Διαδικασία : 2016/0126(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0354/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0354/2016

Συζήτηση :

PV 30/11/2016 - 14
CRE 30/11/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.10
CRE 01/12/2016 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0465

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 740kWORD 68k
28.11.2016
PE 592.131v01-00 A8-0354/2016

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων

(08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Jan Philipp Albrecht

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων

(08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08523/2016),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων (08557/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 16 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8–0329/2016),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων(A8-0354/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Ανταποκρινόμενο σε αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 3 Δεκεμβρίου 2010, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση με την οποία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία διαβιβάζονται και τυγχάνουν επεξεργασίας με στόχο την πρόληψη, τη διερεύνηση, την αποκάλυψη και τη δίωξη αξιόποινων πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (εφεξής «σφαιρική συμφωνία»). Στις 28 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή προχώρησε σε διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο ενημερωνόταν τακτικά σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ, ενώ ο εισηγητής εξέδωσε σειρά εγγράφων εργασίας με σκοπό τη διευκόλυνση των συζητήσεων στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE).

2. Το κείμενο της συμφωνίας μονογραφήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2015. Μετά την ψήφιση, στις 24 Φεβρουαρίου 2016, από το αμερικανικό Κογκρέσο του νόμου περί δικαστικής προσφυγής («Judicial Redress Act»), το Συμβούλιο αποφάσισε στις 18 Ιουλίου 2016 να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας, δυνάμει του άρθρου 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v) της ΣΛΕΕ, και υπέβαλε το σχετικό αίτημα στο Κοινοβούλιο στις 12 Σεπτεμβρίου 2016.

3. Σκοπός της εν λόγω συμφωνίας είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των προσώπων, ιδίως του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διαβιβάζονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ, των κρατών μελών της ΕΕ και των ΗΠΑ για τους εν λόγω σκοπούς.

Πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας

4. Ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η «σφαιρική συμφωνία» δεν παρέχει νομική βάση για διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η νομική βάση για τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να αναζητηθεί στις υφιστάμενες συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ ή σε διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και των ΗΠΑ ή σε εθνικούς νόμους που προβλέπουν ανταλλαγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. οι διεθνείς συμφωνίες για τις Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών (Passenger Name Record - PNR) και το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Terrorist Financing and Tracking Programme - TFTP) ή για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή). Η σφαιρική συμφωνία έρχεται να συμπληρώσει τα μέτρα προστασίας και διασφάλισης των εν λόγω συμφωνιών, ενώ αναβαθμίζει και εναρμονίζει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Ωστόσο, επειδή η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου στην από 14ης Ιανουαρίου 2015 γνωμοδότησή της ανέδειξε ορισμένα ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης, ο εισηγητής παραπέμπει στη δήλωση της Επιτροπής(1) στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του Κοινοβουλίου. Μία από τις διευκρινίσεις αφορά την τελευταία φράση του άρθρου 5 παράγραφος 3 («δεν απαιτείται περαιτέρω άδεια [για διαβιβάσεις δεδομένων]»). Η διάταξη αυτή δεν προβλέπει εκ των πραγμάτων απόφαση περί επάρκειας, αλλά απλώς δηλώνει ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω νομική βάση από τη συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, γεγονός που ήδη ισχύει. Η Επιτροπή διευκρίνισε επίσης ότι το τεκμήριο της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες διαβίβασης δεν έχει αυτόματο χαρακτήρα αλλά υπόκειται σε όρους, είναι αμφισβητήσιμο και δεν θίγει τις εξουσίες των αρχών προστασίας δεδομένων.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 3, η συμφωνία θα εφαρμόζεται στις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των διωκτικών αρχών της ΕΕ ή των κρατών μελών και των διωκτικών αρχών των ΗΠΑ για λόγους πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης ποινικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας. Καλύπτει όλες τις διαβιβάσεις δεδομένων μεταξύ των εν λόγω αρχών, ανεξαρτήτως της εθνικότητας ή του τόπου κατοικίας του υποκειμένου των δεδομένων. Καλύπτει επίσης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από ιδιωτικούς φορείς στην επικράτεια του ενός συμβαλλόμενου μέρους προς τις αρμόδιες αρχές τους άλλου μέρους για τους εν λόγω σκοπούς, βάσει διεθνούς συμφωνίας.

6. Η συμφωνία δεν καλύπτει ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ εθνικών αρχών ασφαλείας, καθώς αυτές δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης. Δεν καλύπτει επίσης τις διατλαντικές διαβιβάσεις μεταξύ ιδιωτικών φορέων (π.χ. βάσει συμβατικών διατάξεων ή στο πλαίσιο της ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ) ούτε την επακόλουθη πρόσβαση, στις ΗΠΑ, στα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από αμερικανική διωκτική αρχή ή εθνική αρχή ασφαλείας.

7. Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος εφαρμόζει τις διατάξεις της χωρίς αυθαίρετες ή αδικαιολόγητες διακρίσεις μεταξύ των πολιτών του και των πολιτών του άλλου συμβαλλομένου. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η διάταξη αυτή ενισχύει άλλες διατάξεις της συμφωνίας, όπως εκείνες που προβλέπουν μέτρα διασφάλισης για τα υποκείμενα των δεδομένων (δηλ. πρόσβαση, διόρθωση και διοικητική προσφυγή) καθώς διασφαλίζει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα απολαμβάνουν, κατ' αρχήν, ίση μεταχείριση με στις ΗΠΑ όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή της συμφωνίας (άρθρο 4).

Βασικά στοιχεία της σφαιρικής συμφωνίας

8. Η συμφωνία περιέχει διατάξεις οι οποίες ορίζουν τις βασικές αρχές της προστασίας δεδομένων, και συγκεκριμένα:

9. Σκοπός και περιορισμοί στη χρήση των διαβιβαζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 6). Η επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για ειδικούς σκοπούς επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομική βάση για τις διαβιβάσεις. Η περαιτέρω επεξεργασία από άλλη ή από την ίδια διωκτική, ρυθμιστική ή διοικητική αρχή επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό της διαβίβασης. Η διαβιβάζουσα αρχή δύναται να επιβάλει πρόσθετους όρους στη διαβίβαση και την επακόλουθη επεξεργασία στον βαθμό που το επιτρέπει το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.

10. Ποιότητα και ακεραιότητα των δεδομένων (άρθρο 8) και περίοδοι διατήρησης (άρθρο 12). Η τήρηση των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα πληροί τις προϋποθέσεις της ορθότητας, της συνάφειας, της επικαιρότητας και την πληρότητας όπως είναι αναγκαίο και ενδεδειγμένο για τη νόμιμη επεξεργασία. Επιπροσθέτως, η επεξεργασία υπόκειται σε συγκεκριμένες περιόδους διατήρησης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για μεγαλύτερο από το αναγκαίο διάστημα. Η περίοδος διατήρησης προβλέπεται στη νομική βάση που διέπει μια διαδικασία επεξεργασίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη δημοσιεύουν ή καθιστούν διαθέσιμες αυτές τις περιόδους διατήρησης.

11. Κανόνες σχετικά με τις περαιτέρω διαβιβάσεις, τόσο προς εσωτερικές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους (π.χ. η γνωστοποίηση από τη γαλλική αστυνομία στη γερμανική αστυνομία πληροφοριών τις οποίες έλαβε από το αμερικανικό FBI) όσο και προς αρχές τρίτων χωρών ή διεθνείς οργανισμούς που δεν δεσμεύονται από τη συμφωνία (άρθρο 7)· στη δεύτερη περίπτωση, απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση της αρχής που διαβίβασε αρχικώς τα δεδομένα.

12. Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία δεν αφορά συγκεκριμένες υποθέσεις, διερευνήσεις ή διώξεις (μαζική επεξεργασία), η σφαιρική συμφωνία ορίζει ότι οποιαδήποτε συμφωνία προβλέπει τη «μαζική διαβίβαση» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να καθορίζει περαιτέρω τα πρότυπα και τους όρους υπό τους οποίους είναι δυνατό να λάβει χώρα αυτή η μαζική εξεργασία, ειδικά σε σχέση με την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, τις περαιτέρω διαβιβάσεις και τις περιόδους διατήρησης. Τέτοιου είδους μαζικές διαβιβάσεις δεδομένων, ιδίως όταν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα, είναι δυνατό να εγείρουν ζητήματα συμβατότητας με το πλαίσιο προστασίας των δεδομένων της ΕΕ όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο. Ωστόσο, δεδομένου ότι η σφαιρική συμφωνία δεν συνιστά νομική βάση για τέτοιου είδους μαζικές διαβιβάσεις, το ζήτημα αυτό πρέπει να διευκρινίζεται στο πλαίσιο των αντίστοιχων συμφωνιών διαβίβασης. Στο ίδιο πνεύμα, το 2014 το Κοινοβούλιο αποφάσισε να ζητήσει γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συμβατότητα της συμφωνίας PNR ΕΕ-Καναδά με τον Χάρτη. Η διαδικασία εκκρεμεί.

13. Η συμφωνία ορίζει επίσης τα δικαιώματα των ατόμων (πληροφόρηση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή) και τα δικαιώματα για διοικητική και δικαστική προσφυγή. Όλα αυτά τα δικαιώματα ασκούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία γίνεται η επίκλησή τους (συμπεριλαμβανομένων των παρεκκλίσεων).

14. Μία από τις βασικές καινοτομίες της σφαιρικής συμφωνίας είναι ότι οι πολίτες κάθε συμβαλλόμενου μέρους θα έχουν το δικαίωμα να ασκούν δικαστική προσφυγή όσον αφορά i) την άρνηση πρόσβασης, ii) την άρνηση διόρθωσης ή iii) την παράνομη δημοσιοποίηση από τις αρχές του άλλου μέρους. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο γίνεται η επίκλησή τους. Με στόχο την αποκατάσταση του ελλείμματος δικαιωμάτων για τους μη αμερικανούς πολίτες, το αμερικανικό Κογκρέσο ψήφισε τον νόμο περί δικαστικής προσφυγής στις 24 Φεβρουαρίου 2016. Ο νόμος αυτός επεκτείνει στους πολίτες των «καλυπτόμενων χωρών» (π.χ. των κρατών μελών) την ισχύ ορισμένων λόγων δικαστικής προσφυγής οι οποίοι προβλέπονται στον αμερικανικό νόμο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του 1974. Ωστόσο, τα δικαιώματα αυτά δεν αναγνωρίζονται σε πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ των οποίων τα δεδομένα έχουν διαβιβαστεί στις ΗΠΑ. Η διαφορετική αυτή μεταχείριση μεταξύ των υπηκόων της ΕΕ και των υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία εισάγεται από τον αμερικανικό νόμο περί δικαστικής προσφυγής, έχει εγείρει ερωτήματα. Ωστόσο, η Επιτροπή διευκρίνισε ότι στις ΗΠΑ παρέχονται άλλες οδοί δικαστικής προσφυγής σε όλα τα υποκείμενα των δεδομένων της ΕΕ τα οποία αφορά η διαβίβαση δεδομένων για διωκτικούς σκοπούς, ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους ή του τόπου κατοικίας τους.

15. Όσον αφορά τις εξαιρέσεις που προβλέπονται δυνάμει του τμήματος 552a(j)(2) του αμερικανικού νόμου περί ιδιωτικής ζωής, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που εκχωρούνται από τη σφαιρική συμφωνία διατυπώνονται χωρίς όρους και, ως εξ αυτού, οι αμερικανικές αρχές δεν μπορούν να επικαλεστούν εξαιρέσεις στον αμερικανικό νόμο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τις βάσεις δεδομένων των διωκτικών αρχών προκειμένου να αρνηθούν ουσιαστική δικαστική προσφυγή σε πολίτες της ΕΕ όπως συμβαίνει σήμερα με τις βάσεις δεδομένων των διωκτικών αρχών για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) ή για το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP). Αυτή είναι και η νομική αντίληψη της Επιτροπής στη δήλωσή της.

16. Η σφαιρική συμφωνία ορίζει ότι τα μέρη διαθέτουν μία ή περισσότερες δημόσιες εποπτικές αρχές οι οποίες ασκούν ανεξάρτητα καθήκοντα και εξουσίες εποπτείας, όπως η επανεξέταση, η έρευνα και η παρέμβαση, κατά περίπτωση και με δική τους πρωτοβουλία· έχουν την εξουσία να δέχονται καταγγελίες εκ μέρους ιδιωτών και να ενεργούν βάσει αυτών όσον αφορά τα εκτελεστικά μέτρα της σφαιρικής συμφωνίας· έχουν την εξουσία να επισημαίνουν τις παραβάσεις της σφαιρικής συμφωνίας για την άσκηση ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης, κατά περίπτωση. Το πλαίσιο προστασίας δεδομένων της Ένωσης προβλέπει εξωτερικές αρχές ανεξάρτητες από την εποπτευόμενη οντότητα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι θα μένουν ανεπηρέαστες από οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εξωτερική επιρροή. Η σφαιρική συμφωνία ορίζει ότι οι εποπτεύουσες αρχές πρέπει να ασκούν ανεξάρτητα καθήκοντα και εξουσίες εποπτείας.

17. Τέλος, η σφαιρική συμφωνία υπόκειται σε περιοδικές από κοινού επανεξετάσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα πραγματοποιηθεί εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της σφαιρικής συμφωνίας και ακολούθως ανά τακτά διαστήματα, και η σύνθεση των αντίστοιχων αντιπροσωπειών θα περιλαμβάνει εκπροσώπους τόσο των αρχών προστασίας δεδομένων όσο και των διωκτικών αρχών. Τα πορίσματα της από κοινού επανεξέτασης δημοσιοποιούνται.

18. Ο εισηγητής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συμφωνία συνιστά μεγάλο βήμα προόδου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διαβίβασή τους μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ στο πλαίσιο της διωκτικής δράσης. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη συμφωνία που θα μπορούσε να επιτευχθεί, αλλά είναι η καλύτερη δυνατή συμφωνία υπό τις παρούσες συνθήκες. Επιπροσθέτως, η συμφωνία δεν περιορίζει ούτε παραβιάζει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς δεν αποτελεί νομική βάση για διαβιβάσεις δεδομένων. Προσθέτει απλώς νέα δικαιώματα και μέτρα προστασίας στα υφιστάμενα πλαίσια για τις διαβιβάσεις δεδομένων στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ στον τομέα της επιβολής του νόμου.

19. Συνεπώς, ο εισηγητής συνιστά στα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να υποστηρίξουν την έκθεση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την εγκρίνει.

(1)

[Το κείμενο θα προστεθεί μόλις είναι διαθέσιμη η δήλωση της Επιτροπής]


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (9.11.2016)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων

(08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Angel Dzhambazki

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 2 Μαΐου 2016, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων [2016/0126 (NLE) - COM (2016)237 τελικό], γνωστή και ως συμφωνία-ομπρέλα.

Η πρόταση υποβλήθηκε στο Συμβούλιο αφού το Κογκρέσο των ΗΠΑ είχε εγκρίνει τον νόμο περί δικαστικής προσφυγής (Judicial Redress Act) του 2015. Δυνάμει του εν λόγω νόμου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξουσιοδοτείται να ορίσει ξένες χώρες ή περιφερειακούς οργανισμούς οικονομικής ολοκλήρωσης των οποίων οι πολίτες θα μπορούν στη συνέχεια να ασκήσουν αγωγή κατά ορισμένων κυβερνητικών οργανισμών των ΗΠΑ για πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι εν λόγω οργανισμοί ή την τροποποίησή τους ή την αποκατάσταση παράνομων γνωστοποιήσεων των καταχωρίσεων που μεταφέρονται από μια ξένη χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες για την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων.

Στις 18 Ιουλίου 2016, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της προαναφερθείσας συμφωνίας.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να ζητήσει από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη συμφωνία για τους παρακάτω λόγους.

(a) Η προβλεπόμενη συμφωνία βασίζεται σε ορθή νομική βάση

Το άρθρο 16 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) συνιστούν ορθή νομική βάση για την πρόταση.

Το άρθρο 16 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει απόφασης σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, την εξουσία να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) προβλέπει ότι το Συμβούλιο λαμβάνει την έγκριση του Κοινοβουλίου για να συνάψει διεθνή συμφωνία, μεταξύ άλλων, όταν η συμφωνία καλύπτει τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία.

Σκοπός της συμφωνίας είναι να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, όσον αφορά την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας (άρθρο 1).

Η προτεινόμενη συμφωνία είναι κυρίως αφιερωμένη στη θέσπιση ευρείας δέσμης μέτρων προστασίας και διασφαλίσεων που θα εφαρμόζονται κατά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους επιβολής του νόμου στον τομέα του ποινικού δικαίου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της, αφετέρου. Συγκεκριμένα, η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις περί μη διακρίσεων (άρθρο 4), περιορισμούς ως προς τη χρήση των δεδομένων (άρθρο 6), προηγούμενη συγκατάθεση για περαιτέρω διαβιβάσεις (άρθρο 7), διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8), πληροφόρηση σε περίπτωση παραβιάσεων της ασφάλειας των δεδομένων (άρθρο 9), κοινοποίηση συμβάντος ασφάλειας των πληροφοριών (άρθρο 10), τήρηση αρχείων (άρθρο 11), περιόδους διατήρησης (άρθρο 12), ειδικές κατηγορίες πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 13), μέτρα για την προώθηση της υποχρέωσης λογοδοσίας όσον αφορά την επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 14), δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης δεδομένων (άρθρα 16 και 17), διοικητική και δικαστική αποκατάσταση σε περίπτωση άρνησης της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή άρνησης της διόρθωσής τους ή παράνομης αποκάλυψής τους (άρθρα 18 και 19) και μηχανισμούς αποτελεσματικής εποπτείας και συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών (άρθρα 21 και 22).

Αξίζει να σημειωθεί ως προς αυτό ότι το άρθρο 1 της προτεινόμενης συμφωνίας ορίζει ότι η συμφωνία δεν αποτελεί τη νομική βάση για οποιαδήποτε διαβίβαση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και ότι απαιτείται πάντα χωριστή νομική βάση.

(β) Η προβλεπόμενη συμφωνία εγγυάται υψηλό επίπεδο προστασίας του θεμελιώδους δικαιώματος της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συμβάλλει στην ασφάλεια δικαίου.

Οι πολυάριθμες διασφαλίσεις και εγγυήσεις στις οποίες έγινε αναφορά ανωτέρω είναι κατάλληλες, εφόσον εφαρμοσθούν σωστά, για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 16 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και για να τηρείται η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την προστασία δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου στην υπόθεση Shrems (C-362/14, EU:C:2015:650), η προβλεπόμενη συμφωνία απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να προβλέψουν στο ισχύον νομικό πλαίσιο τη δυνατότητα των πολιτών τους να ασκούν δικαστική προσφυγή όσον αφορά την άρνηση πρόσβασης ή τροποποίησης των αρχείων ή την εκ προθέσεως παράνομη αποκάλυψη πληροφοριών (άρθρο 19). Σε κάθε περίπτωση, τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στην εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και στη διαπραγμάτευση μελλοντικών συμφωνιών βάσει των οποίων θα διενεργούνται οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να δίνουν τη δέουσα προσοχή και να αναζητούν καθοδήγηση, όπου κρίνεται σκόπιμο, στην προαναφερθείσα απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Schrems, στην απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Digital Rights Ireland κ.λπ. (C-293/12 και C-594/12, EU:C:2014:238), και, προφανώς, στη μελλοντική νομολογία του Δικαστηρίου, καθώς και στην επικείμενη γνώμη του για τη σχεδιαζόμενη συμφωνία μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών.

Η προβλεπόμενη συμφωνία δημιουργεί ένα πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το οποίο συμβάλλει στην ασφάλεια δικαίου. Η συμφωνία συμπληρώνει, κατά περίπτωση, τις διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο των υφιστάμενων και μελλοντικών συμφωνιών για τη διαβίβαση δεδομένων ή τις εθνικές διατάξεις που επιτρέπουν τις εν λόγω διαβιβάσεις (άρθρο 5). Τούτο συνιστά πολύ σημαντική βελτίωση συγκριτικά με την παρούσα κατάσταση κατά την οποία διαβιβάζονται πληροφορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση νομικά μέσα οι διατάξεις των οποίων για την προστασία των δεδομένων είναι κατά κανόνα πολύ περιορισμένες αν όχι ανύπαρκτες. Επιπλέον, η συμφωνία παρέχει μια βάση αναφοράς για μελλοντικές συμφωνίες, δεδομένου ότι προβλέπει διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με πράξεις επιβολής του ποινικού δικαίου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή των κρατών μελών της, κάτω από το επίπεδο της οποίας η προστασία δεν μπορεί να κατέλθει. H συμφωνία δημιουργεί επίσης ένα σημαντικό προηγούμενο για πιθανές παρεμφερείς συμφωνίες με άλλους διεθνείς εταίρους.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η συμφωνία υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, συγκεκριμένα, οι αντίστοιχες υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη διοικητική και δικαστική προσφυγή για τους πολίτες, προτού κριθεί ότι οι αντίστοιχες νομοθεσίες τους για την προστασία των δεδομένων είναι εξίσου αποτελεσματικές από πλευράς προστασίας (άρθρο 5). Η συμφωνία υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη να διενεργούν περιοδική από κοινού επανεξέταση των πολιτικών και των διαδικασιών που προβλέπονται για την εφαρμογή της και την αποτελεσματικότητά τους, πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία η πρώτη από κοινού επανεξέταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Η συμφωνία ορίζει με σαφήνεια ότι τα πορίσματα της από κοινού επανεξέτασης θα πρέπει να δημοσιοποιούνται (άρθρο 23). Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως για κάθε μέτρο που λαμβάνεται με βάση την παρούσα διάταξη και για τα πορίσματα της από κοινού επανεξέτασης, ούτως ώστε να είναι σε θέση να προβαίνει στις ενέργειες που θεωρεί πρόσφορες σε εύθετο χρόνο.

(γ) Η προβλεπόμενη συμφωνία αναμένεται να βελτιώσει τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της επιβολής του νόμου

H παρούσα συμφωνία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αστυνομική συνεργασία και στη συνεργασία για την επιβολή του νόμου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και των Ηνωμένων Πολιτειών. Με τη θέσπιση ενός κοινού και ολοκληρωμένου πλαισίου κανόνων και εγγυήσεων για την προστασία των δεδομένων, η παρούσα συμφωνία παρέχει τη δυνατότητα στις αρχές επιβολής του ποινικού δικαίου της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφενός, και των ΗΠΑ, αφετέρου, να συνεργάζονται μεταξύ τους αποτελεσματικότερα. Η συμφωνία θα διευκολύνει επίσης τη σύναψη μελλοντικών συμφωνιών με τις ΗΠΑ για τη διαβίβαση δεδομένων στον τομέα της επιβολής του ποινικού δικαίου, καθώς οι διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων θα έχουν ήδη συμφωνηθεί και, ως εκ τούτου, δεν θα χρειάζεται να αποτελούν αντικείμενο εκ νέου διαπραγμάτευσης κάθε φορά. Τέλος, η θέσπιση κοινών προτύπων σε αυτό τον τομέα συνεργασίας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις διατλαντικές ροές δεδομένων.

*******

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων

Έγγραφα αναφοράς

08523/2016 – C8-0329/2016 – COM(2016)02372016/0126(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

LIBE

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

12.9.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Angel Dzhambazki

11.7.2016

Ημερομηνία έγκρισης

8.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αναφ.: D(2016)51448

Προς τον κ. Claude Moraes

Πρόεδρο

της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Κύριε Πρόεδρε,

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραπέμφθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 για έγκριση μία πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της ΕΕ, συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της ΕΕ για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης και της δίωξης ποινικών αδικημάτων (2016/0126 NLE).

Κατά τη συνεδρίασή τους στις 27 Οκτωβρίου 2016, οι συντονιστές της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), αποφάσισαν ότι έπρεπε να υποβληθεί στην επιτροπή σας και στον εισηγητή σας γνωμοδότηση της επιτροπής AFET επί της ως άνω συμφωνίας υπό μορφήν επιστολής. Υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας διαβιβάσω τη γνωμοδότηση αυτή.

Πρώτον, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η μονογράφηση της εν λόγω συμφωνίας, πέντε έτη αφότου το Συμβούλιο εξέδωσε στις 3 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση με την οποία εξουσιοδοτούσε την Επιτροπή να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις, αποτελεί επιτυχία, ιδίως στο πλαίσιο των τρεχουσών διεθνών προσπαθειών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Το γεγονός, αυτό καθαυτό, ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων, είναι εξαιρετικά θετικό για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων υποστηρίζει ιδιαίτερα την ουσιαστική βελτίωση όσον αφορά την παρεχόμενη προστασία σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν σε υποκείμενα δεδομένων στην ΕΕ κατά την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ για τους σκοπούς επιβολής του ποινικού δικαίου. Η επιτροπή εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα απολαμβάνουν ίση μεταχείριση με τους πολίτες των ΗΠΑ όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή της συμφωνίας (πρβ. άρθρο 4).

Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ανταλλάσσουν τα συμβαλλόμενα μέρη μεταξύ τους (πρβ. άρθρο 9). Επιπλέον, θα πρέπει να προσδιοριστούν τα κατάλληλα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για τον μετριασμό τυχόν ζημίας που προκαλείται από ορισμένα συμβάντα (πρβ. άρθρο 10) περαιτέρω λαμβανομένων υπόψη της προστασίας των υποκείμενων των δεδομένων στην ΕΕ και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Είναι επίσης πολύ θετικό το γεγονός ότι στην εν λόγω συμφωνία προβλέπεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη συγκροτούν εποπτικές αρχές προκειμένου να ελέγχουν την εφαρμογή της συμφωνίας και να επιλαμβάνονται καταγγελιών των πολιτών, καθώς και να ασκούν ποινική δίωξη σε περίπτωση παραβιάσεων. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι δραστηριότητες αυτών των αρχών θα είναι πολύ χρήσιμες στο πλαίσιο των τακτικών κοινών επανεξετάσεων.

Ως εκ τούτου, σας διαβιβάζω τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Elmar Brok

Αντίγραφο:  Jan Philipp Albrecht, εισηγητή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων

Έγγραφα αναφοράς

08523/2016 – C8-0329/2016 – COM(2016)02372016/0126(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

19.7.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει Ημερομηνία της απόφασης

AFET

27.10.2016

 

 

 

Εισηγητές Ημερομηνία ορισμού

Jan Philipp Albrecht

12.9.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

8.11.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

4

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Janice Atkinson, Κώστας Χρυσόγονος, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Maria Grapini, Petra Kammerevert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Ημερομηνία κατάθεσης

28.11.2016


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ALDE

Angelika Mlinar

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ENF

Janice Atkinson, Harald Vilimsky

S&D

Petra Kammerevert

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχές

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου