Ziņojums - A8-0356/2016Ziņojums
A8-0356/2016

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz piemērošanas dienu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem

  29.11.2016 - (COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)) - ***I

  Ekonomikas un monetārā komiteja
  Referente: Pervenche Berès
  (Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

  Procedūra : 2016/0355(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0356/2016
  Iesniegtie teksti :
  A8-0356/2016
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz piemērošanas dienu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem

  (COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0709),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0457/2016),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

  –  ņemot vērā 2016. gada 14. septembra rezolūciju par Komisijas 2016. gada 30. jūnija deleģēto regulu, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu iesniegšanas prasību izpildes nosacījumiem (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) un it īpaši tās 4. punktu[1],

  –  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2016. gada 23. novembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

  –  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

  –  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0356/2016),

  1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

  2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

  3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/…

  (... gada ...),

  ar ko attiecībā uz piemērošanas dienu groza Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem

  (Dokuments attiecas uz EEZ)

  EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

  ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

  pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu[2],

  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu[3],

  saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru[4],

  tā kā:

  (1)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014[5] ieviesa vairākus pasākumu, kuru mērķis ir uzlabot ieguldītāju aizsardzību un atjaunot patērētāju uzticēšanos finanšu pakalpojumu nozarei, palielinot pārredzamību privāto ieguldījumu tirgū. Tajā noteikts, ka komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu izveidotājiem ir jāsagatavo pamatinformācijas dokuments ("PD").

  (2)  Regula (ES) Nr. 1286/2014 pilnvaro Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010[6], Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1094/2010[7] un Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010[8], sagatavot regulatīvos tehniskos standartus, precizējot PD elementus.

  (3)  Komisija 2016. gada 30. jūnijā pieņēma deleģēto regulu, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014[9] ("deleģētā regula"), kurā precizēts PD noformējums un saturs, kā arī tā standartizētais formāts, metodoloģija, kas ir pamatā riska un ienesīguma aprakstam un izmaksu aprēķinam, PD ietvertās informācijas pārskatīšanas nosacījumi un minimālais biežums, un nosacījumi, kas jāizpilda, lai atbilstu prasībai par PD nodrošināšanu privātajiem ieguldītājiem.

  (4)  Eiropas Parlaments 2016. gada 14. septembrī iebilda pret deleģēto regulu, kuru Komisija pieņēma 2016. gada 30. jūnijā, un kopā ar lielāko daļu dalībvalstu aicināja atlikt Regulas (ES) Nr. 1286/2014 piemērošanas dienu.

  (5)  Atlikšana par divpadsmit mēnešiem dos papildu laiku attiecīgajām personām ievērot jaunās prasības. Ņemot vērā īpašos apstākļus, ir lietderīgi un pamatoti attiecīgi grozīt Regulu (ES) Nr. 1286/2014.

  (6)  Ņemot vērā ļoti īso laikposmu, kas atlicis līdz Regulā (ES) Nr. 1286/2014 paredzēto noteikumu piemērošanai, šai regulai būtu jāstājas spēkā nekavējoties.

  (7)  Tādējādi šajā gadījumā ir arī pamatoti piemērot izņēmumu, kas attiecībā uz steidzamības gadījumiem paredzēts Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 par dalībvalstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā,

  IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

  1. pants

  Regulas (ES) Nr. 1286/2014 34. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

  “To piemēro no 2018. gada 1. janvāra.”.

  2. pants

  Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

  Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

  ...,

  Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

  priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

  • [1]  Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0347.
  • [2]    OV C, …lpp.
  • [3]    OV C, …lpp.
  • [4]    Eiropas Parlamenta ... nostāja (OV ...) (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes ... lēmums.
  • [5]   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.).
  • [6]    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).
  • [7]    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).
  • [8]    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).
  • [9]    Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2016. gada 30. jūnijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu iesniegšanas prasību izpildes nosacījumiem (C(2016)3999).

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumenti: piemērošanas diena

  Atsauces

  COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)

  Datums, kad to iesniedza EP

  9.11.2016

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ECON

  21.11.2016

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  IMCO

  21.11.2016

  LIBE

  21.11.2016

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Lēmuma datums

  IMCO

  23.11.2016

  LIBE

  1.12.2016

   

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Pervenche Berès

  7.11.2016

   

   

   

  Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

  7.11.2016

  Izskatīšana komitejā

  28.11.2016

   

   

   

  Iesniegšanas datums

  29.11.2016