľnej geografickej mobility pracovníkov a zvyšovanie pracovných príležitostí

17 000 000

17 753 000

753 000

09 05 05

Multimediálne akcie

23 997 455

26 997 455

3 000 000

13 07 01

Finančná pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja komunity cyperských Turkov

36 031 865

39 031 865

3 000 000

15 04 02

Podprogram Kultúra — Podporovanie cezhraničných akcií a propagovanie nadnárodnej cirkulácie a mobility

43 430 071

44 229 071

799 000

22 04 01 04

Podpora mierového procesu a finančná pomoc Palestíne a Agentúre Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA)

280 000 000

307 661 000

27 661 000

22 04 02 02

Východné partnerstvo — Zmierňovanie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj

167 700 000

172 135 000

4 435 000

19 03 01 05

Núdzové opatrenia

33 212 812

30 043 812

-3 169 000

21 02 07 05

Migrácia a azyl

155 000 000

115 722 000

-39 278 000

22 04 01 03

Krajiny Stredozemia — Budovanie dôvery, bezpečnosť a predchádzanie konfliktom a ich riešenie

138 000 000

134 805 000

-3 195 000

32 02 01 01

Ďalšia integrácia vnútorného energetického trhu a cezhraničná interoperabilita elektrických a plynovodných rozvodných sietí

34 765 600

33 023 600

-1 742 000

32 02 01 02

Zvýšenie bezpečnosti dodávok energie v Únii

26 032 000

24 839 000

-1 193 000

32 02 01 03

Príspevok k udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia

26 531 000

25 201 000

-1 330 000

32 02 01 04

Vytvorenie priaznivejšieho prostredia pre súkromné investície do projektov v oblasti energetiky

31 200 000

28 295 000

-2 905 000

 

Celkom

 

 

5 003 000

6.  Platobné rozpočtové prostriedky pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (rozpočtový riadok 40 02 43) sú stanovené na 0 (zníženie o 30 miliónov EUR), keďže podľa odhadov platobné rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov budú postačovať na pokrytie celého roka 2017.

7.  Rezerva pre Fond solidarity Európskej únie (rozpočtový článok 40 02 44) sa ruší.

8.  Ďalšie zníženia v platbách sa realizujú v týchto riadkoch:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtový riadok

Názov

NR 2017 (vrátane OL 1)

Rozpočet na rok 2017

Rozdiel

04 02 62

Európsky sociálny fond (ESF) – Rozvinutejšie regióny – cieľ Investície pre rast a zamestnanosť

2 508 475 000

2 490 475 000

-18 000 000

13 03 61

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) — Prechodné regióny — Cieľ Investície pre rast a zamestnanosť

2 214 431 000

2 204 431 000

-10 000 000

13 03 62

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) — Rozvinutejšie regióny — Cieľ Investície pre rast a zamestnanosť

3 068 052 000

3 043 052 000

-25 000 000

13 03 64 01

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) — Európska územná spolupráca

884 299 000

783 299 000

-101 000 000

 

Celkom

 

 

-154 000 000

Na základe týchto opatrení dosiahnu platobné rozpočtové prostriedky úroveň 134 490,4 milióna EUR, čo je zníženie o 931,4 milióna EUR v porovnaní s návrhom rozpočtu zmeneným opravným listom č. 1/2017.

1.5.  Rezerva

Neexistujú žiadne rezervy okrem tých, ktoré sú uvedené v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2017 okrem:

  rozpočtovej položky 13 01 04 04   Podporné výdavky na program na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) a rozpočtového článku 13 08 01 Program na podporu štrukturálnych reforiem – Operačná technická pomoc presunutá z okruhu 1b (ESF, EFRR a KF), v ktorých sú celé sumy vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch zapísané do rezervy, kým nebude prijatý právny základ programu na podporu štrukturálnych reforiem.

  rozpočtového článku 13 08 02 Program na podporu štrukturálnych reforiem – Operačná technická pomoc presunutá z okruhu 2 (EPFRV), v ktorom je celá sumy vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch zapísaná do rezervy, kým nebude prijatý právny základ programu na podporu štrukturálnych reforiem.

  Rozpočtový riadok 18 02 01 03 Zriadenie nových informačných systémov podporujúcich riadenie migračných tokov cez vonkajšie hranice Únie, v ktorom je suma 40 000 000 EUR vo viazaných a 28 000 000 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch zapísaná do rezervy, kým nebude uzavretý legislatívny postup ustanovujúci systému vstupu/výstupu.

1.6.  Poznámky k rozpočtu

Pokiaľ v predchádzajúcich odsekoch nie je osobitne uvedené inak, pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu alebo Rady k textu rozpočtových poznámok sú schválené s výnimkou poznámok k rozpočtovým riadkom uvedeným v tabuľke nižšie, v prípade ktorej sú schválené rozpočtové poznámky z návrhu rozpočtu zmeneného opravným listom č. 1/2017 a EPZF.

Znamená to, že pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu ani Rady nemôžu zmeniť ani rozšíriť rozsah platného právneho základu ani zasahovať do administratívnej autonómnosti inštitúcií, a že opatrenie možno financovať z dostupných zdrojov.

Rozpočtový riadok

Názov

04 03 02 03

Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie — Zlepšiť prístup k financovaniu a jeho dostupnosť pre právnické a fyzické osoby, najmä tých, ktorí sú pracovnému trhu najvzdialenejší, a pre sociálne podniky

S 03 01 06 01

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

05 02 11 99

Ostatné opatrenia (ostatné rastlinné produkty/opatrenia)

05 04 60

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka — EPFRV (2014 až 2020)

05 04 60 02

Operačná technická pomoc

18 04 01 01

Európa pre občanov — Posilňovanie pamiatky a rozširovanie kapacity občianskej účasti na úrovni Únie

1.7.  Nové rozpočtové riadky

Schvaľuje sa rozpočtová nomenklatúra navrhnutá Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2017 vrátane pilotných projektov a prípravných akcií, ako aj nového rozpočtového článku Špeciálne výročné podujatia (15 02 10).

1.8.  Príjmy

Schvaľuje sa návrh Komisie z opravného listu č. 1/2017 týkajúci sa zahrnutia príjmov z pokút vo výške 1 miliardy EUR do rozpočtu.

2.  Rozpočet 2016

Návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 4/2016 a súvisiaca mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti sú schválené v podobne navrhnutej Komisiou.

Návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 5/2016 je schválený v podobe navrhnutej Komisiou.

Návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 6/2016 a súvisiaca mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie sú schválené v podobne navrhnutej Komisiou.

3.  Spoločné vyhlásenia

3.1.  Spoločné vyhlásenie o iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Európsky parlament, Rada a Komisia pripomínajú, že zníženie nezamestnanosti mládeže zostáva vysokou a spoločnou politickou prioritou, a na tento účel opätovne potvrdzujú svoje odhodlanie čo najlepšie využiť dostupné rozpočtové zdroje na jej riešenie, a najmä prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Pripomínajú, že v súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (nariadenie o VFR), „Rezervy ponechané ako dostupné pod úrovňou stropov viacročného finančného rámca na viazané rozpočtové prostriedky na roky 2014 – 2017 predstavujú celkovú rezervu viacročného finančného rámca na záväzky, ktorá sa sprístupní nad stropy stanovené v prílohe na roky 2016 až 2020 na politické ciele súvisiace s rastom a zamestnanosťou, najmä zamestnanosťou mladých ľudí“.

Rada a Európsky parlament vyzývajú Komisiu, aby v roku 2017 navrhla opravný rozpočet s cieľom zabezpečiť 500 miliónov EUR(2) na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí na rok 2017 poskytnutých z celkovej rezervy na záväzky, a to hneď ako sa prijme technická úprava podľa článku 6 nariadenia o VFR.

Rada a Európsky parlament sa zaväzujú urýchlene spracovať návrh opravného rozpočtu na rok 2017, ktorý Komisia predloží.

3.2.  Spoločné vyhlásenie k platobným rozpočtovým prostriedkom

Európsky parlament a Rada pripomínajú, že z hľadiska vykonávania je potrebné zabezpečiť plynulý priebeh platieb vo vzťahu k rozpočtovým prostriedkom na záväzky, aby sa zabránilo akejkoľvek abnormálnej úrovni nezaplatených faktúr na konci roka.

Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby naďalej dôsledne a aktívne monitorovala realizáciu programov na roky 2014 – 2020. Na tento účel vyzývajú Komisiu, aby včas predložila aktualizované číselné údaje o stave vykonávania a odhadoch týkajúcich sa požiadaviek na platobné rozpočtové prostriedky v roku 2017.

Rada a Európsky parlament prijmú všetky potrebné rozhodnutia včas pre riadne oprávnené potreby, aby sa zabránilo nahromadeniu nadmerného objemu nezaplatených účtov a zabezpečilo riadne uhradenie žiadostí o platbu.

3.3  Spoločné vyhlásenie k zníženiu počtu zamestnancov o 5 %

Európsky parlament, Rada a Komisia pripomínajú dohodu o postupnom 5 % znížení počtu zamestnancov oproti plánu pracovných miest z 1. januára 2013, ktoré sa má vykonať vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach, ako sa uvádza v bode 27 medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení.

Uvedené tri inštitúcie pripomínajú, že cieľovým rokom na úplnú realizáciu 5 % zníženia počtu zamestnancov je rok 2017. Súhlasia s tým, že sa budú prijímať náležité nadväzujúce opatrenia s cieľom zhodnotiť situáciu a so zámerom zabezpečiť, aby sa vyvinulo maximálne úsilie o predchádzanie akýmkoľvek ďalším prieťahom pri plnení cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 % vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach.

Uvedené tri inštitúcie vítajú skutočnosť, že Komisia predložila prehľad konsolidovaných údajov o všetkých externých zamestnancoch, ktorých zamestnávajú inštitúcie, uvedený v návrhu rozpočtu, v súlade s článkom 38 ods. 3 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Vyzývajú Komisiu, aby pri predkladaní svojich návrhov rozpočtov na budúce roky aj naďalej poskytovala tieto informácie.

Rada a Parlament zdôrazňujú, že dosiahnutie cieľového zníženia počtu zamestnancov o 5 % by malo prispieť k úsporám administratívnych výdavkov inštitúcií. V tejto súvislosti vyzývajú Komisiu, aby začala hodnotenie výsledku tohto procesu s cieľom získať skúsenosti do budúcnosti.

3.4  Spoločné vyhlásenie o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj

S cieľom riešiť hlavné príčiny migrácie vytvorila Komisia Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD), ktorý vychádza zo zriadenia záruky EFSD a záručného fondu EFSD. Komisia navrhuje vyčleniť pre záručný fond EFSD 750 miliónov EUR na obdobie rokov 2017 – 2020, z čoho 400 miliónov EUR bude pochádzať z Európskeho rozvojového fondu (ERF) počas štyroch rokov, 100 miliónov EUR z nástroja európskeho susedstva (ENI) na obdobie rokov 2017 – 2020 (z toho 25 miliónov EUR v roku 2017) a 250 miliónov EUR bude vo forme viazaných (a platobných) rozpočtových prostriedkov na rok 2017.

Rada a Európsky parlament vyzývajú Komisiu, aby hneď po prijatí právneho základu požiadala v roku 2017 prostredníctvom opravného rozpočtu o potrebné rozpočtové prostriedky s cieľom zabezpečiť financovanie EFSD z rozpočtu EÚ.

Rada a Európsky parlament sa okrem toho zaväzujú urýchlene spracovať návrh opravného rozpočtu na rok 2017, ktorý Komisia predloží.

3.5  Spoločné vyhlásenie o trustových fondoch EÚ a nástroji pre utečencov v Turecku

Európsky parlament, Rada a Komisia sa zhodujú na tom, že vytvorenie trustových fondov a nástroja pre utečencov v Turecku by mali byť transparentné a jednoznačné, konzistentné so zásadou jednotnosti rozpočtu Únie, s výhradnými právomocami rozpočtového orgánu a s cieľmi existujúcich právnych základov.

Zaväzujú sa riešiť tieto otázky podľa potreby v rámci revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách s cieľom nájsť správnu rovnováhu medzi flexibilitou a zodpovednosťou.

Komisia sa zaväzuje:

-pravidelne informovať rozpočtový orgán o prebiehajúcom a plánovanom financovaní trustových fondov (aj o príspevkoch členských štátov) a operáciách s nimi súvisiacich,

-predkladať od roku 2017 pracovný dokument pripojený k návrhu rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok;

-navrhnúť opatrenia na náležité zapojenie Európskeho parlamentu.

3.6  Spoločné vyhlásenie o poľnohospodárstve

Rozpočet na rok 2017 zahŕňa viaceré mimoriadne opatrenia zamerané na pomoc poľnohospodárom pri riešení problémov na trhu, ktoré sa nedávno objavili. Komisia potvrdzuje, že rezerva v okruhu 2 je dostatočná na pokrytie možných nepredvídaných potrieb. Zaväzuje sa pravidelne monitorovať situáciu na trhu a v prípade potreby predložiť vhodné opatrenia na pokrývanie potrieb, ktoré nie je možné pokryť rozpočtovými prostriedkami schválenými v rozpočte. V takom prípade sa Európsky parlament a Rada zaväzujú spracovávať príslušné rozpočtové návrhy čo najskôr.

(1)

  Tieto sumy sú súčasťou celkového zvýšenia prostriedkov v podokruhu 1a do roku 2020 v rámci preskúmania/revízie VFR v polovici trvania.

(2)

  Táto suma je súčasťou celkového nárastu financovania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí do roku 2020 v rámci správy preskúmania/revízie VFR v polovici jeho trvania.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017

Použitá literatúra

[00000/2016] – C8-0000/2016] – [2016/2047](BUD)

Predseda delegácie: Predseda

Martin Schulz

Gestorský výbor

BUDG

Jean Arthuis

Spravodajca

Jens Geier

Indrek Tarand

Zohľadnené návrhy aktov

COM(2016)3000, COM(2016)0679

Pozícia radyDátum prijatia

 

  dátum oznámenia na schôdzi

11900/2016 – C8-0373/2016

12.9.2016

14.9.2016

Dátum pozície EP

27.10.2016

P8_TA(2016)0411

Dátum listu Rady s oznámením neprijatia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov EP

26.10.2016

Schôdze Zmierovacieho výboru

08.11.2016

16.11.2016

 

 

Dátum prijatia delegáciou Európskeho parlamentu v súlade s článkom 314 ods. 5 ZFEÚ

17.11.2016

Poslanci prítomní na hlasovaní

Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Isabelle Thomas

Dátum prijatia v Zmierovacom výbore

17.11.2016

Dátum oznámenia predsedajúcich o schválení spoločného textu a jeho odovzdania EP a Rade

17.11.2016

Dátum predloženia

25.11.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia