Förfarande : 2016/0126(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0354/2016

Ingivna texter :

A8-0354/2016

Debatter :

PV 30/11/2016 - 14
CRE 30/11/2016 - 14

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.10
CRE 01/12/2016 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0465

REKOMMENDATION     ***
PDF 409kWORD 64k
28.11.2016
PE 592.131v03-00 A8-0354/2016

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott

(08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Jan Philipp Albrecht

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott

(08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (08523/2016),

–  med beaktande av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott (08557/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 16 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0329/201),

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för utrikesfrågor,

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0354/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Amerikas förenta stater.


KORTFATTAD MOTIVERING

1.  Den 3 december 2010 antog rådet, på Europaparlamentets uppmaning, ett beslut om att låta kommissionen inleda förhandlingar om ett avtal mellan EU och USA om skydd av personuppgifter vid överföring och behandling i syfte att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott, inklusive terrorism, inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (nedan kallat paraplyavtalet). Den 28 mars 2011 inledde kommissionen förhandlingar med det amerikanska justitiedepartementet. Under förhandlingarnas gång har Europaparlamentet regelbundet informerats, i enlighet med artikel 218.10 i EUF-fördraget, och föredraganden har utfärdat en rad arbetsdokument för att underlätta diskussionerna i LIBE-utskottet.

2.  Texten till avtalet paraferades den 8 september 2015. Till följd av den amerikanska kongressens antagande av lagen om rättslig prövning den 24 februari 2016 beslutade rådet den 18 juli 2016 att begära att Europaparlamentet ska ge sitt samtycke till ingåendet av avtalet i enlighet med artikel 218.6 a v i EUF-fördraget och översände sin begäran till parlamentet den 12 september 2016.

3.  Syftet med avtalet är att garantera en hög skyddsnivå för enskilda personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt rätten till privatliv med avseende på behandling av personuppgifter när personuppgifter överförs till behöriga myndigheter i EU och dess medlemsstater och USA i detta syfte.

Avtalets räckvidd

4.  Föredraganden anser att det är viktigt att påpeka att ”paraplyavtalet” inte ger en rättslig grund för överföringar av personuppgifter. Denna rättsliga grund för uppgiftsöverföringar återfinns i befintliga avtal mellan EU och USA, bilaterala avtal mellan medlemsstaterna och USA eller nationella lagar om utbyte av personuppgifter (t.ex. internationella avtal om PNR-uppgifter, TFTP-programmet eller ömsesidig rättslig hjälp). Paraplyavtalet kompletterar skyddsåtgärderna och garantierna i dessa avtal och stärker och harmoniserar de registrerades rättigheter. Eftersom parlamentets rättstjänst i sitt yttrande av den 14 januari 2015 emellertid lyfte vissa frågor som kan kräva ytterligare klargöranden hänvisar föredraganden till den förklaring som kommissionen gjort(1) inom ramen för parlamentets godkännandeförfarande. Ett av förtydligandena gäller den sista delen av meningen i artikel 5.3 (”inget ytterligare godkännande [för uppgiftsöverföringar] ska krävas”). Denna bestämmelse föreskriver inte ett de facto-beslut om adekvat skyddsnivå, utan bara att ingen ytterligare rättslig grund än det avtal som avses i artikel 3.1 ska vara nödvändig, vilket redan är fallet. Kommissionen klargjorde också att presumtionen om överensstämmelse med tillämpliga internationella bestämmelser om överföringar inte är automatisk, utan kvalificerad och kan förkastas, och att den inte påverkar dataskyddsmyndigheternas befogenheter.

5.  Enligt artikel 3 ska avtalet tillämpas på överföringar av personuppgifter mellan brottsbekämpande myndigheter i EU eller medlemsstaterna och de amerikanska brottsbekämpande myndigheterna i syfte att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra brott, inklusive terrorism. Avtalet omfattar alla överföringar av uppgifter mellan dessa myndigheter, oavsett nationalitet eller bosättningsort för den registrerade. Det omfattar även personuppgifter som överförs av privata enheter inom den ena partens territorium till den andra partens behöriga myndigheter för dessa ändamål, på grundval av ett internationellt avtal.

6.  Avtalet omfattar inte utbyte av uppgifter mellan nationella säkerhetsmyndigheter, eftersom detta ligger utanför unionens behörighet. Det omfattar inte heller transatlantiska överföringar mellan privata enheter (t.ex. inom ramen för avtalsklausuler eller skölden för skydd av privatlivet i EU och USA) eller senare tillgång i USA till dessa personuppgifter av en amerikansk brottsbekämpande myndighet eller nationell säkerhetsmyndighet.

7.  I avtalet föreskrivs också att parterna ska genomföra sina bestämmelser utan godtycklig eller oberättigad diskriminering mellan sina egna medborgare och den andra avtalspartens medborgare. Enligt kommissionen förstärker denna bestämmelse andra delar i avtalet, såsom bestämmelserna om skyddsåtgärder för de registrerade (dvs. åtkomst, rättelse och administrativ prövning), eftersom den säkerställer att europeiska medborgare i princip kommer att behandlas på samma sätt som amerikanska medborgare vid det praktiska genomförandet av avtalet (artikel 4).

Huvuddelarna av paraplyavtalet

8.  Avtalet innehåller bestämmelser om fastställande av de grundläggande principerna för uppgiftsskydd, nämligen följande:

9.  Begränsningar av ändamål och användning avseende överförda personuppgifter (artikel 6). Personuppgifter ska behandlas för angivna ändamål som är tillåtna enligt den rättsliga grunden för överföringen. Ytterligare behandling av andra eller samma brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller administrativa myndigheter medges, förutsatt att detta inte är oförenligt med det ursprungliga ändamålet för överföringen. Den överförande myndigheten får ställa ytterligare villkor för överföringen och den senare behandlingen om den tillämpliga rättsliga ramen medger detta.

10.  Uppgifternas kvalitet och integritet (artikel 8) samt lagringsperioder (artikel 12). Personuppgifter ska bevaras med sådan riktighet, relevans, aktualitet och fullständighet som är nödvändigt och lämpligt för en lagenlig behandling. Behandlingen ska vidare omfattas av särskilda lagringsperioder för att se till att personuppgifter inte behandlas längre än vad som behövs. Lagringsperioden ska finnas i den rättsliga grunden för en behandling. Parterna ska offentliggöra dessa perioder eller göra dem tillgängliga.

11.  Bestämmelser om vidareöverföring, både till avtalspartens inhemska myndigheter (t.ex. om fransk polis delar information som man fått av amerikanska FBI med tysk polis) och till myndigheter i tredjeländer eller internationella organisationer som inte är bundna av avtalet (artikel 7). I det senare fallet krävs föregående samtycke från den brottsbekämpande myndighet som ursprungligen överförde uppgifterna.

12.  När det gäller behandling av andra personuppgifter än sådana som avser specifika ärenden, utredningar eller åtal (behandling i klump) föreskrivs i paraplyavtalet att varje specifikt avtal om att tillåta ”klumpöverföring” av personuppgifter ytterligare ska specificera de standarder och villkor enligt vilka denna behandling i klump får ske, i synnerhet när det gäller hantering av känsliga uppgifter, vidareöverföring och lagringsperioder. Sådana klumpöverföringar, i synnerhet av känsliga uppgifter, kan ge upphov till frågor om förenligheten med EU:s ramar för uppgiftsskydd såsom dessa har tolkats av domstolen. Eftersom paraplyavtalet inte utgör en rättslig grund för sådana bulköverföringar måste denna fråga dock klargöras inom ramen för respektive avtal. Följaktligen beslutade parlamentet 2014 att begära ett yttrande från domstolen över huruvida avtalet om passageraruppgifter mellan EU och Kanada är förenligt med stadgan. Ärendet pågår fortfarande.

13.  Avtalet fastställer också enskildas rättigheter (information, åtkomst, rättelse, radering) samt rätt till administrativ och rättslig prövning. Alla dessa rättigheter utövas i enlighet med lagen i det land där de görs gällande (inklusive undantagen).

14.  En av de största nyheterna i paraplyavtalet är att det kommer att göra det möjligt för medborgare i varje part att kunna begära rättslig prövning om den andra partens myndigheter i) nekar åtkomst, ii) nekar rättelse av eller iii) i strid med lag lämnar ut hans eller hennes personuppgifter. Dessa rättigheter utövas i enlighet med lagen i den stat där de görs gällande. För att åtgärda bristen på rättigheter för utländska medborgare antog den amerikanska kongressen den 24 februari 2016 lagen om rättslig prövning (Judicial Redress Act). Denna lag utvidgar vissa grunder för rättslig prövning som föreskrivs i 1974 års amerikanska lag om skydd av privatlivet (Privacy Act) till att gälla medborgare från ”länder som omfattas” (t.ex. medlemsstaterna). Rättigheterna gäller dock inte icke-EU-medborgare vars personuppgifter har överförts till USA. Denna skillnad i behandling mellan EU-medborgare och tredjelandsmedborgare i den amerikanska lagen om rättslig prövning har väckt frågor. Kommissionen har emellertid klargjort att andra vägar till rättslig prövning i USA är tillgängliga för alla registrerade i EU som berörs av överföringen för brottsbekämpande ändamål, oavsett deras nationalitet eller bostadsort.

15.  När det gäller de undantag som medges enligt avsnitt 552a j 2 i den amerikanska lagen om skydd av privatlivet är den registrerades rättigheter formulerade på ett ovillkorligt sätt, och de amerikanska myndigheterna kan följaktligen inte åberopa undantag i denna lag för de brottsbekämpande myndigheternas databaser i syfte att förvägra en verkningsfull rättslig prövning för EU-medborgare, så som för närvarande är fallet i fråga om brottsbekämpande myndigheters databaser, till exempel för PNR-uppgifter eller TFTP-programmet. Detta är även den rättsliga uppfattning som kommissionen framför i sin förklaring.

16.  Enligt paraplyavtalet ska parterna ha en eller flera offentliga tillsynsmyndigheter som utövar oberoende tillsynsfunktioner och tillsynsbefogenheter, däribland granskning, utredning och ingripande, vid behov på eget initiativ; har befogenhet att ta emot och agera vid klagomål från enskilda rörande åtgärder som genomför paraplyavtalet; samt har befogenhet att i lämpliga fall hänskjuta frågor om lagöverträdelser i samband med paraplyavtalet för lagföring eller disciplinära åtgärder. Enligt unionens uppgiftsskyddslagstiftning ska det finnas externa myndigheter som är oberoende av den enhet som står under tillsyn, så att det säkerställs att de förblir opåverkade av allt direkt eller indirekt externt inflytande. Enligt paraplyavtalet måste tillsynsmyndigheterna utöva oberoende tillsynsfunktioner och tillsynsbefogenheter.

17.  Slutligen ska paraplyavtalet bli föremål för regelbundna gemensamma översyner, varav den första ska äga rum senast tre år efter ikraftträdandet av paraplyavtalet och därefter regelbundet, och sammansättningen av de respektive delegationerna ska inbegripa företrädare för både dataskyddsmyndigheterna och brottsbekämpande myndigheter. Resultaten av de gemensamma översynerna kommer att offentliggöras.

18.  Föredraganden drar slutsatsen att avtalet utgör ett stort framsteg för skyddet av personuppgifter som överförs mellan EU och USA i brottsbekämpningssyfte. Det är kanske inte det bästa avtal som kan tänkas, men det är definitivt det bästa möjliga under de rådande omständigheterna. Vidare begränsas eller åsidosätts inte de registrerades rättigheter, eftersom avtalet inte utgör någon rättslig grund för några uppgiftsöverföringar. Det enda avtalet gör är att lägga till nya rättigheter och skyddsåtgärder i de befintliga ramarna för överföring av uppgifter i samband med brottsbekämpningssamarbete mellan EU och USA.

19.  Därför rekommenderar föredraganden ledamöterna i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att ge sitt stöd till detta betänkande och Europaparlamentet att ge sitt godkännande.

(1)

[hänvisning läggs till när kommissionens förklaring finns tillgänglig]


YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (9.11.2016)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott

(08523/2016) – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

Föredragande av yttrande: Angel Dzhambazki

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 2 maj 2016 översände kommissionen till rådet ett förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott [2016/0126 (NLE) - COM(2016)237], även kallat ”paraplyavtalet om dataskydd”.

Förslaget lades fram för rådet sedan den amerikanska kongressen hade antagit 2015 års lag om rättslig prövning (Judicial Redress Act). Enligt denna lag får det amerikanska justitieministeriet utse främmande länder, eller regionala organisationer för ekonomisk integration, vars medborgare ska ha rätt att väcka talan mot vissa statliga myndigheter i USA för syften som avser att få tillgång till eller möjlighet att ändra uppgifter som dessa myndigheter innehar, eller rättslig prövning vid fall av olagligt utlämnande av registeruppgifter som översänts från ett främmande land till Förenta staterna i syfte att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra brott.

Den 18 juli 2016 beslutade rådet att uppmana Europaparlamentet att ge sitt samtycke till utkastet till rådets beslut om ingåendet av ovan nämnda avtal.

Föredraganden ber utskottet för rättsliga frågor att uppmana utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att rekommendera att Europaparlamentet ger sitt godkännande till avtalet av följande skäl:

a) Det föreslagna avtalet är baserat på korrekt rättslig grund

Förslagets korrekta rättsliga grund är artikel 16 tillsammans med artikel 218.6 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

I artikel 16.1 i EUF-fördraget fastställs att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne, och i punkt 2 i samma artikel ges Europaparlamentet och rådet befogenhet att i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa bestämmelser om skydd för enskilda personer när det gäller behandling av personuppgifter. I artikel 218.6 a fastställs att rådet behöver parlamentets godkännande för ingående av ett internationellt avtal bland annat när avtalet täcker områden där det ordinarie lagstiftningsförfarandet tillämpas.

Syftet med avtalet är att garantera ett starkt skydd för personuppgifter och att utöka samarbetet mellan Förenta staterna och Europeiska unionen och dess medlemsstater i samband med förebyggande, utredning, upptäckt eller lagföring av brott, inklusive terrorism (artikel 1).

Det föreslagna avtalet är främst avsett att fastställa en omfattande uppsättning skyddsprinciper och skyddsåtgärder som ska tillämpas på överföring av personuppgifter i brottsbekämpningssyfte mellan Förenta staterna, å ena sidan, och Europeiska unionen eller dess medlemsstater, å andra sidan. För detta syfte innehåller avtalet bestämmelser om icke-diskriminering (artikel 4), begränsningar av uppgiftsanvändningen (artikel 6), förhandsgodkännande av vidareöverföring av personuppgifter (artikel 7), förfaranden för att säkerställa uppgifternas kvalitet och integritet (artikel 8), information vid brott mot uppgiftssäkerheten (artikel 9), anmälan av en incident som påverkar uppgiftssäkerheten (artikel 10), förande av register (artikel 11), lagringsperioder (artikel 12), särskilda kategorier av personuppgifter (artikel 13), åtgärder för att främja ansvarsskyldighet för behandling av personuppgifter (artikel 14), rätt till åtkomst och rättelser av uppgifter (artiklarna 16 och 17), administrativ och rättslig prövning då åtkomst eller rättelse av personuppgifter nekas eller då personuppgifterna lämnas ut på ett olagligt sätt (artiklarna 18 och 19) och mekanismer för effektiv tillsyn och samarbete mellan tillsynsmyndigheter (artiklarna 21 och 22).

I detta sammanhang är det värt att notera att artikel 1 i det föreslagna avtalet specificerar att avtalet inte får utgöra rättslig grund för någon överföring av personuppgifter och att en separat rättslig grund alltid ska krävas.

b) Det föreslagna avtalet garanterar en hög skyddsnivå avseende den grundläggande rätten till skydd för personuppgifter och bidrar till rättslig säkerhet

De många skyddsåtgärder och garantier som avses ovan kommer, om de tillämpas korrekt, att kunna säkerställa en hög skyddsnivå avseende rätten till personuppgiftsskydd sådan den stadfästs i artikel 16 i EUF-fördraget och i artikel 8 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, och överensstämma med domstolens rättspraxis på området för uppgiftsskydd. I detta sammanhang är det värt att notera att det föreslagna avtalet, i linje med domstolens rättspraxis i Shrems-domen (mål C-362/14, EU:C:2015:650), kräver att parterna i sina tillämpliga rättsliga ramar erbjuder sina medborgare möjligheten att begära rättslig prövning avseende nekad åtkomst till eller nekad ändring av registrerade uppgifter eller avsiktligt olagligt utlämnande av uppgifter (artikel 19). Under alla omständigheter bör de institutioner som kommer att involveras i tillämpningen av detta avtal och i förhandlingarna om framtida avtal som kan ligga till grund för överföring av personuppgifter noggrant uppmärksamma och söka vägledning i, om lämpligt, ovan nämnda dom Schrems, i domstolens domar i mål C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, (EU:C:2014:238), och givetvis i domstolens framtida rättspraxis, inklusive domstolens kommande yttrande över det planerade avtalet mellan Europeiska unionen och Kanada om överföring och behandling av passageraruppgifter.

Det föreslagna avtalet skapar en ram för skydd av personuppgifter som bidrar till rättssäkerhet. Avtalet kommer, där så behövs, att komplettera uppgiftsskyddsåtgärder i befintliga och framtida avtal om överföring av uppgifter eller nationella bestämmelser som medger sådana överföringar (artikel 5). Detta är en mycket stor förbättring jämfört med den nuvarande situationen där personuppgifter överförs till Förenta staterna på grundval av rättsliga instrument som i allmänhet inte innehåller några bestämmelser alls om uppgiftsskydd eller bara få sådana. Dessutom ger avtalet en lägsta nivå för skyddet i framtida avtal om överföring av personuppgifter i brottsbekämpningssyfte mellan Förenta staterna och Europeiska unionen och/eller dess medlemsstater, en nivå som inte kan underskridas. Detta avtal utgör dessutom även en viktig modell för eventuella liknande avtal med andra internationella partner.

Det bör även noteras att avtalet ålägger parterna att vidta alla åtgärder som behövs för avtalets genomförande, särskilt med avseende på parternas respektive skyldigheter i fråga om åtkomst, rättelse och administrativ och rättslig prövning för enskilda, innan det kan anses att deras respektive dataskyddslagstiftning är lika skyddande (artikel 5). Avtalet ålägger parterna att göra regelbundna gemensamma översyner av de strategier och förfaranden som fastställts för genomförandet, och av deras effektivitet, och den första gemensamma översynen ska genomföras senast tre år efter dagen för avtalets ikraftträdande. I avtalet föreskrivs tydligt att resultaten av de gemensamma översynerna ska offentliggöras (artikel 23). Er föredragande anser att parlamentet i god tid bör informeras om alla åtgärder som vidtas enligt denna bestämmelse och om resultaten av den gemensamma översynen, så att parlamentet vid rätt tidpunkt kan vidta alla åtgärder det anser lämpligt.

c) Det föreslagna avtalet kommer att förbättra brottsbekämpningssamarbetet med Förenta staterna

Detta avtal kommer att ha stor inverkan på Europeiska unionens och medlemsstaternas polis- och brottsbekämpningssamarbete med Förenta staterna. I och med att en gemensam och omfattande ram av uppgiftsskyddsregler och garantier fastställs, kommer avtalet att göra det möjligt för EU:s och dess medlemsstater å ena sidan och Förenta staternas brottsbekämpande myndigheter å andra sidan att kunna samarbeta effektivare med varandra. Avtalet kommer också att underlätta ingående av framtida avtal om uppgiftsöverföring med Förenta staterna på brottsbekämpningsområdet, eftersom det kommer att finnas överenskomna bestämmelser om uppgiftsskydd som inte behöver förhandlas fram på nytt varje gång ett nytt avtal är under diskussion. Slutligen kan fastställandet av gemensamma normer på detta samarbetsområde väsentligt bidra till att återupprätta förtroendet för transatlantiska uppgiftsflöden.

*******

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att rekommendera att parlamentet ger sitt samtycke till utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott

Referensnummer

08523/2016 – C8-0329/2016 – COM(2016)02372016/0126(NLE)

Ansvarigt/Ansvariga utskott

 

LIBE

 

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

12.9.2016

Föredragande av yttrande:

       Utnämning

Angel Dzhambazki

11.7.2016

Antagande

8.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR

Ref: D(2016)51448

Claude Moraes

Ordförande

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Ett utkast till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ett avtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott (2016/0126 (NLE)) hänvisades till Europaparlamentet för godkännande den 12 september 2016.

Vid sitt sammanträde den 27 oktober 2016 beslutade samordnarna i utskottet för utrikesfrågor (AFET) att en yttrande från AFET över ovannämnda avtal skulle överlämnas till LIBE-utskottet och dess föredragande i form av en skrivelse. I min egenskap av ordförande för utrikesutskottet har jag nöjet att översända detta yttrande.

För det första bör det understrykas att paraferingen av avtalet, fem år efter det att rådet antog ett beslut om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingarna den 3 december 2010, har varit en framgång, särskilt med tanke på de aktuella internationella insatserna för att bekämpa terrorism.

Själva det faktum att parterna kommer att stärka sitt samarbete, samtidigt som man garanterar en hög uppgiftsskyddsnivå, bådar mycket gott inför de gemensamma utmaningar som väntar på båda sidor om Atlanten. Utrikesutskottet stöder särskilt den avsevärda förbättringen när det gäller skyddet för alla personuppgifter om registrerade i EU vid utbyte med USA i brottsbekämpningssyfte. Utskottet välkomnar också det faktum att europeiska medborgare kommer att behandlas på samma sätt som amerikanska medborgare vid det praktiska genomförandet av avtalet (jfr artikel 4).

Jag vill emellertid betona att största försiktighet måste iakttas när det gäller garantin för en hög säkerhetsnivå för personuppgifter som utbyts av parterna (jfr artikel 9). Vidare skulle de lämpliga åtgärder som kan vidtas för att lindra den skada som orsakas av tillbud (jfr artikel 10) behöva definieras närmare med hänsyn till skyddet för registrerade i EU och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Det är också mycket positivt att det i avtalet anges att parterna ska inrätta tillsynsmyndigheter för att granska dess genomförande, övervaka klagomål från medborgarna och hänskjuta överträdelser till åtal. Jag vill understryka att dessa myndigheters åtgärder kommer att bli till stor nytta för de regelbundna gemensamma översynerna.

Därför skulle jag vilja framföra utrikesutskottets yttrande, nämligen att samtycke till ingåendet av avtalet bör tillstyrkas.

Med vänlig hälsning

Elmar Brok

Kopia:  Jan Philipp Albrecht, föredragande


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott

Referensnummer

08523/2016 – C8-0329/2016 – COM(2016)02372016/0126(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

19.7.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

27.10.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jan Philipp Albrecht

12.9.2016

 

 

 

Behandling i utskott

8.11.2016

 

 

 

Antagande

24.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

4

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Janice Atkinson, Kostas Chrysogonos, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Maria Grapini, Petra Kammerevert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Ingivande

28.11.2016


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

41

+

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ALDE

Angelika Mlinar

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ENF

Janice Atkinson, Harald Vilimsky

S&D

Petra Kammerevert

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy