ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2008/376/ЕО относно приемането на програмата за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана и относно многогодишните технически насоки за тази програма

30.11.2016 - (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)) - *

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Йежи Бузек


Процедура : 2016/0047(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0358/2016
Внесени текстове :
A8-0358/2016
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2008/376/ЕО относно приемането на програмата за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана и относно многогодишните технически насоки за тази програма

(COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0075),

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 2, параграф 2 от Протокол № 37, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, относно финансовите последици от изтичането на срока на Договора за ЕОВС и Изследователския фонд за въглища и стомана, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0099/2016),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0358/2016),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Необходимо е да се преразгледат правилата относно компетенциите и относно състава на консултативните и техническите групи, по-специално що се отнася до естеството на експертите, назначавани от Комисията, за да се осигури по-голяма прозрачност, както и съответствие и съгласуваност с рамката за експертните групи на Комисията, и да се допринесе, доколкото е възможно, за балансирано представяне на свързаните експертни области и сфери на интереси, както и за един оптимален баланс между мъжете и жените.

(3)  Необходимо е да се преразгледат правилата относно компетенциите и относно състава на консултативните и техническите групи с цел съответните заинтересовани страни да се запознават с разискванията в тези групи, по-специално що се отнася до естеството и влиянието, упражнявано от експертите, назначавани от Комисията, за да се осигури по-голяма прозрачност, както и съответствие и съгласуваност с рамката за експертните групи на Комисията, и да се допринесе, доколкото е възможно, за балансирано представяне на свързаните експертни области и сфери на интереси, както и за един оптимален баланс между мъжете и жените. Необходимо е обаче да се спазят решението на Комисията от 30 май 2016 г. за установяване на хоризонтални правила за създаването и функционирането на експертни групи на Комисията и резолюцията на Европейския парламент относно контрола на регистъра и състава на експертните групи на Комисията.

Обосновка

Предложението за изменение на правното основание на програмата на Изследователския фонд за въглища и стомана беше публикувано, преди Европейската комисия да публикува актуализираните хоризонтални правила относно експертните групи (Решение от 30 май 2016 г. на Комисията за установяване на хоризонтални правила за създаването и функционирането на експертни групи на Комисията (C(2016)3301); съобщение на Комисията до Комисията – Рамка за експертните групи на Комисията: хоризонтални правила и публичен регистър (C(2016)3300).

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Целесъобразно е да се разгледат по-опростени правила за финансиране, за да се улесни участието на малки и средни предприятия (МСП) в програмата на RFCS и да се позволи използването на „разходи за единица продукт“ за изчисляване на допустимите разходи за персонал за собствениците на МСП и други физически лица, които не получават заплата.

(4)  Целесъобразно е да се подкрепя широкото участие на МСП в програмата на RFCS, inter alia, чрез опростяване на правилата, за да се улесни участието на малки и средни предприятия (МСП) в програмата на RFCS и да се позволи използването на „разходи за единица продукт“ за изчисляване на допустимите разходи за персонал за собствениците на МСП и други физически лица, които не получават заплата.

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Секторите за въглища и стомана са важни в рамките на процеса на европейска интеграция и имат ключова роля в цялостния промишлен пейзаж на Съюза. В същото време условията на труд в тези сектори са тежки и често водят до увреждане на здравето на работниците и гражданите. Поради това инсталациите и дружествата следва да зачитат всички правни изисквания относно социалната отговорност, да предложат окончателни решения и да сведат до минимум социалните последствия от прехода или затварянето на инсталации. Социалните партньори трябва да бъдат съветвани във възможно най-голяма степен по въпроси, свързани със социалната отговорност.

Изменение    4

Предложение за решение

Член 1 – точка -1 (нова)

Решение 2008/376/ЕС

Член 6 – параграф 2 – буква ж a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  В член 6, параграф 2 се добавя следната точка:

 

„жа)   въздействието на дейностите за добив на въглища върху заетостта на работниците и местната общност;“

Изменение    5

Предложение за решение

Член 1 – точка -1 a (нова)

Решение 2008/376/ЕС

Член 6 – параграф 2 – точка ж б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1a)  В член 6, параграф 2 се добавя следната точка:

 

„жб)  въздействието на дейностите за добив на въглища върху здравето и безопасността на работниците и на местната общност.“

Изменение    6

Предложение за решение

Член 1 – точка 1

Решение 2008/376/ЕС

Член 21 – буква и а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иа)  оценка на приключените проекти, включително допълнителни мерки за подкрепа, за да се гарантира тяхното продължаване и дългосрочната жизнеспособност на производството на въглища и стомана в съответните райони;

Изменение    7

Предложение за решение

Член 1 – точка 2

Решение 2008/376/ЕС

Член 22 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка консултативна група се съставя в съответствие с таблиците, дадени в приложението. Членовете на консултативните групи са лица, които се назначават от генералния директор на генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“, за да представляват общ интерес, споделян от заинтересованите лица. Те не представляват отделна заинтересована страна, а изразяват становище, общо за различните организации на заинтересованите страни.

Всяка консултативна група се съставя в съответствие с таблиците, дадени в приложението. Членовете на консултативните групи са лица, които се назначават от генералния директор на генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Комисията, за да представляват общ интерес, споделян от заинтересованите лица. Те действат индивидуално и не представляват отделна заинтересована страна, а изразяват становище, общо за различните организации на заинтересованите страни.

Изменение    8

Предложение за решение

Член 1 – точка 2

Решение 2008/376/ЕС

Член 22 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Те работят в съответните области и са осведомени за приоритетите в съответния сектор.

Те работят в съответните области и са осведомени за приоритетите в съответния промишлен отрасъл и сектор.

Изменение    9

Предложение за решение

Член 1 – точка 3

Решение 2008/376/ЕС

Член 24 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Членовете на техническите групи се назначават в личното си качество от генералния директор на генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“.

Членовете на техническите групи се назначават в личното си качество от генералния директор на генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Комисията.

Изменение    10

Предложение за решение

Член 1 – точка 9

Решение 2008/376/ЕС

Член 39

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За назначаването на независими и висококвалифицирани експерти, предвидени в член 18, член 28, параграф 2 и член 38, по аналогия се прилагат разпоредбите на член 40 от Регламент (ЕО) № 1290/2013 (*).

За назначаването на независими и висококвалифицирани експерти, предвидени в член 18, член 28, параграф 2 и член 38, по аналогия се прилагат разпоредбите на член 40 от Регламент (ЕО) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета(*) заедно с – за експертните групи като цяло – решението на Комисията от 30 май 2016 г. за установяване на хоризонтални правила относно създаването и функционирането на експертни групи на Комисията и резолюцията на Европейския парламент относно контрола на регистъра и състава на експертните групи на Комисията.

______________

___________________

(*) Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 ( ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81).“.

(*) Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81).“;

Обосновка

Решението на Комисията беше публикувано след внасянето на предложението относно Изследователския фонд за въглища и стомана, като второто следва да вземе под внимание съдържанието на първото. Както споменава докладчикът на Парламента, желателно е настоящият доклад да бъде съгласуван и с предстоящата резолюция на Парламента 2015/2319(INI) и не следва по никакъв начин да предопределя нейния резултат.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обща информация

От повече от 50 години ЕС подкрепя изследванията в областта на въглищата и стоманата. Всичко започна с Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС, подписан през 1951 г.).

Когато през 2002 г. срокът на действие на Договора изтече, беше взето решение активите на ЕОВС (както и свързаните лихви) да бъдат предоставени на разположение на Изследователски фонд за въглища и стомана. Програмата се финансира от приходи, генерирани от оставащите активи на (несъществуващата вече) ЕОВС. Управлява се от Комисията.

Изследователският фонд за въглища и стомана допълва програма „Хоризонт 2020“ и се управлява извън нея. Изследователският фонд за въглища и стомана предоставя годишно около 50 милиона евро финансиране за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и иновации в областта както на въгледобивния, така и на стоманодобивния сектор (с разпределение 72,8% за стомана и 27,2% за въглища). Изследователският фонд за въглища и стомана обединява промишлените партньори, МСП, водещите изследователски центрове и университети в целия Европейски съюз с цел развиване на знания и стимулиране на иновациите в сектора. Финансираните изследвания обхващат производствените процеси, използването и опазването на ресурсите, подобренията, свързани с околната среда, и безопасността на работната среда в съответните сектори.

Контекст

Според Комисията целта на настоящето предложение е да измени правното основание след периодичната оценка на правилата за управление с оглед на изпълнението на следните цели:

1)  улесняване на достъпа до финансиране чрез опростени правила и пропорционално привеждане в съответствие с правилата на общата изследователска програма „Хоризонт 2020“, с които са запознати заинтересованите страни от сектора на въгледобива и стоманодобива;

Предложените изменения на Изследователският фонд за въглища и стомана са съсредоточени върху правилата за управление на програмата на Изследователския фонд за въглища и стомана (глава III) и привеждат в съответствие във възможно най-голяма степен процедурите и понятията, използвани за „Хоризонт 2020“, с цел улесняване на участието на едни и същи бенефициенти и в двете програми (програмата на Изследователския фонд за въглища и стомана и „Хоризонт 2020“).

2)  гарантиране, че програмата се управлява от Комисията при съответната прозрачност и в съответствие с правилата на Комисията относно експертните групи. Това включва актуализиране на съответните разпоредби, посочени в правното основание, по-специално на отнасящите се до процедурата на комитет.

За да се избегне конфликт на интереси, Комисията предлага изменения, чиято цел е да пояснят естеството на експертите, назначени от нея за участие в заседанията на консултативните и техническите групи, създадени с правното основание на програмата на Изследователския фонд за въглища и стомана. Предложените промени следват хоризонталните правила на Комисията, отнасящи се до нейните консултативни групи.[1]

Позиция на докладчика

Докладчикът не изготвя настоящия доклад в качеството си на частно лице, а като председател на комисията по промишленост, изследвания и енергетика. С оглед на този факт той следователно счита, че не следва да предопределя позицията на комисията в този проектодоклад.

На този етап обаче докладчикът би искал да посочи следните факти, които комисията, а на по-късен етап и Парламентът, могат да вземат под внимание при обсъждането и вземането на решение относно резултата:

1.  Докладчикът не е напълно убеден, че привеждането в съответствие на правилата на Изследователския фонд за въглища и стомана с тези на „Хоризонт 2020“ изисква изменение на правното основание.

2.  Въпросното предложение беше публикувано само няколко седмици преди Комисията да публикува актуализираните хоризонтални правила по този въпрос.[2] Докладчикът изразява загриженост относно бъдещите последици, които актуализацията на правилата може да има върху предложението относно Изследователския фонд за въглища и стомана.

3.  Европейският парламент е в процес на изготвяне на резолюция относно контрола на регистъра и състава на експертните групи на Комисията (2015/2319(INI)), което ще определи позицията на Европейския парламент по отношение на последната актуализация на Комисията. Желателно е настоящият доклад да бъде съгласуван с предстоящата резолюция и не следва по никакъв начин да предопределя нейния резултат.

  • [1]  Съобщение от председателя до Комисията: Рамка за експертните групи на Комисията: хоризонтални правила и публичен регистър C (2010)7649
  • [2]  Решение от 30 май 2016 г. за установяване на хоризонтални правила за създаването и функционирането на експертните групи на Комисията (C (2016)3301); Съобщение на Комисията до Комисията – Рамка за експертните групи на Комисията: хоризонтални правила и публичен регистър (C(2016)3300).

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Решение 2008/376/ЕО относно приемането на програмата за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана и относно многогодишните технически насоки за тази програма

Позовавания

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

29.2.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

7.3.2016

JURI

7.3.2016

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

16.3.2016

JURI

24.5.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Йежи Бузек

16.3.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

12.10.2016

 

 

 

Дата на приемане

29.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

11

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto

Дата на внасяне

30.11.2016