Процедура : 2016/0355(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0356/2016

Внесени текстове :

A8-0356/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0458

ДОКЛАД     ***I
PDF 754kWORD 58k
29.11.2016
PE 594.019v02-00 A8-0356/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента

(COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Перванш Берес

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента

(COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0709),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0457/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2016 г. относно Делегиран регламент на Комисията от 30 юни 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)), и по-специално параграф 4 от нея(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 23 ноември 2016 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0356/2016),

1.  приема изложената по-долу своя позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/...

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от

за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(2),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(4),

като имат предвид, че:

(1)  С Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета(5) бяха въведени редица мерки за подобряване на защитата на инвеститорите и възстановяване на доверието на потребителите в сектора на финансовите услуги чрез повишаване на прозрачността на пазара за инвестиционни продукти на дребно. С него се въвежда задължението създателите на пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти да изготвят основен информационен документ („ОИД“).

(2)  С Регламент (ЕС) № 1286/2014 се предоставят правомощия на Европейския надзорен орган (Европейският банков орган), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета(6); на Европейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета(7) и на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета(8), да изготвят регулаторни технически стандарти, с които се уточняват елементите на ОИД.

(3)  На 30 юни 2016 г. Комисията прие делегиран регламент за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014(9) („делегираният регламент“), в който се определя представянето и съдържанието на ОИДи неговия стандартизиран формат, методиката, залегнала в основата на представянето на риска и възвръщаемостта и изчисляването на разходите, условията и минималната честота на преразглеждане на информацията, която се съдържа в ОИД и условията за изпълнението на изискването за предоставяне на ОИД на инвеститорите на дребно.

(4)  На 14 септември 2016 г. Европейският парламент възрази срещу делегирания регламент, приет от Комисията на 30 юни 2016 г., и призова, както и мнозинството от държавите членки, за отлагане на датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 1286/2014.

(5)  Отлагането с дванадесет месеца ще даде допълнително време на засегнатите лица да се подготвят за спазването на новите изисквания. С оглед на извънредните обстоятелства е подходящо и обосновано Регламент (ЕС) № 1286/2014 да бъде съответно изменен.

(6)  Предвид много краткия период, оставащ до началната дата на прилагане на разпоредбите, предвидена в Регламент (ЕС) № 1286/2014, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно.

(7)  Следователно в този случай е оправдано да се приложи изключението за неотложни случаи, предвидено в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 34, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1286/2014 се заменя със следното:

„Той се прилага от 1 януари 2018 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0347.

(2)

  OВ C,..., стр.….

(3)

  OВ C,..., стр.….

(4)

  Позиция на Европейския парламент от ...(все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от ...

(5)

  Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1).

(6)

  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(7)

  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

(8)

  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(9)

  Делегиран регламент на Комисията от 30 юни 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи (С(2016)3999).


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Основни информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти по отношение на датата на прилагане на регламента

Позовавания

COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)

Дата на представяне на ЕП

9.11.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

21.11.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

21.11.2016

LIBE

21.11.2016

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

23.11.2016

LIBE

1.12.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Pervenche Berès

7.11.2016

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

7.11.2016

Разглеждане в комисия

28.11.2016

 

 

 

Дата на внасяне

29.11.2016

Правна информация - Политика за поверителност