VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2008/376/EG inzake de vaststelling van het onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal en inzake de technische meerjarenrichtsnoeren voor dat programma

30.11.2016 - (COM(2016)0075 – C8‑0099/2016 – 2016/0047(NLE)) - *

Commissie industrie, onderzoek en energie
Rapporteur: Jerzy Buzek


Procedure : 2016/0047(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0358/2016
Ingediende teksten :
A8-0358/2016
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2008/376/EG inzake de vaststelling van het onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal en inzake de technische meerjarenrichtsnoeren voor dat programma

(COM(2016)0075 – C8‑0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2016)0075),

–  gezien van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 2, lid 2, van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol nr. 37 betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0099/2016),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8‑0358/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

Amendement    1

Voorstel voor een besluit

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De regels over de bevoegdheden en de samenstelling van de adviesgroepen en de technische groepen moeten worden herzien, en met name de regels met betrekking tot de aard van de door de Commissie aangewezen deskundigen om te zorgen voor meer transparantie en voor naleving van en samenhang met het kader voor deskundigengroepen van de Commissie en — voor zover mogelijk — bij te dragen aan een evenwichtige vertegenwoordiging van relevante gebieden van deskundigheid en belangengebieden, alsmede een optimaal evenwicht tussen mannen en vrouwen.

(3)  De regels over de bevoegdheden en de samenstelling van de adviesgroepen en de technische groepen moeten worden herzien, teneinde de belanghebbende partijen in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de beraadslagingen in de groepen in kwestie, en met name de regels met betrekking tot de aard van de door de Commissie aangewezen deskundigen, alsook de door hen uitgeoefende invloed, om te zorgen voor meer transparantie en voor naleving van en samenhang met het kader voor deskundigengroepen van de Commissie en — voor zover mogelijk — bij te dragen aan een evenwichtige vertegenwoordiging van relevante gebieden van deskundigheid en belangengebieden, alsmede een optimaal evenwicht tussen mannen en vrouwen. Wel moeten het besluit van de Commissie van 30 mei 2016 tot vaststelling van horizontale regels voor de oprichting en werking van deskundigengroepen van de Commissie en een resolutie van het Europees Parlement over controle van het register en de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie in acht worden genomen.

Motivering

Het voorstel houdende wijziging van de rechtsgrond van het RFCS-programma is gepubliceerd vóór de publicatie – door de Commissie – van de geactualiseerde horizontale regels voor deskundigengroepen (besluit van 30 mei 2016 tot vaststelling van horizontale regels voor de oprichting en het functioneren van haar deskundigengroepen (C(2016)3301); mededeling van de Commissie – Kader voor groepen van deskundigen: horizontale regels en openbaar register (C(2016)3300).

Amendement    2

Voorstel voor een besluit

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Het is passend vereenvoudigde financieringsregels te overwegen om de deelname van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in het RFCS-programma te vergemakkelijken en het gebruik van kosten per eenheid toe te staan bij de berekening van de subsidiabele personeelskosten voor kmo-eigenaren en andere natuurlijke personen die geen salaris ontvangen.

(4)  Het is passend de deelname van kmo's in het RFCS-programma te bevorderen door, onder andere, de regels voor de deelname van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in het RFCS-programma te vereenvoudigen en het gebruik van kosten per eenheid toe te staan bij de berekening van de subsidiabele personeelskosten voor kmo-eigenaren en andere natuurlijke personen die geen salaris ontvangen.

Amendement    3

Voorstel voor een besluit

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  De kolen- en staalsector zijn van belang in het Europese integratieproces en spelen een sleutelrol in het algemene industrielandschap van de Unie. Tegelijk zijn de arbeidsomstandigheden in die sectoren zwaar en hebben zij vaak de gezondheid van werknemers en burgers geschaad. Daarom moeten installaties en bedrijven aan alle wettelijke vereisten inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen voldoen, met definitieve oplossingen komen en de sociale gevolgen van de omschakeling of sluiting van installaties zoveel mogelijk beperken. De sociale partners moeten zoveel mogelijk worden geraadpleegd over kwesties in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Amendement    4

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – punt -1 (nieuw)

Besluit 2008/376/EU

Artikel 6 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1)  In artikel 6, lid 2, wordt het volgende punt toegevoegd:

 

"g bis)  het effect van steenkoolwinning op de werkgelegenheid van de werknemers en de omwonenden;"

Amendement    5

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)

Besluit 2008/376/EU

Artikel 6 – lid 2 – letter g ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1 bis)  In artikel 6, lid 2, wordt het volgende punt toegevoegd:

 

"g ter)  het effect van steenkoolwinning op de gezondheid en veiligheid van de werknemers en de omwonenden;"

Amendement    6

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – punt 1

Besluit 2008/376/EU

Artikel 21 – letter i bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

i bis)  beoordeling van afgeronde projecten, met inbegrip van verdere steunmaatregelen ter waarborging van de continuïteit daarvan en van de levensvatbaarheid op lange termijn van de productie van kolen en staal in de betreffende regio's;

Amendement    7

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – punt 2

Besluit 2008/376/EU

Artikel 22 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Elke adviesgroep is samengesteld overeenkomstig de tabellen in de bijlage. De leden van de adviesgroepen worden individueel benoemd door de directeur-generaal van het directoraat-generaal Onderzoek en innovatie om een gemeenschappelijk belang van belanghebbenden te vertegenwoordigen. Zij mogen geen individuele belanghebbende vertegenwoordigen, maar brengen advies uit in het belang van de verschillende organisaties van belanghebbenden.

Elke adviesgroep is samengesteld overeenkomstig de tabellen in de bijlage. De leden van de adviesgroepen worden individueel benoemd door de directeur-generaal van het directoraat-generaal Onderzoek en innovatie van de Commissie om een gemeenschappelijk belang van belanghebbenden te vertegenwoordigen. Zij handelen individueel en mogen geen individuele belanghebbende vertegenwoordigen, maar brengen advies uit in het belang van de verschillende organisaties van belanghebbenden.

Amendement    8

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – punt 2

Besluit 2008/376/EU

Artikel 22 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zij moeten actief zijn op het betrokken gebied en op de hoogte zijn van de sectorale prioriteiten.

Zij moeten actief zijn op het betrokken gebied en op de hoogte zijn van de prioriteiten van de industrie en de sector.

Amendement    9

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – punt 3

Besluit 2008/376/EU

Artikel 24 – lid 1 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De leden van de technische groepen worden op persoonlijke titel benoemd door de directeur-generaal van het directoraat-generaal Onderzoek en innovatie.

De leden van de technische groepen worden op persoonlijke titel benoemd door de directeur-generaal van het directoraat-generaal Onderzoek en innovatie van de Commissie.

Amendement    10

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – punt 9

Besluit 2008/376/EU

Artikel 39

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Op de aanstelling van onafhankelijke en hooggekwalificeerde deskundigen zoals bedoeld in artikel 18, artikel 28, lid 2, en artikel 38, is het bepaalde in artikel 40 van Verordening (EU) nr. 1290/2013 (*) van overeenkomstige toepassing.

Op de aanstelling van onafhankelijke en hooggekwalificeerde deskundigen zoals bedoeld in artikel 18, artikel 28, lid 2, en artikel 38, is het bepaalde in artikel 40 van Verordening (EU) nr. 1290/2013 van het Europees Parlement en de Raad (*) van overeenkomstige toepassing, alsmede, voor deskundigengroepen als geheel, het besluit van de Commissie van 30 mei 2016 tot vaststelling van horizontale regels voor de oprichting en werking van deskundigengroepen van de Commissie en de resolutie van het Europees Parlement over controle van het register en de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie.

______________

___________________

(*) Verordening (EU) nr. 1290/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van "Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)" en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1906/2006 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 81).".

(*) Verordening (EU) nr. 1290/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van "Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)" en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1906/2006 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 81).".

Motivering

Het besluit van de Commissie werd na de presentatie van het RFCS-voorstel bekendgemaakt, en het laatste moet met de inhoud daarvan rekening houden. Zoals de rapporteur van het Parlement vermeldt, zou het wenselijk zijn dat onderhavig verslag strookt met de komende resolutie van het Parlement (2015/2319(INI)), en mag het geenszins vooruitlopen op de uitkomst daarvan.

TOELICHTING

Algemeen

De EU heeft meer dan 50 jaar lang steun verleend voor onderzoek op het gebied van kolen en staal. Het begon allemaal met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), dat in 1951 is ondertekend.

Toen dit verdrag in 2002 verstreek, is besloten om de activa van de EGKS (en de bijbehorende rente) ter beschikking te stellen van een Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (RFCS). Het programma wordt gefinancierd met de opbrengsten van de resterende activa van de (beëindigde) EGKS. Het wordt beheerd door de Commissie.

Het RFCS vormt een aanvulling op het programma Horizon 2020 en wordt buiten dat programma beheerd. Het verstrekt jaarlijks ongeveer 50 miljoen EUR aan O&O‑financiering aan zowel de kolen- als de staalsector (met een verdeling van 72,8 % voor staal en 27,2 % voor kolen). Het brengt industriële partners, kmo's, vooraanstaande onderzoekscentra en universiteiten uit de hele Europese Unie samen om kennis te ontwikkelen en innovatie in de sector te bevorderen. Het gefinancierde onderzoek heeft betrekking op productieprocessen, benutting en behoud van hulpbronnen, milieuverbetering en veiligheid op het werk in de betreffende sectoren.

Context

Volgens de Commissie heeft dit voorstel tot doel de rechtsgrondslag te wijzigen na de periodieke beoordeling van de beheersvoorschriften, met het oog op de verwezenlijking van de volgende doelstellingen:

1)  Het vergemakkelijken van de toegang tot financiering met vereenvoudigde regels en door een evenredige aanpassing aan de regels van het algemene onderzoeksprogramma "Horizon 2020" waarmee de belanghebbenden van de kolen- en staalsector vertrouwd zijn.

De voorgestelde wijzigingen in het RFCS zijn toegespitst op de regels voor het beheer van het RFCS-programma (hoofdstuk III) en brengen ze zoveel mogelijk op één lijn met de voor Horizon 2020 gebruikte procedures en concepten, om de deelname van dezelfde begunstigden aan beide programma's (RFCS en Horizon 2020) te vergemakkelijken.

2)  Ervoor zorgen dat de Commissie het programma beheert met de nodige transparantie en in overeenstemming met de regels van de Commissie voor deskundigengroepen. Dit houdt in dat de betreffende bepalingen waarnaar in de rechtsgrondslag wordt verwezen, met name betreffende de comitologie, worden geactualiseerd.

Om belangenconflicten te vermijden, stelt de Commissie wijzigingen voor teneinde te verduidelijken welke deskundigen zij aanwijst om deel te nemen aan de adviesgroepen en de technische groepen die zijn opgericht door de rechtsgrondslag van het RFCS-programma. De voorgestelde wijzigingen zijn in overeenstemming met de horizontale regels van de Commissie voor haar adviesgroepen[1].

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur houdt zich niet op persoonlijke titel met dit verslag bezig, maar als voorzitter van de Commissie industrie, onderzoek en energie. Daarom is hij van mening dat hij in dit ontwerpverslag niet mag vooruitlopen op het standpunt van de commissie.

In dit stadium wenst de rapporteur echter te wijzen op de volgende feiten, die de commissie en, in een later stadium, het Parlement in aanmerking kunnen nemen bij de bespreking van en de besluitvorming over de uitkomst:

1.  De rapporteur is er niet helemaal van overtuigd dat de aanpassing van de regels van het RFCS aan die van Horizon 2020 een wijziging van de rechtsgrondslag vereist.

2.  Het voorstel in kwestie kwam er slechts enkele weken voordat de Commissie geactualiseerde horizontale regels ter zake publiceerde[2]. De rapporteur is bezorgd over de toekomstige gevolgen die de actualisering van de regels kan hebben voor dit voorstel betreffende het RFCS.

3.  Het Europees Parlement werkt aan een resolutie over de controle van het register en de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie (2015/2319(INI)), als standpunt van het Europees Parlement ten aanzien van de recentste actualisering door de Commissie. Het zou wenselijk zijn dat dit verslag strookt met die komende resolutie. Hoe dan ook mag het niet vooruitlopen op de uitkomst daarvan.

  • [1]  Mededeling van de voorzitter aan de Commissie: Framework for Commission expert groups horizontal rules and public register (C(2010)7649).
  • [2]  Besluit van de Commissie van 30 mei 2016 tot vaststelling van horizontale regels voor de oprichting en het functioneren van haar deskundigengroepen (C(2016)3301); mededeling van de Commissie aan de Commissie – Framework for Commission expert groups: horizontal rules and public register (C(2016)3300).

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Wijziging van Beschikking 2008/376/EG inzake de vaststelling van het onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal en inzake de technische meerjarenrichtsnoeren voor dat programma

Document- en procedurenummers

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

29.2.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

7.3.2016

JURI

7.3.2016

 

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

16.3.2016

JURI

24.5.2016

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Jerzy Buzek

16.3.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

12.10.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

29.11.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

51

11

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Daniela Aiuto

Datum indiening

30.11.2016