Menettely : 2016/0355(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0356/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0356/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0458

MIETINTÖ     ***I
PDF 356kWORD 56k
29.11.2016
PE 594.019v02-00 A8-0356/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta sen soveltamisen alkamispäivän osalta

(COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Pervenche Berès

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta sen soveltamisen alkamispäivän osalta

(COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0709),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0457/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 14. syyskuuta 2016 antamansa päätöslauselman komission delegoidusta asetuksesta, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2016, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä vahvistamalla teknisiä sääntelystandardeja avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä tällaisten asiakirjojen toimittamisvaatimuksen noudattamiseen liittyvien ehtojen täyttämisestä (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) sekä erityisesti sen 4 kohdan(1),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 23. marraskuuta 2016 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0356/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0347.


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTONASETUS (EU) 2016/…

annettu ... päivänä ...kuuta ...,

vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta sen soveltamispäivän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1286/2014(4) otettiin käyttöön useita toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan sijoittajien suojaa ja palauttamaan kuluttajien luottamus rahoituspalvelualaan lisäämällä läpinäkyvyyttä vähittäissijoitusmarkkinoilla. Siinä edellytetään, että vähittäismarkkinoille tarkoitettujen paketoitujen ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden kehittäjät tuottavat avaintietoasiakirjan.

(2)  Asetuksessa (EU) N:o 1286/2014 annetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) No 1093/2010(5) perustetulle Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) No 1094/2010(6) perustetulle Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) No 1095/2010(7) perustetulle Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) tehtäväksi valmistella tekniset sääntelystandardit, jotka koskevat avaintietoasiakirjan osatekijöitä.

(3)  Komissio hyväksyi 30 päivänä kesäkuuta 2016 delegoidun asetuksen asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä(8), jäljempänä ’delegoitu asetus’, jossa vahvistetaan avaintietoasiakirjan esitystapa ja sisältö sekä sen vakiomuoto, riskien ja tuottojen esittämisessä ja kulujen laskemisessa käytettävä menetelmä, avaintietoasiakirjassa olevien tietojen uudelleentarkastelun edellytykset ja vähimmäistiheys sekä edellytykset, jotka koskevat avaintietoasiakirjan toimittamista yksityissijoittajille koskevan vaatimuksen täyttämistä.

(4)  Euroopan parlamentti vastusti 14 päivänä syyskuuta 2016 komission 30 päivänä kesäkuuta 2016 antamaa delegoitua asetusta ja kehotti yhdessä jäsenvaltioiden merkittävän enemmistön kanssa komissiota lykkäämään asetuksen (EU) N:o 1286/2014 soveltamisen aloittamista.

(5)  Kahdentoista kuukauden lykkääminen antaa asianosaisille lisäaikaa mukautua uusiin vaatimuksiin. Näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa on asianmukaista ja perusteltua muuttaa asetusta (EU) N:o 1286/2014 tämän mukaisesti.

(6)  Koska asetuksessa (EU) N:o 1286/2014 vahvistettujen säännösten soveltamisen on määrä alkaa hyvin pian, tämän asetuksen olisi tultava voimaan viipymättä.

(7)  Näin ollen tässä tapauksessa on myös perusteltua soveltaa kiireellisissä tapauksissa tehtävää poikkeusta, josta määrätään Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan N:o 1 4 artiklassa,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1286/2014 34 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

  EUVL C …, …, s. ….

(2)

  EUVL C …, …, s. ….

(3)

  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ... (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty ....

(4)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista (EUVL L 352, 9.12.2014, s. 1).

(5)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(6)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).

(7)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(8)

  Komission delegoitu asetus, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2016, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä vahvistamalla teknisiä sääntelystandardeja avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä tällaisten asiakirjojen toimittamisvaatimuksen noudattamiseen liittyvien ehtojen täyttämisestä (C(2016)3999).


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevat avaintietoasiakirjat

Viiteasiakirjat

COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

9.11.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

21.11.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

21.11.2016

LIBE

21.11.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

23.11.2016

LIBE

1.12.2016

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Pervenche Berès

7.11.2016

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

7.11.2016

Valiokuntakäsittely

28.11.2016

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.11.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö