SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2008/376/WE w sprawie przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących tego programu

30.11.2016 - (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)) - *

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Jerzy Buzek


Procedura : 2016/0047(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0358/2016
Teksty złożone :
A8-0358/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2008/376/WE w sprawie przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących tego programu

(COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2016)0075),

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 2 ust. 2 załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Protokołu nr 37 w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS oraz w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0099/2016),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0358/2016),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W celu zapewnienia większej przejrzystości i zgodności z ramowymi zasadami dotyczącymi grup ekspertów Komisji konieczne jest dokonanie przeglądu przepisów dotyczących kompetencji i składu grup doradczych i grup technicznych, w szczególności jeśli chodzi o charakter ekspertów powołanych przez Komisję oraz przyczynianie się, w miarę możliwości, do zapewniania wyważonej reprezentacji odpowiednich dziedzin wiedzy fachowej i obszarów zainteresowania, jak również do optymalnej równowagi płci.

(3)  Konieczne jest dokonanie przeglądu przepisów dotyczących kompetencji i składu grup doradczych i grup technicznych, aby powiadomić zainteresowane strony o naradach prowadzonych przez te grupy, w szczególności jeśli chodzi o charakter ekspertów powołanych przez Komisję i wywierany przez nich wpływ, zapewnić większą przejrzystość i zgodność z ramowymi zasadami dotyczącymi grup ekspertów Komisji oraz przyczynić się, w miarę możliwości, do zapewniania wyważonej reprezentacji odpowiednich dziedzin wiedzy fachowej i obszarów zainteresowania, jak również do optymalnej równowagi płci. Konieczne jest jednak poszanowanie decyzji Komisji z dnia 30 maja 2016 r. określającej przepisy przekrojowe dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup ekspertów Komisji oraz rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie kontroli rejestru i składu grup ekspertów Komisji .

Uzasadnienie

Wniosek o zmianę podstawy prawnej programu FBWiS został opublikowany zanim KE opublikowała uaktualnione zasady horyzontalne dotyczące grup ekspertów (decyzja z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia zasad horyzontalnych dotyczących powoływania i funkcjonowania grup ekspertów Komisji (C (2016)3301); komunikat Komisji dla Komisji – Ramy dla grup ekspertów Komisji: przepisy przekrojowe i rejestr publiczny (C(2016)3300).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Aby ułatwić udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w programie FBWiS i umożliwić stosowanie „kosztów jednostkowych” do obliczania kwalifikowalnych kosztów związanych z pracownikami w przypadku właścicieli MŚP i innych osób fizycznych niepobierających wynagrodzenia, należy rozważyć uproszczenie zasad finansowania.

(4)  Aby ułatwić udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w programie FBWiS i umożliwić stosowanie „kosztów jednostkowych” do obliczania kwalifikowalnych kosztów związanych z pracownikami w przypadku właścicieli MŚP i innych osób fizycznych niepobierających wynagrodzenia, należy wspomóc ogólne uczestnictwo MŚP w programie FBWiS, między innymi poprzez uproszczenie zasad.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Sektory węgla i stali są istotne w procesie integracji europejskiej i odgrywają kluczową rolę w ogólnej strukturze przemysłu Unii. Jednocześnie warunki pracy w tych sektorach są trudne i często powodowały uszczerbek na zdrowiu pracowników i obywateli. Zakłady i przedsiębiorstwa powinny zatem przestrzegać wszystkich wymogów prawnych dotyczących odpowiedzialności społecznej, zaproponować ostateczne rozwiązania i zminimalizować skutki społeczne przekształceń lub likwidacji zakładów. W miarę możliwości należy się konsultować z partnerami społecznymi w kwestiach związanych z odpowiedzialnością społeczną.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)

Decyzja 2008/376/WE

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera g a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1)  W art. 6 ust. 2 dodaje się literę brzmieniu:

 

„ga)  wpływ działań wydobywczych na zatrudnienie pracowników i na okolicznych mieszkańców;”

Poprawka    5

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)

Decyzja 2008/376/WE

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera g b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a)  W art. 6 ust. 2 dodaje się literę brzmieniu:

 

„gb)  wpływ działań wydobywczych na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i okolicznych mieszkańców;

Poprawka    6

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – punkt 1

Decyzja 2008/376/WE

Artykuł 21 – litera i a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  oceny zakończonych projektów, w tym dalszych środków wsparcia zmierzających do zagwarantowania ich ciągłości oraz długoterminowej rentowności produkcji węgla i stali w przedmiotowych obszarach;

Poprawka    7

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – punkt 2

Decyzja 2008/376/WE

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Skład każdej grupy doradczej jest zgodny z tabelami zawartymi w załączniku. Członkowie grup doradczych są osobami wyznaczanymi przez Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji w celu reprezentowania wspólnego interesu zainteresowanych stron. Nie reprezentują oni indywidualnej zainteresowanej strony, ale wyrażają opinię wspólną dla różnych organizacji zainteresowanych stron.

Skład każdej grupy doradczej jest zgodny z tabelami zawartymi w załączniku. Członkowie grup doradczych są osobami wyznaczanymi przez Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Badań Naukowych i Innowacji w celu reprezentowania wspólnego interesu zainteresowanych stron. Działają oni indywidualnie i nie reprezentują żadnej indywidualnej zainteresowanej strony, ale wyrażają opinię wspólną dla różnych organizacji zainteresowanych stron.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – punkt 2

Decyzja 2008/376/WE

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wykazują się oni aktywnością w danej dziedzinie i mają świadomość priorytetów przemysłowych.

Wykazują się oni aktywnością w danej dziedzinie i mają świadomość priorytetów przemysłowych i branżowych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – punkt 3

Decyzja 2008/376/WE

Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Członkowie grup technicznych są wyznaczani przez Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji w celu działania we własnym imieniu.

Członkowie grup technicznych są wyznaczani przez Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Badań Naukowych i Innowacji w celu działania we własnym imieniu.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – punkt 9

Decyzja 2008/376/WE

Artykuł 39

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów wyznaczania niezależnych i wysoko wykwalifikowanych ekspertów, o których mowa w art. 18, art. 28 ust. 2 i art. 38, stosuje się przez analogię przepisy art. 40 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 (*).

Do celów wyznaczania niezależnych i wysoko wykwalifikowanych ekspertów, o których mowa w art. 18, art. 28 ust. 2 i art. 38, stosuje się przez analogię przepisy art. 40 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 (*) oraz, do grupy ekspertów jako całości, decyzję Komisji z dnia 30 maja 2016 r. określającą przepisy przekrojowe dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup ekspertów Komisji oraz rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie kontroli rejestru i składu grup ekspertów Komisji.

______________

___________________

(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81).”;

(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81).”;

Uzasadnienie

Decyzja Komisji została opublikowana po wniosku dotyczącym FBWiS, a wniosek ten powinien uwzględniać jej treść. Jak wspomniał sprawozdawca parlamentarny, pożądane byłoby również, aby bieżące sprawozdanie było spójne ze zbliżającą się rezolucją Parlamentu 2015/2319(INI), i nie powinno ono w żaden sposób przesądzać o jej wyniku.

UZASADNIENIE

Zagadnienia ogólne

UE od ponad 50 lat wspiera badania w dziedzinie węgla i stali. Wszystko zaczęło się od Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) podpisanego w 1951 r.

Kiedy traktat wygasł w 2002 r. postanowiono udostępnić aktywa (i narosłe odsetki) na potrzeby Funduszu Badawczego Węgla i Stali („program FBWiS”). Program jest finansowany z dochodów pochodzących ze sprzedaży pozostałych aktywów (wygasłej) EWWiS. Zarządza nim Komisja.

Program FBWiS stanowi uzupełnienie programu „Horyzont 2020” i jest zarządzany osobno. Zapewnia rocznie około 50 mln EUR na finansowanie badań i rozwoju oraz innowacji w sektorach węgla i stali (72,8 % dla sektora stali i 27,2 % dla sektora węgla). Zrzesza partnerów przemysłowych, MŚP, wiodące ośrodki badawcze i uczelnie z całej Unii Europejskiej wokół celu rozwoju wiedzy i wspierania innowacji w sektorze. Finansowane badania obejmują procesy produkcyjne, utylizację i ochronę zasobów, poprawę stanu środowiska oraz bezpieczeństwo pracy w odnośnych sektorach.

Kontekst

Według Komisji celem wniosku jest zmiana podstawy prawnej po okresowej ocenie jego zasad zarządzania z myślą o realizacji następujących celów:

1)  ułatwienia dostępu do finansowania dzięki uproszczeniu zasad oraz odpowiedniemu dostosowaniu do zasad ogólnego programu badawczego „Horyzont 2020”, które są znane zainteresowanym stronom z sektora węgla i stali.

Proponowane zmiany FBWiS skupiają się na zasadach zarządzania programem FBWiS (rozdział III) i dostosowaniu, w największym możliwym zakresie, do procedur i pojęć stosowanych w ramach programu „Horyzont 2020ˮ w celu ułatwienia udziału tych samych beneficjentów w obydwu programach (FBWiS i „Horyzont 2020ˮ).

2)  zagwarantowania, że programem będzie zarządzać Komisja, z zachowaniem należytej przejrzystości i zgodnie z zasadami Komisji dotyczącymi grup ekspertów. Obejmuje to aktualizację odpowiednich przepisów określonych w podstawie prawnej, dotyczących w szczególności procedury komitetowej.

Komisja proponuje poprawki mające na celu wyjaśnienia dotyczące charakteru ekspertów wyznaczonych przez nią do udziału w grupach doradczych i technicznych utworzonych na mocy podstawy prawnej programu FBWiS, aby zapobiec konfliktom interesów. Proponowane zmiany są zgodne z horyzontalnymi zasadami Komisji dotyczącymi jej grup doradczych.[1]

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca nie zajmuje się tym sprawozdaniem we własnym imieniu, lecz jako przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. W związku z tym uważa on, że nie powinien przesądzać w projekcie sprawozdania, jakie będzie stanowisko komisji.

Jednak na tym etapie sprawozdawca pragnie zwrócić uwagę na następujące fakty, które komisja, a później także Parlament mogą wziąć pod uwagę podczas debat i przy podejmowaniu decyzji.

1.  Sprawozdawca nie jest w pełni przekonany, czy dostosowanie zasad zarządzania programem FBWiS do programu „Horyzont 2020” wymaga zmiany podstawy prawnej.

2.  Omawiany wniosek został opublikowany zaledwie kilka tygodni przed opublikowaniem przez Komisję zmienionych zasad horyzontalnych dotyczących tej kwestii.[2] Sprawozdawca wyraża zaniepokojenie z powodu wpływu, jaki zmiana przepisów może mieć na ten wniosek dotyczący zmiany FBWiS.

3.  Parlament Europejski pracuje nad rezolucją w sprawie kontroli rejestru i składu grup ekspertów Komisji (2015/2319(INI)), która przedstawi stanowisko Parlamentu względem ostatniej aktualizacji Komisji. Jest pożądane, by niniejsze sprawozdanie było spójne z przygotowywaną rezolucją, a w każdym razie nie powinno ono w żaden sposób przesądzać jej wyników.

  • [1]  Informacje przekazane przez przewodniczącego Komisji: Ramy działalności grup ekspertów Komisji: zasady horyzontalne i rejestr publiczny (C(2010) 7649).
  • [2]  Decyzja z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiająca horyzontalne zasady dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup ekspertów Komisji (C (2016)3301); komunikat Komisji do Komisji – Ramy działalności grup ekspertów Komisji: przepisy przekrojowe i rejestr publiczny (C(2016)3300).

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana decyzji 2008/376/WE w sprawie przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących tego programu

Odsyłacze

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

29.2.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

7.3.2016

JURI

7.3.2016

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

16.3.2016

JURI

24.5.2016

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Jerzy Buzek

16.3.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

12.10.2016

 

 

 

Data przyjęcia

29.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

11

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto

Data złożenia

30.11.2016