ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2008/376/EΚ του Συμβουλίου για την έγκριση του ερευνητικού προγράμματος του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα και σχετικά με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές πολυετούς διάρκειας για το πρόγραμμα

30.11.2016 - (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)) - *

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Jerzy Buzek


Διαδικασία : 2016/0047(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0358/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0358/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2008/376/EΚ του Συμβουλίου για την έγκριση του ερευνητικού προγράμματος του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα και σχετικά με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές πολυετούς διάρκειας για το πρόγραμμα

(COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0075),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου 37 που επισυνάπτεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις για τη λήξη ισχύος της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα και το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0099/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8‑0358/2016),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας·

3.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία    1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν οι κανόνες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση των συμβουλευτικών ομάδων και των τεχνικών ομάδων, ιδίως όσον αφορά τη φύση των εμπειρογνωμόνων που διορίζονται από την Επιτροπή για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια καθώς και συμμόρφωση και συνοχή με το πλαίσιο για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, και να υπάρξει συμβολή, στο μέτρο του δυνατού, στην ισόρροπη εκπροσώπηση όσον αφορά τους διάφορους τομείς εμπειρογνωμοσύνης και τα πεδία ενδιαφέροντος, καθώς και στη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ των φύλων.

(3)  Είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν οι κανόνες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση των συμβουλευτικών ομάδων και των τεχνικών ομάδων, με σκοπό τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνειδητοποιήσουν τις εργασίες σε αυτές τις ομάδες, ιδίως όσον αφορά τη φύση και την ασκούμενη επιρροή των εμπειρογνωμόνων που διορίζονται από την Επιτροπή για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια καθώς και συμμόρφωση και συνοχή με το πλαίσιο για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, και να υπάρξει συμβολή, στο μέτρο του δυνατού, στην ισόρροπη εκπροσώπηση όσον αφορά τους διάφορους τομείς εμπειρογνωμοσύνης και τα πεδία ενδιαφέροντος, καθώς και στη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ των φύλων. Πρέπει, ωστόσο, να τηρούνται η απόφαση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2016 για τη θέσπιση οριζόντιων κανόνων σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και τη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για αλλαγή της νομικής βάσης του προγράμματος ΤΕΑΧ, δόθηκε στη δημοσιότητα πριν το ΕΚ δημοσιεύσει ενημερωμένη εκδοχή των οριζόντιων κανόνων για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων (Απόφαση της 30ής Μαΐου 2016 για τη θέσπιση οριζοντίων κανόνων σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (C (2016)3301) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς την Επιτροπή – Πλαίσιο για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής: Οριζόντιοι κανόνες και δημόσιο μητρώο (C (2016)3300).

Τροπολογία    2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Είναι σκόπιμο να εξεταστεί η απλούστευση των κανόνων χρηματοδότησης έτσι ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο πρόγραμμα του ΤΕΑΧ και να επιτραπεί η χρήση «μοναδιαίου κόστους» για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών προσωπικού για τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ και άλλα φυσικά πρόσωπα που δεν λαμβάνουν μισθό.

(4)  Είναι σκόπιμο να υποστηριχθεί η συνολική συμμετοχή των ΜΜΕ στο πρόγραμμα του ΤΕΑΧ, μεταξύ άλλων, με την απλοποίηση των κανόνων έτσι ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο πρόγραμμα του ΤΕΑΧ και να επιτραπεί η χρήση «μοναδιαίου κόστους» για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών προσωπικού για τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ και άλλα φυσικά πρόσωπα που δεν λαμβάνουν μισθό.

Τροπολογία    3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5 α)  Οι τομείς του άνθρακα και του χάλυβα έχουν μεγάλη σημασία για τη διεργασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο βιομηχανικό τοπίο του συνόλου της Ένωσης. Ταυτόχρονα, οι συνθήκες εργασίας σε αυτούς τους τομείς είναι απαιτητικές και συχνά προκαλούν βλάβη στην υγεία των εργαζομένων και των πολιτών. Συνεπώς οι εγκαταστάσεις και οι εταιρείες θα πρέπει να τηρούν όλες τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την κοινωνική ευθύνη, να προσφέρουν οριστικές λύσεις, και να ελαχιστοποιούν τις κοινωνικές συνέπειες της μετάβασης ή του κλεισίματος των εγκαταστάσεων. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να καλούνται να διατυπώνουν τη γνώμη τους, στο μέτρο του δυνατού, σε θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική ευθύνη.

Τροπολογία    4

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)

Απόφαση 2008/376/ΕΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«ζ α)  επίπτωση των εργασιών για την εξόρυξη στην απασχόληση των εργαζομένων και την τοπική κοινότητα·»

Τροπολογία    5

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)

Απόφαση 2008/376/ΕΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1a)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«ζ β)  επίπτωση των εργασιών για την εξόρυξη στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και της τοπικής κοινότητας·»

Τροπολογία    6

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – σημείο 1

Απόφαση 2008/376/ΕΚ

Άρθρο 21 – στοιχείο θ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

θ α)  την αξιολόγηση των ολοκληρωμένων έργων, συμπεριλαμβανομένων των περαιτέρω μέτρων στήριξης για την εξασφάλιση της συνέχειάς τους και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα στις εν λόγω περιοχές·

Τροπολογία    7

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – σημείο 2

Απόφαση 2008/376/ΕΚ

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η σύνθεση κάθε συμβουλευτικής ομάδας ορίζεται σύμφωνα με τους πίνακες που περιέχονται στο παράρτημα. Τα μέλη των συμβουλευτικών ομάδων είναι πρόσωπα τα οποία διορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας για να εκπροσωπούν το κοινό συμφέρον των ενδιαφερόμενων μερών. Δεν εκπροσωπούν συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο μέρος, αλλά εκφράζουν γνώμη κοινή για τις διάφορες οργανώσεις ενδιαφερομένων.

Η σύνθεση κάθε συμβουλευτικής ομάδας ορίζεται σύμφωνα με τους πίνακες που περιέχονται στο παράρτημα. Τα μέλη των συμβουλευτικών ομάδων είναι πρόσωπα τα οποία διορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Επιτροπής για να εκπροσωπούν το κοινό συμφέρον των ενδιαφερόμενων μερών. Ενεργούν μεμονωμένα και δεν εκπροσωπούν συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο μέρος, αλλά εκφράζουν γνώμη κοινή για τις διάφορες οργανώσεις ενδιαφερομένων.

Τροπολογία    8

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – σημείο 2

Απόφαση 2008/376/ΕΚ

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέλη ασκούν δραστηριότητα στο οικείο πεδίο και γνωρίζουν τις προτεραιότητες του κλάδου.

Τα μέλη ασκούν δραστηριότητα στο οικείο πεδίο και γνωρίζουν τις προτεραιότητες του κλάδου και των τομέων.

Τροπολογία    9

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – σημείο 3

Απόφαση 2008/376/ΕΚ

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέλη των τεχνικών ομάδων διορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας.

Τα μέλη των τεχνικών ομάδων διορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Επιτροπής.

Τροπολογία    10

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – σημείο 9

Απόφαση 2008/376/ΕΚ

Άρθρο 39

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους διορισμούς ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που προβλέπονται στο άρθρο 18, στο άρθρο 28 παράγραφος 2 και στο άρθρο 38, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2013 (*).

Για τους διορισμούς ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που προβλέπονται στο άρθρο 18, στο άρθρο 28 παράγραφος 2 και στο άρθρο 38, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*) παράλληλα με, όσον αφορά τις ομάδες εμπειρογνωμόνων στο σύνολό τους, την απόφαση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2016 για τη θέσπιση οριζόντιων κανόνων σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και τη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής.

______________

___________________

(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81).».

(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81).».

Αιτιολόγηση

Η απόφαση COM δημοσιεύθηκε μετά την πρόταση ΤΕΑΧ, και η τελευταία θα πρέπει να λάβει υπόψη το περιεχόμενό της. Όπως αναφέρθηκε από τον εισηγητή του Κοινοβουλίου, θα ήταν επίσης επιθυμητό η παρούσα έκθεση να είναι συνεπής με το επικείμενο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2015/2319 (INI) και δεν θα πρέπει, κατά κανένα τρόπο, να προδικάζει το αποτέλεσμα του.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικά

Η ΕΕ έχει υποστηρίξει την έρευνα στον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα για περισσότερο από 50 έτη. Όλα ξεκίνησαν με την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ, η οποία υπεγράφη το 1951).

Όταν η Συνθήκη αυτή έληξε το 2002, αποφασίστηκε να διατεθούν τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΚΑΧ (και το σχετικό ενδιαφέρον) σε ένα Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα («ΤΕΑΧ»). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εισοδήματα τα οποία προέρχονται από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του ΕΚΑΧ που έχει λήξει. Η διαχείριση του εν λόγω ταμείου πραγματοποιείται από την Επιτροπή.

Το ΤΕΑΧ είναι συμπληρωματικό και η διαχείρισή του πραγματοποιείται εκτός του προγράμματος Ορίζων 2020. Παρέχει σε ετήσια βάση 50 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας, στους τομείς του άνθρακα όσο και του χάλυβα (με κατανομή 72,8% για τον χάλυβα και 27,2% για τον άνθρακα). Συγκεντρώνει βιομηχανικούς εταίρους, ΜΜΕ, κορυφαία ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη γνώσεων και την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα. Η χρηματοδοτούμενη έρευνα καλύπτει διαδικασίες παραγωγής, χρήση και διατήρηση πόρων, περιβαλλοντικές βελτιώσεις καθώς και την ασφάλεια στην εργασία στους σχετικούς τομείς.

Πλαίσιο

Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο σκοπός της παρούσας προτάσεως είναι να τροποποιηθεί η νομική βάση μετά την περιοδική αξιολόγηση των διαχειριστικών της κανόνων, προκειμένου να υλοποιηθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

1)  Να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω απλουστευμένων κανόνων και αναλογικής ευθυγράμμισης προς τους κανόνες του γενικού ερευνητικού προγράμματος «Ορίζων 2020», με τους οποίους είναι εξοικειωμένοι οι φορείς στους τομείς του άνθρακα και του χάλυβα.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΤΕΑΧ επικεντρώνονται στους κανόνες διαχείρισης του προγράμματος ΤΕΑΧ (Κεφάλαιο ΙΙΙ) και ευθυγραμμίζουν, στο μέτρο του δυνατού, τις διαδικασίες και τις έννοιες που χρησιμοποιούνται για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», έτσι ώστε να διευκολύνουν τη συμμετοχή των ίδιων δικαιούχων και στα δύο προγράμματα (ΤΕΑΧ και Ορίζων 2020).

2)  Να διασφαλιστεί το γεγονός ότι η διαχείριση του προγράμματος ασκείται από την Επιτροπή με τη δέουσα διαφάνεια και σύμφωνα με τους κανόνες της Επιτροπής για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων. Αυτό συμπεριλαμβάνει την επικαιροποίηση των σχετικών διατάξεων που αναφέρονται στη νομική βάση, ιδίως αυτών που αφορούν την επιτροπολογία.

Η Επιτροπή προτείνει τροποποιήσεις με σκοπό να διευκρινιστεί η φύση των εμπειρογνωμόνων που έχει διορίσει για να συμμετάσχουν στις συμβουλευτικές ομάδες και τις τεχνικές ομάδες οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομική βάση του προγράμματος ΤΕΑΧ, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Οι αλλαγές που προτείνονται ακολουθούν τους οριζόντιους κανόνες της Επιτροπής σχετικά με τις συμβουλευτικές ομάδες[1].

Θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής δεν ασχολείται με την έκθεση αυτή υπό την προσωπική του ιδιότητα, αλλά ως Πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, θεωρεί συνεπώς, ότι δεν θα πρέπει να προδικάσει την θέση της επιτροπής σε αυτό το σχέδιο έκθεσης.

Ωστόσο, στο παρόν στάδιο, ο εισηγητής θα επιθυμούσε να επισημάνει τα ακόλουθα γεγονότα, τα οποία η επιτροπή και σε μεταγενέστερο στάδιο το Κοινοβούλιο, θα μπορούσε να λάβει υπόψη κατά τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης όσον αφορά το αποτέλεσμα:

1.  Ο εισηγητής δεν είναι πλήρως πεπεισμένος ότι η ευθυγράμμιση των κανόνων του ΤΕΑΧ με αυτούς του «Ορίζων 2020» απαιτεί τροποποίηση της νομικής βάσης.

2.  Η εν λόγω πρόταση δημοσιεύθηκε μόλις πριν λίγες εβδομάδες πριν η Επιτροπή δημοσιεύσει επικαιροποιημένους οριζόντιους κανόνες για το θέμα αυτό[2]. Ο εισηγητής εκφράζει τις ανησυχίες του για τις μελλοντικές επιπτώσεις που η επικαιροποίηση των κανόνων μπορεί να έχει στην παρούσα πρόταση για το ΤΕΑΧ.

3.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προετοιμάζει επί του παρόντος ένα ψήφισμα σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και τη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (2015/2319(ΙΝΙ)), που θα αποτελέσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την τελευταία επικαιροποίηση της Επιτροπής. Θα ήταν επιθυμητό η παρούσα έκθεση να είναι συνεπής με αυτό το επικείμενο ψήφισμα, και δεν θα πρέπει κατ’ ουδένα λόγο, να προδικάζει την έκβασή του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση της απόφασης 2008/376/EΚ για την έγκριση του ερευνητικού προγράμματος του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα και σχετικά με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές πολυετούς διάρκειας για το πρόγραμμα αυτό

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

29.2.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

7.3.2016

JURI

7.3.2016

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

16.3.2016

JURI

24.5.2016

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Jerzy Buzek

16.3.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.10.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

29.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

51

11

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto

Ημερομηνία κατάθεσης

30.11.2016

  • [1]  Ανακοίνωση του Προέδρου στην Επιτροπή: Πλαίσιο για τους οριζόντιους κανόνες και το δημόσιο μητρώο των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής C(2010)7649.
  • [2]  Απόφαση της 30ής Μαΐου 2016 για τη θέσπιση οριζοντίων κανόνων σχετικά με τη δημιουργία και την λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (C (2016)3301)· Ανακοίνωση της Επιτροπής προς την Επιτροπή – Πλαίσιο για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής: Οριζόντιοι κανόνες και δημόσιο μητρώο (C (2016)3300).