Postupak : 2016/0355(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0356/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0356/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0458

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 520kWORD 55k
29.11.2016
PE 594.019v02-00 A8-0356/2016

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode u pogledu datuma njezine primjene

(COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestiteljica: Pervenche Berès

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode u pogledu datuma njezine primjene

(COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0709),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0457/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. rujna 2016. o Delegiranoj uredbi Komisije od 30. lipnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, pregledom i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjavanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)), a osobito njezin stavak 4.(1),

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 23. studenog 2016. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0356/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

UREDBA

EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (EU) 2016/...

od

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode u pogledu datuma njezine primjene

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke(2),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora(3),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(4),

budući da:

(1)  Uredbom (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(5) uveden je niz mjera radi poboljšanja zaštite ulagatelja i obnove povjerenja potrošača u sektor financijskih usluga povećanjem transparentnosti na tržištu malih ulagatelja. Njome se od izdavatelja upakiranih investicijskih proizvoda za male ulagatelje i investicijskih osigurateljnih proizvoda zahtijeva izrada dokumenta s ključnim informacijama.

(2)  Uredbom (EU) br. 1286/2014 ovlašćuju se europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijel za bankarstvo) osnovano Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(6), europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) osnovano Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(7) i europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(8) da izrade regulatorne tehničke standarde kojima se utvrđuju elementi dokumenta s ključnim informacijama.

(3)  Komisija je 30. lipnja 2016. donijela delegiranu uredbu o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2016(9) („delegirana uredba”), kojom se određuje prikaz i sadržaj dokumenta s ključnim informacijama i njegov standardizirani oblik, metodologija na kojoj se temelji prikaz rizika i nagrade te izračun troškova, uvjeti i najmanja učestalost pregleda informacija sadržanih u dokumentu s ključnim informacijama i uvjeti za ispunjenje zahtjeva za pružanjem dokumenta s ključnim informacijama malim ulagateljima.

(4)  Europski parlament usprotivio se, 14. rujna 2016., delegiranoj uredbi koju je Komisija donijela 30. lipnja 2016. i zajedno s velikom većinom država članica pozvao na odgodu datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 1286/2014.

(5)  Dvanaestomjesečnom odgodom osigurat će se uključenim stranama dodatni rok za ispunjavanje novih zahtjeva. S obzirom na navedene iznimne okolnosti primjereno je i opravdano na odgovarajući način izmijeniti Uredbu (EU) br. 1286/2014.

(6)  S obzirom na vrlo kratak rok do početka primjene odredaba utvrđenih Uredbom (EU) br. 1286/2014 ova bi Uredba trebala stupiti na snagu bez odgode.

(7)  Stoga je u ovom slučaju također opravdano primijeniti izuzeće za slučajeve hitnosti iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

U Uredbi (EU) br. 1286/2014 drugi stavak članka 34. zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjuje se od 1. siječnja 2018.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećega dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ,

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0347.

(2)

  SL C ..., str. ...

(3)

  SL C ..., str. ...

(4)

  Stajalište Europskog parlamenta od ... (SL ...) (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od ...

(5)

  Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (SL L 352, 9.12.2014., str. 1.).

(6)

  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.)

(7)

  Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010 . o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.)

(8)

  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.)

(9)

  Delegirana uredba Komisije od 30. lipnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, pregledom i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjivanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata (C(2016)3999).


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Dokumenti s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode

Referentni dokumenti

COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)

Datum podnošenja EP-u

9.11.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

21.11.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

21.11.2016

LIBE

21.11.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

IMCO

23.11.2016

LIBE

1.12.2016

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Pervenche Berès

7.11.2016

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

7.11.2016

Razmatranje u odboru

28.11.2016

 

 

 

Datum podnošenja

29.11.2016

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti