SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/376/ES o prijatí výskumného programu Výskumného fondu pre uhlie a oceľ a o viacročných technických pokynoch pre tento program

30.11.2016 - (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)) - *

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajca: Jerzy Buzek


Postup : 2016/0047(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0358/2016
Predkladané texty :
A8-0358/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/376/ES o prijatí výskumného programu Výskumného fondu pre uhlie a oceľ a o viacročných technických pokynoch pre tento program

(COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2016)0075),

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 2 ods. 2 protokolu č. 37 pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie o finančných následkoch uplynutia platnosti zmluvy o založení ESUO a o výskumnom fonde pre uhlie a oceľ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C8-0099/2016),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0358/2016),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Je potrebné revidovať pravidlá týkajúce sa právomocí a zloženia poradných skupín a technických skupín, najmä pokiaľ ide o povahu odborníkov vymenovaných Komisiou s cieľom zabezpečiť vyššiu transparentnosť, ako aj súlad a súdržnosť s rámcom pre expertné skupiny Komisie a pokiaľ možno prispieť k vyrovnanému zastúpeniu príslušných odborných a záujmových oblastí, ako aj k optimálnemu vyváženému zastúpeniu mužov a žien.

(3)  Je potrebné revidovať pravidlá týkajúce sa právomocí a zloženia poradných skupín a technických skupín s cieľom informovať príslušné zainteresované strany o diskusiách v týchto skupinách, najmä pokiaľ ide o povahu a vplyv odborníkov vymenovaných Komisiou s cieľom zabezpečiť vyššiu transparentnosť, ako aj súlad a súdržnosť s rámcom pre expertné skupiny Komisie a pokiaľ možno prispieť k vyrovnanému zastúpeniu príslušných odborných a záujmových oblastí, ako aj k optimálnemu vyváženému zastúpeniu mužov a žien. Je však potrebné rešpektovať rozhodnutie Komisie z 30. mája 2016, ktorým sa ustanovujú horizontálne pravidlá vytvárania a fungovania expertných skupín Komisie, ako aj uznesenie Európskeho parlamentu o kontrole registra a zloženia expertných skupín Komisie.

Odôvodnenie

Návrh na zmenu právneho základu programu Výskumného fondu pre uhlie a oceľ bol uverejnený ešte pred tým, ako Európska komisia uverejnila aktualizované horizontálne pravidlá pre expertné skupiny [rozhodnutie z 30. mája 2016, ktorým sa stanovujú horizontálne pravidlá vytvorenia a fungovania expertných skupín Komisie (C (2016)3301); oznámenie Komisie – Rámec pre expertné skupiny Komisie: horizontálne pravidlá a verejný register (C (2016)3300)].

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Je vhodné zvážiť jednoduchšie pravidlá financovania s cieľom uľahčiť účasť malých a stredných podnikov (MSP) na programe VFUO a povoliť používanie „jednotkových nákladov“ na výpočet oprávnených nákladov na personál vlastníkov MSP a ostatných fyzických osôb, ktoré nepoberajú mzdu.

(4)  Je vhodné podporiť celkovú účasť MSP na programe VFUO, a to okrem iného zjednodušením pravidiel s cieľom uľahčiť účasť malých a stredných podnikov (MSP) na programe VFUO a povoliť používanie „jednotkových nákladov“ na výpočet oprávnených nákladov na personál vlastníkov MSP a ostatných fyzických osôb, ktoré nepoberajú mzdu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Uhoľný aj oceliarsky sektor sú dôležité v procese európskej integrácie a zohrávajú kľúčovú úlohu v priemyselnom spektre Únie. Zároveň sú však pracovné podmienky v týchto sektoroch náročné a často viedli k poškodzovaniu zdravia pracovníkov a občanov. Zariadenia a spoločnosti by preto mali dodržiavať všetky právne požiadavky týkajúce sa sociálnej zodpovednosti, predstaviť fungujúce riešenia a minimalizovať sociálne dôsledky prechodu alebo zatvorenia zariadení. Otázky sociálnej zodpovednosti treba v čo najväčšej miere konzultovať so sociálnymi partnermi.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – bod -1 (nový)

Rozhodnutie č. 376/2008/ES

Článok 6 – odsek 2 – písmeno g a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  V článku 6 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„ga)  vplyv operácií ťažby na zamestnanosť pracovníkov a miestne spoločenstvo;“

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – bod -1 a (nový)

Rozhodnutie č. 376/2008/ES

Článok 6 – odsek 2 – písmeno g b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1a.  V článku 6 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„gb)  vplyv operácií ťažby na zdravie a bezpečnosť pracovníkov a miestneho spoločenstva;“

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – bod 1

Rozhodnutie č. 376/2008/ES

Článok 21 – písmeno i a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ia)  posúdenia dokončených projektov vrátane ďalších podporných opatrení na zabezpečenie ich kontinuity a dlhodobej realizovateľnosti výroby uhlia a ocele v dotknutých oblastiach;

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – bod 2

Rozhodnutie č. 376/2008/ES

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zloženie každej poradnej skupiny musí byť v súlade s tabuľkami uvedenými v prílohe. Členovia poradných skupín sú jednotlivci vymenovaní generálnym riaditeľom Generálneho riaditeľstva pre výskum a inováciu na zastupovanie záujmov spoločných pre zainteresované strany. Nesmú zastupovať jednotlivé zainteresované subjekty, ale musia vyjadrovať spoločné stanovisko rôznych zainteresovaných organizácií.

Zloženie každej poradnej skupiny musí byť v súlade s tabuľkami uvedenými v prílohe. Členovia poradných skupín sú jednotlivci vymenovaní generálnym riaditeľom Generálneho riaditeľstva Komisie pre výskum a inováciu na zastupovanie záujmov spoločných pre zainteresované strany. Konajú samostatne a nezastupujú jednotlivé zainteresované subjekty, ale musia vyjadrovať spoločné stanovisko rôznych zainteresovaných organizácií.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – bod 2

Rozhodnutie č. 376/2008/ES

Článok 22 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Musia sa aktívne zaoberať danou oblasťou a poznať priority priemyselných odvetví.

Musia sa aktívne zaoberať danou oblasťou a poznať priority priemyslu a odvetví.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – bod 3

Rozhodnutie č. 376/2008/ES

Článok 24 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členov technických skupín vymenúva na základe ich osobnej spôsobilosti generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre výskum a inováciu.

Členov technických skupín vymenúva na základe ich osobnej spôsobilosti generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva Komisie pre výskum a inováciu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – bod 9

Rozhodnutie č. 376/2008/ES

Článok 39

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri vymenúvaní nezávislých a vysokokvalifikovaných odborníkov uvedených v článku 18, článku 28 ods. 2 a v článku 38 sa analogicky uplatňujú ustanovenia uvedené v článku 40 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 (*).

Pri vymenúvaní nezávislých a vysokokvalifikovaných odborníkov uvedených v článku 18, článku 28 ods. 2 a v článku 38 sa analogicky uplatňujú ustanovenia uvedené v článku 40 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 (*), ako aj rozhodnutie Komisie z 30. mája 2016, ktorým sa ustanovujú horizontálne pravidlá vytvárania a fungovania expertných skupín Komisie, ako aj uznesenie Európskeho parlamentu o kontrole registra a zloženia expertných skupín Komisie, ktoré platia pre expertné skupiny všeobecne.

______________

___________________

(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81).“;

(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81).“;

Odôvodnenie

Rozhodnutie COM bolo uverejnené po návrhu VFUO, ktorý by mal zohľadňovať jeho obsah. Ako uviedol spravodajca Parlamentu, bolo by tiež vhodné, keby táto správa bola konzistentná s nadchádzajúcim uznesením Parlamentu 2015/2319(INI) a nijako by sa v nej nemali vopred vyvodzovať závery o jeho výsledku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecne

EÚ podporuje výskum v oblasti uhlia a ocele na viac ako 50 rokov. Všetko sa to začalo so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ (ESUO), ktorá bola podpísaná v roku 1951.

Keď platnosť tejto zmluvy v roku 2002 skončila, rozhodlo sa, že aktíva ESUO (a súvisiace úroky) budú uvoľnené na Výskumný fond pre uhlie a oceľ (VFUO). Program sa financuje zo ziskov vytvorených prostredníctvom výnosov zo zostávajúcich aktív (už neplatného) ESUO. Riadi ho Komisia.

Tento fond je doplnkom k programu Horizont 2020 a je riadený mimo neho. Ročne poskytuje finančné prostriedky na vývoj a výskum a inovácie v odvetví uhlia a ocele vo výške asi 50 milióna EUR (v pomere 72,8 % pre odvetvie ocele a 27,2 % pre odvetvie uhlia). Spája priemyselných partnerov, MSP, významné výskumné centrá a univerzity z celej Európskej únie za účelom rozvoja poznatkov a podpory inováciám v tomto odvetví. Financovaný výskum sa zameriava na výrobné procesy, využívanie a ochranu zdrojov, zlepšenia v oblasti životného prostredia a bezpečnosť pri práci v príslušných odvetviach.

Kontext

Podľa Komisie je cieľom tohto návrhu zmeniť právny základ v nadväznosti na pravidelné hodnotenie pravidiel riadenia tohto programu, pričom sa sledujú tieto ciele:

1)  uľahčiť prístup k finančným prostriedkom prostredníctvom zjednodušenia pravidiel programu a ich primeraného zosúladenia s pravidlami rámcového výskumného programu „Horizont 2020“, ktoré sú subjektom zainteresovaným v odvetviach uhlia a ocele dobre známe.

Navrhovaná zmena VFUO sa zameriava na pravidlá riadenia programu VFUO (kapitola III) a čo najväčšie zosúladenie s postupmi a zásadami používanými v rámci programu Horizont 2020 s cieľom zjednodušiť účasť rovnakých príjemcov v oboch programoch (VFUO a Horizont 2020).

2)  zabezpečiť, aby Komisia riadila program s náležitou transparentnosťou a v súlade s pravidlami Komisie o expertných skupinách. Patrí k tomu aktualizácia príslušných ustanovení uvedených v právnom základe, a to najmä tie, ktoré sa týkajú komitológie.

Komisia predkladá pozmeňujúce návrhy, ktorých účelom je objasniť typ odborníkov, ktorých vymenúva do poradných skupín a technických skupín zriadených v zmysle právneho základu programu VFUO s cieľom zabrániť akémukoľvek konfliktu záujmov. Navrhované zmeny sa riadia horizontálnymi pravidlami Komisie týkajúcimi sa jej poradných skupín.[1]

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca nepristupuje k tejto správe ako fyzická osoba, ale ako predseda Výboru pre priemysel, výskum a energetiku. Vzhľadom na túto skutočnosť má preto pocit, že by nemal predbiehať stanovisko výboru v tomto návrhu správy.

V tomto štádiu by však spravodajca poukázať na tieto skutočnosti, ktoré by výbor a neskôr Parlament mohli vziať do úvahy v rámci rozpravy a rozhodovania o výsledku:

1.  Spravodajca nie je úplne presvedčený, že na zosúladenie pravidiel týkajúcich sa VFUO s pravidlami programu Horizont 2020 je potrebná zmena právneho základu.

2.  Predmetný návrh bol zverejnený len niekoľko týždňov predtým, ako Komisia zverejnila aktualizované horizontálne pravidlá týkajúce sa tejto problematiky.[2] Spravodajca je znepokojený budúcimi dôsledkami, ktoré by mohla mať aktualizácia pravidiel na tento návrh týkajúci sa VFUO.

3.  Európsky parlament v súčasnosti pripravuje uznesenie o kontrole registra a o zložení expertných skupín Komisie (2015/2319(INI)), ktoré vyjadrí pozíciu Európskeho parlamentu v súvislosti s poslednou aktualizáciou Komisie. Bolo by žiaduce, aby táto správa bola v súlade s nadchádzajúcim uznesením, a nemala by v žiadnom prípade predpovedať jeho výsledok.

  • [1]  Oznámenie predsedu Komisii: Rámec pre expertné skupiny Komisie: horizontálne pravidlá a verejný register, C(2010)7649.
  • [2]  Rozhodnutie z 30. mája 2016, ktorým sa stanovujú horizontálne pravidlá vytvárania a fungovania expertných skupín Komisie (C (2016)3301); Oznámenie Komisie – Rámec pre expertné skupiny Komisie: horizontálne pravidlá a verejný register (C(2016)3300),

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zmena rozhodnutia 2008/376/ES o prijatí výskumného programu Výskumného fondu pre uhlie a oceľ a o viacročných technických pokynoch pre tento program

Referenčné čísla

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)

Dátum preloženia/ žiadosť o súhlas

29.2.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

7.3.2016

JURI

7.3.2016

 

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

BUDG

16.3.2016

JURI

24.5.2016

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Jerzy Buzek

16.3.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.10.2016

 

 

 

Dátum prijatia

29.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

51

11

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto

Dátum predloženia

30.11.2016