Betänkande - A8-0358/2016Betänkande
A8-0358/2016

BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2008/376/EG om antagande av Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna för detta program

30.11.2016 - (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)) - *

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande av yttrande: Jerzy Buzek


Förfarande : 2016/0047(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0358/2016
Ingivna texter :
A8-0358/2016
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2008/376/EG om antagande av Kol‑och stålforskningsfondens forskningsprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna för detta program

(COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2016)0075),

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 2.2 i protokoll nr 37 som fogas till fördraget om Europeiska unionen och till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8-0099/2016),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0358/2016), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Ändringsförslag    1

Förslag till beslut

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Det är nödvändigt att revidera bestämmelserna om kompetens och om sammansättningen av de rådgivande grupperna och de tekniska grupperna, särskilt när det gäller den typ av experter som utses av kommissionen för att säkerställa ökad öppenhet samt överensstämmelse och samstämmighet med ramverket för kommissionens expertgrupper, och, i möjligaste mån, bidra till en balanserad representation av relevanta expertkunskaper och intresseområden samt en optimal könsfördelning.

(3)  Det är nödvändigt att revidera bestämmelserna om kompetens och om sammansättningen av de rådgivande grupperna och de tekniska grupperna, så att de relevanta intressenterna får veta om vilka överläggningar som förs i dessa grupper, särskilt när det gäller den typ av experter som utses av kommissionen och vilket inflytande de utövar, för att säkerställa ökad öppenhet samt överensstämmelse och samstämmighet med ramverket för kommissionens expertgrupper, och, i möjligaste mån, bidra till en balanserad representation av relevanta expertkunskaper och intresseområden samt en optimal könsfördelning. Här måste man dock rätta sig efter kommissionens beslut C(2016)3301 av den 30 maj 2016 om övergripande regler för inrättandet av kommissionens expertgrupper och för deras funktion och Europaparlamentets resolution om kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper.

Motivering

Förslaget om en ändring av den rättsliga grunden för Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram offentliggjordes innan kommissionen offentliggjorde uppdaterade övergripande regler för expertgrupper (lommissionens beslut av den 30 maj 2016 om övergripande regler för inrättandet av kommissionens expertgrupper och för deras funktion (C (2016)3301); Meddelande från kommissionens ordförande till kommissionen – Framework for Commission expert groups: horizontal rules and public register (C (2016)3300).

Ändringsförslag    2

Förslag till beslut

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det är lämpligt att överväga enklare finanseringsregler för att underlätta små och medelstora företags deltagande i Kol- och stålforskningsfondens program och för att tillåta användning av ”enhetskostnader” för att beräkna stödberättigande personalkostnader för ägare av små och medelstora företag och andra fysiska personer som inte uppbär lön.

(4)  Det är lämpligt att stödja de små och medelstora företagens deltagande överlag i Kol- och stålforskningsfondens program, bl. a. med hjälp av enklare regler, för att underlätta små och medelstora företags deltagande i Kol- och stålforskningsfondens program och för att tillåta användning av ”enhetskostnader” för att beräkna stödberättigande personalkostnader för ägare av små och medelstora företag och andra fysiska personer som inte uppbär lön.

Ändringsförslag    3

Förslag till beslut

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Kol- och stålsektorerna är viktiga för den europeiska integrationsprocessen och spelar en nyckelroll i unionens övergripande industrilandskap. Samtidigt är arbetsförhållandena i dessa sektorer krävande och har ofta lett till hälsoproblem för arbetstagarna och medborgarna. Anläggningar och företag bör därför iaktta alla lagstadgade krav om socialt ansvar, komma med slutliga lösningar och minimera de sociala följdverkningarna av att anläggningar görs om eller läggs ned. Arbetsmarknadens parter måste höras så långt möjligt i frågor som rör socialt ansvar.

Ändringsförslag    4

Förslag till beslut

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Beslut 2008/376/EG

Artikel 6 – punkt 2 – led ga (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  I artikel 6.2 ska följande led läggas till:

 

”ga)  Att ta hänsyn till effekterna på sysselsättningen för de anställda och lokalbefolkningen av gruvdriften.”

Ändringsförslag    5

Förslag till beslut

Artikel 1 – led -1 a (nytt)

Beslut 2008/376/EG

Artikel 6 – punkt 2 – led gb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1a)  I artikel 6.2 ska följande led läggas till:

 

”gb)  Att ta hänsyn till effekterna på hälsan och säkerheten för de anställda och lokalbefolkningen av gruvdriften.”

Ändringsförslag    6

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 1

Beslut 2008/376/EG

Artikel 21 – led ia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ia)  Bedömningar av slutförda projekt, med ytterligare stödåtgärder för att säkerställa deras fortbestånd och den långsiktiga bärkraften för kol- och stålproduktion i de berörda områdena.

Ändringsförslag    7

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 2

Beslut 2008/376/EG

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje rådgivande grupp ska vara sammansatt enligt tabellerna i bilagan. Ledamöterna i de rådgivande grupperna ska vara personer som utnämns av generaldirektören för generaldirektoratet för forskning och innovation och ska företräda ett gemensamt intresse som delas av intressenterna. De får inte företräda en enskild intressent, utan ska uttrycka åsikter som delas av de olika intresseorganisationerna.

Varje rådgivande grupp ska vara sammansatt enligt tabellerna i bilagan. Ledamöterna i de rådgivande grupperna ska vara personer som utnämns av generaldirektören för kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation och ska företräda ett gemensamt intresse som delas av intressenterna. De ska agera enskilt och får inte företräda en enskild intressent, utan ska uttrycka åsikter som delas av de olika intresseorganisationerna.

Ändringsförslag    8

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 2

Beslut 2008/376/EG

Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ska vara verksamma inom det berörda området och vara insatta i de industriella prioriteringarna.

De ska vara verksamma inom det berörda området och vara insatta i de industriella och sektorsspecifika prioriteringarna.

Ändringsförslag    9

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 3

Beslut 2008/376/EG

Artikel 24 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ledamöter i de tekniska grupperna ska utses på personliga mandat av generaldirektören för generaldirektoratet för forskning och innovation.

Ledamöter i de tekniska grupperna ska utses på personliga mandat av generaldirektören för kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation.

Ändringsförslag    10

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 9

Beslut 2008/376/EG

Artikel 39

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För utnämning av oberoende och högt kvalificerade experter enligt artiklarna 18, 28.2 och 38 ska de villkor som fastställs i artikel 40 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 (*) tillämpas analogt.

För utnämning av oberoende och högt kvalificerade experter enligt artiklarna 18, 28.2 och 38 ska de villkor som fastställs i artikel 40 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 (*) tillämpas analogt tillsammans med, för expertgrupper överlag, kommissionens beslut av den 30 maj 2016 om övergripande regler för inrättandet av kommissionens expertgrupper och för deras funktion och Europaparlamentets resolution om kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper.

______________

___________________

(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81).”

(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81).”

Motivering

Kommissionens beslut offentliggjordes efter förslaget om Kol- och stålforskningsfonden och i förslaget bör man därför ta hänsyn till innehållet i beslutet. Såsom Europaparlamentets föredragande framhållit vore det också önskvärt att detta betänkande överensstämde med den kommande resolutionen (2015/2319), och det bör i vart fall inte föregripa resultatet.

MOTIVERING

Allmänt

EU har stött kol- och stålforskning i mer än 50 år. Det började med fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG, undertecknat 1951).

När fördraget upphörde att gälla 2002 bestämdes att EKSG:s tillgångar (och därtill hörande ränta) skulle ställas till förfogande för en kol- och stålforskningsfond. Den finansieras med intäkter från den tidigare Europeiska kol- och stålgemenskapens kvarvarande tillgångar och förvaltas av kommissionen.

Fonden kompletterar Horisont 2020-programmet och förvaltas utanför det programmet. Den delar ut omkring 50 miljoner euro till FoU och innovation till både kol- och stålsektorn (med en fördelning på 72,8 % till stål och 27,2 % till kol). Den sammanför partner från näringslivet, små och medelstora företag, ledande forskningscenter och universitet i hela EU för att utveckla kunskap och främja innovation inom sektorn. Den forskning som finansieras omfattar produktionsprocesser, användning och bevarande av tillgångar, miljöförbättringar och arbetsmiljö i de relevanta sektorerna.

Bakgrund

Enligt kommissionen är syftet med detta förslag är att ändra den rättsliga grunden efter den regelbundna bedömningen av förvaltningsreglerna i syfte att uppfylla följande mål:

1)  Underlätta tillgång till finansiering genom förenklade regler och en proportionell anpassning till reglerna i det allmänna forskningsprogrammet Horisont 2020 som intressenter inom kol- och stålsektorn är bekanta med.

De föreslagna ändringarna av Kol- och stålforskningsfonden är inriktade på förvaltningsreglerna för fondens program (kapitel III) och anpassar i så stor utsträckning som möjligt de förfaranden och begrepp som används för Horisont 2020 för att göra det lättare för samma stödmottagare att delta i båda programmen (Kol- och stålforskningsfonden och Horisont 2020).

2)  Säkerställa att kommissionen förvaltar programmet med vederbörlig öppenhet och i överensstämmelse med kommissionens regler för expertgrupper. Detta omfattar uppdatering av de relevanta bestämmelserna som avses i den rättsliga grunden, särskilt i fråga om kommittéförfarandet.

Kommissionen föreslår ändringar som klargör vilken typ av experter som den utser att delta i de rådgivande grupper och tekniska grupper som inrättats genom den rättsliga grunden för Kol- och stålforskningsfondens program för att undvika eventuella intressekonflikter. De föreslagna ändringarna följer kommissionens övergripande regler avseende dess rådgivande grupper.[1]

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden handlägger inte detta betänkande på personligt uppdrag utan som ordförande för utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Mot bakgrund av detta anser föredraganden att han inte ska föregripa utskottets ståndpunkt i detta förslag till betänkande.

I detta skede vill dock föredraganden peka på följande omständigheter som utskottet och i ett senare led parlamentet kan ta under övervägande när slutresultatet ska diskuteras och beslutas:

1.  Föredraganden är inte helt övertygad om att anpassningen av fondens regler till reglerna i Horisont 2020 kräver en ändring av den rättsliga grunden.

2.  Förslaget i fråga offentliggjordes endast några veckor innan kommissionen offentliggjorde uppdaterade övergripande regler på detta område.[2] Det är osäkert hur de uppdaterade reglerna kan komma att påverka detta förslag i fråga om Kol- och stålforskningsfonden.

3.  Europaparlamentet håller på att utarbeta en resolution om kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper (2015/2319(INI)), där parlamentet kommer att ta ställning till kommissionens senaste uppdatering. Detta betänkande bör överensstämma med den kommande resolutionen och det bör i vart fall inte föregripa resultatet.

  • [1]  Meddelande från kommissionens ordförande: Framework for Commission Expert Groups Horizontal rules and public register C (2010)7649.
  • [2]  Kommissionens beslut av den 30 maj 2016 om övergripande regler för inrättandet av kommissionens expertgrupper och för deras funktion (C (2016)3301); Meddelande från kommissionens ordförande till kommissionen Framework for Commission expert groups: Horizontal rules and public register (C (2016)3300.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av beslut 2008/376/EG om antagande av Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna för detta program

Referensnummer

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)

Remissdatum/begäran om godkännande

29.2.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

7.3.2016

JURI

7.3.2016

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

16.3.2016

JURI

24.5.2016

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jerzy Buzek

16.3.2016

 

 

 

Behandling i utskott

12.10.2016

 

 

 

Antagande

29.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

51

11

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Daniela Aiuto

Ingivande

30.11.2016