Procedūra : 2016/0355(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0356/2016

Pateikti tekstai :

A8-0356/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 01/12/2016 - 6.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0458

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 660kWORD 56k
29.11.2016
PE 594.019v02-00 A8-0356/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl taikymo datos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų

(COM(2016) 0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Pervenche Berès

(Supaprastinta procedūra: Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl taikymo datos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų

(COM(2016) 0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0709),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0457/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. rugsėjo 14 d. rezoliuciją dėl 2016 m. birželio 30 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) ir ypač į jos 4 dalį(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 23 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0356/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOSREGLAMENTAS (ES) 2016/...

... m. ... ... d.

kuriuo dėl taikymo datos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(2),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(4),

kadangi:

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1286/2014(5) nustatyta įvairių priemonių, kuriomis didinant skaidrumą mažmeninio investavimo rinkoje siekiama gerinti investuotojų apsaugą ir atkurti vartotojų pasitikėjimą finansinių paslaugų sektoriumi. Juo reikalaujama, kad mažmeninių ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų paketų teikėjai rengtų pagrindinės informacijos dokumentą;

(2)  Reglamentu (ES) Nr. 1286/2014 Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010(6), Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010(7), ir Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010(8), įgaliojamos parengti techninius reguliavimo standartus, kuriuose būtų patikslinti pagrindinės informacijos dokumento elementai;

(3)  2016 m. birželio 30 d. Komisija priėmė deleguotąjį reglamentą, papildantį Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014(9) (toliau – deleguotasis reglamentas), kuriame patikslinamas pagrindinės informacijos dokumento pateikimas ir turinys, pagrindinės informacijos dokumento standartizuotas formatas, metodika, kuria grindžiamas rizikos ir grąžos pristatymas ir išlaidų apskaičiavimas, informacijos, esančios pagrindinės informacijos dokumente, peržiūros sąlygos bei minimalus dažnis ir reikalavimo pateikti pagrindinės informacijos dokumentą neprofesionaliesiems investuotojams įvykdymo sąlygos;

(4)  2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamentas pareiškė prieštaravimus dėl 2016 m. birželio 30 d. Komisijos priimto deleguotojo reglamento ir kartu su didžiąja dauguma valstybių narių paragino atidėti Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 taikymo pradžios datą;

(5)  tą datą atidėjus dvylikai mėnesių suinteresuotosioms šalims bus suteikta papildomai laiko pasirengti laikytis naujų reikalavimų. Atsižvelgiant į išskirtines aplinkybes, tikslinga ir pagrįsta atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014;

(6)  atsižvelgiant į tai, kad iki Reglamente (ES) Nr. 1286/2014 nustatytų nuostatų taikymo pradžios liko labai nedaug laiko, šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant;

(7)  todėl šiuo atveju pagrįstai galima taikyti skubos atvejams skirtą išimtį, numatytą Protokolo (Nr. 1) dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos Atominės Energijos Bendrijos steigimo sutarties,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 34 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0347.

(2)

  OL C ..., p.

(3)

  OL C ..., p.

(4)

  ... m. ... ... d. Europos Parlamento pozicija (OL ... ) (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir ... m. ... ... d. Tarybos sprendimas.

(5)

  2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (OL L 352, 2014 12 9, p. 1).

(6)

  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(7)

  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p.48).

(8)

  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(9)

  2016 m. birželio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis (C(2016)3999).


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentai jų taikymo datos atžvilgiu

Nuorodos

COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

9.11.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

21.11.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

21.11.2016

LIBE

21.11.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

23.11.2016

LIBE

1.12.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Pervenche Berès

7.11.2016

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

7.11.2016

Svarstymas komitete

28.11.2016

 

 

 

Pateikimo data

29.11.2016

Teisinė informacija - Privatumo politika