Postupak : 2016/0047(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0358/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0358/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.14
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0501

IZVJEŠĆE     *
PDF 644kWORD 62k
30.11.2016
PE 583.919v02-00 A8-0358/2016

o prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2008/376/EZ o usvajanju istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik i o višegodišnjim tehničkim smjernicama za taj program

(COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestitelj: Jerzy Buzek

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2008/376/EZ o usvajanju istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik i o višegodišnjim tehničkim smjernicama za taj program

(COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije Vijeću (COM(2016)0075),

–  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 2. stavak 2. Protokola br. 37., priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik, u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0099/2016),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0358/2016),

1.  prihvaća prijedlog Komisije;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

Amandman    1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Nužno je revidirati pravila o nadležnosti i sastavu savjetodavnih i tehničkih skupina, osobito u pogledu profila stručnjaka koje imenuje Komisija kako bi se osigurala veća transparentnost te usklađenost i dosljednost stručnih skupina Komisije s okvirom te doprinijelo, koliko je to moguće, uravnoteženoj zastupljenosti relevantnih područja stručnosti i područja od interesa kao i optimalnoj ravnoteži spolova.

(3)  Nužno je revidirati pravila o nadležnosti i sastavu savjetodavnih i tehničkih skupina kako bi relevantni dionici postali svjesni rasprava koje se vode u tim skupinama, osobito u pogledu profila i utjecaja stručnjaka koje imenuje Komisija kako bi se osigurala veća transparentnost te usklađenost i dosljednost s okvirom za stručne skupine Komisije te doprinijelo, koliko je to moguće, uravnoteženoj zastupljenosti relevantnih područja stručnosti i područja od interesa kao i optimalnoj ravnoteži spolova. Međutim potrebno je poštovati odluku Komisije od 30. svibnja 2016. o uspostavi horizontalnih pravila o osnivanju i radu stručnih skupina Komisije te rezoluciju Europskog parlamenta o nadzoru registra i sastavu stručnih skupina Komisije.

Obrazloženje

Prijedlog o izmjeni pravnog temelja programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik objavljen je prije nego što je Europska komisija objavila ažurirana horizontalna pravila o stručnim skupinama (Odluka od 30. svibnja 2016. o uspostavi horizontalnih pravila o osnivanju i radu stručnih skupina Komisije (C (2016)3301); Komunikacija Komisije Komisiji – Okvir za stručne skupine Komisije: horizontalna pravila i javni registar (C (2016)3300).

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Primjereno je razmotriti jednostavnija pravila financiranja kako bi se olakšalo sudjelovanje malih i srednjih poduzeća u programu Istraživačkog fonda te dopustiti upotrebu „jediničnih troškova” za izračun prihvatljivih troškova osoblja za vlasnike malih i srednjih poduzeća i druge fizičke osobe koje ne primaju plaću.

(4)  Primjereno je poduprijeti opće sudjelovanje malih i srednjih poduzeća u programu Istraživačkog fonda za ugljen i čelik tako da se, između ostalog, pojednostave pravila financiranja kako bi se olakšalo sudjelovanje malih i srednjih poduzeća u programu Istraživačkog fonda te dopustila upotreba „jediničnih troškova” za izračun prihvatljivih troškova osoblja za vlasnike malih i srednjih poduzeća i druge fizičke osobe koje ne primaju plaću.

Amandman    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Sektori ugljena i čelika važni su u procesu europske integracije i imaju ključnu ulogu u cjelokupnom industrijskom sektoru Unije. Istovremeno su uvjeti rada u tim sektorima zahtjevni i često štete zdravlju radnika i građana. Postrojenja i poduzeća trebala bi stoga poštovati sve pravne zahtjeve u pogledu društvene odgovornosti, donijeti konačna rješenja i svesti na minimum društvene posljedice tranzicije ili zatvaranja postrojenja. Potrebno je, u najvećoj mogućoj mjeri, savjetovati se sa socijalnim partnerima o pitanjima povezanima s društvenom odgovornošću.

Amandman    4

Prijedlog odluke

Članak 1. – točka -1. (nova)

Odluka 2008/376/EZ

Članak 6. – stavak 2. – točka ga (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  U članku 6. stavku 2. dodaje se sljedeća točka:

 

„(ga)  utjecaj na zapošljavanje radnika i lokalnih zajednica u kojima se vrše rudarske aktivnosti;”

Amandman    5

Prijedlog odluke

Članak 1. – točka -1.a (nova)

Odluka 2008/376/EZ

Članak 6. – stavak 2. – točka gb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1a)  U članku 6. stavku 2. dodaje se sljedeća točka:

 

„(gb)  utjecaj na zdravlje i sigurnost radnika i lokalnih zajednica u kojima se vrše rudarske aktivnosti;”

Amandman    6

Prijedlog odluke

Članak 1. – točka 1.

Odluka 2008/376/EZ

Članak 21. – točka ia (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  ocjenjivanje dovršenih projekata, uključujući dodatne mjere potpore za jamčenje njihova kontinuiteta i dugoročne održivosti proizvodnje ugljena i čelika u dotičnim područjima;

Amandman    7

Prijedlog odluke

Članak 1. – točka 2.

Odluka 2008/376/EZ

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka savjetodavna skupina sastavljena je u skladu s tablicama iz Priloga. Članovi savjetodavnih skupina pojedinci su koje imenuje glavni direktor Glavne uprave za istraživanje i inovacije kako bi zastupali zajednički interes dionika. Ne predstavljaju pojedinačne dionike, ali izražavaju mišljenje zajedničko različitim organizacijama dionika.

Svaka savjetodavna skupina sastavljena je u skladu s tablicama iz Priloga. Članovi savjetodavnih skupina pojedinci su koje imenuje glavni direktor Glavne uprave Komisije za istraživanje i inovacije kako bi zastupali zajednički interes dionika. Oni djeluju samostalno i ne predstavljaju pojedinačne dionike, već izražavaju mišljenje zajedničko različitim organizacijama dionika.

Amandman    8

Prijedlog odluke

Članak 1. – točka 2.

Odluka 2008/376/EZ

Članak 22. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Moraju biti aktivni u dotičnom području i svjesni prioriteta industrije.

Moraju biti aktivni u dotičnom području i svjesni prioriteta industrije i sektora.

Amandman    9

Prijedlog odluke

Članak 1. – točka 3.

Odluka 2008/376/EZ

Članak 24. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članove tehničkih skupina imenuje u vlastito ime glavni direktor Glavne uprave za istraživanje i inovacije.

Članove tehničkih skupina imenuje u vlastito ime glavni direktor Glavne uprave Komisije za istraživanje i inovacije.

Amandman    10

Prijedlog odluke

Članak 1. – točka 9.

Odluka 2008/376/EZ

Članak 39.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za imenovanje neovisnih i visoko kvalificiranih stručnjaka iz članka 18., članka 28. stavka 2. i članka 38. primjenjuju se analogijom odredbe iz članka 40. Uredbe (EU) br. 1290/2013 (*).

Za imenovanje neovisnih i visoko kvalificiranih stručnjaka iz članka 18., članka 28. stavka 2. i članka 38. primjenjuju se analogijom odredbe iz članka 40. Uredbe (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*) u kombinaciji sa, za stručne skupine u cjelini, Odlukom Komisije od 30. svibnja 2016. o uspostavi horizontalnih pravila o osnivanju i radu stručnih skupina Komisije te rezolucijom Europskog parlamenta o nadzoru registra i sastavu stručnih skupina Komisije.

______________

___________________

(*) Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.).”;

(*) Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.).”;

Obrazloženje

Odluka Komisije objavljena je nakon prijedloga o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik te stoga Istraživački fond treba voditi računa o sadržaju te Odluke. Kao što je naveo izvjestitelj Parlamenta, bilo bi poželjno i da trenutačno izvješće bude usklađeno s budućom rezolucijom Parlamenta (2015/2319(INI)) te ono ne bi ni na koji način trebalo utjecati na njezin ishod.


OBRAZLOŽENJE

Općenito

EU već više od 50 godina podržava istraživanje o ugljenu i čeliku. Sve je počelo s Ugovorom o Europskoj zajednici za ugljen i čelik (EZUČ, potpisan 1951.).

Kad je 2002. taj Ugovor istekao, odlučeno je imovinu EZUČ-a (i kamatu koja je iz toga proizašla) staviti na raspolaganje istraživačkom fondu za ugljen i čelik. Program se financira prihodima koje generira preostala imovina nekadašnjeg EZUČ-a. Njime upravlja Komisija.

Istraživački fond za ugljen i čelik komplementaran je programu Obzor 2020. i njime se upravlja izvan okvira tog programa. Fond godišnje sektorima ugljena i čelika daje 50 milijuna EUR za istraživanje i razvoj te inovacije (72,8 % sredstava ide sektoru čelika, a 27,2 % sektoru ugljena). Preko njega se udružuju industrijski partneri, mala i srednja poduzeća, vodeći istraživački centri i sveučilišta iz cijele Europe kako bi razvili znanje i potaknuli inovacije u tom sektoru. Financirano istraživanje obuhvaća proizvodne procese, korištenje i očuvanje resursa, poboljšanja povezana s okolišem i zaštitu na radu u relevantnim sektorima.

Kontekst

Komisija navodi da je svrha prijedloga izmijeniti pravnu osnovu nakon periodične procjene pravila o upravljanju, kako bi se proveli sljedeći ciljevi:

1)  Olakšati pristup financiranju pomoću pojednostavljenih pravila i proporcionalnog usklađivanja s pravilima općeg istraživačkog programa „Obzor 2020.” s kojim su dionici iz sektora ugljena i čelika upoznati.

Predložene izmjene Istraživačkog fonda za ugljen i čelik usmjerene su na pravila o upravljanju programom Istraživačkog fonda za ugljen i čelik (poglavlje III.) te se ona usklađuju, koliko je to moguće, s postupcima i konceptima upotrijebljenima za Obzor 2020. kako bi se olakšalo sudjelovanje istih korisnika u obama programima (Istraživački fond i Obzor 2020.).

2)  Zajamčiti da Komisija upravlja programom uz odgovarajuću transparentnost te u skladu s pravilima Komisije o stručnim skupinama. To uključuje ažuriranje relevantnih odredbi koje se navode u pravnoj osnovi, naročito onih koje se odnose na komitologiju.

Komisija predlaže izmjene kojima je cilj pojasniti profil stručnjaka koje imenuje za savjetodavne skupine i tehničke skupine osnovane na temelju pravne osnove programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik kako bi se izbjegli sukobi interesa. Predložene promjene prate horizontalna pravila Komisije o njezinim savjetodavnim skupinama.(1)

Stajalište izvjestitelja

Izvjestitelj se ne bavi ovim izvješćem kao privatna osoba, već kao predsjednik Odbora za industriju, istraživanje i energetiku. S obzirom na tu činjenicu, izvjestitelj smatra da ne smije prejudicirati stajalište Odbora u ovom nacrtu izvješća.

Međutim, u ovoj bi fazi izvjestitelj htio skrenuti pozornost na sljedeće činjenice koje bi Odbor, i u kasnijoj fazi Parlament, mogao uzeti u obzir prilikom rasprave i odlučivanja o ishodu:

1.  Izvjestitelj nije u potpunosti uvjeren da je za usklađivanje pravila Istraživačkog fonda za ugljen i čelik s pravilima Obzora 2020. potrebna izmjena pravne osnove.

2.  Dotični prijedlog objavljen je samo nekoliko tjedana prije nego je Komisija objavila ažurirana horizontalna pravila o tom pitanju.(2) Izvjestitelj je zabrinut zbog budućih implikacija koje bi ažuriranje pravila moglo imati na ovaj prijedlog o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik.

3.  Europski parlament priprema rezoluciju o nadzoru registra i sastavu stručnih skupina Komisije (2015/2319(INI)) u kojoj će Europski parlament iznijeti svoje stajalište u pogledu najnovijeg ažuriranja koje napravi Komisija. Bilo bi poželjno da trenutno izvješće bude dosljedno toj budućoj rezoluciji i da ni na koji način ne prejudicira njezin ishod.

(1)

Komunikacija predsjednika Komisiji: Okvir za horizontalna pravila o stručnim skupinama Komisije i njihovu javnom registru C (2010)7649.

(2)

Odluka od 30. svibnja 2016. o uspostavi horizontalnih pravila o osnivanju i radu stručnih skupina Komisije (C (2016)3301), Komunikacija Komisije Komisiji – Okvir za stručne skupine Komisije: horizontalna pravila i javni registar (C (2016)3300).


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

O prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2008/376/EZ o usvajanju istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik i o višegodišnjim tehničkim smjernicama za taj program

Referentni dokumenti

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

29.2.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

7.3.2016

JURI

7.3.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

16.3.2016

JURI

24.5.2016

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Jerzy Buzek

16.3.2016

 

 

 

Discussed in committee

12.10.2016

 

 

 

Datum usvajanja

29.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

51

11

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Daniela Aiuto

Datum podnošenja

30.11.2016

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti