Postupak : 2016/0126(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0354/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0354/2016

Rasprave :

PV 30/11/2016 - 14
CRE 30/11/2016 - 14

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.10
CRE 01/12/2016 - 6.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0465

PREPORUKA     ***
PDF 648kWORD 63k
28.11.2016
PE 592.131v03-00 A8-0354/2016

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela

(08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Jan Philipp Albrecht

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 KRATKO OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela

(08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (08523/2016),

–  uzimajući u obzir Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela (08557/2016),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 16. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0329/2016),

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za vanjske poslove,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. prvi i treći podstavak, članak 99. stavak 2. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za pravna pitanja (A8-0354/2016),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Sjedinjenih Američkih Država.


KRATKO OBRAZLOŽENJE

1. Slijedom poziva Europskog parlamenta, Vijeće je 3. prosinca 2010. donijelo odluku kojom ovlašćuje Komisiju za otvaranje pregovora o sporazumu između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti osobnih podataka koji se prenose i obrađuju radi sprečavanja, istraživanja, otkrivanja i progona kaznenih djela, uključujući terorizam, u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim pitanjima (u daljnjem tekstu „krovni sporazum”). Komisija je 28. ožujka 2011. otvorila pregovore s Ministarstvom pravosuđa SAD-a. Parlament je tijekom pregovora redovito obavještavan u skladu s člankom 218. stavkom 10. UFEU-a i izvjestitelj je izdao niz radnih dokumenata kako bi olakšao rasprave u Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove.

2. Tekst Sporazuma parafiran je 8. rujna 2015. Nakon što je Kongres SAD-a donio Zakon o pravosudnoj zaštiti 24. veljače 2016., Vijeće je 18. srpnja 2016. odlučilo tražiti od Europskog parlamenta da dade suglasnost za sklapanje Sporazuma u skladu s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom (v) UFEU-a te je 12. rujna 2016. Parlamentu podnijelo taj zahtjev.

3. Svrha je Sporazuma postići visoku razinu zaštite temeljnih prava i sloboda pojedinaca, a posebno prava na privatnost pri obradi osobnih podataka kada se u tu svrhu prenose nadležnim tijelima Europske unije i njenih država članica te SAD-a.

Područje primjene Sporazuma

4. Izvjestitelj smatra važnim istaknuti da „krovni sporazum“ ne pruža pravni temelj za prijenose osobnih podataka. Pravni temelj za prijenose podataka nalazi se u postojećim sporazumima EU-a i SAD-a, bilateralnim sporazumima država članica i SAD-a ili u nacionalnim zakonima kojima se propisuje razmjena osobnih podataka (npr. u međunarodnim sporazumima o evidenciji podataka o putnicima, o programu za praćenje financiranja terorističkih aktivnosti ili o uzajamnoj pravnoj pomoći). Krovni sporazum nadopunjuje zaštitu i zaštitne mjere utvrđene tim sporazumima te povećava i usklađuje prava osoba čiji se podaci obrađuju. Budući da je Pravna služba Parlamenta u svome mišljenju od 14. siječnja 2015. pokrenula pitanja koja bi mogla zahtijevati dodatno pojašnjenje, izvjestitelj upućuje na izjavu Komisije(1) donesenu u okviru postupka suglasnosti Parlamenta. Jedno od pojašnjenja odnosi se na posljednji dio rečenice iz članka 5. stavka 3. („nisu potrebna daljnja odobrenja [za prijenos podataka]”). Ta odredba ne predstavlja de facto odluku o primjerenosti, već samo ustvrđuje da nije potreban nikakav drugi pravni temelj osim odgovarajućeg sporazuma na koji se upućuje u članku 3. stavku 1., što je važilo i dosad. Komisija je također pojasnila da pretpostavka o sukladnosti s primjenjivim međunarodnim pravilima prijenosa podataka nije automatska, već uvjetna, podložna osporavanju i ne utječe na ovlasti tijela za zaštitu podataka.

5. U skladu s člankom 3., Sporazum će se primjenjivati na prijenose osobnih podataka između tijela kaznenog progona EU-a ili država članica i tijela kaznenog progona SAD-a radi sprečavanja, otkrivanja, istraživanja i progona kaznenih djela, uključujući terorizam. Odnosi se na sve prijenose podataka između tih tijela, bez obzira na državljanstvo ili prebivalište osoba čiji se podaci obrađuju. Također se odnosi na osobne podatke koje privatni subjekti na teritoriju jedne stranke u navedene svrhe prenose nadležnim tijelima druge stranke, na temelju međunarodnog sporazuma.

6. Sporazum se ne odnosi na razmjene podataka između nacionalnih tijela za sigurnost, s obzirom na to da ne spadaju u nadležnost Unije. Ne odnosi se ni na transatlantske prijenose između privatnih subjekata (npr. uređene ugovornim odredbama ili sustavom zaštite privatnosti između EU-a i SAD-a), kao ni na naknadni pristup tijela kaznenog progona SAD-a ili nacionalnih tijela SAD-a za sigurnost tim podacima u SAD-u.

7. Sporazumom je također predviđeno da će svaka stranka provoditi svoje odredbe bez proizvoljne ili neopravdane diskriminacije između vlastitih državljana i državljana druge ugovorne stranke. Prema Komisiji tom se odredbom jačaju druge odredbe Sporazuma, poput onih kojima se utvrđuju zaštitne mjere za osobe čiji se podaci obrađuju (npr. pristup, ispravak i upravnopravna zaštita), zato što se njome u načelu jamči jednako postupanje prema građanima Europske unije i SAD-a u praktičnoj primjeni sporazuma (članak 4.)

Važni elementi krovnog sporazuma

8. Sporazum sadrži odredbe kojima se utvrđuju osnovna načela zaštite podataka, kao što su:

9. Ograničavanje svrhe i korištenja osobnih podataka koji se prenose (članak 6.). Osobni podaci obrađuju se u točno određene svrhe, dopuštene pravnim temeljem za prijenos. Daljnja obrada od strane drugih ili istih tijela kaznenog progona, regulatornih ili upravnih tijela dopuštena je ako je u sukladnosti s početnom svrhom prijenosa. Tijelo koje prenosi podatke može postaviti dodatne uvjete za prijenos i daljnju obradu u onoj mjeri u kojoj to dopušta primjenjivi pravni okvir.

10. Kvaliteta i cjelovitost podataka (članak 8.) i razdoblja čuvanja (članak 12.) Pri čuvanju osobnih podataka vodi se računa o njihovoj točnosti, relevantnosti, ažurnosti i cjelovitosti potrebnima i primjerenima za njihovu zakonitu obradu. Nadalje, na obradu se primjenjuju točno određena razdoblja čuvanja kako se osobni podaci ne bi obrađivali duže nego što je potrebno. Razdoblje čuvanja određeno je pravnim temeljem kojim se uređuje obrada. Stranke će informacije o tim razdobljima objaviti odnosno učiniti dostupnima.

11. Pravila o daljnjim prijenosima nacionalnim tijelima ugovorne stranke (npr. francuska policija dijeli s njemačkom policijom podatke koje je primila od Saveznog istražnog ureda SAD-a) i tijelima treće države ili međunarodnoj organizaciji koja nije obvezana Sporazumom (članak 7.); U posljednjem je slučaju obvezna prethodna suglasnost tijela kaznenog progona koje je prvotno prenijelo podatke.

12. U pogledu obrade osobnih podataka koja nije povezana s određenim slučajevima, istragama ili progonima (velika količina podataka), krovni sporazum propisuje da će se u svakom pojedinom sporazumu koji dopušta „prijenos velike količine” osobnih podataka morati dodatno definirati norme i uvjeti obrade, posebno obrade osjetljivih podataka, daljnjih prijenosa i razdoblja čuvanja podataka. Takvi prijenosi velikih količina podataka, posebno osjetljivih podataka, mogli bi pokrenuti pitanja o sukladnosti s okvirom EU-a za zaštitu podataka, kako ga tumači Sud Europske unije. Međutim, budući da krovni sporazum ne čini pravni temelj za prijenose velikih količina podataka, to je pitanje potrebno razjasniti u okviru odgovarajućih sporazuma o prijenosu. U skladu s time, Parlament je 2014. odlučio zatražiti mišljenje Suda Europske unije o sukladnosti Sporazuma EU-a i Kanade o evidenciji podataka o putnicima s Poveljom. Postupak je još uvijek u tijeku.

13. Sporazum također utvrđuje prava pojedinaca (informacije, pristup, ispravak, brisanje) i prava na upravnopravnu ili pravosudnu zaštitu. Sva ta prava ostvaruju se u skladu sa zakonom države u kojoj se poziva na njih (uključujući odstupanja).

14. Jedna je od glavnih novosti krovnog sporazuma to što će omogućiti građanima svake stranke da zatraže pravosudnu zaštitu u slučaju i) odbijanja pristupa, ii) odbijanja ispravka ili iii) nezakonitog otkrivanja od strane tijela druge stranke. Ta se prava ostvaruju u skladu sa zakonom države u kojoj se poziva na njih. Kako bi riješio problem nepostojanja prava osoba koje nisu državljani SAD-a, Kongres SAD-a usvojio je 24. veljače 2016. Zakon o pravosudnoj zaštiti. Tim će se Zakonom neke osnove za pravosudnu zaštitu iz Zakona SAD-a o privatnosti iz 1974. proširiti na državljane „pokrivenih država” (npr. država članica). Međutim, ta prava nisu dodijeljena državljanima zemalja izvan EU-a čiji su podaci preneseni u SAD. Takav različit tretman građana EU-a i onih koji to nisu proizašao iz Zakona SAD-a o pravosudnoj zaštiti pokrenuo je određena pitanja. Međutim, Komisija je pojasnila da su u SAD-u druge opcije pravosudne zaštite dostupne svim osobama iz EU-a čiji se podaci prenose i obrađuju u svrhe kaznenog progona, bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište.

15. U pogledu izuzeća mogućih prema članku 552. stavku (a) podstavku (j) točki (2) Zakona SAD-a o privatnosti, prava osoba čiji se podaci obrađuju utvrđena krovnim sporazumom formulirana su tako da ih se ne može uskratiti te se u skladu s time nadležna tijela SAD-a ne mogu pozvati na izuzeća iz Zakona SAD-a o privatnosti za baze podataka koje se koriste kod kaznenih progona kako bi uskratila učinkovitu pravosudnu zaštitu građanima EU-a, kao što je trenutačno slučaj s bazama podataka koje se koriste kod kaznenih progona, poput evidencije podataka o putnicima ili programa za praćenje financiranja terorističkih aktivnosti. Takvo je i pravno shvaćanje Komisije u njenoj izjavi.

16. Krovnim sporazumom propisano je da stranke određuju jedno ili više javnih tijela koja neovisno izvršavaju nadzorne funkcije i ovlasti, uključujući revizije, istrage i intervencije, ovisno o slučaju na vlastitu inicijativu; da su ovlaštena prihvatiti žalbe pojedinaca povezane s mjerama za provedbu krovnog sporazuma i djelovati povodom njih; da su ovlaštena, ovisno o slučaju, prijavljivati kršenja zakona u vezi s krovnim sporazumom radi pokretanja kaznenog progona ili disciplinskog postupka. Okvir Unije za zaštitu podataka predviđa vanjska neovisna tijela u odnosu na nadzirani subjekt kako bi se osigurala njihova neovisnost o svim neposrednim ili posrednim vanjskim utjecajima. Krovni sporazum propisuje da nadzorna tijela moraju neovisno izvršavati nadzorne funkcije i ovlasti.

17. Naposljetku, krovni sporazum podliježe periodičnim zajedničkim revizijama, od kojih će prva biti provedena najkasnije tri godine od stupanja na snagu krovnog sporazuma i nakon toga će se redovito provoditi, a u sastavu delegacija bit će i predstavnici tijela za zaštitu podataka, kao i tijela kaznenog progona. Rezultati zajedničkih revizija bit će dostupni javnosti.

18. Izvjestitelj zaključuje da Sporazum predstavlja velik napredak u zaštiti osobnih podataka koji se prenose između EU-a i SAD-a u okviru radnji kaznenog progona. To možda nije najbolji zamislivi sporazum, no zasigurno je najbolji mogući u trenutačnoj situaciji. Osim toga, taj sporazum ne ograničava niti krši ijedno pravo osoba čiji se podaci obrađuju, s obzirom na to da ne čini pravni temelj za prijenose podataka. Samo dodaje nova prava i zaštitne mjere postojećim okvirima za prijenose podataka u okviru suradnje EU-a i SAD-a u području kaznenog progona.

19. Naposljetku, izvjestitelj preporučuje da članovi parlamentarnog Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove podrže ovo izvješće te da Europski parlament da svoju suglasnost za to.

(1)

[Referenca će biti dodana kada bude dostupna izjava Komisije.]


MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja (9.11.2016)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela

(08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

Izvjestitelj za mišljenje: Angel Dzhambazki

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Komisija je 2. svibnja 2016. Vijeću podnijela Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela [2016/0126 (NLE) - COM (2016)237 final], također poznat kao „Krovni sporazum”.

Prijedlog je podnesen Vijeću nakon što je Kongres SAD-a usvojio Zakon o sudskoj zaštiti iz 2015. Prema tom Zakonu Ministarstvo pravosuđa SAD-a ovlašteno je odrediti strane zemlje ili organizacije za regionalnu gospodarsku integraciju čiji će građani po rođenju zatim moći podnositi građanske tužbe protiv pojedinih agencija Vlade SAD-a u svrhu pristupanja podacima ili izmjene podataka u posjedu tih agencija ili poduzimanja pravnih koraka zbog nezakonite objave podataka prenesenih iz strane zemlje u Sjedinjene Države kako bi se spriječila, istraživala, otkrivala ili progonila kaznena djela.

Vijeće je 18. srpnja 2016. odlučilo podnijeti zahtjev Europskom parlamentu da dade suglasnost na nacrt odluke Vijeća o sklapanju spomenutog sporazuma.

Vaš izvjestitelj poziva Odbor za pravna pitanja da zatraži od Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da Parlamentu preporuči davanje suglasnosti za sklapanje sporazuma iz sljedećih razloga.

(a) Predviđeni sporazum ima propisnu pravnu osnovu

Članak 16. u kombinaciji s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) pravilna je pravna osnova prijedloga.

U članku 16. stavku 1. UFEU-a navodi se da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka, a u stavku 2. istog članka Europskom parlamentu i Vijeću daje se ovlast da, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, utvrđuju pravila o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka. U članku 218. stavku 6. točki (a) UFEU-a stoji da Vijeće donosi odluku o sklapanju sporazuma uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta, između ostalog, kad sporazum pokriva područja na koja se primjenjuje redovni zakonodavni postupak.

Svrha sporazuma osigurati je visoku razinu zaštite osobnih informacija i ojačati suradnju između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije i njezinih država članica u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem ili progonom kaznenih djela, uključujući terorizam (članak 1.).

Predviđeni sporazum u prvom je redu namijenjen za uspostavu širokog spektra zaštitnih mjera koje će se odnositi na prijenose osobnih podataka u svrhe kaznenog progona između Sjedinjenih Američkih Država, s jedne strane, i Europske unije ili njezinih država članica, s druge strane. U tom pogledu sporazum obuhvaća odredbe o zabrani diskriminacije (članak 4.), ograničenja upotrebe podataka (članak 6.), prethodni pristanak za daljnji prijenos (članak 7.), postupke za jamčenje kvalitete i cjelovitosti osobnih podataka (članak 8.), informiranje u slučaju kršenja sigurnosti podataka (članak 9.), prijavu incidenta u vezi sa sigurnošću informacija (članak 10.), vođenje evidencije (članak 11.), razdoblja čuvanja podataka (članak 12.), posebne kategorije osobnih podataka (članak 13.), mjere za promicanje odgovornosti za obradu osobnih podataka (članak 14.), pravo na pristup i ispravke (članak 16. i članak 17.), upravnu i sudsku zaštitu u slučaju odbijanja pristupa osobnim podacima ili odbijanja njihova ispravka ili nezakonitog otkrivanja osobnih podataka (članci 18. i 19.) i mehanizme učinkovitog nadzora i suradnje između nadzornih tijela (članci 21. i 22.).

S tim u vezi vrijedi napomenuti da se u članku 1. predloženog sporazuma navodi da sporazum neće biti pravna osnova ni za koji prijenos osobnih informacija te da će se uvijek zahtijevati zasebna pravna osnova.

(b) Predviđenim sporazumom jamči se visoka razina zaštite temeljnog prava na osobne podatke i doprinosi se pravnoj sigurnosti

Brojne gore navedene zaštitne mjere i jamstva, ako se propisno provedu, mogu osigurati visoku razinu zaštite prava na zaštitu osobnih podataka, kao što se navodi u članku 16. UFEU-a i članku 8. Povelje o temeljnim pravima, i pritom se pridržavati sudske prakse Suda Europske unije u području zaštite podataka. S tim u vezi valja napomenuti da se, u skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije u predmetu Shrems (C-362/14, EU:C:2015:650), predviđenim sporazumom od stranaka traži da u svoje mjerodavne pravne okvire uvedu mogućnost da njihovi građani zatraže sudski nadzor u slučaju odbijanja pristupa podacima ili odbijanja njihova ispravka ili namjernog nezakonitog otkrivanja informacija (članak 19.). U svakom slučaju, institucije koje budu uključene u provedbu tog sporazuma, kao i u pregovore o budućim sporazumima na temelju kojih će se prenositi osobni podaci, moraju voditi računa o sudskoj praksi i, ovisno o slučaju, ravnati se prema njoj, iz predmeta Schrems, u presudi Suda u predmetu Digital Rights Ireland i ostali (C-293/12 i C-594/12, EU:C:2014:238), te naravno o budućoj praksi Suda, što uključuje i predstojeće mišljenje o sporazumu predviđenom između Kanade i Europske unije o prijenosu i obradi podataka iz evidencije podataka o putnicima.

Predviđenim se sporazumom stvara okvir za zaštitu osobnih podataka koji doprinosi pravnoj sigurnosti. Sporazumom će se, ovisno o slučaju, dopuniti mjere za zaštitu podataka u postojećim i budućim sporazumima o prijenosu podataka ili nacionalnim odredbama ne temelju kojih se ti prijenosi vrše (članak 5.). To predstavlja znatan napredak u odnosu na trenutačno stanje u kojem se osobne informacije prenose u Sjedinjene Države na temelju pravnih instrumenata koji u pravilu uopće ne sadržavaju odredbe o zaštiti podataka ili su one jako slabe. Štoviše, sporazumom se predviđa donji prag za buduće sporazume o prijenosu osobnih podataka u vezi s aktivnostima kaznenog progona između Sjedinjenih Američkih Država Europske unije i/ili njezinih država članica, ispod kojeg se razina zaštite ne smije spustiti. Nadalje, ovim sporazumom postavlja se važan presedan za eventualne slične sporazume s drugim međunarodnim partnerima.

Također treba napomenuti da se sporazumom stranke obvezuju na poduzimanje svih potrebnih mjera za provedbu sporazuma, uključujući, u prvom redu, njihove obveze u pogledu pristupa podacima, ispravljanja, upravne i sudske zaštite pojedinaca, kako bi se moglo smatrati da njihova zakonodavstva o zaštiti podataka nude jednaku razinu zaštite (članak 5.). Sporazumom se stranke obvezuje da periodično provode zajedničke revizije politika i postupaka za provedbu sporazuma i revizije njihove uspješnosti. Prva takva revizija treba se provesti najkasnije tri godine od stupanja sporazuma na snagu. U sporazumu jasno stoji da se rezultati zajedničke revizije trebaju objaviti (članak 23.) Vaš izvjestitelj smatra da Parlament treba biti pravodobno obaviješten o svakom koraku poduzetom u skladu s tom odredbom i o rezultatima zajedničke revizije kako bi mogao poduzeti mjere koje mu stoje na raspolaganju, a koje smatra prikladnima u danom trenutku.

(c) Predviđenim sporazumom poboljšat će se suradnja u području kaznenog progona sa Sjedinjenim Američkim Državama

Taj sporazum imat će važan utjecaj na policijsku suradnju i suradnju u području kaznenog progona Europske unije i njezinih država članica sa Sjedinjenim Američkim Državama. Uspostavom zajedničkog i sveobuhvatnog okvira za pravila i jamstava u zaštiti podataka, sporazumom će se omogućiti djelotvornija suradnja EU-u i njegovih država članica, s jedne strane, i tijela kaznenog progona SAD-a, s druge strane. Sporazumom će se također olakšati sklapanje budućih sporazuma o prijenosu podataka s SAD-om u području kaznenog progona jer će mjere zaštite podataka biti dogovorene i o njima se neće morati iznova pregovarati. Naposljetku, utvrđivanje zajedničkih standarda u tom području suradnje može znatno doprinijeti ponovnoj uspostavi povjerenja u transatlantski protok podataka.

*******

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor predloži da Parlament dade suglasnost za nacrt Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela

Referentni dokumenti

08523/2016 – C8-0329/2016 – COM(2016)02372016/0126(NLE)

Nadležni odbor

 

LIBE

 

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

12.9.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Angel Dzhambazki

11.7.2016

Datum usvajanja

8.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière


PRILOG: PISMO ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE

Ref. dok.: D(2016)51448

Claude Moraes

Predsjednik

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Poštovani predsjedniče,

prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela (2016/0126 NLE) 12. rujna 2016. proslijeđen je Parlamentu na davanje suglasnosti.

Na sastanku održanom 27. listopada 2016. koordinatori Odbora za vanjske poslove (AFET) odlučili su da će AFET svoje mišljenje o navedenom sporazumu proslijediti Vašem odboru i izvjestitelju u obliku pisma. Kao predsjedniku Odbora za vanjske poslove drago mi je da Vam mogu uputiti ovo mišljenje.

Kao prvo, želim istaknuti uspjeh koji, posebno uzimajući u obzir trenutačni kontekst međunarodnih napora u borbi protiv terorizma, predstavlja parafiranje ovog sporazuma, pet godina nakon što je Vijeće, 3. prosinca 2010., usvojilo odluku kojom ovlašćuje Komisiju za otvaranje pregovora.

Sama činjenica da će strane pojačati suradnju istovremeno osiguravajući visoku razinu zaštite podataka vrlo je pozitivna za rješavanje zajedničkih izazova s obje strane Atlantika. Odbor za vanjske poslove posebno podržava značajni napredak u vezi sa zaštitom svih osobnih podataka osoba iz EU-a čiji se podaci obrađuju prilikom njihove razmjene s SAD-om u svrhe kaznenog progona. Odbor također pozdravlja činjenicu da će se u pogledu praktične provedbe Sporazuma (članak 4.) prema europskim građanima postupati jednako kao i prema američkim građanima.

Međutim, želim naglasiti da je potrebno iznimno oprezno pristupiti jamčenju visoke razine sigurnosti osobnih podataka koje razmjenjuju obje strane (članak 9.). Štoviše, potrebno je dodatno pojasniti odgovarajuće mjere koje se mogu poduzeti za ublažavanje štete prouzročene nesrećama (članak 10.), imajući na umu zaštitu osoba iz EU-a čiji se podaci obrađuju i uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima.

Također je vrlo pozitivna činjenica da se ovim Sporazumom predviđa da strane uspostave nadzorna tijela koja bi nadgledala njegovu provedbu, nadzirala pritužbe građana i pokretala kazneni progon za povrede propisa. Htio bih istaknuti da će djelovanje tih tijela biti vrlo korisno za zajednička periodična preispitivanja.

Stoga želim prenijeti mišljenje Odbora za vanjske poslove koji podržava suglasnost za sklapanje ovog Sporazuma.

S poštovanjem,

Elmar Brok

Primjerak dostavljen:  Janu Philippu Albrechtu, izvjestitelju


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela

Referentni dokumenti

08523/2016 – C8-0329/2016 – COM(2016)02372016/0126(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

19.7.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

27.10.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Jan Philipp Albrecht

12.9.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

8.11.2016

 

 

 

Datum usvajanja

24.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

4

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Janice Atkinson, Kostas Chrysogonos, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Maria Grapini, Petra Kammerevert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Datum podnošenja

28.11.2016


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

41

+

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ALDE

Angelika Mlinar

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ENF

Janice Atkinson, Harald Vilimsky

S&D

Petra Kammerevert

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti