Procedure : 2016/0126(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0354/2016

Indgivne tekster :

A8-0354/2016

Forhandlinger :

PV 30/11/2016 - 14
CRE 30/11/2016 - 14

Afstemninger :

PV 01/12/2016 - 6.10
CRE 01/12/2016 - 6.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0465

HENSTILLING     ***
PDF 413kWORD 64k
28.11.2016
PE 592.131v03-00 A8-0354/2016

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger

(08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Jan Philipp Albrecht

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Retsudvalget
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDENRIGSUDVALGET
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger

(08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (08523/2016),

–  der henviser til aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger (08557/2016),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 16 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0329/2016),

–  der henviser til skrivelse fra Udenrigsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A8-0354/2016),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Amerikas Forenede Staters regering og parlament.


KORT BEGRUNDELSE

1. Efter opfordringer fra Europa-Parlamentet vedtog Rådet den 3. december 2010 en afgørelse, der bemyndigede Kommissionen til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union (EU) og De Forenede Stater (USA) om beskyttelsen af personoplysninger, når de overføres og behandles med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafferetlige overtrædelser, herunder terrorisme, inden for rammerne af politisamarbejdet og det retlige samarbejde i straffesager (i det følgende benævnt "paraplyaftale"). Kommissionen indledte forhandlinger med USA's justitsministerium den 28. marts 2011. I løbet af forhandlingerne blev Europa-Parlamentet regelmæssigt underrettet i henhold til artikel 218, stk. 10, i TEUF, og ordføreren udfærdigede en række arbejdsdokumenter for at lette drøftelserne i LIBE.

2. Teksten til aftalen blev paraferet den 8. september 2015. Efter den amerikanske kongres' vedtagelse af "Judicial Redress Act" den 24. februar 2016 besluttede Rådet den 18. juli 2016 at anmode Europa-Parlamentet om at godkende indgåelsen af aftalen, jf. artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v), i TEUF, og fremsendte anmodningen til Parlamentet den 12. september 2016.

3. Formålet med aftalen er at sikre et højt niveau af beskyttelse af enkeltpersoners grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig retten til privatlivets fred og retten til beskyttelse af personoplysninger, når disse overføres til kompetente myndigheder i Den Europæiske Union og dens medlemsstater og til USA med henblik på ovennævnte formål.

Aftalens anvendelsesområde

4. Ordføreren finder det vigtigt at pointere, at "paraplyaftalen" ikke giver retsgrundlag for overførsel af personoplysninger. Dette retsgrundlag for overførsel af personoplysninger findes i eksisterende aftaler mellem EU og USA eller bilaterale aftaler mellem medlemsstater og USA eller i nationale love, der indeholder bestemmelser om udveksling af personoplysninger (f.eks. internationale aftaler om PNR, TFTP eller MLA). Paraplyaftalen supplerer de beskyttelser og garantier, der indgår i disse aftaler, og øger og harmoniserer den registreredes rettigheder. Da Parlamentets Juridiske Tjeneste imidlertid rejste nogle problemstillinger i sin udtalelse af 14. januar 2015, som kan kræve yderligere præcisering, henviser ordføreren til den erklæring, Kommissionen(1) afgav i forbindelse med Parlamentets godkendelsesprocedure. En af præciseringerne drejer sig om den sidste del af sætningen i artikel 5, stk. 3, ("der kræves ingen yderligere tilladelse" [til overførsel af oplysninger]). Denne bestemmelse giver ikke mulighed for en de facto-beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, men angiver kun, at der ikke er behov for noget yderligere retsgrundlag end den pågældende aftale, som er omhandlet i artikel 3, stk. 1, hvilket allerede er tilfældet. Kommissionen præciserede endvidere, at formodningen om overholdelse af gældende internationale regler om dataoverførsel ikke er en automatisk, men en kvalificeret formodning, som kan gendrives, og som ikke berører databeskyttelsesmyndighedernes beføjelser.

5. I henhold til artikel 3 vil aftalen kun gælde overførsel af personoplysninger mellem EU's eller medlemsstaternes retshåndhævelsesmyndiger og USA's retshåndhævelsesmyndiger med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger, herunder terrorisme. Den omfatter alle dataoverførsler mellem disse myndigheder, uanset den registreredes nationalitet eller bopæl. Den omfatter også personoplysninger, der overføres af private enheder på den ene parts territorium til den anden parts kompetente myndigheder med henblik på ovennænvte formål på grundlag af en international aftale.

6. Aftalen omfatter ikke udveksling af oplysninger mellem nationale sikkerhedsmyndigheder, da disse ikke henhører under Unionens kompetence. Den omfatter heller ikke transatlantiske overførsler mellem private enheder (f.eks. under aftalemæssige bestemmelser eller "EU's og USA's værn om privatlivets fred") eller efterfølgende adgang til disse personoplysninger i USA for en amerikansk retshåndhævelsesmyndighed eller national sikkerhedsmyndighed.

7. Aftalen fastsætter desuden, at hver part gennemfører dens bestemmelser uden vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling mellem sine egne statsborgere og den anden kontraherende parts statsborgere. Ifølge Kommissionen styrker denne bestemmelse andre af aftalens bestemmelser, som dem der fastsætter beskyttelsesforanstaltninger for den registrerede (f.eks. adgang, berigtigelse og administrativ prøvelse), da den sikrer, at europæiske statsborgere i princippet vil nyde godt af samme behandling som amerikanske statsborgere for så vidt angår den praktiske gennemførelse af aftalen (artikel 4).

Vigtige elementer i paraplyaftalen

8. Aftalen indeholder bestemmelser, der fastsætter de grundlæggende databeskyttelsesprincipper, nemlig:

9. Formåls- og anvendelsesbegrænsning for overførte personoplysninger (artikel 6). Personoplysninger behandles til specifikke formål, som er legitimeret gennem retsgrundlaget for overførslen. Videre behandling hos andre eller de samme retshåndhævende, lovgivende eller administrative myndigheder er tilladt, hvis det er foreneligt med det formål, hvortil oplysningerne oprindeligt blev overført. Den overførende myndighed kan indføre yderligere betingelser for overførslen og den efterfølgende behandling, i den udstrækning de gældende lovrammer tillader det.

10. Oplysningernes kvalitet og integritet (artikel 8) og opbevaringsperioder (artikel 12). Personoplysninger bevares med den nøjagtighed, relevans, aktualitet og fuldstændighed, som er nødvendig og hensigtsmæssig med henblik på lovlig behandling af oplysninger. Endvidere vil databehandlingen være underlagt bestemte opbevaringsperioder for at sikre, at personoplysninger ikke behandles længere end nødvendigt. Opbevaringsperioden findes i retsgrundlaget for behandlingen. Parterne skal offentliggøre sådanne perioder eller på anden måde gøre dem tilgængelige.

11. Regler om videreoverførsel, både til den kontraherende parts nationale myndigheder (f.eks. hvis det franske politi deler oplysninger, som stammer fra Det Amerikanske Forbundspoliti, med det tyske politi) og til tredjelandes myndigheder eller internationale organisationer, der ikke er bundet af aftalen (artikel 7). I sidstnævnte tilfælde kræves forudgående samtykke fra den retshåndhævelsesmyndighed, der oprindeligt har overført oplysningerne.

12. For så vidt angår behandlingen af personoplysninger fastsætter paraplyaftalen, at en eventuel særlig aftale, der tillader overførsel af mange personoplysninger på én gang – undtagen i forbindelse med konkrete sager – yderligere skal specificere de standarder og betingelser, hvorunder denne massebehandling må finde sted, navnlig hvad angår behandling af følsomme oplysninger, videreoverførsler og oplagringsperioder. En sådan masseoverførsel af oplysninger, navnlig af følsomme oplysninger, kan give anledning til betænkelighed med hensyn til foreneligheden med EU's rammer for databeskyttelse, som de fortolkes af Domstolen. Da paraplyaftalen imidlertid ikke danner retsgrundlag for sådanne masseoverførsler, vil dette spørgsmål skulle afklares inden for rammerne af de respektive overførselsaftaler. I overensstemmelse hermed besluttede Parlamentet i 2014 at anmode om en udtalelse fra Domstolen om EU-Canada-PNR-aftalens forenelighed med chartret. Sagen verserer stadig.

13. Aftalen fastsætter også enkeltpersoners rettigheder (oplysninger, indsigt, berigtigelse og sletning) og retten til administrative og retlige klagemuligheder. Alle disse rettigheder udøves i henhold til lovgivningen i det land, hvor de påberåbes (inklusive undtagelserne).

14. En af de primære nyskabelser i paraplyaftalen er, at den vil give statsborgere hos de enkelte kontraherende parter mulighed for at forlange retslig prøvelse af i) afslag på indsigt, ii) afslag på berigtigelse eller iii) ulovlig videregivelse foretaget af den anden parts myndigheder. Disse rettigheder udøves i henhold til lovgivningen i den stat, hvor de påberåbes. For at løse problemet med ikke-amerikanske statsborgeres manglende rettigheder vedtog den amerikanske kongres "Judicial Redress Act" den 24. februar 2016. Denne lov vil udvide nogle begrundelser for retslig prøvelse i den amerikanske lov om privatlivets fred ("Privacy Act") fra 1974 til også at gælde for statsborgere i "de omfattede lande" (f.eks. medlemsstaterne). Disse rettigheder gives imidlertid ikke til tredjelandes statsborgere, hvis oplysninger er blevet overført til USA. Denne forskelsbehandling mellem EU-statsborgere og tredjelandes statsborgere, som indføres med den amerikanske "Judicial Redress Act", har givet anledning til spørgsmål. Kommissionen præciserede imidlertid, at der er andre retsgrundlag for retslig prøvelse åbne i USA for alle registrerede i EU, der er berørt af overførslen af oplysninger til retshåndhævelsesformål, uanset deres nationalitet eller bopæl.

15. Med hensyn til de undtagelser, der er mulige i afsnit 552a, litra j), nr. 2), i "Privacy Act", er de rettigheder, som paraplyaftalen giver registrerede, formuleret uden betingelser, og derfor kan de amerikanske myndigheder ikke påberåbe sig undtagelser i "Privacy Act" for så vidt angår retshåndhævelsesdatabaser for at nægte EU-borgere en effektiv retslig prøvelse, som det i øjeblikket er tilfældet for retshåndhævelsesdatabaser som dem med PNR-data eller for TFTP. Dette er også den retlige fortolkning i Kommissionens erklæring.

16. Paraplyaftalen fastsætter, at parterne skal have en eller flere offentlige tilsynsmyndigheder, der udøver uafhængige tilsynsfunktioner og -beføjelser, herunder gennemgang, efterforskning og indgriben, i fornødent omfang på eget initiativ, har beføjelse til at modtage og følge op på klager fra fysiske personer om foranstaltninger til gennemførelse af paraplyaftalen og har beføjelse til efter omstændighederne at anmelde sager om lovovertrædelser i forbindelse med denne aftale med henblik på retsforfølgning eller disciplinære sanktioner. Unionens rammer for databeskyttelse fastsætter bestemmelse om eksterne myndigheder, der er uafhængige af tilsynsorganet, for at sikre, at de til stadighed er uafhængige af eventuel direkte eller indirekte indflydelse udefra. Paraplyaftalen kræver, at tilsynsmyndighederne skal udøve uafhængige tilsynsfunktioner og -beføjelser.

17. Endelig skal paraplyaftalen underkastes regelmæssige fælles evalueringer, hvoraf den første skal finde sted senest tre år efter aftalens ikrafttræden og derefter på regelmæssig basis, og sammensætningen af delegationerne skal omfatte repræsentanter for både databeskyttelses- og retshåndhævelsesmyndigheder. Resultaterne af de fælles evalueringer vil blive offentliggjort.

18. Ordføreren konkluderer, at aftalen udgør et væsentligt fremskridt for beskyttelsen af personoplysninger, når de overføres mellem EU og USA i forbindelse med retshåndhævelsesaktiviteter. Det er muligvis ikke den bedste aftale, man kunne tænke sig, men det er i hvert fald den bedste, der er mulig under de nuværende omstændigheder. Desuden begrænser eller krænker aftalen ingen registreredes rettigheder, eftersom den ikke danner retsgrundlag for nogen dataoverførsler. Den tilføjer blot nye rettigheder og beskyttelser til de eksisterende rammer for dataoverførsel i forbindelse med retshåndhævelsessamarbejdet mellem EU og USA.

19. Derfor henstiller ordføreren, at medlemmerne af Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender støtter denne betænkning, og at Europa-Parlamentet godkender aftalen.

(1)

[Referencen indsættes, når Kommissionens erklæring bliver tilgængelig]


UDTALELSE fra Retsudvalget (9.11.2016)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger

(08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

Ordfører for udtalelse: Angel Dzhambazki

KORT BEGRUNDELSE

Den 2. maj 2016 forelagde Kommissionen Rådet et forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger [2016/0126 (NLE) - COM (2016)237], også kaldet "paraplyaftalen".

Forslaget blev forelagt Rådet, efter at den amerikanske Kongres havde vedtaget loven om domstolsprøvelse (Judicial Redress Act) i 2015. I henhold til denne lov er det amerikanske justitsministerium bemyndiget til at udpege fremmede lande eller regionale organisationer for økonomisk integration, hvis borgere derefter kan anlægge civile søgsmål mod visse amerikanske regeringsorganer med henblik på at få adgang til eller ændre data, som disse agenturer er i besiddelse af, eller prøvelse af ulovlig videregivelse af oplysninger, der er overført fra et tredjeland til USA, for at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger.

Den 18. juli 2016 besluttede Rådet at anmode Europa-Parlamentet om at godkende udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af ovennævnte aftale.

Ordføreren anmoder Retsudvalget om at opfordre Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til at henstille, at Parlamentet godkender aftalen af følgende grunde.

a) Den påtænkte aftale er baseret på det korrekte retsgrundlag

Artikel 16, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), er det korrekte retsgrundlag for forslaget.

I artikel 16, stk. 1, fastsættes, at enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger om vedkommende selv, og i samme artikel, stk. 2, gives Europa-Parlamentet og Rådet, der træffer afgørelse efter den almindelige lovgivningsprocedure, beføjelse til at fastsætte regler for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger. I artikel 218, stk. 6, litra a), bestemmes, at Rådet skal indhente Parlamentets godkendelse til at indgå en international aftale, bl.a. når aftalen dækker områder, hvor den almindelige lovgivningsprocedure finder anvendelse.

Formålet med denne aftale er at sikre et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger og styrke samarbejdet mellem USA og Den Europæiske Union og dens medlemsstater i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger, herunder terrorisme (artikel 1).

Den påtænkte aftale fastsætter først og fremmest en omfattende række af beskyttelsesforanstaltninger og garantier, der skal gælde for overførsel af personoplysninger med henblik på strafferetlig håndhævelse mellem USA på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side. I denne forbindelse indeholder aftalen bestemmelser om ikkeforskelsbehandling (artikel 4), begrænsninger for anvendelse af data (artikel 6), forudgående samtykke til videreoverførsel (artikel 7), procedurer til at sikre kvaliteten og integriteten af personoplysninger (artikel 8), oplysninger i tilfælde af brud på datasikkerheden (artikel 9), anmeldelse af brud på informationssikkerheden (artikel 10), opbevaring af fortegnelser (artikel 11), opbevaringsperioder (artikel 12), særlige kategorier af personoplysninger (artikel 13), foranstaltninger til fremme af ansvarligheden for behandling af personoplysninger (artikel 14), ret til adgang og berigtigelser (artikel 16 og 17), administrativ og retslig prøvelse i tilfælde af afslag på adgang til eller berigtigelse af personoplysninger eller ulovlig videregivelse af personoplysninger (artikel 18 og 19) samt mekanismer til sikring af effektivt tilsyn og samarbejde mellem tilsynsmyndighederne (artiklen 21 og 22).

Det er i den forbindelse værd at bemærke, at det i artikel 1 i den foreslåede aftale understreges, at aftalen ikke er retsgrundlaget for overførsel af personoplysninger, og at et særskilt retsgrundlag altid er påkrævet.

b) Den påtænkte aftale sikrer et højt niveau af beskyttelse af den grundlæggende ret til beskyttelse af personoplysninger og bidrager til retssikkerheden

De mange garantier, som der henvises til ovenfor, er, hvis de anvendes korrekt, egnede til at sikre et højt niveau af beskyttelse af retten til beskyttelse af personoplysninger, som er nedfældet i artikel 16 i TEUF og i artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og i overensstemmelse med Domstolens retspraksis på området for databeskyttelse. I denne forbindelse er det værd at bemærke, at den påtænkte aftale i overensstemmelse med Domstolens retspraksis i Shrems-sagen (C-362/14, EU:C:2015:650), kræver, at parterne i deres gældende retlige rammer fastsætter, at deres borgere har mulighed for at anmode om retslig prøvelse vedrørende afslag på adgang til eller ændring af fortegnelser eller bevidst ulovlig videregivelse af oplysninger (artikel 19). Under alle omstændigheder bør de institutioner, som bliver inddraget i gennemførelsen af denne aftale og i forhandlingerne om fremtidige aftaler, på grundlag af hvilke overførsler af personoplysninger vil blive foretaget, tage behørigt hensyn til og i givet fald søge vejledning i ovennævnte dom fra Domstolen i Schrems-sagen, i Domstolens dom i sagen Digital Rights Ireland m.fl. (C-293/12 og C-594/12, EU:C:2014:238), og selvfølgelig også i Domstolens fremtidige retspraksis, herunder den kommende udtalelse om den påtænkte aftale mellem Canada og Den Europæiske Union om overførsel og behandling af passagerlisteoplysninger.

Den påtænkte aftale skaber en ramme for beskyttelsen af personoplysninger, som bidrager til retssikkerheden. Aftalen supplerer, når det er nødvendigt, databeskyttelsesgarantier i eksisterende og fremtidige aftaler om dataoverførsel eller nationale bestemmelser, der tillader sådanne overførsler (artikel 5). Dette er en betydelig forbedring i forhold til den nuværende situation, hvor personoplysninger overføres til USA på grundlag af retlige instrumenter, der generelt ikke indeholder nogen eller kun utilstrækkelige bestemmelser om databeskyttelse. Desuden er der i aftalen fastsat et referencegrundlag for fremtidige aftaler om overførsel af personoplysninger i forbindelse med strafferetlige håndhævelsesaktiviteter mellem USA og Den Europæiske Union og/eller dens medlemsstater, som beskyttelsesniveauet ikke må komme under. Denne aftale danner en vigtig præcedens for eventuelle lignende aftaler med andre internationale partnere.

Det bør endvidere bemærkes, at aftalen forpligter parterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at gennemføre aftalen, herunder navnlig deres respektive forpligtelser med hensyn til adgang, berigtigelse og administrativ og retslig prøvelse for fysiske personer, før det kan antages, at deres respektive databeskyttelseslovgivninger yder den samme beskyttelse (artikel 5). Ifølge aftalen skal parterne regelmæssigt foretage en fælles gennemgang af de politikker og procedurer, der er fastsat for dens gennemførelse, og deres effektivitet, hvoraf den første gennemgang bør foretages senest tre år efter datoen for aftalens ikrafttræden. I aftalen bestemmes klart, at resultaterne af den fælles gennemgang bør offentliggøres (artikel 23). Ordføreren mener, at Parlamentet rettidigt bør underrettes om enhver foranstaltning truffet i medfør af denne bestemmelse og af resultaterne af den fælles gennemgang for at være i stand til at træffe enhver foranstaltning, som den finder passende, når tiden er inde.

c) Den påtænkte aftale vil forbedre samarbejdet om retshåndhævelse med USA

Denne aftale vil have en betydelig indvirkning på politi- og retshåndhævelsessamarbejdet mellem Den Europæiske Union og dens medlemmer og USA. Fastsættelsen af en fælles og omfattende ramme for databeskyttelsesregler og -garantier i denne aftale vil gøre det muligt for EU eller dets medlemsstater på den ene side og de amerikanske strafferetlige håndhævende myndigheder på den anden side at samarbejde mere effektivt med hinanden. Aftalen vil også lette indgåelsen af fremtidige aftaler med USA om dataoverførsel inden for strafferetlig håndhævelse, da der vil blive indgået databeskyttelsesgarantier, som derfor ikke skal forhandles hver gang på ny. Fastsættelsen af fælles standarder på dette område kan sluttelig bidrage væsentligt til at genoprette tilliden til transatlantiske datastrømme.

*******

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger godkendes.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger

Referencer

08523/2016 – C8-0329/2016 – COM(2016)02372016/0126(NLE)

Korresponderende udvalg

 

LIBE

 

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

12.9.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Angel Dzhambazki

11.7.2016

Dato for vedtagelse

8.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière


BILAG: SKRIVELSE FRA UDENRIGSUDVALGET

Ref.: D(2016)51448

Claude Moraes

Formand

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Kære formand

Den 12. september modtog Europa-Parlamentet et forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger (2016/0126 NLE) til godkendelse.

På deres møde den 27. oktober 2016 besluttede koordinatorerne for Udenrigsudvalget (AFET) at forelægge Deres udvalg og ordfører en AFET-holdning om ovennævnte aftale i form af en skrivelse. Det glæder mig at fremsende denne holdning som formand for Udenrigsudvalget.

Først og fremmest bør det understreges, at paraferingen af denne aftale, fem år efter at Rådet vedtog en afgørelse, der bemyndigede Kommissionen til at indlede forhandlinger den 3. december 2010, er en succes, navnlig under de nuværende omstændigheder med de internationale bestræbelser på at bekæmpe terrorisme.

Alene den omstændighed, at parterne vil øge deres samarbejde og samtidig sikre et højt niveau af databeskyttelse, er ekstremt positiv for håndteringen af de fælles udfordringer på begge sider af Atlanten. Udenrigsudvalget støtter især den væsentlige forbedring af beskyttelsen af alle EU-registreredes personoplysninger, når de udveksles med USA med henblik på strafferetlig håndhævelse. Udvalget glæder sig også over, at europæiske statsborgere vil nyde godt af samme behandling som amerikanske statsborgere for så vidt angår den praktiske gennemførelse af aftalen (jf. artikel 4).

Jeg vil dog gerne understrege, at der skal udvises meget stor forsigtighed i forbindelse med garantien om et højt niveau af sikkerhed for personoplysninger, der udveksles mellem parterne (jf. artikel 9). Desuden er der behov for en yderligere definition af de passende foranstaltninger, der kan træffes for at begrænse skaden i tilfælde af et brud på sikkerheden (jf. artikel 10), med henblik på beskyttelsen af EU-registrerede og overholdelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Det er også meget positivt, at denne aftale fastsætter, at parterne skal oprette tilsynsmyndigheder med henblik på at kontrollere aftalens gennemførelse, holde øje med klager fra borgerne og overdrage overtrædelser til retsforfølgning. Jeg vil gerne fremhæve, at disse myndigheders aktiviteter vil være yderst nyttige for de regelmæssige fælles evalueringer.

Derfor vil jeg gerne tilkendegive, at det er Udenrigsudvalgets holdning at støtte en godkendelse af aftalens indgåelse.

Med venlig hilsen

Elmar Brok

C.C.  Jan Philipp Albrecht, ordfører


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger

Referencer

08523/2016 – C8-0329/2016 – COM(2016)02372016/0126(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

19.7.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

AFET

27.10.2016

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Jan Philipp Albrecht

12.9.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

8.11.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

24.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

4

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Janice Atkinson, Kostas Chrysogonos, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Maria Grapini, Petra Kammerevert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Dato for indgivelse

28.11.2016


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

41

+

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ALDE

Angelika Mlinar

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ENF

Janice Atkinson, Harald Vilimsky

S&D

Petra Kammerevert

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik