ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/376/ES o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program

30.11.2016 - (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)) - *

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodaj: Jerzy Buzek


Postup : 2016/0047(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0358/2016
Předložené texty :
A8-0358/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/376/ES o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program

(COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2016)0075),

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 2 odst. 2 Protokolu č. 37 o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0099/2016),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0358/2016),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Je třeba revidovat pravidla upravující pravomoci a složení poradních a technických skupin, zejména ve vztahu k osobám jmenovaným Komisí jako odborníci, aby se zajistila větší transparentnost a soulad a slučitelnost s rámcovými předpisy pro odborné skupiny Komise a také co nejvyváženější zastoupení relevantních odborných zaměření a oblastí zájmu i optimální zastoupení mužů a žen.

(3)  Je třeba revidovat pravidla upravující pravomoci a složení poradních a technických skupin, aby měly příslušné zúčastněné strany přehled o jednání v těchto skupinách, zejména ve vztahu k osobám jmenovaným Komisí jako odborníci a vlivu, který uplatňují, aby se zajistila větší transparentnost a soulad a slučitelnost s rámcovými předpisy pro odborné skupiny Komise a také co nejvyváženější zastoupení relevantních odborných zaměření a oblastí zájmu i optimální zastoupení mužů a žen. Nicméně je nutné respektovat rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2016, kterým se zavádějí horizontální pravidla pro ustavování a činnost expertních skupin Komise, a usnesení Evropského parlamentu o kontrole rejstříku a složení skupin odborníků Komise.

Odůvodnění

Návrh na změnu právního základu programu výzkumného fondu byl zveřejněn předtím, než EK zveřejnila aktualizovaná horizontální pravidla pro expertní skupiny (rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2016, kterým se zavádějí horizontální pravidla pro ustavování a činnost expertních skupin Komise (C (2016)3301); sdělení Komisi – „Rámec pro skupiny odborníků Komise: horizontální pravidla a veřejný rejstřík“ (C(2016)3300);

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Je vhodné zvážit jednodušší pravidla financování, která usnadní účast malých a středních podniků v programu výzkumného fondu a umožní vlastníkům malých a středních podniků a ostatním fyzickým osobám nepobírajícím mzdu používat k výpočtu nákladů na pracovníky jednotkové náklady.

(4)  Je vhodné podpořit celkovou účast malých a středních podniků v programu výzkumného fondu mj. zjednodušením pravidel, která usnadní účast malých a středních podniků v programu výzkumného fondu a umožní vlastníkům malých a středních podniků a ostatním fyzickým osobám nepobírajícím mzdu používat k výpočtu způsobilých nákladů na pracovníky jednotkové náklady.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5 a nový

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Uhelný průmysl a ocelářství mají velký význam pro proces evropské integrace a zásadním způsobem utvářejí celkový hospodářský charakter Unie. Pracovní podmínky v těchto odvětvích jsou však náročné a často vedou k poškození zdraví pracujících a občanů. Zařízení a podniky by proto měly splňovat veškeré právní požadavky související se sociální odpovědností, nabízet rozhodná řešení a minimalizovat sociální dopady změn, kterými tato zařízení procházejí, nebo jejich uzavření. Sociální partneři musí být v souvislosti s otázkami týkajícími se sociální odpovědnosti konzultováni v maximální možné míře.

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – point -1 (nový)

Rozhodnutí 2008/376/ES

Čl. 6 – odst. 2 – písm. g a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  V čl. 6 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„ga)  dopad těžby na zaměstnanost pracovníků a místní komunity;“

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – point -1 a (nový)

Rozhodnutí 2008/376/ES

Čl. 6 – odst. 2 – písm. g b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1a)  V čl. 6 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„gb)  dopad těžby na zdraví a bezpečnost pracovníků a místní komunity;“

Pozměňovací návrh    6

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – bod 1

Rozhodnutí 2008/376/ES

Čl. 21 – písm. i a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ia)  posouzení dokončených projektů, včetně dalších podpůrných opatření s cílem zajistit kontinuitu a dlouhodobou životaschopnost výroby uhlí a oceli v dotčených oblastech;

Pozměňovací návrh    7

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – bod 2

Rozhodnutí 2008/376/ES

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Složení poradních skupin odpovídá tabulkám uvedeným v příloze. Členové poradních skupin jsou osoby jmenované generálním ředitelem Generálního ředitelství pro výzkum a inovace, aby zastupovali společné zájmy zúčastněných stran. Nezastupují jednu zúčastněnou stranu, avšak vyjadřují názor společný různým organizacím zúčastněných stran.

Složení poradních skupin odpovídá tabulkám uvedeným v příloze. Členové poradních skupin jsou osoby jmenované generálním ředitelem Generálního ředitelství Komise pro výzkum a inovace, aby zastupovali společné zájmy zúčastněných stran. Konají samostatně a nezastupují žádnou zúčastněnou stranu, avšak vyjadřují názor společný různým organizacím zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – bod 2

Rozhodnutí 2008/376/ES

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členové poradních skupin jsou v daném oboru činní a dbají na odvětvové priority.

Členové poradních skupin jsou v daném oboru činní a dbají na průmyslové a odvětvové priority.

Pozměňovací návrh    9

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – bod 3

Rozhodnutí 2008/376/ES

Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členové technických skupin jsou jmenováni za svou osobu generálním ředitelem Generálního ředitelství pro výzkum a inovace.

Členové technických skupin jsou jmenováni za svou osobu generálním ředitelem Generálního ředitelství Komise pro výzkum a inovace.

Pozměňovací návrh    10

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – bod 9

Rozhodnutí 2008/376/ES

Článek 39

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na jmenování nezávislých a vysoce kvalifikovaných odborníků uvedených v článku 18, čl. 28 odst. 2 a v článku 38 se použijí obdobně ustanovení článku 40 nařízení (ES) č. 1290/2013 (*).

Na jmenování nezávislých a vysoce kvalifikovaných odborníků uvedených v článku 18, čl. 28 odst. 2 a v článku 38 se použijí obdobně ustanovení článku 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1290/2013 (*) a v případě všech skupin odborníků se použije také rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2016, kterým se zavádějí horizontální pravidla pro ustavování a činnost expertních skupin Komise, a usnesení Evropského parlamentu o kontrole rejstříku a složení expertních skupin Komise.

______________

___________________

(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006 ( Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 81).“;

(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006 ( Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 81).“;

Odůvodnění

Rozhodnutí COM bylo zveřejněno po návrhu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel, který by měl jeho obsah zohledňovat. Jak zmínil zpravodaj Parlamentu, bylo by rovněž žádoucí, aby stávající zpráva byla v souladu s nadcházejícím usnesením Parlamentu 2015/2319(INI) a aby žádným způsobem nepředjímala jeho výsledek.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecné informace

EU podporuje výzkum v oblasti uhlí a oceli již více než 50 let. Na samém počátku stála smlouva o Evropském společenství uhlí a oceli (ESUO, podepsaná v roce 1951).

V roce 2002, kdy uplynula platnost této smlouvy, bylo rozhodnuto, že budou aktiva ESUO (a související úroky) uvolněny na Výzkumný fond pro uhlí a ocel (RFSC). Program je financován z příjmů generovaných zbylými aktivy (zaniklého) ESUO. Spravuje jej Komise.

Výzkumný fond pro uhlí a ocel doplňuje program Horizont 2020 a je řízen nezávisle na tomto programu. Ročně poskytuje finanční prostředky na výzkum a vývoj a inovace v odvětví uhlí a oceli ve výši asi 50 milionů EUR (72,8 % z této částky je určeno pro ocelářství, 27,2 % pro uhelný průmysl). Sdružuje partnery z řad průmyslových podniků, malých a středních podniků, předních výzkumných středisek a univerzit z celé Evropské unie, aby rozvíjeli znalosti a podpořili inovace v tomto odvětví. Financovaný výzkum zahrnuje výrobní procesy, využívání a uchování zdrojů, zlepšování životního prostředí a bezpečnost práce v příslušných odvětvích.

Souvislosti

Podle Komise je účelem tohoto návrhu změnit právní základ v návaznosti na pravidelné hodnocení jeho pravidel řízení s cílem realizovat následující cíle:

1)  usnadnit přístup k financování, a to zjednodušením pravidel a odpovídajícím sladěním s pravidly všeobecného výzkumného programu Horizont 2020, s nimiž jsou zúčastněné strany v odvětví uhelný a ocelářský průmyslu obeznámeny.

Navrhované změny Výzkumného fondu pro uhlí a ocel se zaměřují na pravidla řízení programu fondu (kapitola III) a v co nejvyšší možné míře je slaďují s postupy a koncepcemi uplatněnými v programu H2020, aby se titíž příjemci mohli snáze účastnit obou programů (Výzkumného fondu pro uhlí a ocel i H2020);

2)  zajistit, aby byl program řízen Komisí za transparentních podmínek a v souladu s pravidly Komise pro odborné skupiny. To zahrnuje i aktualizaci příslušných ustanovení, na něž odkazuje právní základ, zejména ustanovení týkajících se projednávání ve výborech.

Komise předkládá pozměňovací návrhy, jejichž účelem je objasnit typ odborníků, které Komise jmenuje do poradních a technických skupin zřízených dle právního základu programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel, aby se tak zamezilo jakémukoli střetu zájmů. Navrhované změny se řídí horizontálními pravidly Komise týkajícími se jejích poradních skupin.[1]

Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj nevypracovává tuto zprávu sám za sebe, ale jako předseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. S ohledem na tuto skutečnost se domnívá, že by v tomto návrhu zprávy neměl předjímat stanovisko výboru.

V této fázi by však zpravodaj rád poukázal na následující skutečnosti, které by výbor a v pozdější fázi Parlament mohli zohlednit v rámci diskuzí a přijímání rozhodnutí o výsledku:

1.  Zpravodaj není zcela přesvědčen o tom, že pro sladění pravidel Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a pravidel programu Horizont 2020 je nutné měnit právní základ.

2.  Uvedený návrh byl zveřejněn jen několik týdnů předtím, než Komise zveřejnila aktualizovaná horizontální pravidla týkající se této záležitosti.[2] Zpravodaj vyjadřuje obavy v souvislosti s budoucími dopady, které by tato aktualizace pravidel mohla mít na tento návrh týkající se Výzkumného fondu pro uhlí a ocel.

3.  Evropský parlament právě připravuje usnesení o kontrole rejstříku a složení skupin odborníků Komise (2015/2319(INI)), v němž vyjádří svůj postoj v souvislosti s poslední aktualizací Komise. Bylo by žádoucí, aby stávající zpráva byla v souladu s tímto nadcházejícím usnesením a aby žádným způsobem nepředjímala jeho výsledek.

  • [1]  Sdělení předsedy Komisi: „Rámec pro skupiny odborníků Komise: horizontální pravidla a veřejný rejstřík“ C(2010) 7649).
  • [2]  Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2016, kterým se zavádějí horizontální pravidla pro ustavování a činnost expertních skupin Komise (C (2016)3301); Sdělení Komisi - „Rámec pro skupiny odborníků Komise: horizontální pravidla a veřejný rejstřík“ (C (2016)3300.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí 2008/376/ES o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program

 

Referenční údaje

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)

Datum konzultace / žádost o souhlas

29.2.2016

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

7.3.2016

JURI

7.3.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

16.3.2016

JURI

24.5.2016

 

 

Zpravodajové:

       Datum jmenování

Jerzy Buzek

16.3.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

12.10.2016

 

 

 

Datum přijetí

29.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

51

11

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto

Datum předložení

30.11.2016