Ziņojums - A8-0358/2016Ziņojums
A8-0358/2016

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2008/376/EK par Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programmas pieņemšanu un par daudzgadu tehniskajām pamatnostādnēm šai programmai

30.11.2016 - (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)) - *

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referents: Jerzy Buzek


Procedūra : 2016/0047(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0358/2016
Iesniegtie teksti :
A8-0358/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2008/376/EK par Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programmas pieņemšanu un par daudzgadu tehniskajām pamatnostādnēm šai programmai

(COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2016)0075),

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

–  ņemot vērā 2. panta 2. punktu 37. protokolā, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, par EOTK līguma izbeigšanās finanšu sekām un par Ogļu un tērauda pētniecības fondu, saskaņā ar kuru Padome apspriedusies ar Parlamentu (C8-0099/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-0358/2016),

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

5. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.    1

Lēmuma priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Ir nepieciešams pārskatīt noteikumus attiecībā uz konsultantu grupu un tehnisko grupu kompetencēm un sastāvu, it īpaši attiecībā uz Komisijas iecelto ekspertu veidu, lai nodrošinātu lielāku pārredzamību, kā arī atbilstību Komisijas ekspertu grupu tiesiskajam regulējumam un saskaņotību ar to, un iespēju robežās veicināt attiecīgu ekspertīzes jomu un interešu jomu līdzsvarotu pārstāvību, kā arī optimālu dzimumu līdzsvaru.

(3)  Ir nepieciešams pārskatīt noteikumus attiecībā uz konsultantu grupu un tehnisko grupu kompetencēm un sastāvu, lai attiecīgās ieinteresētās personas informētu par pārrunām šajās grupās, it īpaši attiecībā uz Komisijas iecelto ekspertu veidu un radīto ietekmi, lai nodrošinātu lielāku pārredzamību, kā arī atbilstību Komisijas ekspertu grupu tiesiskajam regulējumam un saskaņotību ar to, un iespēju robežās veicināt attiecīgu ekspertīzes jomu un interešu jomu līdzsvarotu pārstāvību, kā arī optimālu dzimumu līdzsvaru. Tomēr ekspertu grupām būtu jāievēro Komisijas 2016. gada 30. maija Lēmums, ar ko nosaka Komisijas ekspertu grupu izveides un darbības horizontālos noteikumus, un Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas ekspertu grupu sastāvu un reģistra kontroli.

Pamatojums

Priekšlikums par Ogļu un tērauda pētniecības fonda (RFCS) programmas juridiskā pamata maiņu tika publicēts, pirms EK publicēja aktualizētus horizontālos noteikumus par ekspertu grupām (2016. gada 30. maija Lēmums, ar ko nosaka Komisijas ekspertu grupu izveides un darbības horizontālos noteikumus (C(2016)3301); Komisijas paziņojums Komisijai — Komisijas ekspertu grupu satvars: horizontālie noteikumi un publiskais reģistrs (C(2016)3300),

Grozījums Nr.    2

Lēmuma priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Ir lietderīgi apsvērt finansēšanas noteikumu vienkāršošanu, lai atvieglotu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) dalību RFCS programmā, un atļaut “vienības izmaksu” izmantošanu, lai aprēķinātu attiecināmās personāla izmaksas MVU īpašniekiem un citām fiziskām personām, kuras nesaņem atalgojumu.

(4)  Ir lietderīgi atbalstīt MVU vispārējo dalību RFCS programmā, cita starpā vienkāršojot noteikumus, lai atvieglotu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) dalību RFCS programmā, un atļaut “vienības izmaksu” izmantošanu, lai aprēķinātu attiecināmās personāla izmaksas MVU īpašniekiem un citām fiziskām personām, kuras nesaņem atalgojumu.

Grozījums Nr.    3

Lēmuma priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Ogļu un tērauda nozarēm ir svarīga nozīme Eiropas integrācijas procesā, un tām ir galvenā loma Savienības kopējā rūpniecības ainavā. Tajā pašā laikā darba apstākļi šajās nozarēs ir apgrūtinoši un bieži vien izraisa veselības problēmas darba ņēmējiem un iedzīvotājiem. Tādēļ ražotnēm un uzņēmumiem būtu jāievēro visas prasības sociālās atbildības jomā, jāsniedz konkrēti risinājumi un jāsamazina ražotņu pārveides vai darbības pārtraukšanas sociālās sekas. Jautājumi, kas saistīti ar sociālo atbildību, būtu pēc iespējas jāapspriež ar sociālajiem partneriem.

Grozījums Nr.    4

Lēmuma priekšlikums

1. pants – -1. punkts (jauns)

Lēmums 2008/376/EK

6. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1)  lēmuma 6. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

“(ga)  derīgo izrakteņu ieguves un izmantošanas darbību ietekme uz darba ņēmēju un vietējo iedzīvotāju nodarbinātību;”

Grozījums Nr.    5

Lēmuma priekšlikums

1. pants – -1.a punkts (jauns)

Lēmums 2008/376/EK

6. pants – 2. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1a)  lēmuma 6. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

“(gb)  derīgo izrakteņu ieguves un izmantošanas darbību ietekme uz darba ņēmēju un vietējo iedzīvotāju veselību un drošību.”

Grozījums Nr.    6

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Lēmums 2008/376/EK

21. pants – ia apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ia)  pabeigtu projektu novērtējums, ietverot turpmākus atbalsta pasākumus, lai nodrošinātu to nepārtrauktību un ogļu un tērauda ražošanas ilgtermiņa dzīvotspēju attiecīgajās jomās;

Grozījums Nr.    7

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 2. daļa

Lēmums 2008/376/EK

22. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katru konsultantu grupu veido saskaņā ar pielikumā iekļautajām tabulām. Konsultantu grupu locekļi ir personas, kuras Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors ieceļ, lai tās pārstāvētu ieinteresēto personu kopīgās intereses. Grupu locekļi nepārstāv konkrētu ieinteresēto personu, bet gan pauž atzinumu, kas kopīgs dažādām ieinteresēto personu organizācijām.

Katru konsultantu grupu veido saskaņā ar pielikumā iekļautajām tabulām. Konsultantu grupu locekļi ir personas, kuras Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors ieceļ, lai tās pārstāvētu ieinteresēto personu kopīgās intereses. Grupu locekļi darbojas individuāli un nepārstāv konkrētu ieinteresēto personu, bet gan pauž atzinumu, kas kopīgs dažādām ieinteresēto personu organizācijām.

Grozījums Nr.    8

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 2. daļa

Lēmums 2008/376/EK

22. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Viņi darbojas attiecīgā jomā un ir informēti par nozares prioritātēm.

Viņi darbojas attiecīgā jomā un ir informēti par rūpniecības un attiecīgās nozares prioritātēm.

Grozījums Nr.    9

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 3. daļa

Lēmums 2008/376/EK

24. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tehnisko grupu locekļus Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors ieceļ amatā privātpersonas statusā.

Tehnisko grupu locekļus Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors ieceļ amatā privātpersonas statusā.

Grozījums Nr.    10

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 9. daļa

Lēmums 2008/376/EK

39. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ieceļot 18. pantā, 28. panta 2. punktā un 38. pantā minētos neatkarīgos un augsti kvalificētos ekspertus, pēc analoģijas piemēro Regulas (ES) Nr. 1290/2013 (*) 40. pantā izklāstītos noteikumus.

Ieceļot 18. pantā, 28. panta 2. punktā un 38. pantā minētos neatkarīgos un augsti kvalificētos ekspertus, pēc analoģijas piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1290/2013 (*) 40. pantā izklāstītos noteikumus, un attiecībā uz ekspertu grupām kopumā tos piemēro kopā ar Komisijas 2016. gada 30. maija Lēmumu, ar ko nosaka Komisijas ekspertu grupu izveides un darbības horizontālos noteikumus, un Eiropas Parlamenta rezolūciju par Komisijas ekspertu grupu sastāvu un reģistra kontroli.

______________

___________________

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1290/2013, ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulu (EK) Nr. 1906/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 81. lpp.).”;

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1290/2013, ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulu (EK) Nr. 1906/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 81. lpp.).”;

Pamatojums

Komisijas lēmums tika publicēts pēc RFCS priekšlikuma, tādējādi RFCS priekšlikumā jāņem vērā tā saturs. Kā norādījis Parlamenta referents, būtu arī vēlams, lai pašreizējais ziņojums būtu saskaņots ar gaidāmo Parlamenta rezolūciju 2015/2319(INI), un tam nekādā veidā nevajadzētu ietekmēt tās iznākumu.

PASKAIDROJUMS

Vispārīgi noteikumi

ES ir atbalstījusi pētījumus ogļu un tērauda jomā vairāk nekā 50 gadus. Tas sākās ar Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumu (EOTK, kas parakstīts 1951. gadā).

Kad minētais līgums 2002. gadā zaudēja spēku, tika nolemts EOTK līdzekļus (un ar to saistītos procentu ieņēmumus) darīt pieejamus Ogļu un tērauda pētniecības fondam (RFCS). Programma tiek finansēta no ienākumiem, ko rada atlikušie (pastāvēt beigušās) EOTK aktīvi. Tos pārvalda Komisija.

RFCS papildina pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, un to pārvalda atsevišķi no pamatprogrammas. Tā ik gadu nodrošina ap EUR 50 miljonus lielu finansējumu pētniecības un izstrādes un inovāciju jomā ogļu un tērauda rūpniecības nozarēs (72,8 % – tērauda un 27,2 % – ogļu nozarei). Tā apvieno rūpniecības partnerus, MVU, vadošos pētniecības centrus un universitātes no visas Eiropas Savienības, lai attīstītu zināšanas un veicinātu inovācijas nozarē. Tiek finansēta pētniecība tādās attiecīgo nozaru jomās kā ražošanas procesi, resursu izlietošana un saglabāšana un uzlabojumi vides jomā un darba drošība.

Konteksts

Saskaņā ar informāciju, kas saņemta no Komisijas, šā priekšlikuma nolūks ir pēc fonda pārvaldības noteikumu periodiskas novērtēšanas grozīt tā juridisko pamatu, lai īstenotu šādus mērķus:

1)  veicināt finansējuma pieejamību, vienkāršojot noteikumus un nodrošinot samērīgu saskaņotību ar pētniecības pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” noteikumiem, kura ir labi zināma ogļu un tērauda nozares ieinteresētajām personām.

Grozījumi, kas ierosināti RFCS mērķos, galvenokārt attiecas uz RFCS programmas pārvaldības noteikumiem (III nodaļa) un iespēju robežās saskaņo pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” izmantotās procedūras un jēdzienus, lai veicinātu vienu un to pašu saņēmēju dalību abās programmās (RFCS un “Apvārsnis 2020”);

2)  nodrošināt, ka Komisija pārvalda programmu, piemērojot pienācīgu pārredzamību un saskaņā ar Komisijas noteikumiem par ekspertu grupām. Ir paredzēts arī atjaunināt attiecīgos juridiskā pamata noteikumus, jo īpaši tos, kas attiecas uz komitoloģijas procedūru.

Komisija ierosina grozījumus, kuru mērķis ir noskaidrot, kādus ekspertus pilnvaro piedalīties konsultantu grupās un tehniskajās grupās, kuru izveidi paredz RFCS programmas juridiskais pamats, lai tādā veidā izvairītos no interešu konfliktiem. Ierosinātās izmaiņas atbilst Komisijas horizontālajiem noteikumiem par padomdevēju grupām[1].

Referenta nostāja

Referents šo ziņojumu nav sagatavojis savā vārdā, bet gan kā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas priekšsēdētājs. Tādēļ, viņaprāt, viņam nevajadzētu kritizēt Komitejas nostāju attiecībā uz šo ziņojuma projektu.

Tomēr šajā posmā referents vēlētos norādīt uz jautājumiem, kurus komiteja un vēlākā posmā arī Parlaments varētu ņemt vērā, apspriežoties un pieņemot lēmumu par ziņojumu:

1.  Referents nav pilnībā pārliecināts, ka RFCS noteikumu saskaņošanai ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” noteikumiem ir nepieciešams grozīt juridisko pamatu.

2.  Attiecīgais priekšlikums tika publicēts tikai dažas nedēļas pirms tam, kad Komisija publicēja atjauninātos horizontālos noteikumus par šo jautājumu.[2] Referents pauž bažas par noteikumu atjaunināšanas turpmāko iespējamo ietekmi uz šo priekšlikumu par RFCS.

3.  Eiropas Parlaments pašlaik gatavo rezolūciju par Komisijas ekspertu grupu sastāvu un reģistra kontroli (2015/2319(INI)), kurā būs pausta Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz Komisijas jaunākajām izmaiņām dokumentā. Būtu vēlams, lai pašreizējais ziņojums būtu saskaņā ar šo gaidāmo rezolūciju, un ar to nevajadzētu nekādā veidā ietekmēt tās iznākumu.

  • [1]  Priekšsēdētāja paziņojums Komisijai “Komisijas ekspertu grupu regulējums: horizontālie noteikumi un publiski pieejams reģistrs” C(2010)7649).
  • [2]  2016. gada 30. maija Lēmumu, ar ko nosaka horizontālus noteikumus attiecībā uz Komisijas ekspertu grupu izveidi un darbību (C(2016)3301); Komisijas paziņojums “Komisijas ekspertu grupu regulējums: horizontālie noteikumi un publiskais reģistrs” (C(2016)3300).

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Virsraksts

priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2008/376/EK par Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programmas pieņemšanu un par daudzgadu tehniskajām pamatnostādnēm šai programmai

Izmantotā literatūra

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

29.2.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

7.3.2016

JURI

7.3.2016

 

 

Komitejas, kurām nav lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

16.3.2016

JURI

24.5.2016

 

 

Ziņotāji

       Iecelšanas datums

Jerzy Buzek

16.3.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

12.10.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

29.11.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

51

11

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto

Iesniegšanas datums

30.11.2016