Postopek : 2016/0355(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0356/2016

Predložena besedila :

A8-0356/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0458

POROČILO     ***I
PDF 650kWORD 55k
29.11.2016
PE 594.019v02-00 A8-0356/2016

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih v zvezi z datumom začetka njene uporabe

(COM(2016)/0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalka: Pervenche Berès

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih v zvezi z datumom začetka njene uporabe

(COM(2016)/0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2016)0709),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0457/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. septembra 2016 o delegirani uredbi Komisije z dne 30. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)), zlasti 4. odstavka te resolucije(1),

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 23. novembra 2016, da bo v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije odobril stališče Parlamenta,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0356/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

UREDBA (EU) 2016/...

EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne

o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih v zvezi z datumom začetka njene uporabe

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke(2),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(3),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta(5) je uvedla vrsto ukrepov, usmerjenih v povečanje zaščite vlagateljev in povrnitev zaupanja potrošnikov v sektor finančnih storitev s povečanjem preglednosti na trgu za male vlagatelje. Od proizvajalcev paketnih naložbenih produktov za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktov zahteva pripravo dokumenta s ključnimi informacijami.

(2)  Uredba (EU) št. 1286/2014 daje Evropskemu nadzornemu organu (Evropski bančni organ), ustanovljenemu z Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta(6), Evropskemu nadzornemu organu (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), ustanovljenemu z Uredbo (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta(7), in Evropskemu nadzornemu organu (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), ustanovljenemu z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta(8), pooblastilo za pripravo regulativnih tehničnih standardov, ki določajo elemente dokumenta s ključnimi informacijami.

(3)  Komisija je 30. junija 2016 sprejela delegirano uredbo, ki dopolnjuje Uredbo (EU) št. 1286/2014(9) (v nadaljnjem besedilu: delegirana uredba), ki določa prikaz in vsebino dokumenta s ključnimi informacijami ter njegovo standardizirano obliko, metodologijo, na podlagi katere so predstavljena tveganja in nagrade ter izračunani stroški, pogoje in najmanjšo pogostost pregledovanja informacij, vsebovanih v dokumentu s ključnimi informacijami, ter pogoje za izpolnitev zahteve po zagotovitvi dokumenta s ključnimi informacijami malim vlagateljem.

(4)  Evropski parlament je 14. septembra 2016 nasprotoval delegirani uredbi, ki jo je Komisija sprejela 30. junija 2016, in skupaj z veliko večino držav članic pozval k odlogu začetka uporabe Uredbe (EU) št. 1286/2014.

(5)  Odlog začetka uporabe za dvanajst mesecev bo zadevnim subjektom zagotovil dodaten čas, da bodo lahko izpolnili nove zahteve. Zaradi izrednih okoliščin je primerno in utemeljeno ustrezno spremeniti Uredbo (EU) št. 1286/2014.

(6)  Ker se bodo morale določbe iz Uredbe (EU) št. 1286/2014 kmalu začeti uporabljati, bi morala ta uredba začeti veljati nemudoma.

(7)  Zato je v tem primeru tudi upravičeno uporabiti izjemo za nujne primere, določeno v členu 4 Protokola (št. 1) o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbi (EU) št. 1286/2014 se drugi odstavek člena 34 nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se od 1. januarja 2018.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0347.

(2)

  UL C, …, str. …

(3)

  UL C, …, str. …

(4)

  Stališče Evropskega parlamenta z dne ... (UL ...) / (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne...

(5)

  Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) (UL L 352, 9.12.2014, str. 1).

(6)

  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

(7)

  Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).

(8)

  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(9)

  Delegirana uredba Komisije z dne 30. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov (C(2016)3999).


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Dokumenti s ključnimi podatki o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in o zavarovalnih naložbenih produktih glede datuma začetka veljavnosti

Referenčni dokumenti

COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)

Datum predložitve EP

9.11.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

21.11.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

21.11.2016

LIBE

21.11.2016

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

IMCO

23.11.2016

LIBE

1.12.2016

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Pervenche Berès

7.11.2016

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

7.11.2016

Obravnava v odboru

28.11.2016

 

 

 

Datum predložitve

29.11.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov