MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman hyväksymisestä sekä ohjelman monivuotisista teknisistä suuntaviivoista tehdyn päätöksen 2008/376/EY muuttamisesta

  30.11.2016 - (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)) - *

  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  Esittelijä: Jerzy Buzek


  Menettely : 2016/0047(NLE)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0358/2016
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0358/2016
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston päätökseksi hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman hyväksymisestä sekä ohjelman monivuotisista teknisistä suuntaviivoista tehdyn päätöksen 2008/376/EY muuttamisesta

  (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

  (Kuuleminen)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2016)0075),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

  –  ottaa huomioon Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisia seurauksia sekä hiili- ja terästutkimusrahastoa koskevan pöytäkirjan nro 37 2 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0099/2016),

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0358/2016),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

  2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 a artiklan mukaisesti;

  3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

  4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

  5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  Tarkistus    1

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  On syytä tarkistaa neuvoa-antavien ryhmien ja teknisten ryhmien toimivaltuuksia ja koostumusta koskevia sääntöjä erityisesti komission nimittämien asiantuntijoiden osalta, jotta voidaan lisätä avoimuutta sekä yhdenmukaisuutta komission asiantuntijaryhmiä koskevien puitteiden kanssa ja mahdollisuuksien mukaan edistää asiantuntemuksen alojen ja etunäkökohtien tasapainoista edustusta ja optimaalista sukupuolten tasapainoa.

  (3)  Jotta asiaan liittyvät sidosryhmät saavat tietoa neuvoa-antavissa ryhmissä ja teknisissä ryhmissä käydyistä keskusteluista, on syytä tarkistaa ryhmien toimivaltuuksia ja koostumusta koskevia sääntöjä, erityisesti komission nimittämien asiantuntijoiden ja näiden käyttämän vaikutusvallan osalta, jotta voidaan lisätä avoimuutta sekä yhdenmukaisuutta komission asiantuntijaryhmiä koskevien puitteiden kanssa ja mahdollisuuksien mukaan edistää asiantuntemuksen alojen ja etunäkökohtien tasapainoista edustusta ja optimaalista sukupuolten tasapainoa. On kuitenkin noudatettava 30 päivänä toukokuuta 2016 annettua komission päätöstä komission asiantuntijaryhmien perustamista ja toimintaa koskevien horisontaalisten sääntöjen vahvistamisesta sekä Euroopan parlamentin päätöslauselmaa komission asiantuntijaryhmien kokoonpanosta ja niitä koskevan rekisterin valvonnasta.

  Perustelu

  Ehdotus hiili- ja terästutkimusrahaston ohjelman oikeusperustan muuttamisesta julkistettiin ennen kuin komissio julkaisi ajan tasalle saatetut asiantuntijaryhmiä koskevat horisontaaliset säännöt (30. toukokuuta 2016 annettu päätös komission asiantuntijaryhmien perustamista ja toimintaa koskevien horisontaalisten sääntöjen vahvistamisesta (C(2016)3301)); komission tiedonanto komissiolle – komission asiantuntijaryhmiä koskevat puitteet: horisontaaliset säännöt ja julkinen rekisteri (C(2016)3300).

  Tarkistus    2

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  On aiheellista harkita rahoitussääntöjen yksinkertaistamista siten, että voidaan helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) osallistumista hiili- ja terästutkimusrahaston ohjelmaan sekä mahdollistaa yksikkökustannusten käyttö pk-yritysten omistajien ja muiden palkkaa saamattomien luonnollisten henkilöiden tukikelpoisten henkilöstökustannusten laskennassa.

  (4)  On aiheellista tukea pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) yleistä osallistumista hiili- ja terästutkimusrahaston ohjelmaan esimerkiksi yksinkertaistamalla sääntöjä siten, että voidaan helpottaa pk-yritysten osallistumista hiili- ja terästutkimusrahaston ohjelmaan sekä mahdollistaa yksikkökustannusten käyttö pk-yritysten omistajien ja muiden palkkaa saamattomien luonnollisten henkilöiden tukikelpoisten henkilöstökustannusten laskennassa.

  Tarkistus    3

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a)  Hiili- ja teräsala ovat tärkeitä Euroopan yhdentymisprosessin kannalta, ja niillä on keskeinen asema unionin teollisuuden kokonaiskuvassa. Samalla alan työolot ovat vaativat, ja ne johtavat usein työntekijöiden ja kansalaisten terveyshaittoihin. Siksi laitosten ja yritysten olisi noudatettava kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia, jotka koskevat sosiaalista vastuuta, ja saatava aikaan lopullisia ratkaisuja ja minimoitava laitosten siirtymän tai sulkemisen aiheuttamat sosiaaliset vaikutukset. Työmarkkinaosapuolia olisi kuultava mahdollisimman laajalti sosiaaliseen vastuuseen liittyvistä kysymyksistä.

  Tarkistus    4

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – -1 kohta (uusi)

  Päätös 2008/376/EY

  6 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -1)  Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

   

  ”g a)   kaivostoiminnan vaikutus työntekijöiden työllisyyteen sekä paikallisyhteisöön;”

  Tarkistus    5

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – -1 a kohta (uusi)

  Päätös 2008/376/EY

  6 artikla – 2 kohta – g b alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -1 a)  Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

   

  ”g b)  kaivostoiminnan vaikutus työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen sekä paikallisyhteisöön;”

  Tarkistus    6

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 1 kohta

  Päätös 2008/376/EY

  21 artikla – i a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  i a)  loppuun saatettujen hankkeiden arviointi, myös lisätukitoimenpiteet hankkeiden jatkuvuuden ja hiilen ja terästuotannon pitkän aikavälin elinkelpoisuuden varmistamiseksi asianomaisilla alueilla;

  Tarkistus    7

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 2 kohta

  Päätös 2008/376/EY

  22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kunkin neuvoa-antavan ryhmän kokoonpanon on vastattava liitteessä olevia taulukoita. Tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston pääjohtaja nimittää neuvoa-antavien ryhmien jäsenet yksityishenkilöinä, jotka edustavat sidosryhmien yhteistä etua. Jäsenten ei pidä edustaa yksittäistä sidosryhmää vaan eri sidosryhmäorganisaatioiden yhteistä mielipidettä.

  Kunkin neuvoa-antavan ryhmän kokoonpanon on vastattava liitteessä olevia taulukoita. Komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston pääjohtaja nimittää neuvoa-antavien ryhmien jäsenet yksityishenkilöinä, jotka edustavat sidosryhmien yhteistä etua. Jäsenten on toimittava yksilöinä, eivätkä he saa edustaa yksittäistä sidosryhmää vaan eri sidosryhmäorganisaatioiden yhteistä mielipidettä.

  Tarkistus    8

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 2 kohta

  Päätös 2008/376/EY

  22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ryhmien jäsenten on toimittava kyseisellä alalla ja oltava perillä alan teollisuuden painopisteistä.

  Ryhmien jäsenten on toimittava kyseisellä alalla ja oltava perillä alan teollisuuden ja alakohtaisista painopisteistä.

  Tarkistus    9

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 3 kohta

  Päätös 2008/376/EY

  24 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston pääjohtaja nimittää teknisten ryhmien jäsenet, ja nimitys on henkilökohtainen.

  Komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston pääjohtaja nimittää teknisten ryhmien jäsenet, ja nimitys on henkilökohtainen.

  Tarkistus    10

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 9 kohta

  Päätös 2008/376/EY

  39 artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Nimitettäessä 18 artiklassa, 28 artiklan 2 kohdassa ja 38 artiklassa tarkoitettuja riippumattomia huippuasiantuntijoita sovelletaan soveltuvin osin asetuksen (EU) N:o 1290/2013 (*) 40 artiklaa.

  Nimitettäessä 18 artiklassa, 28 artiklan 2 kohdassa ja 38 artiklassa tarkoitettuja riippumattomia huippuasiantuntijoita sovelletaan soveltuvin osin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1290/2013 (*) 40 artiklaa. Asiantuntijaryhmien osalta sovelletaan kuitenkin vastaavasti 30 päivänä toukokuuta 2016 annettua komission päätöstä komission asiantuntijaryhmien perustamista ja toimintaa koskevien horisontaalisten sääntöjen vahvistamisesta sekä Euroopan parlamentin päätöslauselmaa komission asiantuntijaryhmien kokoonpanosta ja niitä koskevan rekisterin valvonnasta.

  ______________

  ___________________

  (*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81).”;

  (*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81).”;

  Perustelu

  Komission päätös julkistettiin hiili- ja terästutkimusrahaston ohjelmaa koskevan ehdotuksen antamisen jälkeen, ja ohjelmaa koskevassa ehdotuksessa olisi otettava huomioon päätöksen sisältö. Kuten parlamentin esittelijä totesi, olisi myös suositeltavaa, että tämä mietintö olisi yhdenmukainen parlamentin tulevan päätöslauselman 2015/2319(INI) kanssa, eikä se saisi millään tavalla vaikuttaa sen lopputulokseen.

  PERUSTELUT

  Yleistä

  EU on tukenut hiili- ja terästutkimusta yli 50 vuoden ajan. Kaikki alkoi Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksesta (EHTY, joka allekirjoitettiin vuonna 1951).

  Kun tämä perustamissopimus päättyi vuonna 2002, päätettiin EHTY:n varat (ja niihin liittyvät korot) asettaa hiili- ja terästutkimusrahaston saataville. Ohjelma rahoitetaan (päättyneen) EHTY:n jäljelle jääneistä varoista kertyneillä tuloilla. Sitä hallinnoi komissio.

  EHTY täydentää Horisontti 2020 -ohjelmaa ja sitä hallinnoidaan sen ulkopuolella. Hiili- ja terästutkimusrahastosta myönnetään vuosittain noin 50 miljoonaa euroa tutkimuksen ja kehittämisen sekä innovoinnin rahoittamiseen hiili- ja teräsaloilla (teräksen osuus rahoituksesta on 72,8 prosenttia ja hiilen 27,2 prosenttia). Sen avulla luodaan yhteyksiä toimialan yhteistyökumppaneiden, pk-yritysten, johtavien tutkimuslaitosten ja yliopistojen välille kaikkialla Euroopan unionissa alan tietämyksen kehittämiseksi ja innovoinnin edistämiseksi. Rahoitettu tutkimus kattaa tuotantoprosessit, voimavarojen käytön ja säilyttämisen, ympäristöön liittyvät parannukset sekä työturvallisuuden kyseisillä aloilla.

  Tausta

  Komission mukaan tämän ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa oikeusperustaa ohjelman hallinnointisääntöjen säännöllisen arvioinnin jälkeen. Muuttamisella on seuraavat tavoitteet:

  1.  Helpotetaan rahoituksen saatavuutta yksinkertaistamalla sääntöjä ja suhteellisesti yhtenäistämällä niitä yleisen tutkimusohjelman ”Horisontti 2020” sääntöihin, jotka ovat tuttuja hiili- ja teräsalan sidosryhmille.

  Hiili- ja terästutkimusrahastoon ehdotetut muutokset keskittyvät rahaston ohjelman hallinnointisääntöihin (III luku), ja siinä pyritään mahdollisimman pitkälle menevään yhdenmukaistamiseen Horisontti 2020 -puiteohjelman menettelyjen ja käsitteiden kanssa, jotta samat edunsaajat voisivat osallistua kumpaankin ohjelmaan (hiili- ja terästutkimusrahaston ohjelma ja Horisontti 2020).

  2.  Varmistetaan, että komissio hallinnoi ohjelmaa riittävän avoimesti ja asiantuntijaryhmiä koskevien komission sääntöjen mukaisesti. Tämä sisältää oikeusperustaan sisältyvien, erityisesti komiteamenettelyä koskevien, säännösten ajantasaistamisen.

  Komissio ehdottaa eturistiriitojen välttämiseksi muutoksia, joiden tarkoituksena on selkiyttää säännöksiä, jotka koskevat komission nimittämiä asiantuntijoita hiili- ja terästutkimusrahaston oikeusperustalla perustettuihin neuvoa-antaviin ja teknisiin ryhmiin. Ehdotetut muutokset ovat komission neuvoa-antavia ryhmiä koskevien horisontaalisten sääntöjen mukaisia.[1]

  Esittelijän kanta

  Esittelijä ei käsittele tätä mietintöä omissa nimissään vaan teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puheenjohtajana. Esittelijä katsoo näin ollen, ettei hänen pitäisi antaa ennakkoarviota valiokunnan kannasta tähän mietintöluonnokseen.

  Esittelijä haluaisi kuitenkin tässä vaiheessa tuoda esille seuraavat seikat, jotka valiokunta ja myöhemmin parlamentti voisivat ottaa huomioon keskusteluissaan ja päätöksenteossaan:

  1.  Esittelijä ei ole täysin vakuuttunut siitä, että hiili- ja terästutkimusrahaston sääntöjen mukauttaminen Horisontti 2020:n sääntöihin vaatisi oikeusperustan muuttamista.

  2.  Kyseinen ehdotus julkaistiin vain muutama viikko ennen kuin komissio julkaisi tätä asiaa koskevat päivitetyt horisontaaliset säännöt[2]. Esittelijä on huolissaan siitä, miten sääntöjen päivittäminen saattaisi vaikuttaa tähän hiili- ja terästutkimusrahastoa koskevaan ehdotukseen tulevaisuudessa.

  3.  Euroopan parlamentti laatii parhaillaan komission asiantuntijaryhmien kokoonpanoa ja niitä koskevan rekisterin valvontaa koskevaa päätöslauselmaa (2015/2319(INI)), jolla annetaan Euroopan parlamentin kanta komission uusimpaan päivitykseen. Olisi suositeltavaa, että tämä mietintö olisi yhdenmukainen tulevan päätöslauselman kanssa, eikä se saisi millään tavalla vaikuttaa sen lopputulokseen.

  • [1]  Puhemiehen tiedonanto komissiolle: Framework for Commission Expert Groups Horizontal rules and public register (puheenjohtajan tiedonanto komissiolle: komission asiantuntijaryhmiä koskevat puitteet: horisontaaliset säännöt ja julkinen rekisteri, C(2010)7649).
  • [2]  30. toukokuuta 2016 annettu komission päätös komission asiantuntijaryhmien perustamista ja toimintaa koskevien horisontaalisten sääntöjen vahvistamisesta (C(2016)3301); komission tiedonanto komissiolle – komission asiantuntijaryhmiä koskevat puitteet: horisontaaliset säännöt ja julkinen rekisteri (C(2016)3300).

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman hyväksymisestä sekä ohjelman monivuotisista teknisistä suuntaviivoista tehdyn päätöksen 2008/376/EY muuttaminen

  Viiteasiakirjat

  COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)

  Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

  29.2.2016

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  7.3.2016

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  BUDG

  7.3.2016

  JURI

  7.3.2016

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  BUDG

  16.3.2016

  JURI

  24.5.2016

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Jerzy Buzek

  16.3.2016

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  12.10.2016

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  29.11.2016

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  51

  11

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Jens Rohde, Massimiliano Salini

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Daniela Aiuto

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  30.11.2016