Procedură : 2016/0355(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0356/2016

Texte depuse :

A8-0356/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0458

RAPORT     ***I
PDF 656kWORD 51k
29.11.2016
PE 594.019v02-00 A8-0356/2016

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări în ceea ce privește data de aplicare

(COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportoare: Pervenche Berès

[Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări în ceea ce privește data de aplicare

(COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0709),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0457/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 septembrie 2016 referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)), și în special punctul 4 al rezoluției(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat în scrisoarea din 23 noiembrie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0356/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

REGULAMENTUL (UE) 2016/...

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări în ceea ce privește data de aplicare

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(3),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(4),

întrucât:

(1)  Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(5) a introdus o serie de măsuri menite să sporească protecția investitorilor și să restabilească încrederea consumatorilor în sectorul serviciilor financiare prin creșterea transparenței pe piața investițiilor individuale. Acesta impune creatorilor de produse de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări să elaboreze un document cu informații esențiale (DIE).

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 împuternicește Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului(6), Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului(7) și Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului(8) să elaboreze standarde tehnice de reglementare prin care se precizează elementele DIE.

(3)  La 30 iunie 2016, Comisia a adoptat un regulament delegat de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014(9) (denumit în continuare „regulamentul delegat”) care precizează prezentarea și conținutul DIE și formatul său standardizat, metodologia care stă la baza prezentării riscului și a randamentului și a calculării costurilor, condițiile și frecvența minimă de revizuire a informațiilor conținute de DIE și condițiile pentru îndeplinirea cerinței de punere a DIE la dispoziția investitorilor individuali.

(4)  La 14 septembrie 2016, Parlamentul European a ridicat obiecții la regulamentul delegat adoptat de Comisie la 30 iunie 2016 și a solicitat, împreună cu o mare majoritate a statelor membre, amânarea datei de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014.

(5)  O amânare de douăsprezece luni va acorda părților implicate mai mult timp pentru a adera la noile cerințe. Având în vedere circumstanțele excepționale, este oportun și justificat ca Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 să fie modificat în consecință.

(6)  Având în vedere perioada foarte scurtă rămasă până la aplicarea dispozițiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare fără întârziere.

(7)  Prin urmare, este de asemenea justificat să se aplice în acest caz excepția pentru situațiile de urgență prevăzută la articolul 4 din Protocolul (nr. 1) privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În Regulamentul (UE) nr. 1286/2014, articolul 34 al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se aplică de la 1 ianuarie 2018.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ... ,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0347.

(2)

  JO C…

(3)

  JO C …

(4)

  Poziția Parlamentului European din ... (JO ...) (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din ... .

(5)

  Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (JO L 352, 9.12.2014, p. 1).

(6)

  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(7)

  Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).

(8)

  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(9)

  Regulamentul delegat al Comisiei din 30 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (C(2016)3999).


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări în ceea ce privește data de aplicare

Referințe

COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)

Data prezentării la PE

9.11.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ECON

21.11.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

IMCO

21.11.2016

LIBE

21.11.2016

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

IMCO

23.11.2016

LIBE

1.12.2016

 

 

Raportori

Data numirii

Pervenche Berès

7.11.2016

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

7.11.2016

Examinare în comisie

28.11.2016

 

 

 

Data depunerii

29.11.2016

Aviz juridic - Politica de confidențialitate