Pranešimas - A8-0358/2016Pranešimas
A8-0358/2016

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/376/EB dėl Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programos ir tos programos daugiamečių techninių gairių priėmimo

  30.11.2016 - (COM(2016) 0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)) - *

  Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
  Pranešėjas: Jerzy Buzek


  Procedūra : 2016/0047(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0358/2016
  Pateikti tekstai :
  A8-0358/2016
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/376/EB dėl Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programos ir tos programos daugiamečių techninių gairių priėmimo

  (COM(2016) 0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

  (Konsultavimosi procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2016) 0075),

  –  atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

  –  atsižvelgdamas į prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 37 dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo 2 straipsnio 2 dalį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0099/2016),

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A8-0358/2016),

  1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

  2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį;

  3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

  4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

  5.  paveda Pirmininkui perduoti šią poziciją Tarybai ir Komisijai.

  Pakeitimas    1

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  3 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (3)  siekiant užtikrinti daugiau skaidrumo ir atitiktį Komisijos ekspertų grupes reglamentuojantiems teisės aktams ir suderinamumą su jais, taip pat kuo labiau prisidėti prie subalansuoto atstovavimo atitinkamoms ekspertinėms ir reikšmingoms sritims ir siekiant optimalios lyčių pusiausvyros, svarbu peržiūrėti taisykles dėl patariamųjų ir techninių grupių kompetencijos ir sudėties, visų pirma susijusias su Komisijos paskirtų ekspertų statusu;

  (3)  siekiant užtikrinti daugiau skaidrumo ir atitiktį Komisijos ekspertų grupes reglamentuojantiems teisės aktams ir suderinamumą su jais, taip pat kuo labiau prisidėti prie subalansuoto atstovavimo atitinkamoms ekspertinėms ir reikšmingoms sritims ir siekiant optimalios lyčių pusiausvyros, svarbu peržiūrėti taisykles dėl patariamųjų ir techninių grupių kompetencijos ir sudėties, informuoti atitinkamus suinteresuotuosius subjektus apie šių grupių svarstymus, visų pirma susijusius su Komisijos paskirtų ekspertų statusu ir jų daroma įtaka. Tačiau, turi būti laikomasi 2016 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimo, nustatančio Komisijos ekspertų grupių kūrimo ir veiklos horizontaliąsias taisykles, ir Parlamento rezoliucijos dėl registro kontrolės ir Komisijos ekspertų grupių sudėties nuostatų;

  Pagrindimas

  Pasiūlymas pakeisti APMTF programos teisinį pagrindą buvo paskelbtas prieš EK paskelbiant atnaujintas ekspertų grupių horizontaliąsias taisykles (2016 m. gegužės 30 d. sprendimas, nustatantis Komisijos ekspertų grupių kūrimo ir veiklos horizontaliąsias taisykles (C (2016)3301); Komisijos komunikatas Komisijai „Komisijos ekspertų grupių veiklos organizavimo taisyklės. Horizontalios taisyklės ir viešasis registras“ (C(2016) 3300).

  Pakeitimas    2

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  4 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (4)  tikslinga apsvarstyti galimybę supaprastinti finansavimo taisykles, kad būtų palengvintas mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) dalyvavimas APMTF programoje ir apskaičiuojant reikalavimus atitinkančias išlaidas personalui būtų leista MVĮ savininkams ir kitiems fiziniams asmenims, negaunantiems atlyginimo, taikyti vieneto įkainį;

  (4)  tikslinga remti bendrą MVĮ dalyvavimą APMTF programoje, inter alia, supaprastinant taisykles, kad būtų palengvintas mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) dalyvavimas APMTF programoje ir apskaičiuojant reikalavimus atitinkančias išlaidas personalui būtų leista MVĮ savininkams ir kitiems fiziniams asmenims, negaunantiems atlyginimo, taikyti vieneto įkainį;

  Pakeitimas    3

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (5a)  anglies ir plieno sektoriai buvo itin svarbūs vykstant Europos integracijos procesui ir atlieka esminį vaidmenį Sąjungos pramonėje apskritai. Tačiau darbo sąlygos šiuose sektoriuose labai sunkios ir dažnai turėjo žalingą poveikį darbuotojų ir piliečių sveikatai. Taigi įmonėse ir gamyklose turėtų būti laikomasi visų teisinių reikalavimų, susijusių su socialine atsakomybe, siūlomi galutiniai sprendimai ir mažinamas gamyklų uždarymo arba pramonės perkėlimo poveikis visuomenei. Su socialine atsakomybe susijusiais klausimais turi būti kiek įmanoma konsultuojamasi su socialiniais partneriais;

  Pakeitimas    4

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  1 straipsnio -1 punktas (naujas)

  Sprendimas 2008/376/EB

  6 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  -1)  6 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo punktu:

   

  „ga)  įvertinti kasybos operacijų poveikį darbuotojų užimtumui ir vietos bendruomenių užimtumo lygiui;

  Pakeitimas    5

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  1 straipsnio -1 a punktas (naujas)

  Sprendimas 2008/376/EB

  6 straipsnio 2 dalies g b punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  -1a)  6 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo punktu:

   

  „gb)  įvertinti kasybos operacijų poveikį darbuotojų ir vietos bendruomenių sveikatai ir saugai;

  Pakeitimas    6

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  1 straipsnio 1 punktas

  Sprendimas 2008/376/EB

  21 straipsnio i a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ia)  užbaigtų projektų, įskaitant tolesnes paramos priemones jų tęstinumui ir ilgalaikiam anglių ir plieno gamybos gyvybingumui susijusiose srityse užtikrinti, vertinimo;

  Pakeitimas    7

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  1 straipsnio 2 punktas

  Sprendimas 2008/376/EB

  22 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Kiekviena patariamoji grupė sudaroma pagal priede pateiktas lenteles. Patariamųjų grupių nariai yra asmenys, Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato generalinio direktoriaus paskirti atstovauti suinteresuotųjų šalių bendram interesui. Jie nėra atskirų suinteresuotųjų subjektų atstovai ir reiškia įvairių suinteresuotųjų subjektų organizacijų bendrą nuomonę.

  Kiekviena patariamoji grupė sudaroma pagal priede pateiktas lenteles. Patariamųjų grupių nariai yra asmenys, Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato generalinio direktoriaus paskirti atstovauti suinteresuotųjų šalių bendram interesui. Jie veikia atskirai ir nėra atskirų suinteresuotųjų subjektų atstovai, tačiau reiškia įvairių suinteresuotųjų subjektų organizacijų bendrą nuomonę.

  Pakeitimas    8

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  1 straipsnio 2 punktas

  Sprendimas 2008/376/EB

  22 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Jie turi aktyviai veikti atitinkamoje srityje ir išmanyti pramonės sektoriaus prioritetus.

  Jie turi aktyviai veikti atitinkamoje srityje ir išmanyti pramonės ir sektoriaus prioritetus.

  Pakeitimas    9

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  1 straipsnio 3 punktas

  Sprendimas 2008/376/EB

  24 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Techninių grupių narius individualiai skiria Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato generalinis direktorius.

  Techninių grupių narius individualiai skiria Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato generalinis direktorius.

  Pakeitimas    10

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  1 straipsnio 9 punktas

  Sprendimas 2008/376/EB

  39 straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Nepriklausomų ir aukštos kvalifikacijos ekspertų, nurodytų 18 straipsnyje, 28 straipsnio 2 dalyje ir 38 straipsnyje, skyrimui pagal analogiją taikomos Reglamento (ES) Nr. 1290/2013(*) 40 straipsnio nuostatos.

  Nepriklausomų ir aukštos kvalifikacijos ekspertų, nurodytų 18 straipsnyje, 28 straipsnio 2 dalyje ir 38 straipsnyje, skyrimui pagal analogiją taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1290/2013(*) 40 straipsnio nuostatos. Be to, kalbant apie ekspertų grupes apskritai, turi būti laikomasi 2016 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimo, nustatančio Komisijos ekspertų grupių kūrimo ir veiklos horizontaliąsias taisykles, ir Parlamento rezoliucijos dėl registro kontrolės ir Komisijos ekspertų grupių sudėties nuostatų.

  ______________

  ___________________

  (*) 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1906/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 81).“;

  (*) 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1906/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 81).“;

  Pagrindimas

  Komisijos sprendimas buvo paskelbtas po pasiūlymo dėl APMTF, todėl pastarajame turėtų būti atsižvelgta į pirmojo turinį. Kai minėjo Parlamento pranešėjas, pageidautina, kad dabartinis pranešimas būtų suderintas su būsima Parlamento rezoliucija 2015/2319(INI) ir jokiu būdu nedarytų poveikio jos rezultatams.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Bendrosios nuostatos

  ES remia anglies ir plieno mokslinius tyrimus jau daugiau kaip 50 metų. Tai prasidėjo 1951 m. pasirašius Sutartį dėl Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB).

  Kai 2002 m. ši sutartis nustojo galioti, nuspręsta EAPB turtą (ir susijusias palūkanas) perduoti Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondui (APMTF). Programa finansuojama lėšomis, gaunamomis iš likusio (nebeveikiančios) EAPB turto. Ją administruoja Komisija.

  APMTF papildo programą „Horizontas 2020“, tačiau yra valdomas ne pagal šią programą. APMTF lėšomis tiek anglių, tiek plieno sektoriams skiriama apie 50 mln. EUR (72,8 proc. plieno sektoriui ir 27,2 proc. – plieno sektoriui). Jis sutelkia visos Europos Sąjungos pramonės sektoriaus partnerius, MVĮ, geriausius mokslinių tyrimų centrus ir universitetus šios srities žinioms plėtoti ir inovacijoms skatinti. Finansuojami moksliniai tyrimai apima gamybos procesus, išteklių panaudojimą ir išsaugojimą, aplinkos būklės gerinimą ir darbo saugą atitinkamuose sektoriuose.

  Kontekstas

  Anot Komisijos, šio pasiūlymo tikslas – atlikus periodinį programos administravimo taisyklių vertinimą iš dalies pakeisti jos teisinį pagrindą, siekiant įgyvendinti šiuos uždavinius:

  1)  sudaryti palankesnes sąlygas pagalbos gavėjams gauti finansavimą, supaprastinus taisykles ir jas proporcingai suderinus su bendrosios mokslinių tyrimų programos „Horizontas 2020“ taisyklėmis, su kuriomis anglių ir plieno sektorių suinteresuotieji subjektai yra susipažinę.

  Siūlomuose pakeitimuose dėl APMTF daugiausia dėmesio skiriama APMTF programos administravimo taisyklėms (III skyrius) ir jos kuo labiau suderinamos su programos „Horizontas 2020“ procedūromis ir sąvokomis, kad tiems patiems pagalbos gavėjams būtų sudarytos palankesnės sąlygos dalyvauti abiejose programose (APMTF ir programoje „Horizontas 2020“);

  2)  užtikrinti, kad Komisija administruotų programą užtikrindama tinkamą skaidrumą ir vadovaudamasi Komisijos taisyklėmis dėl ekspertų grupių. Tai apima ir atitinkamų teisinio pagrindo nuostatų, visų pirma susijusių su komiteto procedūra, atnaujinimą.

  Komisija siūlo pakeitimus, kuriais siekiama tiksliau nustatyti ekspertų, kuriuos Komisija skiria APMTF programos teisiniu pagrindu įsteigtų patariamųjų ir techninių grupių nariais, statusą, kad būtų išvengta interesų konfliktų. Siūlomi pakeitimai atitinka Komisijos horizontaliąsias taisykles, susijusias su patariamosiomis grupėmis.[1]

  Pranešėjo pozicija

  Pranešėjas teikia šį pranešimą ne savo vardu, bet kaip Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pirmininkas. Todėl jis mano, kad neturėtų iš anksto nulemti komiteto pozicijos šiame pranešimo projekte.

  Vis dėlto šiuo etapu pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į toliau išdėstytus faktus, į kuriuos komitetas, o vėlesniu etapu – Parlamentas galėtų atsižvelgti svarstydami šį klausimą ir priimdami galutinius sprendimus:

  1.  pranešėjas nėra visiškai įsitikinęs, kad derinant APMTF taisykles su programos „Horizontas 2020“ taisyklėmis reikia keisti teisinį pagrindą;

  2.  šis pasiūlymas buvo paskelbtas tik prieš kelias savaites iki to, kai Komisija paskelbė atnaujintas horizontaliąsias taisykles šiuo klausimu.[2] Pranešėjas yra susirūpinęs dėl poveikio, kurį ateityje taisyklių atnaujinimas gali turėti šiam pasiūlymui dėl APMTF.

  3.  Europos Parlamentas šiuo metu rengia rezoliuciją dėl registro kontrolės ir Komisijos ekspertų grupių sudėties (2015/2319(INI)), kuriame bus išdėstyta Europos Parlamento pozicija dėl naujausių Komisijos atliktų pakeitimų. Pageidautina, kad šis pranešimas derėtų su šia būsima rezoliucija ir jokiu būdu iš anksto nenulemtų jos išvadų.

  • [1]  Komisijos pirmininko komunikatas: Komisijos ekspertų grupių veiklos organizavimo taisyklės. Horizontalios taisyklės ir viešasis registras“ (C(2010)7649).
  • [2]  2016 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimas, nustatantis Komisijos ekspertų grupių kūrimo ir veiklos horizontaliąsias taisykles(C(2016)3301). Komisijos komunikatas Komisijai „Komisijos ekspertų grupių veiklos organizavimo taisyklės. Horizontalios taisyklės ir viešasis registras“ (C(2016) 3300).

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/376/EB dėl Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programos ir tos programos daugiamečių techninių gairių priėmimo

  Nuorodos

  COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)

  Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

  29.2.2016

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ITRE

  7.3.2016

   

   

   

  Nuomonę teikiantys komitetai

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  BUDG

  7.3.2016

  JURI

  7.3.2016

   

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  BUDG

  16.3.2016

  JURI

  24.5.2016

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Jerzy Buzek

  16.3.2016

   

   

   

  Svarstymas komitete

  12.10.2016

   

   

   

  Priėmimo data

  29.11.2016

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  51

  11

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Jens Rohde, Massimiliano Salini

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Daniela Aiuto

  Pateikimo data

  30.11.2016