RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2008/376/EÜ söe ja terase teadusfondi teadusprogrammi vastuvõtmise ja selle programmi mitmeaastaste tehniliste suuniste kohta

  30.11.2016 - (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)) - *

  Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  Raportöör: Jerzy Buzek


  Menetlus : 2016/0047(NLE)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0358/2016
  Esitatud tekstid :
  A8-0358/2016
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2008/376/EÜ söe ja terase teadusfondi teadusprogrammi vastuvõtmise ja selle programmi mitmeaastaste tehniliste suuniste kohta

  (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

  (Konsulteerimine)

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2016)0075),

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 37 (ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemise finantstagajärgede ning söe ja terase teadusfondi kohta) artikli 2 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0099/2016),

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

  –  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A8-0358/2016),

  1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

  2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a;

  3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

  4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

  5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  Muudatusettepanek    1

  Ettepanek võtta vastu otsus

  Põhjendus 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (3)  Nõuande- ja tehnikarühmade pädevust ja koosseisu käsitlevad eeskirjad on vaja läbi vaadata, eelkõige komisjoni poolt ametisse nimetatud ekspertidega seotud asjaolud, et tagada suurem läbipaistvus ning vastavus komisjoni eksperdirühmade raamistikule ja sidusus sellega ning soodustada võimalikult palju asjaomaste tegevus- ja huvivaldkondade tasakaalustatud esindatust ning optimaalset soolist tasakaalu.

  (3)  Et asjaomased sidusrühmad saaksid teada nõuande- ja tehnikarühmades toimuvatest aruteludest, tuleb nende rühmade pädevust ja koosseisu käsitlevaid eeskirju muuta, eelkõige selles osas, mis puudutab komisjoni poolt ametisse nimetatud ekspertidega seotud asjaolusid ja mõju, mida nad avaldavad, et tagada suurem läbipaistvus ning vastavus komisjoni eksperdirühmade raamistikule ja sidusus sellega ning soodustada võimalikult palju asjaomaste tegevus- ja huvivaldkondade tasakaalustatud esindatust ning optimaalset soolist tasakaalu. Tuleb aga järgida komisjoni 30. mai 2016. aasta otsust, millega kehtestatakse horisontaalsed eeskirjad komisjoni eksperdirühmade loomiseks ja tööks, ning Euroopa Parlamendi resolutsiooni komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimise kohta.

  Selgitus

  Söe ja terase teadusfondi teadusprogrammi õigusliku aluse muutmise ettepanek avaldati enne, kui komisjon avaldas eksperdirühmi käsitlevad ajakohastatud horisontaalsed eeskirjad (30. mai 2016. aasta otsus, millega kehtestatakse horisontaalsed eeskirjad komisjoni eksperdirühmade loomiseks ja tööks (C(2016)3301); komisjoni teatis komisjonile: „Komisjoni eksperdirühmade raamistik: horisontaalsed eeskirjad ja avalik register“ (C(2016)3300)).

  Muudatusettepanek    2

  Ettepanek võtta vastu otsus

  Põhjendus 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (4)  On asjakohane kaaluda lihtsamaid rahastamiseeskirju, et hõlbustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) osalemist söe ja terase teadusfondi programmis ning lubada kasutada ühikuhinda VKEde omanike ja muude palka mittesaavate füüsiliste isikute toetuskõlblike tööjõukulude arvutamiseks.

  (4)  On asjakohane toetada VKEde üldist osalemist söe ja terase teadusfondi programmis, lihtsustades muu hulgas rahastamiseeskirju, et hõlbustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) osalemist söe ja terase teadusfondi programmis ning lubada kasutada ühikuhinda VKEde omanike ja muude palka mittesaavate füüsiliste isikute toetuskõlblike tööjõukulude arvutamiseks.

  Muudatusettepanek    3

  Ettepanek võtta vastu otsus

  Põhjendus 5 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (5 a)  Söe- ja terasesektoril on Euroopa integratsiooniprotsessis oluline koht ja neil on põhiroll liidu üldises tööstuskeskkonnas. Samas on töötingimused mõlemas sektoris keerulised, mis on töötajatele ja kodanikele tekitanud sageli tervisekahjustusi. Seetõttu peaksid kõik toomiskohad ja ettevõtted täitma kõiki õiguslikke sotsiaalse vastutuse nõudeid, pakkuma toimivaid lahendusi ja vähendama tootmiskohtade üleviimise või sulgemise sotsiaalset mõju nii palju kui võimalik. Sotsiaalse vastutusega seotud küsimustes tuleb võimalikult suures ulatuses konsulteerida tööturu osapooltega.

  Muudatusettepanek    4

  Ettepanek võtta vastu otsus

  Artikkel 1 – punkt -1 (uus)

  Otsus 2008/376/EÜ

  Artikkel 6 – lõige 2 – punkt g a (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  -1)  Artikli 6 lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:

   

  „g a)  kaevandustegevuse mõju töötajate hõivele ja kohalikule kogukonnale;“

  Muudatusettepanek    5

  Ettepanek võtta vastu otsus

  Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)

  Otsus 2008/376/EÜ

  Artikkel 6 – lõige 2 – punkt g b (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  -1 a)  Artikli 6 lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:

   

  „g b)  kaevandustegevuse mõju töötajate ja kohaliku kogukonna tervisele ja ohutusele.“

  Muudatusettepanek    6

  Ettepanek võtta vastu otsus

  Artikkel 1 – punkt 1

  Otsus 2008/376/EÜ

  Artikkel 21 – punkt i a (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  i a)  lõpetatud projektide hindamine, sh täiendavad tugimeetmed, millega tagada nende järjepidevus ning asjaomastes piirkondades söe- ja terasetootmise pikaaegne elujõulisus;

  Muudatusettepanek    7

  Ettepanek võtta vastu otsus

  Artikkel 1 – punkt 2

  Otsus 2008/376/EÜ

  Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 1

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Iga nõuanderühm moodustatakse kooskõlas lisas esitatud tabelitega. Nõuanderühmade liikmed on isikud, kelle nimetab ametisse teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi peadirektor ja kelle eesmärk on esindada sidusrühmade ühishuve. Nad ei esinda üksikut sidusrühma, vaid väljendavad eri sidusrühmadeorganisatsioonide ühist arvamust.

  Iga nõuanderühm moodustatakse kooskõlas lisas esitatud tabelitega. Nõuanderühmade liikmed on isikud, kelle nimetab ametisse komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi peadirektor ja kelle eesmärk on esindada sidusrühmade ühishuve. Nad täidavad oma ülesandeid iseseisvalt ja nad ei esinda üksikut sidusrühma, vaid väljendavad eri sidusrühmade organisatsioonide ühist arvamust.

  Muudatusettepanek    8

  Ettepanek võtta vastu otsus

  Artikkel 1 – punkt 2

  Otsus 2008/376/EÜ

  Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 2

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Nad peavad olema tegevad asjaomases valdkonnas ja teadlikud tööstusharu prioriteetidest.

  Nad peavad olema tegevad asjaomases valdkonnas ja teadlikud tööstusharu ja sektori prioriteetidest.

  Muudatusettepanek    9

  Ettepanek võtta vastu otsus

  Artikkel 1 – punkt 3

  Otsus 2008/376/EÜ

  Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 2

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Tehnikarühmade liikmed määrab isiklikult ametisse teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi peadirektor.

  Tehnikarühmade liikmed määrab isiklikult ametisse komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi peadirektor.

  Muudatusettepanek    10

  Ettepanek võtta vastu otsus

  Artikkel 1 – punkt 9

  Otsus 2008/376/EÜ

  Artikkel 39

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Artiklis 18, artikli 28 lõikes 2 ja artiklis 38 nimetatud sõltumatute ja kõrgelt kvalifitseeritud ekspertide ametisse nimetamisel kohaldatakse analoogia põhjal määruse (EL) nr 1290/2013(*) artiklit 40.

  Artiklis 18, artikli 28 lõikes 2 ja artiklis 38 nimetatud sõltumatute ja kõrgelt kvalifitseeritud ekspertide ametisse nimetamise suhtes kohaldatakse analoogia põhjal Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1290/2013(*) artiklit 40 ning kogu eksperdirühma suhtes komisjoni 30. mai 2016. aasta otsust, millega kehtestatakse horisontaalsed eeskirjad komisjoni eksperdirühmade loomiseks ja tööks, ning Euroopa Parlamendi resolutsiooni komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimise kohta.

  ______________

  ___________________

  (*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1290/2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1906/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 81).”

  (*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1290/2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1906/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 81).”

  Selgitus

  Komisjoni otsus avaldati pärast söe ja terase teadusfondi ettepanekut ja otsuses tuleks ettepaneku sisu arvesse võtta. Nagu parlamendi raportöör märkis, oleks ühtlasi soovitav, et käesolev raport oleks tulevase parlamendi resolutsiooniga 2015/2319(INI) kooskõlas ega mõjutaks mingil viisil selle tulemust.

  SELETUSKIRI

  Üldpõhimõtted

  EL on toetanud söe- ja terasealaseid teadusuuringuid üle 50 aasta. See sai alguse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) asutamislepingust, mis allkirjastati 1951. aastal.

  Kui nimetatud lepingu kehtivus 2002. aastal lõppes, otsustati teha ESTÜ varad (ja sellega seotud huvid) kättesaadavaks söe ja terase teadusfondile. Programmi rahastatakse tulust, mida saadakse (endise) ESTÜ allesjäänud varadest. Seda haldab Euroopa Komisjon.

  Söe ja terase teadusfond täiendab programmi „Horisont 2020“ ja seda hallatakse väljaspool seda programmi. Söe ja terase teadusfondist eraldatakse söesektorile ja terasesektorile aastas teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni rahastamiseks umbes 50 miljonit eurot (72,8 % terase- ja 27,2 % söesektorile). See toob sektoris teadmiste arendamise ja innovatsiooni edendamise nimel üle kogu Euroopa Liidu kokku tööstuspartnerid, VKEd, juhtivad uurimiskeskused ja ülikoolid. Rahastatavad teadusuuringud hõlmavad tootmisprotsesse, ressursside kasutamist ja säilitamist, keskkonnatingimuste parandamist ning tööohutust vastavates sektorites.

  Taust

  Vastavalt komisjoni seisukohale on käesolev ettepanek koostatud selleks, et pärast teadusprogrammi halduseeskirjade perioodilist hindamist muuta selle õiguslikku alust ja saavutada sellega järgmised eesmärgid.

  1)  Hõlbustada juurdepääsu rahastamisele tänu lihtsustatud eeskirjadele ja nende vajalikul määral kooskõlla viimisele söe ja terase sidusrühmadele tuttava üldise teadusprogrammi „Horisont 2020“ eeskirjadega.

  Söe ja terase teadusfondi eeskirjade kavandatud muudatustes keskendutakse söe ja terase teadusfondi programmi halduseeskirjadele (III peatükk) ning menetlused ja mõisted viiakse võimalikult palju kooskõlla raamprogrammis „Horisont 2020“ kasutatavatega, et hõlbustada samade toetusesaajate osalemist mõlemas programmis (söe ja terase teadusfond ja „Horisont 2020“).

  2)  Tagada, et komisjon haldaks programmi nõuetekohase läbipaistvusega ning kooskõlas komisjoni eeskirjadega eksperdirühmade kohta. See hõlmab õiguslikus aluses osutatud asjakohaste sätete, eelkõige komiteemenetlusega seotud sätete ajakohastamist.

  Huvide konflikti vältimiseks teeb komisjon ettepaneku muuta selgemaks asjaolusid, mis on seotud ekspertidega, kelle komisjon nimetab ametisse söe ja terase teadusfondi programmi õigusliku alusega kehtestatud nõuande- ja tehnikarühmadesse. Kavandatud muudatustes järgitakse komisjoni horisontaalseid eeskirju seoses nõuanderühmadega.[1]

  Raportööri seisukoht

  Raportöör ei tegele käesoleva raportiga enda nimel, vaid tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni (ITRE-komisjon) esimehena. Arvestades seda asjaolu, leiab ta seetõttu, et ta ei tohiks selles raporti projektis ITRE-komisjoni seisukohta piirata.

  Praeguses etapis juhib raportöör siiski tähelepanu järgmistele asjaoludele, mida ITRE-komisjon ning hiljem parlament võiksid tulemuste arutamisel ja nende kohta otsuse tegemisel arvesse võtta.

  1.  Raportöör ei ole täielikult veendunud, et söe ja terase teadusfondi eeskirjade kooskõlla viimiseks programmi „Horisont 2020“ eeskirjadega on vaja muuta õiguslikku alust.

  2.  Kõnealune ettepanek tehti teatavaks vaid paar nädalat enne, kui Euroopa Komisjon avaldas selle teema kohta ajakohastatud horisontaalsed eeskirjad.[2] Raportöör on mures, millist mõju võib eeskirjade ajakohastamine tulevikus avaldada kõnealusele ettepanekule söe ja terase teadusfondi kohta.

  3.  Euroopa Parlament valmistab praegu ette resolutsiooni komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimise kohta (2015/2319(INI)), milles väljendatakse Euroopa Parlamendi seisukohta komisjoni viimase ajakohastuse suhtes. Oleks soovitav, et käesolev raport oleks tulevase resolutsiooniga sidus ega mõjutaks mingil viisil selle tulemust.

  • [1]  Presidendi teatis komisjonile: „Komisjoni eksperdirühmade raamistik: horisontaalsed eeskirjad ja avalik register“ (C(2010)7649).
  • [2]  30. mai 2016. aasta otsus, millega kehtestatakse horisontaalsed eeskirjad komisjoni eksperdirühmade loomiseks ja tööks (C(2016)3301); Komisjoni teatis komisjonile: „Komisjoni eksperdirühmade raamistik: horisontaalsed eeskirjad ja avalik register“ (C(2016)3300).

  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Otsuse 2008/376/EÜ (söe ja terase teadusfondi teadusprogrammi vastuvõtmise ja selle programmi mitmeaastaste tehniliste suuniste kohta) muutmine

  Viited

  COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)

  Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

  29.2.2016

   

   

   

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  ITRE

  7.3.2016

   

   

   

  Nõuandvad komisjonid

         istungil teada andmise kuupäev

  BUDG

  7.3.2016

  JURI

  7.3.2016

   

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

         otsuse kuupäev

  BUDG

  16.3.2016

  JURI

  24.5.2016

   

   

  Raportöörid

         nimetamise kuupäev

  Jerzy Buzek

  16.3.2016

   

   

   

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  12.10.2016

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  29.11.2016

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  51

  11

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Jens Rohde, Massimiliano Salini

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

  Daniela Aiuto

  Esitamise kuupäev

  30.11.2016