Postopek : 2016/2047(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0353/2016

Predložena besedila :

A8-0353/2016

Razprave :

PV 30/11/2016 - 11
CRE 30/11/2016 - 11

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.20
CRE 01/12/2016 - 6.20
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0475

POROČILO     
PDF 803kWORD 64k
25.11.2016
PE 594.102v01-00 A8-0353/2016

o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskeem postopku

(14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))

Delegacija Evropskega parlamenta v spravnem odboru

Poročevalca:   Jens Geier (oddelek III – Komisija)

  Indrek Tarand (drugi oddelki)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskem postopku

(14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju skupnega predloga, ki ga je odobril spravni odbor, in ustreznih izjav Parlamenta, Sveta in Komisije (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, ki ga je Komisija sprejela 18. julija 2016 (COM(2016)0300),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, ki ga je Svet sprejel 12. septembra 2016 in ga 14. septembra 2016 posredoval Evropskemu parlamentu (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  ob upoštevanju pisnega predloga spremembe št. 1/2017 k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, ki ga je Komisija predstavila 17. oktobra 2016,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2016 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017(1) in proračunskih sprememb, ki jih vsebuje,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(2),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(4),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(5),

–  ob upoštevanju člena 90 in člena 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila delegacije Parlamenta v spravnem odboru (A8-0353/2016),

1.  odobri skupno besedilo, ki ga je potrdil spravni odbor in je sestavljeno iz naslednjih dokumentov:

–  seznama proračunskih vrstic, ki niso spremenjene v primerjavi s predlogom proračuna ali stališčem Sveta;

–  skupnih zneskov po razdelkih finančnega okvira;

–  zneskov po vrsticah za vse proračunske postavke;

–  konsolidiranega dokumenta, v katerem so navedeni zneski in končno besedilo vseh vrstic, spremenjenih med spravnim postopkom;

2.  potrdi skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, priloženi tej resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 dokončno sprejet, in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to zakonodajno resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0411.

(2)

UL L 168, 7.6.2014, str. 105.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(5)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA

17.11.2016

KONČNA RAZLIČICA

Proračun 2017 – Elementi za skupne sklepe

Ti skupni sklepi vključujejo naslednja poglavja:

1.  Proračun 2017

2.  Proračun 2016 – predlogi sprememb proračuna 4, 5 in 6/2016

3.  Skupni izjavi

Kratek pregled

A.  Proračun 2017

V skladu z elementi za skupne sklepe:

–  Splošna raven sredstev za prevzem obveznosti v proračunu za leto 2017 znaša 157.857,8 milijona EUR. Tako razlika do zgornje meje v večletnem finančnem okviru za leto 2017 znaša 1.100,1 milijona EUR v sredstvih za prevzem obveznosti.

–  Splošna raven sredstev za plačila v proračunu za leto 2017 znaša 134.490,4 milijona EUR.

–  V letu 2017 bo uporabljen instrument prilagodljivosti v znesku 530 milijonov EUR v sredstvih za prevzem obveznosti v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo).

–  Skupna razlika do zgornje meje za sredstva za prevzem obveznosti bo v razdelku 1a (Konkurenčnost za rast in delovna mesta) uporabljena v znesku 1.439,1 milijona EUR.

–  V sklopu varnostne rezerve se za razdelka 3 in 4 aktivira znesek 1.906,2 milijona EUR. Ta znesek se izravna z nedodeljeno razliko do zgornje meje v višini 575,0 milijona EUR v razdelku 2 (Trajnostna rast: naravni viri v letu 2017 ter z nedodeljeno razliko do zgornje meje v višini 507,3 milijona EUR v letu 2017, 570 milijonov EUR v letu 2018 in 253,9 milijona EUR v letu 2019 v razdelku 5 Uprava.

–  Po ocenah Komisije naj bi plačila, povezana z uporabo instrumenta prilagodljivosti v letih 2014, 2015 in 2016, v letu 2017 znašala 981,1 milijona EUR.

B.  Proračun 2016

V skladu z elementi za skupne sklepe:

–  Predlog spremembe proračuna št. 4/2016, v katerem se predlaga uporaba varnostne rezerve, je sprejet v takšni obliki, kot ga je predlagala Komisija.

–  Predlog spremembe proračuna št. 5/2016 je sprejet v takšni obliki, kot ga je predlagala Komisija.

–  Predlog spremembe proračuna št. 6/2016, v katerem se predlaga uporaba solidarnostnega sklada Evropske unije, je sprejet v takšni obliki, kot ga je predlagala Komisija.

1.  Proračun 2017

1.1.  „Zaprte” vrstice

Če v teh sklepih ni navedeno drugače, so vse proračunske vrstice, ki jih ni spremenil niti Svet niti Parlament, in tiste, za katere je Parlament med obravnavo sprejel spremembe Sveta, potrjene.

Za vse druge proračunske postavke se je spravni odbor strinjal o sklepih v spodnjih razdelkih od 1.2 do 1.8.

1.2.  Horizontalna vprašanja

Decentralizirane agencije

Prispevek EU (v sredstvih za prevzem obveznosti in plačila) in število delovnih mest za vse decentralizirane agencije bosta takšna kot v predlogu proračuna, kakor ga je pripravila Komisija in kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2017, z izjemo naslednjih agencij:

•  Evropski policijski urad (EUROPOL, proračunski člen 18 02 04), za katerega je bilo dodeljenih 10 dodatnih delovnih mest ter sredstva za prevzem obveznosti in plačila v znesku 675.000 EUR.

•  Urad Evropske unije za pravosodno sodelovanje (EUROJUST, proračunski člen 33 03 04), za katerega je bilo dodeljenih 10 dodatnih delovnih mest ter sredstva za prevzem obveznosti in plačila v znesku 675.000 EUR.

•  Evropski bančni organ (EBA, proračunski člen 12 02 04), za katerega so se sredstva za prevzem obveznosti in plačila zmanjšala za 500.000 EUR.

•  Evropski azilni podporni urad (EASO, proračunski člen 18 03 02), za katerega so se sredstva za prevzem obveznosti in plačila zmanjšala za 3.000.000 EUR.

•  Evropska agencija za zdravila (EMA, proračunska postavka 12 02 04), za katero so se sredstva za prevzem obveznosti in plačila zmanjšala za 8.350.000 EUR.

Izvajalske agencije

Prispevek EU (v sredstvih za prevzem obveznosti in plačila) in število delovnih mest za izvajalske agencije sta na ravni, ki jo je v predlogu proračuna za leto 2017 predlagala Komisija.

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

Na predlog Parlamenta je bil sprejet dogovor, da se poleg pripravljalnih ukrepov, ki jih je v predlogu proračuna za leto 2017 predlagala Komisija, sprejme tudi celovit sveženj 78 pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, za katere je namenjenih 76,9 milijona EUR v sredstvih za prevzem obveznosti.

Če je pilotni projekt ali pripravljalni ukrep krit z obstoječo pravno podlago, lahko Komisija predlaga prerazporeditev odobrenih proračunskih sredstev v vrstico te pravne podlage, da bi pospešila izvajanje ukrepa.

Pri tem svežnju so v celoti upoštevane zgornje meje za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, določene v finančni uredbi.

1.3.  Razdelki odhodkov v finančnem okviru – sredstva za prevzem obveznosti

Po upoštevanju zgornjih sklepov o „zaprtih“ proračunskih vrsticah, agencijah, pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih se je spravni odbor dogovoril o naslednjem:

Podrazdelek 1a – Konkurenčnost za rast in delovna mesta

Sredstva za prevzem obveznosti za naslednje vrstice so določena na ravni iz predloga proračuna Komisije za leto 2017, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2017.

 

 

 

 

v EUR

Proračunska vrstica

Ime

PP 2017

Proračun 2017

Razlika

02 02 02

Izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja v obliki lastniških in dolžniških instrumentov

167 030 000

217 030 000

50 000 000

06 02 01 03

Optimizacija vključevanja in medsebojnega povezovanja načinov prevoza ter spodbujanje interoperabilnosti

360 321 493

410 321 493

50 000 000

08 02 01 01

Krepitev pionirskih raziskav v Evropskem raziskovalnem svetu

1 736 471 644

1 753 136 644

16 665 000

08 02 04

Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe

123 492 850

140 157 850

16 665 000

09 04 02 01

Vodilni položaj na področju informacijske in komunikacijske tehnologije

779 380 777

796 050 777

16 670 000

15 02 01 01

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in usposabljanja ter njun pomen za trg dela

1 701 963 700

1 725 463 700

23 500 000

15 02 01 02

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropske mladine in udeležba mladih v evropskem demokratičnem življenju

201 400 000

227 900 000

26 500 000

 

Skupaj

 

 

200 000 000(1)

Svet in Parlament potrjujeta, da dogovorjena povečanja v podrazdelku 1a v proračunu za leto 2017 v celoti spoštujejo prejšnje dogovore in ne posegajo v tekoče zakonodajne postopke.

Vsa druga sredstva za prevzem obveznosti v podrazdelku 1a so takšna kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2017, z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru in navedenimi v spodnji preglednici. Za „posebne dogodke“ se v skladu z zahtevo Parlamenta oblikuje poseben proračunski člen.

 

 

 

 

v EUR

Proračunska vrstica

Ime

PP 2017 (vključno z DP št. 1)

Proračun 2017

Razlika

32 02 01 01

Nadaljnje povezovanje notranjega energetskega trga ter čezmejna interoperabilnost elektroenergetskih in plinskih omrežij

217 403 954

206 508 927

–10 895 027

32 02 01 02

Izboljšanje zanesljivosti oskrbe Unije z energijo

217 403 954

207 441 809

–9 962 145

32 02 01 03

Prispevanje k trajnostnemu razvoju in varstvu okolja

217 404 002

206 509 070

–10 894 932

32 02 01 04

Vzpostavitev okolja, ki bo bolj spodbudno za zasebne naložbe za energetske projekte

85 227 000

77 291 975

–7 935 025

15 02 10

Posebne letne prireditve

 

6 000 000

6 000 000

04 03 02 01

PROGRESS – Podpora razvoju, izvajanju, spremljanju in vrednotenju zaposlitvene in socialne politike Unije ter zakonodaje Unije o delovnih pogojih

60 000 000

65 000 000

5 000 000

04 03 02 02

EURES – spodbujanje prostovoljne geografske mobilnosti delavcev in povečanje zaposlitvenih priložnosti

22 578 000

23 578 000

1 000 000

 

Skupaj

 

 

–27 687 129

Glede na navedeno in ob upoštevanju agencij, pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov dogovorjena raven obveznosti znaša 21.312,2 milijona EUR, pri čemer razlika do zgornje meje podrazdelka 1a znaša 51,9 milijona EUR, skupna razlika do zgornje meje za obveznosti pa 1.439,1 milijona EUR.

Podrazdelek 1b – Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

Sredstva za prevzem obveznosti so določena na ravni iz predloga proračuna za leto 2017.

Ob upoštevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov dogovorjena raven obveznosti znaša 53.586,5 milijona EUR, pri čemer ostaja razlika do zgornje meje podrazdelka 1b v višini 0,4 milijona EUR.

Razdelek 2 – Trajnostna rast: naravni viri

Obveznosti so takšne kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2017, le da so se, kakor je 7. novembra sporočila Komisija, zaradi večjih namenskih prejemkov EKJS še dodatno zmanjšale za 325,0 milijona EUR. Glede na to se je spravni odbor dogovoril o naslednjem:

 

 

 

 

v EUR

Proračunska vrstica

Ime

PP 2017 (vključno z DP št. 1)

Proračun 2017

Razlika

05 03 01 10

Shema osnovnega plačila

15 621 000 000

15 296 000 000

–325 000 000

Glede na navedeno in ob upoštevanju agencij, pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov dogovorjena raven obveznosti znaša 58.584,4 milijona EUR, pri čemer razlika do zgornje meje razdelka 2 ob upoštevanju dejstva, da se 575,0 milijona EUR nameni izravnavi uporabe varnostne rezerve, znaša 1.031,6 milijona EUR.

Razdelek 3 – Varnost in državljanstvo

Znesek sredstev za prevzem obveznosti je tak kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2017, vendar z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru in navedenimi v spodnji preglednici:

 

 

 

 

v EUR

Proračunska vrstica

Ime

PP 2017 (vključno z DP št. 1)

Proračun 2017

Razlika

09 05 05

Multimedijske dejavnosti

19 573 000

22 573 000

3 000 000

15 04 02

Podprogram Kultura – Podpiranje čezmejnih ukrepov ter spodbujanje nadnacionalnega kroženja in mobilnosti

54 350 000

55 350 000

1 000 000

 

 Skupaj

 

 

4 000 000

Proračunska opomba v členu 09 05 05 je spremenjena, in sicer ji je bil dodan naslednji stavek: „Postopki javnega naročanja in dodeljevanja nepovratnih sredstev lahko v primerih, ko je to ustrezno, vključujejo sklepanje okvirnih partnerstev, da se spodbudi stabilno financiranje vseevropskih mrež, ki so upravičene do prejemanja teh proračunskih sredstev.“

Proračunska opomba v členu 15 04 02 je spremenjena, in sicer ji je bil dodan naslednji stavek: „Iz teh sredstev se lahko financirajo tudi priprave na evropsko leto kulturne dediščine.“

Zaradi tega in ob upoštevanju agencij, pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov dogovorjena raven obveznosti znaša 4.284,0 milijona EUR, pri čemer je uporabljena vsa razlika do zgornje meje razdelka 3, pa tudi 530 milijonov EUR iz instrumenta prilagodljivosti in 1.176,0 milijona EUR iz varnostne rezerve.

Razdelek 4 – Evropa v svetu

Znesek sredstev za prevzem obveznosti je tak kot v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2017, vendar z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru in navedenimi v spodnji preglednici:

 

 

 

 

v EUR

Proračunska vrstica

Ime

PP 2017 (vključno z DP št. 1)

Proračun 2017

Razlika

01 03 02

Makrofinančna pomoč

30 828 000

45 828 000

15 000 000

01 03 08

Oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada za EFSD

275 000 000

p.m.

–275 000 000

13 07 01

Finančna podpora za spodbujanje gospodarskega razvoja turške ciprske skupnosti

31 836 240

34 836 240

3 000 000

19 03 01 05

Izredni ukrepi

69 480 000

62 850 000

–6 630 000

21 02 07 05

Migracije in azil

448 273 912

404 973 912

–43 300 000

22 04 01 04

Podpora mirovnemu procesu ter finančna pomoč Palestini in Agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA)

282 219 939

310 100 000

27 880 061

22 04 01 03

Sredozemske države – Krepitev zaupanja, varnost ter preprečevanje in reševanje sporov

340 360 500

332 480 439

–7 880 061

22 04 02 02

Vzhodno partnerstvo – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj

313 825 583

322 125 583

8 300 000

 

 Skupaj

 

 

–278 630 000

Znesek odobrenih sredstev v proračunski postavki 19 03 01 07 – Posebni predstavniki Evropske unije je tak kot v predlogu proračuna za leto 2017.

Zaradi tega in ob upoštevanju agencij, pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov dogovorjena raven obveznosti znaša 10.162,1 milijona EUR, pri čemer je uporabljena vsa razlika do zgornje meje razdelka 4, pa tudi 730,1 milijona EUR varnostne rezerve.

Razdelek 5 – Uprava

Število delovnih mest v kadrovskih načrtih institucij in proračunska sredstva, ki jih je Komisija predvidela v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2017, je spravni odbor potrdil z naslednjimi izjemami:

•  Proračun Parlamenta je bil odobren z eno izjemo, in sicer da je treba 76 delovnih mest za politične skupine na proračunsko nevtralen način uravnati z zmanjšanjem števila delovnih mest v kadrovskem načrtu uprave Parlamenta. Spravni odbor se je tudi strinjal, da je treba v proračunu za leto 2017 predvideti samodejno indeksacijo plač od 1. julija 2016 dalje (8.717.000 EUR).

•  Proračun Sveta za leto 2017 je bil odobren, vendar je treba vanj vključiti samodejno indeksacijo plač od 1. julija 2016 dalje (3.301.000 EUR).

•  Proračun Računskega sodišča je bil zmanjšan glede na predlog proračuna za leto 2017, kot je predlagal Parlament med obravnavo.

•  Vrstica pogodbenih delavcev Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) (proračunska postavka 1200) se poveča za 560.250 EUR, za isti znesek pa se zmanjša proračunska postavka 3003 – Nepremičnine in s tem povezani stroški. Proračunska opomba v postavki 1200 bo spremenjena, in sicer ji bo dodan ta stavek: „Ta sredstva so namenjena tudi kritju stroškov pogodbenih uslužbencev, ki sodelujejo pri dejavnostih strateškega komuniciranja.“ Poleg tega bodo proračunske vrstice oddelka ESZD prilagojene, da se izniči prerazporeditev za posebne predstavnike, ki opravljajo dvojno funkcijo, predlagana v dopolnilnem pismu št. 1.

 

 

v EUR

Proračunska vrstica

Ime

Razlika

3001

Zunanji sodelavci in zunanje storitve

–3 645 000

3002

Drugi odhodki za osebje

–1 980 000

3003

Nepremičnine in z njimi povezani stroški

–3 636 000

3004

Drugi odhodki za upravno delovanje

–815 000

 

 Skupaj

–10 076 000

Zaradi tega in ob upoštevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov dogovorjena raven obveznosti znaša 9.394,5 milijona EUR, pri čemer končna razlika do zgornje meje razdelka 5 ob upoštevanju, da bo 507,3 milijona EUR namenjenih izravnavi uporabe varnostne rezerve, znaša 16,2 milijona EUR.

Posebni instrumenti

Znesek obveznosti za posebne instrumente je tak kot v predlogu proračuna za leto 2017, ki ga je pripravila Komisija, razen rezerve za Solidarnostni sklad Evropske unije (proračunski člen 40 02 44), ki se odpravi.

Izravnava varnostne rezerve v letih 2018 in 2019

V letu 2017 bo iz varnostne rezerve 1.176,0 milijona EUR uporabljeno v razdelku 3 in 730,1 milijona EUR v razdelku 4, kar skupaj znaša 1.906,2 milijona EUR. Ta znesek bo izravnan z neporabljeno razliko do zgornje meje v višini 575,0 milijona EUR v razdelku 2 v letu 2017 in z neporabljeno razliko do zgornje meje v razdelku 5 v višini 507,3 milijona EUR v letu 2017, 570,0 milijona EUR v letu 2018 ter 253,9 milijona EUR v letu 2019. Sklep o uporabi varnostne rezerve v letu 2017, sprejet skupaj z dopolnilnim pismom št. 1/2017, bo ustrezno prilagojen.

1.4.  Sredstva za plačila

Skupni znesek sredstev za plačila v proračunu za leto 2017 je tak kot v predlogu proračuna v predlogu proračuna Komisije, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2017, z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru:

1.  Upoštevana je bila dogovorjena raven obveznosti za nediferencirane odhodke, za katere je znesek plačil praviloma enak znesku obveznosti. To zajema zmanjšanje kmetijskih odhodkov za 325 milijonov EUR ter prilagoditev upravnih odhodkov v oddelkih I, II, III, IV, V, VI, VII, IX in X (13,4 milijona EUR) in za decentralizirane agencije (zanje prispevek EU v sredstvih za plačila znaša toliko, ko je predlagano v zgornjem razdelku 1.2). Končni učinek je zmanjšanje za 332,3 milijona EUR.

2.  Sredstva za plačila za vse nove pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, ki jih je predlagal Parlament, znašajo 50 % ustrezajočih obveznosti ali toliko, kot je predlagal Parlament, če je slednji znesek nižji. Raven plačil za podaljšane obstoječe pilotne projekte in pripravljalne ukrepe je takšna kot v predlogu proračuna plus 50 % ustrezajočih novih obveznosti ali takšna, kot je predlagal Parlament, če je slednji znesek nižji. Končni učinek je povečanje za 35,2 milijona EUR.

3.  Odobrena plačila za posebne prireditve (proračunski člen 15 02 10) znašajo toliko, kot je določil Parlament med obravnavo (6 milijonov EUR);

4.  Sredstvom za plačila (proračunski člen 01 03 08 – Oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada za EFSD) se doda opomba p.m.

5.  Prilagoditve naslednjih proračunskih vrstic so bile dogovorjene zaradi spremembe obveznosti za diferencirane odhodke:

 

 

 

 

v EUR

Proračunska vrstica

Ime

PP 2017 (vključno z DP št. 1)

Proračun 2017

Razlika

01 03 02

Makrofinančna pomoč

30 828 000

45 828 000

15 000 000

04 03 02 01

PROGRESS – Podpora razvoju, izvajanju, spremljanju in vrednotenju zaposlitvene in socialne politike Unije ter zakonodaje Unije o delovnih pogojih

38 000 000

41 167 000

3 167 000

04 03 02 02

EURES – Spodbujanje prostovoljne geografske mobilnosti delavcev in povečanje zaposlitvenih priložnosti

17 000 000

17 753 000

753 000

09 05 05

Multimedijske dejavnosti

23 997 455

26 997 455

3 000 000

13 07 01

Finančna podpora za spodbujanje gospodarskega razvoja turške ciprske skupnosti

36 031 865

39 031 865

3 000 000

15 04 02

Podprogram Kultura – Podpiranje čezmejnih ukrepov ter spodbujanje nadnacionalnega kroženja in mobilnosti

43 430 071

44 229 071

799 000

22 04 01 04

Podpora mirovnemu procesu ter finančna pomoč Palestini in Agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA)

280 000 000

307 661 000

27 661 000

22 04 02 02

Vzhodno partnerstvo – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj

167 700 000

172 135 000

4 435 000

19 03 01 05

Izredni ukrepi

33 212 812

30 043 812

–3 169 000

21 02 07 05

Migracije in azil

155 000 000

115 722 000

–39 278 000

22 04 01 03

Sredozemske države – Krepitev zaupanja, varnost ter preprečevanje in reševanje sporov

138 000 000

134 805 000

–3 195 000

32 02 01 01

Nadaljnje povezovanje notranjega energetskega trga ter čezmejna interoperabilnost elektroenergetskih in plinskih omrežij

34 765 600

33 023 600

–1 742 000

32 02 01 02

Izboljšanje zanesljivosti oskrbe Unije z energijo

26 032 000

24 839 000

–1 193 000

32 02 01 03

Prispevanje k trajnostnemu razvoju in varstvu okolja

26 531 000

25 201 000

–1 330 000

32 02 01 04

Vzpostavitev okolja, ki bo bolj spodbudno za zasebne naložbe za energetske projekte

31 200 000

28 295 000

–2 905 000

 

Skupaj

 

 

5 003 000

6.  Sredstva za plačila za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (proračunski člen 40 02 43) znašajo nič (zmanjšanje za 30 milijonov EUR), saj se ocenjuje, da bodo plačila, ki bodo na voljo z namenskimi prejemki, zadostovala za celotno leto 2017.

7.  Rezerva za Solidarnostni sklad Evropske unije se odpravi (proračunski člen 40 02 44).

8.  Plačila se nadalje zmanjšajo v naslednjih vrsticah:

 

 

 

 

v EUR

Proračunska vrstica

Ime

PP 2017 (vključno z DP št. 1)

Proračun 2017

Razlika

04 02 62

Evropski socialni sklad (ESS) – Bolj razvite regije – Naložbe za rast in delovna mesta

2 508 475 000

2 490 475 000

–18 000 000

13 03 61

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Regije v prehodu – Naložbe za rast in delovna mesta

2 214 431 000

2 204 431 000

–10 000 000

13 03 62

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Bolj razvite regije – Naložbe za rast in delovna mesta

3 068 052 000

3 043 052 000

–25 000 000

13 03 64 01

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Evropsko teritorialno sodelovanje

884 299 000

783 299 000

–101 000 000

 

Skupaj

 

 

–154 000 000

Končni znesek plačil bo tako znašal 134.490,4 milijona EUR, kar je 931,4 milijona EUR manj kot v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2017.

1.5.  Rezerva

Poleg rezerv iz predloga proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2017, niso predvidene dodatne rezerve, razen:

•  Proračunska postavka 13 01 04 04 – Odhodki za podporo programu za podporo strukturnim reformam in proračunski člen 13 08 01 – Program za podporo strukturnim reformam – Operativna tehnična pomoč, prerazporejena iz H1b (ESS, ESRR in KS), kjer se celotni znesek obveznosti in plačil prenese v rezervo, dokler ne bo sprejeta pravna podlaga za ta program.

•  Proračunski člen 13 08 02 – Program za podporo strukturnim reformam – Operativna tehnična pomoč, prerazporejena iz H2 (EKSRP), kjer se celotni znesek obveznosti in plačil prenese v rezervo, dokler ne bo sprejeta pravna podlaga za ta program.

•  Proračunska postavka 18 02 01 03 – Vzpostavitev novih informacijskih sistemov za podporo upravljanja migracijskih tokov prek zunanjih meja Unije, kjer se 40.000.000 EUR obveznosti in 28.000.000 EUR plačil prenese v rezervo, dokler ne bo dokončan zakonodajni postopek o vzpostavitvi sistema vstopa in izstopa.

1.6.  Opombe k proračunu

Če v prejšnjih odstavkih ni navedeno drugače, so osnutki dopolnitev Evropskega parlamenta in Sveta k proračunskim opombam sprejeti, razen tistih v spodnji tabeli, za katere je bilo odobreno besedilo iz predloga proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2017 in posodobitvijo Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada.

Pri tem se razume, da osnutki dopolnitev Evropskega parlamenta in Sveta ne morejo spremeniti ali razširiti obstoječe pravne podlage oziroma posegati v upravno avtonomijo institucij, ukrepi pa se lahko financirajo z razpoložljivimi sredstvi.

Proračunska vrstica

Ime

04 03 02 03

Mikrofinanciranje in socialno podjetništvo – Povečevanje dostopnosti in razpoložljivosti finančnih sredstev za pravne in fizične osebe, zlasti najbolj oddaljene od trga dela, ter za socialna podjetja

S 03 01 06 01

Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

05 02 11 99

Drugi ukrepi (drugi rastlinski proizvodi/ukrepi)

05 04 60

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) (2014 do 2020)

05 04 60 02

Operativna tehnična pomoč

18 04 01 01

Evropa za državljane – Krepitev zgodovinskega spomina in zmožnosti državljanske udeležbe na ravni Unije

1.7.  Nove proračunske vrstice

Sprejeta je proračunska nomenklatura, ki jo predlaga Komisija v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2017, vključeni pa so tudi pilotni projekti in pripravljalni ukrepi ter nov proračunski člen za posebne letne prireditve (15 02 10).

1.8.  Prihodki

Potrjen je bil tudi predlog Komisije iz dopolnilnega pisma št. 1/2017 o vključitvi prihodkov od glob v znesku 1 milijarde EUR v proračun.

2.  Proračun 2016

Predlog spremembe proračuna št. 4/2016, v katerem se predlaga uporaba varnostne rezerve, je sprejet v takšni obliki, kot ga je pripravila Komisija.

Predlog spremembe proračuna št. 5/2016 je sprejet v takšni obliki, kot ga je pripravila Komisija.

Predlog spremembe proračuna št. 6/2016 in predlog o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije sta sprejeta v takšni obliki, kot ju je pripravila Komisija.

3.  Skupne izjave

3.1.  Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o pobudi za zaposlovanje mladih

Evropski parlament, Svet in Komisija opozarjajo, da je zmanjšanje brezposelnosti mladih še vedno pomembna skupna politična prednostna naloga, in zato ponovno poudarjajo svojo odločenost čim bolje izrabiti temu namenjena proračunska sredstva, predvsem prek pobude za zaposlovanje mladih.

Opozarjajo na člen 14(1) Uredbe Sveta (EU, EURATOM) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, ki se glasi: „Razpoložljive razlike v okviru zgornjih mej večletnega finančnega okvira za odobritve za prevzem obveznosti za leta 2014 do 2017 tvorijo skupno razliko večletnega finančnega okvira v okviru obveznosti, ki je na razpolago nad zgornjimi mejami, določenimi večletnem finančnem okviru za leta 2016 do 2020 za cilje politike, povezane z rastjo in zaposlovanjem, predvsem zaposlovanjem mladih“.

Svet in Evropski parlament pozivata Komisijo, naj v letu 2017 predlaga spremembo proračuna, da se zagotovi 500 milijonov EUR(2) za pobudo za zaposlovanje mladih v letu 2017, ki se financirajo iz skupne razlike do zgornje meje za obveznosti, takoj ko bo sprejeta tehnična prilagoditev, predvidena v členu 6 uredbe o večletnem finančnem okviru.

Svet in Evropski parlament se obvežeta, da bosta čim prej obravnavala predlog spremembe proračuna za leto 2017, ki ga je predstavila Komisija.

3.2.  Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o odobritvah plačil

Evropski parlament in Svet opozarjata, da je treba z vidika izvrševanja zagotoviti skladno povečanje plačil v zvezi s sredstvi za prevzem obveznosti, da se prepreči kakršna koli neobičajna raven neplačanih računov ob koncu leta.

Evropski parlament in Svet pozivata Komisijo, naj še naprej podrobno in dejavno spremlja izvajanje programov v obdobju 2014–2020. V ta namen Komisijo pozivata, naj pravočasno predstavi posodobljene zneske glede stopnje izvajanja in oceno zahtevanih odobritev plačil v letu 2017.

Svet in Evropski parlament bosta za ustrezno upravičene potrebe pravočasno sprejela vse morebitne potrebne odločitve, da se prepreči kopičenje neplačanih računov v prevelikem znesku ter zagotovi ustrezno povračilo zahtevkov za plačila.

3.3  Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o 5-odstotnem znižanju števila zaposlenih

Evropski parlament, Svet in Komisija ponovno opozarjajo na dogovor, da se bo v vseh institucijah, organih in agencijah število zaposlenih glede na kadrovski načrt z dne 1. januarja 2013 postopoma zmanjšalo za 5 %, kot je navedeno v točki 27 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 o proračunski disciplini, sodelovanju na področju proračunskih zadev in dobrem finančnem poslovodenju.

Vse tri institucije opozarjajo, da je treba 5-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v celoti udejanjiti leta 2017. Strinjajo se, da bodo sprejeti ustrezni nadaljnji ukrepi, da bi ocenili razmere, cilj pa je zagotoviti, da se stori vse, da bi se izognili kakršnim koli dodatnim zamudam pri uresničevanju cilja 5-odstotnega zmanjšanja števila zaposlenih v vseh institucijah, organih in agencijah.

Vse tri institucije z odobravanjem sprejemajo pregled iz predloga proračuna, ki ga je v skladu s členom 38(3)(b) finančne uredbe pripravila Komisija in v katerem so konsolidirani podatki v zvezi z vsem zunanjim osebjem, ki ga zaposlujejo institucije. Komisijo pozivajo, naj te informacije zagotavlja tudi v bodoče, ko bo predložila predloge proračunov za prihodnja leta.

Svet in Parlament poudarjata, da naj bi z uresničitvijo cilja 5-odstotnega zmanjšanja števila zaposlenih prispevali k prihrankom pri upravnih odhodkih institucij. V zvezi s tem pozivata Komisijo, naj začne ocenjevati rezultate tega procesa, da bi te izkušnje upoštevala v prihodnje.

3.4  Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o Evropskem skladu za trajnostni razvoj

Da bi obravnavali temeljne vzroke migracij, je Komisija vzpostavila Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD), ki temelji na vzpostavitvi jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD. Komisija predlaga, da se za jamstveni sklad EFSD nameni 750 milijonov EUR v obdobju 2017–2020, od tega 400 milijonov EUR iz Evropskega razvojnega sklada (ERS) v navedenem obdobju štirih let, 100 milijonov EUR iz Evropskega instrumenta sosedstva za obdobje 2017–2020 (od tega 25 milijonov EUR v letu 2017) in 250 milijonov EUR odobritev za prevzem obveznosti (in odobritev plačil) v letu 2017.

Svet in Evropski parlament pozivata Komisijo, naj zaprosi za potrebne odobritve v okviru spremembe proračuna v letu 2017, da bi zagotovili financiranje EFSD iz proračuna EU, takoj ko bo sprejeta pravna podlaga.

Svet in Evropski parlament se obvezujeta, da bosta čim prej obravnavala predlog spremembe proračuna za leto 2017, ki ga je predstavila Komisija.

3.5  Skupna izjava o skrbniških skladih EU in instrumentu za begunce v Turčiji

Evropski parlament, Svet in Komisija se strinjajo, da bi morala biti vzpostavitev skrbniških skladov in instrumenta za begunce v Turčiji pregledna in jasna ter skladna z načelom enotnosti proračuna Unije, pristojnostmi proračunskega organa in cilji obstoječih pravnih podlag.

Zavezujejo se, da bodo ta vprašanja po potrebi obravnavali v okviru revizije finančne uredbe, da bi dosegli ustrezno ravnovesje med prožnostjo in odgovornostjo.

Komisija se zavezuje, da bo:

–  proračunski organ redno obveščala o tekočem in načrtovanem financiranju (vključno s prispevki držav članic) in operacijah skrbniških skladov;

–  od leta 2017 naprej pripravljala delovni dokument, ki bo spremljal predlog proračuna za naslednje proračunsko leto;

–  predlagala ukrepe za ustrezno vključitev Evropskega parlamenta.

3.6  Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o kmetijstvu

Proračun za leto 2017 vključuje vrsto nujnih ukrepov za pomoč kmetom pri reševanju tržnih težav, s katerimi se soočajo v zadnjem času. Komisija potrjuje, da je razlika do zgornje meje v okviru razdelka 2 dovolj velika, da bi lahko z njo pokrili morebitne nepredvidene potrebe. Zavezuje se, da bo redno spremljala razmere na trgu in po potrebi predlagala ustrezne ukrepe za obravnavo potreb, ki jih ni mogoče kriti s proračunskimi sredstvi, odobrenimi v proračunu. V tem primeru se Evropski parlament in Svet zavezujeta, da bosta ustrezne proračunske predloge obravnavala čim prej.

(1)

  Navedeni zneski so del skupnega povečanja za podrazdelek 1a do leta 2020 v sklopu vmesnega pregleda/revizije večletnega finančnega okvira.

(2)

  Ta znesek je del skupnega povečanja za pobudo za zaposlovanje mladih do leta 2020 v okviru vmesnega pregleda večletnega finančnega okvira.


POSTOPEK

Naslov

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017

Referenčni dokumenti

[00000/2016] – C8-0000/2016] – [2016/2047](BUD)

Predsednik delegacije: predsednik

Martin Schulz

Pristojni odbor

  Predsednik

BUDGJean Arthuis

 

Poročevalca

Jens Geier

Indrek Tarand

Obravnavani osnutki aktov

COM(2016)3000, COM(2016)0679

Stališče Sveta

  Datum sprejetja

  Datum razglasitve na zasedanju

11900/2016 – C8-0373/201612.9.2016

 

14.9.2016

Datum stališča EP

27.10.2016

P8_TA(2016)0411

Datum pisma Sveta o zavrnitvi predlogov sprememb EP

26.10.2016

Seje Spravnega odbora

08.11.2016

16.11.2016

 

 

Datum sprejetja s strani delegacije Parlamenta v skladu s členom 314(5) PDEU

17.11.2016

Navzoči poslanci

Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Isabelle Thomas

Datum soglasja v Spravnem odboru

17.11.2016

Datum, ko sta sopredsedujoča ugotovila odobritev skupnega predloga in ga posredovala EP in Svetu

17.11.2016

Datum predložitve

25.11.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov