Procedure : 2016/0355(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0356/2016

Indgivne tekster :

A8-0356/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/12/2016 - 6.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0458

BETÆNKNING     ***I
PDF 364kWORD 55k
29.11.2016
PE 594.019v02-00 A8-0356/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer

(COM(2016)0709 – C8–0457/2016 – 2016/0355(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Pervenche Berès

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer

(COM(2016)0709 – C8–0457/2016 – 2016/0355(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0709),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0457/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til sin beslutning af 14. september 2016 om Kommissionens delegerede forordning af 30. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet for stillen til rådighed af sådanne dokumenter (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)), navnlig til denne beslutnings punkt 4(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 23. november 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0356/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

PE-CONS 51/16 - 2016/0355 (COD)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/...

af ...

om ændring af forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer for så vidt angår anvendelsesdatoen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014(5) blev der indført en række foranstaltninger med henblik på at forbedre investorbeskyttelsen og genoprette forbrugertilliden til branchen for finansielle tjenesteydelser ved at gøre markedet for detailinvesteringer mere gennemsigtigt. I henhold til forordningen skal producenter af sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter udarbejde et dokument med central information.

(2)  Ved forordning (EU) nr. 1286/2014 tillægges den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010(6), den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010(7) og den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010(8) beføjelser til at udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende elementerne i dokumentet med central information.

(3)  Den 30. juni 2016 vedtog Kommissionen en delegeret forordning om supplerende regler til forordning (EU) nr. 1286/2014(9) ("den delegerede forordning"), der fastsætter udformningen og indholdet af dokumentet med central information og dets standardformat, den metode, der ligger til grund for angivelsen af risiko og afkast og beregningen af omkostninger, betingelserne og mindstehyppigheden af gennemgangen af oplysningerne i dokumentet med central information og betingelserne for opfyldelse af kravet om, at dokumentet med central information skal stilles til rådighed for detailinvestorer.

(4)  Europa-Parlamentet gjorde den 14. september 2016 indsigelse mod den delegerede forordning, som Kommissionen havde vedtaget den 30. juni 2016, og opfordrede sammen med et stort flertal af medlemsstater til, at anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 1286/2014 blev udsat.

(5)  En udsættelse på tolv måneder vil give de berørte parter mere tid til at opfylde de nye krav. I lyset af de ekstraordinære omstændigheder er det hensigtsmæssigt og berettiget at ændre forordning (EU) nr. 1286/2014 i overensstemmelse hermed.

(6)  På grund af den korte tid, der er tilbage før anvendelsen af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1286/2014, bør nærværende forordning straks træde i kraft.

(7)  Derfor er det også i nærværende tilfælde berettiget at gøre brug af undtagelsen for hastetilfælde i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1286/2014 affattes artikel 34, stk. 2, således:

"Den anvendes fra den 1. januar 2018."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0347.

(2)

  EUT C af …, s. ….

(3)

  EUT C af …, s. ….

(4)

  Europa-Parlamentets holdning af … (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af ….

(5)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1).

(6)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(7)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

(8)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(9)

  Kommissionens delegerede forordning af 30. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) gennem fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder for fremlæggelsen, indholdet, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelserne for at opfylde kravet om at udlevere sådanne dokumenter (C(2016)3999).


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer for så vidt angår anvendelsesdatoen

Referencer

COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)

Dato for høring af EP

9.11.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

21.11.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

21.11.2016

LIBE

21.11.2016

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

IMCO

23.11.2016

LIBE

1.12.2016

 

 

Ordførere

Dato for valg

Pervenche Berès

7.11.2016

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

7.11.2016

Behandling i udvalg

28.11.2016

 

 

 

Dato for indgivelse

29.11.2016

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik