Förfarande : 2016/0355(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0356/2016

Ingivna texter :

A8-0356/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0458

BETÄNKANDE     ***I
PDF 438kWORD 56k
29.11.2016
PE 594.019v02-00 A8-0356/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) vad gäller förordningens tillämpningsdag

(COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Pervenche Berès

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella

investerare (Priip-produkter) vad gäller förordningens tillämpningsdag

(COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0709),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C80457/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sin resolution av den 14 september 2016 om kommissionens delegerade förordning av den 30 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt av villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)), särskilt punkt 4(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 23 november 2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0356/2016),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) vad gäller förordningens tillämpningsdag

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(2),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och(4):

av följande skäl:

(1)  Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014(5) införs en rad åtgärder som syftar till att stärka skyddet för investerare och återupprätta konsumenternas förtroende för sektorn för finansiella tjänster genom att öka transparensen på marknaden för produkter som riktar sig till icke-professionella investerare. Förordningen föreskriver att utvecklare av paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter ska upprätta faktablad.

(2)  Enligt förordning (EU) nr 1286/2014 har Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010(6), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010(7) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010(8) befogenhet att utarbeta tekniska tillsynsstandarder för faktabladets olika delar.

(3)  Den 30 juni 2016 antog kommissionen en delegerad förordning om komplettering av förordning (EU) nr 1286/2014(9) (den delegerade förordningen) som fastställer faktabladets utformning och innehåll, standardformat, metoden för att presentera risk och avkastning samt beräkna kostnader, villkor för översynen av uppgifterna i faktabladet och hur ofta den ska göras, samt villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla icke-professionella investerare faktablad.

(4)  Den 14 september 2016 invände Europaparlamentet mot den delegerade förordning som antogs av kommissionen den 30 juni 2016 och krävde tillsammans med en stor majoritet av medlemsstaterna en senareläggning av tillämpningsdagen för förordning (EU) nr 1286/2014.

(5)  Ett uppskov med tolv månader kommer att ge de berörda parterna mer tid att anpassa sig till de nya kraven. Mot bakgrund av de exceptionella omständigheterna är det lämpligt och motiverat att förordning (EU) nr 1286/2014 ändras i enlighet med detta.

(6)  Med tanke på att bestämmelserna i förordning (EU) nr 1286/2014 kommer att börja tillämpas inom en mycket snar framtid bör denna förordning träda ikraft utan dröjsmål.

(7)  Det är därför även motiverat att i detta fall tillämpa det undantag för brådskande fall som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förordning (EU) nr 1286/2014 ska artikel 34 andra stycket ersättas med följande:

”Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i ...

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

Antagna texter, P8_TA(2016)0347.

(2)

  EUT C , , s. .

(3)

  EUT C , , s. .

(4)

  Europaparlamentets ståndpunkt av den … [(EUT ...)/(ännu ej offentliggjord i EUT)] och rådets beslut av den … .

(5)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priips) (EUT L 352, 9.12.2014, s. 1).

(6)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(7)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).

(8)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(9)

  Kommissionens delegerade förordning av den 30 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt av villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad (C(2016)3999).


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare vad gäller tillämpningsdagen

Referensnummer

COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)

Framläggande för parlamentet

9.11.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

21.11.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

21.11.2016

LIBE

21.11.2016

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

23.11.2016

LIBE

1.12.2016

 

 

Föredragande

       Utnämning

Pervenche Berès

7.11.2016

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

7.11.2016

Behandling i utskott

28.11.2016

 

 

 

Ingivande

29.11.2016

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy