Menettely : 2016/0126(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0354/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0354/2016

Keskustelut :

PV 30/11/2016 - 14
CRE 30/11/2016 - 14

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.10
CRE 01/12/2016 - 6.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0465

SUOSITUS     ***
PDF 403kWORD 64k
28.11.2016
PE 592.131v03-00 A8-0354/2016

esityksestä neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä rikosten ennalta estämiseen, tutkimiseen, paljastamiseen ja rikoksia koskeviin syytetoimiin liittyvien henkilötietojen suojasta

(08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Jan Philipp Albrecht

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LYHYET PERUSTELUT
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 LIITE: ULKOASIAINVALIOKUNNAN KIRJE
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN NIMENHUUTOÄÄNESTYS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä rikosten ennalta estämiseen, tutkimiseen, paljastamiseen ja rikoksia koskeviin syytetoimiin liittyvien henkilötietojen suojasta

(08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (08523/2016),

–  ottaa huomioon Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen rikosten ennalta estämiseen, tutkimiseen, paljastamiseen ja rikoksia koskeviin syytetoimiin liittyvien henkilötietojen suojasta (08557/2016),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0329/2016),

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan, 99 artiklan 2 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0354/2016),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksille ja parlamenteille.


LYHYET PERUSTELUT

1. Neuvosto teki Euroopan parlamentin ehdotusten johdosta 3. joulukuuta 2010 päätöksen, jolla se antoi komissiolle luvan aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen suojaamista tilanteissa, joissa niitä siirretään ja käsitellään rikosten, mukaan lukien terrorismi, ehkäisemiseksi, tutkimiseksi ja havaitsemiseksi tai niistä syytteeseen asettamiseksi rikosasioita koskevan poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön puitteissa (jäljempänä ’puitesopimus’). Komissio aloitti neuvottelut Yhdysvaltojen oikeusministeriön kanssa 28. maaliskuuta 2011. Neuvottelujen aikana parlamentille tiedotettiin säännöllisesti SEUT-sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti, ja esittelijä laati joukon työasiakirjoja LIBE-valiokunnassa käytävien neuvottelujen helpottamiseksi.

2. Sopimuksen teksti parafoitiin 8. syyskuuta 2015. Yhdysvaltojen kongressin hyväksyttyä oikeussuojakeinoja koskevan lain (Judicial Redress Act) 24. helmikuuta 2016, neuvosto päätti 18. heinäkuuta 2016 pyytää Euroopan parlamentilta hyväksyntää sopimuksen tekemiselle SEUT-sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti ja esitti pyynnön parlamentille 12. syyskuuta 2016.

3. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa perusoikeuksien ja yksilöiden vapauksien korkeatasoinen suoja ja erityisesti oikeus yksityisyyteen henkilötietojen käsittelyssä, kun henkilötietoja siirretään Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen toimivaltaisille viranomaisille näitä tarkoituksia varten.

Sopimuksen soveltamisala

4. Esittelijä pitää tärkeänä korostaa, että puitesopimus ei muodosta oikeusperustaa henkilötietojen siirrolle. Tiedonsiirtojen oikeusperustana ovat nykyiset unionin ja Yhdysvaltojen sopimukset tai jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen kahdenväliset sopimukset tai henkilötietojen vaihtoa koskeva kansallinen lainsäädäntö (esim. kansainväliset PNR-, TFTP- tai MLA-sopimukset). Puitesopimus täydentää näiden sopimusten suojaa ja oikeussuojakeinoja sekä vahvistaa ja yhdenmukaistaa rekisteröityjen oikeuksia. Koska parlamentin oikeudellinen yksikkö nosti 14. tammikuuta 2015 antamassaan lausunnossa kuitenkin esiin joitakin lisäselvitystä vaativia kysymyksiä, esittelijä viittaa parlamentin hyväksymismenettelyn yhteydessä annettuun komission julkilausumaan(1). Yksi täsmennyksistä koskee 5 artiklan 3 kohdan viimeistä sivulausetta (”jolloin muuta asianomaisen lainsäädännön mukaista lupaa [tiedonsiirtoon] ei edellytetä”). Tämä ei muodosta de facto -päätöstä riittävyydestä, vaan sillä todetaan ainoastaan, että 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen lisäksi ei tarvita muuta oikeusperustaa, kuten tilanne on jo nyt. Komissio myös täsmensi, että sovellettavien kansainvälisten tiedonsiirtosääntöjen noudattamisolettama ei ole automaattinen vaan ehdollinen, sitä ei voida kiistää eikä se vaikuta tietosuojaviranomaisten toimivaltaan.

5. Sopimuksen 3 artiklan mukaan sitä sovelletaan unionin tai jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaisten väliseen henkilötietojen vaihtoon rikosten, mukaan lukien terrorismi, torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syytteeseenpanoa varten. Se kattaa kaikki näiden viranomaisten väliset tiedonsiirrot riippumatta rekisteröidyn kansalaisuudesta tai asuinpaikasta. Se kattaa myös henkilötiedot, joita toisen osapuolen alueella toimivat yksityiset yhteisöt toimittavat toisen osapuolen toimivaltaisille viranomaisille näitä tarkoituksia varten kansainvälisen sopimuksen pohjalta.

6. Sopimus ei kata kansallisesta turvallisuudesta vastaavien viranomaisten välisiä tietojen vaihtoja, koska ne eivät kuulu unionin toimivaltaan. Se ei myöskään kata yksityisten yhteisöjen välillä (esim. sopimuslausekkeiden tai EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti) tehtäviä Atlantin ylittäviä siirtoja eikä Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaisten tai kansallisesta turvallisuudesta vastaavien viranomaisten myöhempää pääsyä näihin henkilötietoihin Yhdysvalloissa.

7. Sopimuksessa määrätään myös, että kumpikin sopimuspuoli soveltaa sen määräyksiä ilman mielivaltaista tai perusteetonta syrjintää omien kansalaistensa ja toisen sopimuspuolen kansalaisten välillä. Komission mukaan tämä määräys vahvistaa sopimuksen muita määräyksiä, kuten niitä, joissa vahvistetaan rekisteröityjä koskevat suojatoimet (ts. tietoihin pääsy, tietojen oikaisu tai hallinnollinen muutoksenhaku), koska sillä varmistetaan, että unionin kansalaiset nauttivat periaatteessa yhdenvertaista kohtelua Yhdysvaltojen kansalaisten kanssa sopimuksen käytännön soveltamisen yhteydessä (4 artikla).

Puitesopimuksen keskeiset elementit

8. Sopimus sisältää määräyksiä keskeisistä tietosuojaperiaatteista, joita ovat erityisesti:

9. Siirrettyjen henkilötietojen tarkoituksen ja käytön rajoitukset (6 artikla). Henkilötietojen käsittely tapahtuu siirron oikeusperustassa hyväksyttyjä nimenomaisia tarkoituksia varten. Muiden tai samojen lainvalvonta-, sääntely- tai hallintoviranomaisten suorittama myöhempi henkilötietojen käsittely sallitaan, jos se ei ole ristiriidassa tietojen siirron alkuperäisen tarkoituksen kanssa. Siirtävä viranomainen voi asettaa siirrolle ja myöhemmälle käsittelylle lisäehtoja, mikäli sovellettava oikeudellinen kehys sen mahdollistaa.

10. Tietojen laatu ja eheys (8 artikla) ja säilyttämisajat (12 artikla). Henkilötietoja on ylläpidettävä niin täsmällisinä, merkityksellisinä, ajantasaisina ja täydellisinä kuin on tarpeen ja asianmukaista tietojen lainmukaisen käsittelyn kannalta. Lisäksi käsittelyyn sovelletaan erityisiä säilyttämisaikoja sen varmistamiseksi, että tietoja ei saa säilyttää pidempään kuin on tarpeen. Säilyttämisaika on esitetty käsittelyä koskevassa oikeusperustassa. Osapuolten on julkaistava säilyttämisajat tai asetettava ne muutoin julkisesti saataville.

11. Säännöt, jotka koskevat tietojen siirtoa edelleen sekä sopimuspuolen sisäiselle viranomaiselle (esim. Ranskan poliisi jakaa Saksan poliisin kanssa Yhdysvaltojen liittovaltion poliisilta FBI:ltä saamansa tiedot) että kolmannelle maalle tai kansainväliselle järjestölle, jota sopimus ei sido (7 artikla). Viimeksi mainitussa tapauksessa vaaditaan tiedot alun perin siirtäneen lainvalvontaviranomaisen etukäteissuostumus.

12. Mitä tulee yksittäisiin tapauksiin, tutkimuksiin tai syytteeseenpanoihin liittymättömien henkilötietojen (valikoimattomat tiedot) käsittelyyn, puitesopimuksessa määrätään, että kaikissa erityisissä sopimuksissa, joissa sallitaan valikoimattomien henkilötietojen siirto, on edelleen määriteltävä normit ja edellytykset, joiden mukaisesti näiden valikoimattomien tietojen käsittely voi tapahtua erityisesti arkaluonteisten tietojen käsittelyn, edelleen siirtämisen ja säilyttämisajan osalta. Tällainen tietojen ja erityisesti arkaluonteisten tietojen valikoimaton siirto saattaa nostaa esiin kysymyksiä yhteensopivuudesta unionin tietosuojakehyksen kanssa, sellaisena kuin tuomioistuin sitä tulkitsee. Koska puitesopimus ei kuitenkaan muodosta oikeusperustaa tällaisille valikoimattomille siirroille, kysymystä on täsmennettävä kyseisten siirtosopimusten yhteydessä. Näin ollen parlamentti päätti vuonna 2014 pyytää tuomioistuimelta lausuntoa EU:n ja Kanadan välisen PNR-sopimuksen yhteensopivuudesta perusoikeuskirjan kanssa. Asia on edelleen vireillä.

13. Sopimuksessa vahvistetaan myös yksilölliset oikeudet (tiedon saanti, tietoihin pääsy, oikaisu, poistaminen) sekä oikeudet hallinnolliseen ja oikeudelliseen muutoksenhakuun. Kaikkien näiden oikeuksien käytössä sovelletaan sen maan lakia, jossa niitä käytetään (mukaan lukien poikkeukset).

14. Yksi puitesopimuksen keskeisistä uudistuksista on se, että se antaa kummankin sopimuspuolen kansalaisille mahdollisuuden oikeudelliseen muutoksenhakuun, jos toisen sopimuspuolen viranomaiset i) kieltävät pääsyn, ii) kieltävät oikaisun tai iii) luovuttavat tietoja lainvastaisesti. Näiden oikeuksien käytössä sovelletaan sen maan lakia, jossa niitä käytetään. Jotta voidaan ratkaista muiden kuin Yhdysvaltojen kansalaisten oikeuksien puute, Yhdysvaltojen kongressi hyväksyi 24. helmikuuta 2016 oikeussuojakeinoja koskevan lain. Tällä lailla laajennetaan ”soveltamisalaan kuuluvien maiden” (esim. jäsenvaltioiden) kansalaisiin joitakin oikeudellisen muutoksenhaun perusteita, joista säädetään Yhdysvaltojen vuoden 1974 yksityisyyden suojaa (Privacy Act) koskevassa laissa. Näitä oikeuksia ei kuitenkaan myönnetä muille kuin unionin kansalaisille, joiden tietoja on siirretty Yhdysvaltoihin. Tämä oikeussuojakeinoja koskevasta Yhdysvaltojen laista aiheutuva unionin kansalaisten ja muiden kuin unionin kansalaisten erilainen kohtelu on nostanut esiin kysymyksiä. Komissio on kuitenkin täsmentänyt, että Yhdysvalloissa on käytettävissä muita oikeussuojakeinoja kaikille unionin rekisteröidyille, joita lainvalvontaa varten tapahtuva siirto koskee, riippumatta heidän kansalaisuudestaan tai asuinpaikastaan.

15. Yksityisyyden suojaa koskevan Yhdysvaltojen lain 552a pykälän j kohdan 2 alakohdan mukaisten mahdollisten poikkeusten osalta puitesopimuksella vahvistetut rekisteröidyn oikeudet on muotoiltu ilman ehtoja ja siten Yhdysvaltojen viranomaiset eivät voi vedota kyseisen lain poikkeuksiin antaakseen lainvalvontaa varten tarkoitettujen tietokantojen estää unionin kansalaisia käyttämästä tehokkaita oikeussuojakeinoja, kuten on nykyisin lainvalvontaa varten tarkoitetuissa tietokannoissa, kuten PNR-tiedot tai TFTP. Tämä on myös komission julkilausumassaan omaksuma oikeudellinen käsitys.

16. Puitesopimuksessa määrätään, että osapuolilla on oltava yksi tai useampia julkisia valvontaviranomaisia, jotka vastaavat tarvittaessa omasta aloitteestaan riippumattomista valvontatehtävistä ja käyttävät riippumattomia valvontavaltuuksia, mukaan lukien uudelleentarkastelu-, tutkinta- ja toimintavaltuudet. Niillä on valtuudet hyväksyä puitesopimuksen täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat yksityishenkilöiden tekemät valitukset ja toimia niiden perusteella. Niillä on valtuudet käynnistää tarvittaessa puitesopimukseen liittyvistä lainsäädännön rikkomisista menettely syytteeseen panemiseksi tai kurinpitotoimien määräämiseksi. Unionin tietosuojakehyksessä määrätään valvotun elimen ulkopuolisista riippumattomista viranomaisista, jotta varmistetaan, että ne säilyvät riippumattomina kaikesta välittömästä tai välillisestä ulkoisesta vaikutuksesta. Puitesopimuksessa vaaditaan, että valvontaviranomaisten on vastattava riippumattomista valvontatehtävistä ja käytettävä riippumattomia valvontavaltuuksia.

17. Lopuksi puitesopimusta tarkastellaan säännöllisesti yhteisesti uudelleen, ja ensimmäinen uudelleentarkastelu suoritetaan viimeistään kolmen vuoden kuluttua puitesopimuksen voimaantulosta ja sen jälkeen säännöllisesti, ja kuhunkin valtuuskuntaan on kuuluttava sekä tietosuojaviranomaisten että lainvalvontaviranomaisten edustajia. Yhteisten uudelleentarkastelujen tulokset julkaistaan.

18. Esittelijä toteaa, että sopimus edistää merkittävällä tavalla henkilötietojen suojaa, kun niitä siirretään unionin ja Yhdysvaltojen välillä lainvalvonnan yhteydessä. Se ei ehkä ole paras saavutettavissa oleva sopimus, mutta se on epäilemättä paras nykytilanteessa. Sopimus ei myöskään rajoita tai loukkaa rekisteröidyn oikeuksia, koska se ei muodosta oikeudellista perustaa millekään tietojen siirroille. Sillä vain lisätään uusia oikeuksia ja suojakeinoja olemassa oleviin kehyksiin, jotka koskevat tietojen siirtoa unionin ja Yhdysvaltojen lainvalvontayhteistyön yhteydessä.

19. Esittelijä suosittelee siksi, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenet antavat tukensa tälle mietinnölle ja että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä.

(1)

[viite lisätään, kun komission julkilausuma on saatavilla]


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (9.11.2016)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi rikosten torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen ja syytteeseenpanoon liittyvien henkilötietojen suojaa koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(08523/2016) – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

Valmistelija: Angel Dzhambazki

LYHYET PERUSTELUT

Komissio toimitti 2. toukokuuta 2016 neuvostolle ehdotuksen neuvoston päätökseksi rikosten torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen ja syytteeseenpanoon liittyvien henkilötietojen suojaa koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2016/0126(NLE) – COM(2016)237 final]. Sopimus tunnetaan myös ”puitesopimuksena”.

Ehdotus toimitettiin neuvostolle sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen kongressi oli hyväksynyt vuoden 2015 Judicial Redress Act ‑säädöksen (oikeussuojakeinoja koskeva laki). Kyseisen lain nojalla Yhdysvaltojen oikeusministeriö saa nimetä muita maita tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöjä, joiden kansalainen voi sen jälkeen nostaa siviilioikeudellisia kanteita tiettyjä Yhdysvaltojen virastoja vastaan saadakseen tai oikaistakseen kyseisten virastojen hallussa olevia tietoja tai hakeakseen muutosta lainvastaiseen tietojen luovutukseen toisesta maasta Yhdysvaltoihin rikosten torjumiseksi, tutkimiseksi, selvittämiseksi tai syytteeseen panemiseksi.

Neuvosto päätti 18. heinäkuuta 2016 pyytää Euroopan parlamentilta hyväksyntää ehdotukselle neuvoston päätökseksi edellä mainitun sopimuksen tekemisestä.

Valmistelija kehottaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa pyytämään, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta suosittaa parlamentille, että se hyväksyy sopimuksen jäljempänä mainituista syistä.

a) Suunniteltu sopimus perustuu oikeaan oikeusperustaan

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 16 artikla muodostaa yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa oikean oikeusperustan ehdotukselle.

SEUT-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdassa todetaan, että jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan, ja 2 kohdassa Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetaan valta antaa tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen säännöt, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden suojaa henkilötietojen käsittelyssä. Saman sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdassa todetaan, että neuvoston on saatava parlamentin hyväksyntä kansainvälisen sopimuksen tekemiseen muun muassa silloin, kun sopimus tehdään aloilla, joilla sovelletaan tavallista lainsäätämisjärjestystä.

Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa korkeatasoinen henkilötietojen suoja sekä lisätä rikosten, mukaan lukien terrorismi, torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syytteeseenpanoa koskevaa yhteistyötä Yhdysvaltojen sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä (1 artikla).

Suunnitellulla sopimuksella pyritään pääasiassa luomaan suojatoimet ja ‑takeet, joita sovelletaan silloin, kun henkilötietoja siirretään rikosoikeuden täytäntöönpanoa varten Yhdysvaltojen sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä. Tätä tarkoitusta varten sopimus kattaa määräyksiä seuraavista seikoista: syrjimättömyys (4 artikla), tarkoituksen ja käytön rajoitukset (6 artikla), etukäteen saatava suostumus tietojen siirtämiselle edelleen (7 artikla), tietojen laadun ja eheyden säilyttämistä koskevat menettelyt (8 artikla), tietoturva (9 artikla), ilmoitus turvallisuushäiriöstä (10 artikla), kirjaaminen (11 artikla), säilyttämisaika (12 artikla), erityiset henkilötietoryhmät (13 artikla), henkilötietojen käsittelyyn liittyvää vastuuvelvollisuutta edistävät toimenpiteet (14 artikla), tietoihin pääsy ja oikaisu (16 ja 17 artikla), hallinnollinen ja oikeudellinen muutoksenhaku tapauksissa, jotka koskevat henkilötietoihin pääsyn kieltämistä tai henkilötietojen oikaisua tai laitonta paljastamista (18 ja 19 artikla), sekä tehokas valvonta ja valvontaviranomaisten välinen yhteistyö (21 ja 22 artikla).

On pantava merkille, että ehdotetun sopimuksen 1 artiklassa todetaan, ettei sopimus ole oikeusperusta henkilötietojen siirtämiselle ja että siihen vaaditaan aina erillinen oikeusperusta.

b) Suunnitellulla sopimuksella taataan henkilötietoja koskevan perusoikeuden korkeatasoinen suojelu ja parannetaan oikeusvarmuutta

Monilla suojatoimilla ja -takeilla, joihin edellä viitataan, voidaan asianmukaisesti toteutettuina varmistaa henkilötietojen suojaa koskevan oikeuden korkeatasoinen suojelu, josta määrätään SEUT-sopimuksen 16 artiklassa ja perusoikeuskirjan 8 artiklassa, ja noudattaa unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä henkilötietojen suojan alalla. Tässä yhteydessä on muistettava, että unionin tuomioistuimen asiassa Schrems (C-362/14, EU:C:2015:650) antaman tuomion mukaisesti suunnitellun sopimuksen osapuolten on tarjottava sovellettavassa oikeudellisessa kehyksessään kansalaisilleen mahdollisuus oikeudelliseen muutoksenhakuun, jos toisen osapuolen viranomaiset kieltävät pääsyn tai oikaisun tai paljastavat tietoja laittomasti (19 artikla). Joka tapauksessa elinten, jotka osallistuvat tämän sopimuksen täytäntöönpanoon, ja neuvotteluissa tulevista sopimuksista, joiden perusteella henkilötietoja siirretään, on tarvittaessa haettava esimerkkiä ja ohjeita edellä mainitusta unionin tuomioistuimen asiassa Schrems antamasta tuomiosta ja asiassa Digital Rights Ireland ym. (C-293/12 ja C-594/12, EU:C:2014:238) antamasta tuomiota ja tietysti sen tulevasta oikeuskäytännöstä, mukaan lukien tuomioistuimen tuleva lausunto Kanadan ja Euroopan unionin välille suunnitellusta sopimuksesta, joka koskee matkustajarekisteritietojen siirtoa ja käsittelyä.

Suunnitellulla sopimuksella luodaan puitteet henkilötietojen suojalle ja parannetaan oikeusvarmuutta Sopimuksella täydennetään tarpeellisessa määrin tietosuojatoimia nykyisissä ja tulevissa tiedonsiirtosopimuksissa tai kansallisissa säännöksissä, joilla tällaiset siirrot valtuutetaan (5 artikla). Se on huomattava parannus verrattuna nykytilanteeseen, jossa henkilötietoja siirretään Yhdysvaltoihin sellaisten oikeudellisten välineiden nojalla, jotka eivät yleensä sisällä lainkaan tai sisältävät vain heikkoja tietosuojamääräyksiä. Sopimuksella myös annetaan vähimmäistaso, jonka alapuolelle suoja ei saa jäädä tulevissa sopimuksissa henkilötietojen siirroista rikosoikeuden täytäntöönpanon alalla Yhdysvaltojen sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä. Sopimus on niin ikään tärkeä ennakkotapaus mahdollisille vastaavanlaisille sopimuksille muiden kansainvälisten kumppanien kanssa.

On myös pantava merkille, että sopimus velvoittaa osapuolia toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien erityisesti tietoihin pääsyä ja niiden oikaisua sekä yksityishenkilöille sopimuksessa tarkoitettuja hallinnollisia ja oikeudellisia muutoksenhakukeinoja koskevat velvoitteet, ennen kuin voidaan katsoa, että niiden tietosuojalainsäädännöt ovat yhtä suojaavat (5 artikla). Sopimus velvoittaa osapuolia tekemään säännöllisesti täytäntöönpanotoimia ja -menettelyjä sekä niiden tehokkuutta koskevia yhteisiä uudelleentarkasteluja, joista ensimmäinen on toteutettava viimeistään kolmen vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta. Sopimuksessa määrätään selvästi, että yhteisten uudelleentarkastelujen tulokset on julkaistava (23 artikla). Valmistelija katsoo, että Euroopan parlamentille on tiedotettava viipymättä kaikista tämän määräyksen nojalla toteutetuista toimista ja yhteisten uudelleentarkastelujen tuloksista, jotta se voi toteuttaa aikanaan aiheellisiksi katsomansa toimet.

c) Suunniteltu sopimus parantaa lainvalvontayhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa

Puitesopimus vaikuttaa merkittävästi poliisi- ja lainvalvontayhteistyöhön Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen välillä. Sopimuksella otetaan käyttöön yhteinen ja kattava tietosuojasääntöjen ja ‑takeiden kehys, jonka ansiosta EU:n tai sen jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen rikosoikeuden täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset voivat tehdä tehokkaampaa yhteistyötä. Sopimus helpottaa tiedonsiirtosopimusten tekemistä Yhdysvaltojen kanssa rikosoikeuden täytäntöönpanon alalla myös tulevaisuudessa, kun tietosuojatoimista on jo sovittu eikä niistä tarvitse neuvotella yhä uudelleen. Yhteisten normien vahvistaminen tällä alalla edistää merkittävästi luottamuksen palauttamista transatlanttisiin tiedonsiirtoihin.

*******

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa suosittamaan, että ehdotus neuvoston päätökseksi rikosten torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen ja syytteeseenpanoon liittyvien henkilötietojen suojaa koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta hyväksytään.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimus rikosten torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen ja syytteeseenpanoon liittyvien henkilötietojen suojasta

Viiteasiakirjat:

08523/2016 – C8-0329/2016 – COM(2016)02372016/0126(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

LIBE

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

12.9.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Angel Dzhambazki

11.7.2016

Hyväksytty (pvä)

8.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière


LIITE: ULKOASIAINVALIOKUNNAN KIRJE

Viite: D(2016)51448

Claude Moraes

Puheenjohtaja

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Arvoisa puheenjohtaja

Ehdotus neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä rikosten ennalta estämiseen, tutkimiseen, paljastamiseen ja rikoksia koskeviin syytetoimiin liittyvien henkilötietojen suojasta (2016/0126 NLE) välitettiin Euroopan parlamentille hyväksyntää varten 12. syyskuuta 2016.

Ulkoasiainvaliokunnan (AFET) koordinaattorit päättivät 27. lokakuuta 2016 pitämässään kokouksessa, että AFET-valiokunnan lausunto edellä mainitusta sopimuksesta välitettäisiin valiokunnallenne sekä esittelijälle kirjeen muodossa. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana minulla on ilo välittää tämä lausunto Teille.

Ensinnäkin on korostettava, että sopimuksen parafointi viisi vuotta sen jälkeen, kun neuvosto hyväksyi päätöksen, jolla komissiolle annettiin lupa tällaisten neuvottelujen käynnistämiseen 3. joulukuuta 2010, on ollut menestys etenkin, kun otetaan huomioon tämänhetkiset kansainväliset toimet terrorismin torjumiseksi.

Se, että osapuolet laajentavat yhteistyötään ja varmistavat samalla tietosuojan korkean tason, on erittäin myönteistä käsiteltäessä yhteisiä haasteita Atlantin molemmin puolin. Ulkoasiainvaliokunta tukee erityisesti merkittäviä parannuksia EU:n rekisteröityjen kaikelle henkilötiedolle tarjottavassa suojassa, kun tietoja vaihdetaan Yhdysvaltojen kanssa rikoslain täytäntöönpanoa varten. Valiokunta pitää myönteisenä myös sitä, että kaikki unionin kansalaiset hyötyvät Yhdysvaltojen kansalaisiin verrattuna yhdenmukaisesta kohtelusta sopimuksen käytännön täytäntöönpanon yhteydessä (katso 4 artiklaa).

Haluaisin kuitenkin korostaa, että on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta liittyen osapuolten vaihtamien henkilötietojen suojaan (katso 9 artiklaa). Lisäksi asianmukaiset toimet, joita voitaisiin toteuttaa vaaratilanteiden aiheuttamien vahinkojen lieventämiseksi (katso 10 artiklaa), olisi määriteltävä tarkemmin ottaen huomioon EU:n rekisteröityjen suoja ja EU:n perusoikeuskirja.

Se, että tämän sopimuksen mukaan osapuolilla on oltava valvontaviranomaiset sopimuksen täytäntöönpanon valvomiseksi, valitusten seuraamiseksi ja rikkomusten viemiseksi syyttäjälle, on myös hyvin myönteistä. Haluaisin korostaa, että näiden viranomaisten toimet ovat hyvin hyödyllisiä säännöllisten yhteisten uudelleentarkastelujen kannalta.

Siksi haluan myös todeta, että ulkoasiainvaliokunta kannattaa lausunnossaan tämän sopimuksen tekemistä.

Kunnioittavasti

Elmar Brok

Jäljennös:  Jan Philipp Albrecht, esittelijä


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimus rikosten ennalta estämiseen, tutkimiseen, paljastamiseen ja rikoksia koskeviin syytetoimiin liittyvien henkilötietojen suojasta

Viiteasiakirjat

08523/2016 – C8-0329/2016 – COM(2016)02372016/0126(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

19.7.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

27.10.2016

 

 

 

Esittelijät:

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

Jan Philipp Albrecht

12.9.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

8.11.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

4

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Janice Atkinson, Kostas Chrysogonos, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Maria Grapini, Petra Kammerevert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.11.2016


LOPULLINEN NIMENHUUTOÄÄNESTYS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

41

+

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ALDE

Angelika Mlinar

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ENF

Janice Atkinson, Harald Vilimsky

S&D

Petra Kammerevert

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö